• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Najnovije izdanje NUBBiH „Restauracija i konzervacija umjetničkih djela Grafičke zbirke Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH ISMET MUJEZINOVIĆ“

04 Novembar 2022 Novosti 154 Views

mujezinovic_korice.jpg

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, kao svoj doprinos zaštiti i prezentaciji kulturnog naslijeđa u ovoj godini pripremila je još jedno značajno izdanje pod nazivom Restauracija i konzervacija umjetničkih djela Grafičke zbirke Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, Ismet Mujezinović.

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine u svrhu očuvanja umjetničkih slika koje se nalaze  njenim fondovima, a čuvaju se u Grafičkoj zbirci, pokrenula je projekt restauracije i konzervacije ovih umjetničkih djela. Realizacija zamišljenog višegodišnjeg projekta započet je sa umjetničkom slikom Ismeta Mujezinovića, a na kojoj je oslikan pejzaž bosanske mahale.

U 2021. godini NUBBiH je dobila sredstva od Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti, za restauraciju i konzervaciju umjetničkih djela, tačnije za projekt pod nazivom „Restauracija i konzervacija umjetničkih djela Grafičke zbirke NUBBiH – slika Ismeta Mujezinovića“. Neki od ciljeva ovog projekta bili su: zaštititi likovno naslijeđe kao dijela kulturno-historijskog naslijeđa Bosne i Hercegovine; doprinijeti razvoju likovne umjetnosti u BiH, odnosno FBiH; doprinijeti promociji i afirmaciji bosanskohercegovačke kulture i kulturnog identiteta, itd.

Za realizaciju aktivnosti predviđene projektnom aplikacijom, restauracija i konzervacija umjetničke slike Ismeta Mujezinovića i opis postupka restauracije i konzervacije, NUBBiH je  angažovala restauratora, prof. Sanjina Lugića. Za potrebe projekta, a kasnije i ove publikacije prof. Lugić pripremio je detaljan elaborat o svakom poduzetom koraku koji nam u ovoj publikaciji donosi stručnu digitalnu fotodokumentaciju zatečenog stanja, specifičnosti slikarskog rukopisa, lokacije i sadržaja signature, značajnih faza rada, te stanja nakon restauracije.

Paralelno sa aktivnostima restauracije i konzervacije slike, pripremljena je i bibliografija o životu i djelu Ismeta Mujezinovića. Bibliografiju prati i registar autora. Građa koja je navedena u bibliografiji, a nalazi se u fondovima NUBBIH, povučena je sa polica te je obavljena digitalizacija njihovih naslovnih stranica i pojedinih popratnih crteža Ismeta Mujezinovića, a kojima je ova publikacija obogaćena.

Na samom početku ove publikacije donosimo tekst pod nazivom Ismet Mujezinović: od jasnog crteža do poetskog realizma, a koji govori o životu autora slike i njegovom umjetničkom djelovanju, a koji je pripremila mr. Alma Mešić.

U realizaciji projekta i izradi kataloga učestvovali su: dr. Ismet Ovčina, direktor, kao voditelj projekta i glavni i odgovorni urednik izdanja, mr. Muamera Smajić, kao koordinator projekta i urednica izdanja, i tehnički urednik Teufik Osmanović, voditelj Grafičke i kartografske zbirke. Podršku izdavanju ove publikacije dali su Fondacija za izdavaštvo i Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo.

Sa ovim novim izdanjem NUBBiH je uspješno dovršila još jedan projekt s namjerom promocije i zaštite baštine koju posjeduje i čuva, te će sa ovom praksom nastaviti i u budućnosti, kako bi i ostale umjetničke slike iz svog fonda sačuvala i produžila im njihov vijek trajanja, a na sveopće dobro budućih generacija i naše države.