• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Pozdravna riječ

3461 Views

FB IMG 1545301826654

Poštovani posjetitelji, dragi prijatelji!

Na web stranici Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine možete pronaći korisne podatke o našem historijatu, aktuelnostima, uslugama, kontaktima, digitalnim zbirkama, publikacijama itd.

U prostoru koji je predviđen za uvodnu riječ, želim iznijeti nekoliko opservacija, baziranih i na ličnom iskustvu tokom obavljanja časne funkcije direktora NUBBiH.

Najprije, istaknuo bih nevjerovatan entuzijazam zaposlenih u NUBBiH, na koji se može naići samo kod istinskih zaljubljenika u biblioteku, koju su  spašavali iz plamena, podizali iz pepela, istrajavajući u uzvišenoj misiji ovoga esnafa i ostajući vjeran i pouzdan oslonac i u najtežim momentima. Smatram zato da je ovo biblioteka koja ima svoju dušu i srce i koja u vrlo kompleksnim uslovima vrlo profesionalno obavlja svoju ulogu u misiji kulture, obrazovanja i nauke, posebno nakon iskustva ratnog stradanja, sabiranja ostataka i stoičke postratne borbe za opstanak.

NUBBiH dosljedno opravdava višestruku korisnost svoga postojanja: prati i implementira savremene profesionalne standarde i trendove; dostojno predstavlja bh. bibliotekarstvo u najmeritornijim svjetskim i evropskim strukovnim organizacijama i asocijacijama; u vrlo bogatoj izdavačkoj produkciji, između ostaloga, objavljuje Bosniacu – prepoznatljiv bh. časopis u oblasti bibliotekarstva indeksiran u Web of Science – Emerging Sources Citation Index, EBSCO-CEEAS i EBSCO – The Belt and Road Initiative Reference Source bazama podataka, te dostupan i u CEEOL-u (Central and Eastern European Online Library) i ROAD-u, direktoriju naučnih izvora otvorenog pristupa (Directory of Open Access scholarly Resources); uspješno vodi nacionalne agencije za ISBN, ISMN i ISSN, kao i ViBBiH centar; stručno osposobljava bibliotekare u Centru za permanentno obrazovanje; digitalizira knjižni fond i pruža brojne profesionalne servise svojim korisnicima, odnosno ukupnoj kulturnoj i akademskoj zajednici.

U svojim kolekcijama, posebno u Staroj periodici i Specijalnim zbirkama, Biblioteka baštini i s ponosom čuva i daje na korištenje bogato kulturno vjekovno naslijeđe BiH, a neki od tih eksponata stigli su i do Kuće evropske historije (House of the European History) u Briselu.

I na kraju, ne mogu a da ne naglasim da, i pored golemih teškoća s kojima se suočavala i koje je morala prevazilaziti, ova Biblioteka slijedi viziju u kojoj su kultura, obrazovanje, nauka i informacije bez ograničenja dostupni građanima svijeta te aktivno učestvuje u izgradnji  bosanskohercegovačkog društva baziranog na znanju.

S poštovanjem,

Dr. Ismet Ovčina
Direktor NUBBiH

WELCOME SPEECH

Dear Visitors, dear friends,

On the website of National and University Library of Bosnia and Herzegovina, you can find useful information about history, events, services, contacts, digital collections, publications, etc.

In the space provided for introductory word, I would like to share with you a few observations, based on personal experience at the honorable function as a director of the National and University Library of Bosnia and Herzegovina.

First of all, I would like to point out the incredible enthusiasm of NULB&H employees which can only come from true library lovers who have rescued the Library from flames, lifted it from the ashes, persisted in the sublime mission of this guild and remained faithful and reliable in the most difficult moments. I consider it to be a Library that has its own soul and heart, a library which performs its role in the mission of culture, education and science very professionally in highly complex conditions, especially after the war experience, collecting of the remains and the post-war struggle for survival.

NULB&H consistently justifies the multiple utility of its existence: by following and implementing modern professional standards and trends; by worthily representing bh librarianship in the most competent world-wide and european professional organizations and associations; in a very rich publishing production, in particular, among other things, NULB&H publishes Bosniaca – recognizable bosnian-herzegovinian librarian journal indexed in the Web of Science – Emerging Sources Citation Index, EBSCO-CEEAS and EBSCO – the Belt and Road Initiative Reference Source databases, available in CEEOL (Central and Eastern European Online Library) and ROAD – Directory of Open Access scholarly Resources; successfully runs national agencies for ISBN, ISMN and ISSN, as well as ViBBiH Center; professionally trains librarians in the Center for Permanent Education; digitizes the library fund and provides numerous professional services to its users, the overall cultural and academic community respectively.

In its collections, especially in the Old periodical and Special collections, the Library proudly preserves and makes available to use the rich cultural heritage of B&H, with some of these exhibits on display in the House of European History in Brussels.

Finally, I cannot but emphasize that despite the great difficulties that it faced and which this Library had to overcome, NULB&H follows a vision where the phenomena of culture, education, science and information are without limitations, and actively participates in the construction of a knowledge-based Bosnian-Herzegovinian society.

Dr. Ismet Ovčina
Director of National and University Library
of Bosnia and Herzegovina

LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005