COBISS Kooperativni online bibliografski sistem i servisi COBISSBOSANSKOHERCEGOVAČKA BIBLIOGRAFIJA MONOGRAFSKIH PUBLIKACIJA 2017.

Sadržaj
001 Nauka i znanje uopće. Organizacija umnog rada

BHK 1

CILOVIĆ Lagarija, Šeila
    Pristup resursima : korištenje baze podataka relevantne za pisanje naučnoistraživačkog rada : kurikulum / [Šeila Cilović Lagarija]. - 1. izd. - Sarajevo : Udruženje Partnerstvo za zdravlje, 2014 (Sarajevo : Avdić 3A). - 23 str. ; 21 cm

Podatak o autorici preuzet sa prednjeg kor. lista. - Tiraž 200. - Bibliografija: str. 23.

ISBN 978-9958-568-21-3

001.891

COBISS.BH-ID 21731590

BHK 2

ČABARAVDIĆ, Azra
    Planiranje eksperimenata u šumarstvu i hortikulturi / Azra Čabaravdić, Aida Ibrahimspahić. - Sarajevo : Šumarski fakultet, 2017 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 224 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 223-224.

ISBN 978-9958-616-43-3

001.891.5:630

COBISS.BH-ID 24368646

BHK 3

DELIBEGOVIĆ, Samir
    How to write a medical scientific article : handbook for Medical Faculty and college students / Samir Delibegović. - 1st English ed. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 108 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

Izv. stv. nasl.: Kako pisati medicinski znanstveni članak. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-9958-27-373-5

001.8:61(035)

COBISS.BH-ID 24316166

BHK 4

MUSIĆ, Ivica
    Geniji, varalice i oni treći : ogledi o odnosu znanosti i vjere / Ivica Musić ; [ilustracije Joško Marušić ; izrada kazala Mate Penava]. - Tomislavgrad : Naša ognjišta ; Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2017 (Široki Brijeg : Suton). - 190 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjižnica naših ognjišta ; knj. 226)

Tiraž 500. - Registar.

ISBN 978-9958-782-55-8 (Naša ognjišta, Tomislavgrad)
ISBN 978-953-11-1125-6 (Kršćanska sadašnjost, Zagreb)

001:2
27-1

COBISS.BH-ID 24515590

BHK 5

NAUČNI skup Nauka i evrointegracije (2015 ; Pale)
    Nauka i evrointegracije : zbornik radova sa naučnog skupa, Pale, 22-24. maj 2015. / [glavni urednik Draga Mastilović ; odgovorni urednik Marija Letić]. - Istočno Sarajevo : Filozofski fakultet, 2016 (Banja Luka : Comesgrafika). - 618 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Posebna izdanja : naučni skupovi / Filozofski fakultet, Istočno Sarajevo ; t. 1, knj. 10)

Lat. i ćir. - Tiraž 300. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija uz svaki rad. - Summary.

ISBN 978-99938-47-77-9

001:316.4(082)
316.4(082)
327(061.1EU)(082)

COBISS.BH-ID 5842712

BHK 6

NAUČNO savjetovanje Naučna misao u Bosni i Hercegovini - historijski razvoj do kraja XX stoljeća (2017 ; Konjic)
    Naučno savjetovanje Naučna misao u Bosni i Hercegovini - historijski razvoj do kraja XX stoljeća : zbornik sažetaka = Znanstveno savjetovanje Znanstvena misao u Bosni i Hercegovini - povijesni razvitak do kraja XX stoljeća : zbornik sažetaka = Scientific Counseling Scientific Thought in Bosnia and Herzegovina - Historical Development until the end of the 20th Century : book of abstarcts : Konjic, 19. 5. 2017. godine / [odgovorni urednik Jasmin Branković]. - Sarajevo : Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 216 str. ; 21 cm

Na vrhu nasl. str.: Fakultet humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru; Muzej Hercegovine, Mostar

001(063)(082)

COBISS.BH-ID 25035782

BHK 7

    QINR - Quality in research : meeting young academics from the Western Balkan region. - [S. l. : s. n.], 2014 ([s. l. : s. n.]). - 42 str. : fotogr. u bojama ; 24 cm

Na prednjem kor. listu: TEMPUS 517097-TEMPUS-1-2011-1-BA-TEMPUS-JPGR

001.8(082)
005.6(082)

COBISS.BH-ID 22272006003 Pisanje. Sistemi pisanja i pisma. Znaci i simboli. Kodovi. Grafički prikazi

BHK 8

HALIMIĆ, Enes
    Iz mape Faginovića : [Sarajevo, Bošnjački institut - Fondacija Adila Zulfikarpašića, 26. 5.-2. 6. 2010. godine] / [autor izložbe i teksta Enes Halimić ; predgovor Nusret Isanović ; prijevod Nusret Čolo ; fotografija Ahmet Zulfikarpašić]. - Sarajevo : Bošnjački institut - Fondacija Adila Zulfikarpašića, 2010 (Sarajevo : Print Line). - 48 str. : ilustr. u bojama ; 23 cm

Tiraž 500.

003.07(497.6)(064)

COBISS.BH-ID 26439686

BHK 9

KARDAŠ, Mehmed
    Konkordancijski rječnik ćiriličnih natpisa srednjovjekovne Bosne / priredio Mehmed Kardaš. - Sarajevo : Institut za jezik, 2014 (Sarajevo : Sabah print). - 307 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Edicija Posebna izdanja / [Institut za jezik, Sarajevo] ; knj. 19)

Ćir. i lat. - Bibliografija: str. 6.

