• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

ISMN - International Standard Music Number

10434 Views

ŠTO JE ISMN?

ISMN (International Standard Music Number = Međunarodni standardni broj muzikalija) predstavlja jedinstveni identifikacijski broj za štampane muzikalije. Pojam štampana/tiskana muzikalija obuhvata partiture, dionice ili sastavne dijelove multimedijskog kompleta. ISMN se ne dodjeljuje samostalno objavljenim zvučnim zapisima, videozapisima ili zapisima na računalnom mediju.

KAKO JE SASTAVLJEN ISMN?

ISMN je sastavljen od oznake ISMN iza koje slijedi slovna oznaka M i devet brojeva raspoređenih u tri skupine, međusobno odvojene crticom ili razmakom.

Npr.

Zbirka kompozicija za gitaru, Vjekoslava Andreea, u izdanju izadavača Vrijeme, Zenica,

ima slijedeći ISMN:

ISMN M-802150-00-3

Gdje je:

ISMN - akronim engleskog naziva International Standard Book Number 

M - slovna oznaka sistema ISMN

802150 - oznaka izdavača (Vrijeme, Zenica)

0 - kontrolni broj

KOJIM PUBLIKACIJAMA SE  DODJELJUJE  ISMN?

• partiture

• džepne partiture

• vokalne partiture

• skupovi dionica

• dionice koje se mogu kupiti pojedinačno

• zbirke pop i rok kompozicija

• drugi mediji koji čine sastavni dio cjeline (npr. zvučni zapisi sa štampanom muzikalijom)

• tekstovi pjesama koji se objavljuju s štampanim muzikalijama (ako se prodaju odvojeno)

• muzikalije u mikroobliku

• muzikalije na Brailleovu pismu

• elektronska izdanja muzikalija

KOJIM PUBLIKACIJAMA SE NE DODJELJUJE ISMN?

• knjige o muzici/glazbi (nose ISBN)

• tonski zapisi i videozapisi, uključujući i zapise na računarskom mediju

• serijske publikacije (nose ISSN)

KAKO SE IZDAVAČ/NAKLADNIK UKLJUČUJE I SISTEM ISMN?

Za uključivanje u sistem ISMN izdavač/nakladnik mora popuniti Upitnik i dostaviti rješenje o registraciji. Izdavač može biti pravna osoba ili fizička osoba (u slučaju kada autor objavljuje muzikaliju u vlastitom izdanju).

Uključenjem u sistem ISMN podaci o izdavaču objavljuju se u međunarodnom registru izdavača Publishers' International ISMN Directory, koji svake godine izdaje Međunarodna agencija za ISMN u Berlinu (International ISMN Agency, http://www.international-ismn.org).

UPUTSTVO ZA PRIMJENU ISMN-a

ISMN se dodjeljuje:

• novom naslovu, tj. prvom izdanju štampane publikacije

• svakom sljedećem izdanju istoga naslova u kojem dolazi do izmjena sadržaja, opsega, uveza ili formata

Suizdavaštvo

Ako se muzikalija izdaje kao rezultat saradnje dvaju ili više izdavača, preporučuje se da svaki izdavač navede svoj ISMN.

Muzikalije u više svezaka

Ako se muzikalija objavljuje u više svezaka, dodjeljuje se jedan ISMN za cjelinu, a svaki se pojedini svezak označava svojim ISMN brojem. U tom se slučaju na svakom savesku navode oba broja.

Aranžmani

Ako se muzikalija objavljuje u više aranžmana ili varijacija, svakoj se jedinici dodjeljuje novi ISMN.

Kompleti

Kompleti se mogu sastojati od partitura ili skupova vokalnih ili instrumentalnih dionica.

Ako se pojedini dijelovi takve građe prodaju ili koriste kao cjeline, dovoljan je jedan ISMN za komplet.

Ako se neki dijelovi kompleta mogu kupiti pojedinačno, tim se dijelovima dodjeljuje vlastiti ISMN, a svi ostali dijelovi dobivaju samo ISMN kompleta.

Kompleti raznovrsne građe

Ako uz štampanu muzikaliju postoji prilog (tekst pjesme, komentar i sl.), prilog nosi ISMN dodijeljen muzikaliji.

GDJE SE NAVODI ISMN?

• Broj ISMN se mora otisnuti:

• na vanjskim koricama

• uz podatak o autorskom pravu

• u CIP-u

Ako se muzikalija sastoji od jednog lista, ISMN je dovoljno otisnuti na jednom mjestu.

Ako se muzikalija objavljuje u više svezaka, u svakom se svesku navodi ISMN sveska i ISMN cjeline. Objašnjenja ili brojevi se navode u okrugloj zagradi.

U jednom od svezaka mora se otisnuti popis svih brojeva cjeline. Na vanjskoj se korici svakog sveska stavlja ISMN tog sveska. ISMN cjeline stavlja se na kutiju kompleta ili ovitak.

EAN PRUGASTI KOD ZA ŠTAMPANE MUZIKALIJE

EAN (European Article Numbering) jedinstveni je sistem za brojčano označavanje proizvoda. Na osnovu ugovora koji je Evropsko udruženje za brojčano označavanje proizvoda (European Article Numbering Association) sklopila s Međunarodnim uredom za ISMN, izdavači štampanih muzikalija koriste prugasti kod koji se temelji na ISMN-u.

Prugasti kod za štampane muzikalije započinje oznakom 979, a slovna se oznaka M zamjenjuje nulom i dodaje se broj ISMN.

CENTAR ZA ISMN BiH

Centar za ISMN BiH zadužen je za vođenje evidencije o bosanskohercegovačkim izdavačima muzikalija i dodjelu ISMN broja.

Centar djeluje prema pravilima međunarodnog ISMN sistema i član je International ISMN Agency (Berlin).

OBAVEZNI/OBVEZNI PRIMJERAK

Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, a u svrhu zaštite kulturnog naslijeđa,  prikuplja, obrađuje, čuva i daje na korištenje sveukupnu građu koja dokumentira i izražava sveukupno bosanskohercegovačko stvaralaštvo. U tu svrhu  Zakon o bibliotečkoj djelatnosti obavezuje izdavače svih vrsta štampanih i neštampanih publikacija, odnosno štampane i neštampane, audiovizuelne i elektroničke građe na redovito dostavljanje 10 primjeraka obaveznog primjerka Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH.


LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005