• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Posudba

3445 Views
e-mail:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  |  telefon: +387 33 275 309

POSUDBA - Kako i kada dobiti željenu bibliotečku građu? 

Da bi ste pronašli željenu publikaciju, potrebno ju je potražiti u online katalogu COBISS BH.

Nakon identifikacije određene publikacije u katalogu, knjige se naručuju pomoću podataka o broju članske karte i šifre koja se dobije prilikom upisa – dok se narudžbe za novine, i doktorske disertacije iz magacina predaju na informacijskim stolovima u katalogu. Korisnik dnevno smije u čitaonicama ukupno zadužiti do 3 svezka knjiga, časopisa i novina. U izuzetnim slučajevima, ako korisnik može potvrditi opravdanost svog zahtjeva za većim brojem svezaka, podnosi pismeni zahtjev rukovodiocu Sektora za informacije i usluživanje korisnika.

Naručene knjige iz magacina dopremaju se u čitaonice i katalog u 9:00 sati ukoliko su poručene do 9:00 sati, a građa naručena iza 9:00 sati se doprema se isti dan iza 12:00. Nakon 12:00 sati knjige se mogu naručiti samo za naredni dan.

Građa zadužena iz magacina za korištenje u čitaonicama mora se razdužiti u roku od 30 dana. Pri korištenju referentne građe (enciklopedije, riječnici, leksikoni, priručnici...) u slobodnom pristupu na policama u čitaonicama korisnici su najprije dužni potpisati karton knjige, odnosno zadužiti određenu publikaciju kod referenta u čitaonici, te po završetku razdužiti.

Ukoliko korisnik ne koristi rezervisanu građu duže od tri dana, građa se može izdati drugom korisniku.

Serijske publikacije (novine, časopisi, zbornici, kalendari) izdani u BiH, kao i knjige sa zatvorenog spremišta čiji je datum izdavanja do 1900. godine, koriste se u čitaonici specijalnih zbirki.


 

A R H I V S K I   P R I M J E R A K   S E   N E   P O S U Đ U J E !

 


Građa koja se posuđuje izvan Biblioteke

Knjige koje se posuđuju izvan Biblioteke (lektire, beletristika) korisnik ne smije davati drugim osobama, a istodobno je moguće posuditi najviše 3 svezka.

Ukoliko korisnik ne podigne naručene knjige u roku od 3 dana, one se vraćaju u magacin.

 

Građa koja se ne posuđuje izvan Biblioteke

arhivski primjerak

sve knjige bh. autora, na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku, o narodima BiH i o BiH - BOSNIACA izdane u BiH i u inozemstvu ako Biblioteka osim arhivskog primjerka nema bar još dva primjerka

stručna i naučna literatura

građa iz čitaonica sa slobodnim pristupom ukoliko na polici ne postoji  više od jednog primjerka

sva građa koja se čuva u zbirkama građe posebne vrste:

Grafičkoj zbirci

Zbirci muzikalija i audiomaterijala

Zbirci  rukopisa i starih knjiga

Zbirci geografskih karata i atlasa

sva građa koja se nalazi u fondovima:

Zbirke doktorskih disertacija i magistarskih radova

Zbirke službenih publikacija

sva izdanja stranih knjiga štampana do 1950.

knjige koje sadrže vrijedne likovne priloge, zemljopisne karte, crteže i sl.

sve knjige formata III i IV

priručnici (enciklopedije, leksikoni, rječnici, bibliografije, imenici itd.)

serijske publikacije (novine, časopisi, zbornici itd.)

posebna izdanja

mikrooblici (mikrofiševi i mikrofilmovi)

U izuzetnim slučajevima Biblioteka može na temelju posebnog, pismenog zahtjeva odobriti posudbu spomenute građe izvan Biblioteke. Zahtjev se  podnosi rukovodiocu Sektora za informacije i usluživanje korisnika. 

 

Rok pozajmice i njegovo produženje

Rok pozajmice je do 15 dana. Biblioteka može odrediti i kraći/duži rok pozajmice. Korisnik može zatražiti produženje roka pozajmice ako u međuvremenu knjiga nije rezervisana. Produženje roka pozajmice treba zatražiti prije isteka roka pozajmice, a može se zatražiti telefonom ili drugim telekomunikacijskim sredstvima. Rok pozajmice može se produžiti samo jednom i to na dodatnih 15 dana.

U slučaju prestanka članstva u Biblioteci, korisnik je dužan svu zaduženu građu razdužiti.

Rok pozajmice u posebnim slučajevima dogovara se s rukovodiocem Sektora za informacije i usluživanje korisnika Biblioteka može tražiti povrat posuđenog djela u svrhu revizije fonda i prije isteka roka pozajmice.

 

Prekoračenje roka pozajmice

Korisnici koji učestalo ne vraćaju posuđene knjige mogu privremeno izgubiti pravo na korištenje pozajmice knjiga izvan Biblioteke.

 

Rezervacije

Korisnik može rezervisati posuđene knjige od dana kada istekne rok prethodne pozajmice.

Obavijest o korisniku koji je posudio knjigu povjerljiv je podatak.

Više iz kategorije: « Upis Čitaonice »

LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005