ISBN 978-9958-620-20-1

003.349(038)
930.3:003.071(497.6)"16/17"(038)

COBISS.BH-ID 21615366

BHK 10

MANĐERALO, Stipo
    Pismo za puk i gospodu : prilozi proučavanju bosančice, važnog i zanimljivog slavenskog pisma / Stipo Manđeralo. - Sarajevo ; Zagreb : Buybook, 2015 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 235 str. : ilustr., faks. ; 24 cm

Biografija: str. 229. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-30-277-0 (Sarajevo)
ISBN 978-953-789-355-2 (Zagreb)

003.349(497.6 Livno)

COBISS.BH-ID 22607878004 Informatika i informatičke tehnologije. Kompjuterizacija

BHK 11

ALIHODŽIĆ, Adis
    Uvod u dinamičke web sisteme / Adis Alihodžić, Nedžad Dukić. - 1. izd. - Sarajevo : Prirodno-matematički fakultet, 2017 (Tešanj : Štamparija Planjax print). - 289 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Univerzitetski udžbenik)

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 288-289.

ISBN 978-9958-592-94-2

004.738.5:004.42(075.8)
004.738.5:004.6(075.8)

COBISS.BH-ID 24336646

BHK 12

ĆOSIĆ, Jasmin
    Uvod u baze podataka i SQL / Jasmin Ćosić. - 1. izd. - Bihać : Pedagoški fakultet, 2017 (Bihać : Grafičar). - X, 149 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 147-148 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-594-22-9

004.655.3(075.8)

COBISS.BH-ID 23511814

BHK 13

ĐONKO, Dženana
    Razvoj programskih rješenja / Dženana Đonko. - Sarajevo : Elektrotehnički fakultet, 2015 (Sarajevo : Print Shop). - III, 305 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija: str. 270-271. - Registar.

ISBN 978-9958-629-60-0

004.41(075.8)

COBISS.BH-ID 21898246

BHK 14

LEMEŠ, Samir
    Računarska grafika i geometrijsko modeliranje / Samir Lemeš ; [ilustracije Samir Lemeš]. - 1. izd. - Zenica : Politehnički fakultet, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 237 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 227-234.

ISBN 978-9958-639-97-5

004.925.8(075.8)

COBISS.BH-ID 24411910

BHK 15

OSMANBEGOVIĆ, Edin
    Informacione tehnologije za menadžere / Edin Osmanbegović. - Tuzla : Neutrino, 2017 (Tuzla : Neutrino). - 151 str. : graf. prikazi ; 26 cm

Kor. nasl. - Podatak o autoru preuzet sa prednjeg kor. lista. - Tiraž 200. - Bibliografija: str. 148-151.

ISBN 978-9926-8081-4-3

004:33(075.8)
33:004(075.8)

COBISS.BH-ID 23759878

BHK 16

    PRIRUČNIK za e-poslovanje : priručnik je izrađen u okviru projekta "Improvement of Business Competitiveness of Women Entrepreneurs through of E-Business" / [Anida Zahirović Suhonjić ... [et al.]. - Tuzla : Off-set, 2015 (Tuzla : Štamparija Off-set). - 41 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 41 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-31-225-0

004.738.5:339(035)

COBISS.BH-ID 22460678

BHK 17

SALKIĆ, Hadžib
    Zaštita mladih od opasnih igara i igrica na Internetu / Hadžib Salkić, Jasna Eminović. - Vitez : Sveučilište/Univerzitet Vitez, 2017 (Travnik : Studio Din). - 112 str. : ilustr. ; 27 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 111-112 i uz tekst. - Abstract.

ISBN 978-9958-641-15-2

004.738.5:794]:343.62-053.2

COBISS.BH-ID 24486150005 Menadžment

BHK 18

AHIĆ, Jasmin
    Upravljanje rizikom u privatnoj sigurnosti / Jasmin Ahić, Ivan Nađ. - Sarajevo : Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, 2017 (Sarajevo : Perecta). - 147 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Editio Securitas)

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 141-142 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-613-96-8

005.334:351.759(075.8)

COBISS.BH-ID 24484870

BHK 19

ALAGIĆ, Ismar
    Industrial engineering & maintenance : Lean production - Six sigma with application of tools and methods in specific working conditions / Ismar Alagić ; [interpreter in English Borjana Štefanec]. - Tešanj : Štamparija-S, 2017 (Tešanj : Štamparija-S). - 760 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm

Prijevod djela: Upravljanje kvalitetom. - Slika autora. - Tiraž 100. - Author's biography: str. 678-679. - Bibliografija: str. 694-720 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Glossary of Lean terms and Japanese management: str. 721-738.

ISBN 978-9958-074-09-7

005.6:658.5(075.8)

COBISS.BH-ID 24232454

BHK 20

ALAGIĆ, Ismar
    Upravljanje kvalitetom : Lean proizvodnja - Six Sigma / Ismar Alagić. - Tešanj : Štamparija-S, 2017 (Tešanj : Štamparija-S). - 747 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 400. - Biografija autora: str. 674-675. - Bibliografija: str. 690-712 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-074-08-0

005.6:658.5(075.8)

COBISS.BH-ID 24216326

BHK 21

AVDAGIĆ, Emir
    Management models in organizations for adult education / Emir Avdagić ; [translation from Bosnian Lejla Turčilo]. - Sarajevo : Institut za međunarodnu suradnju Njemačkog saveza visokih narodnih škola - DVV International (Ured za Bosnu i Hercegovinu) = Institute for International Cooperation of the German Adult Education Association - DVV International (Country Office Bosnia and Herzegovina), 2017 (Sarajevo : Forma Graf). - 223 str. : ilustr. ; 23 cm

Dostupno i na: http://www.dvv-international.ba/fileadmin/files/bosnia-and-herzegovina/Documents/Management_Models_in_Organizations_for_Adult_Education.pdf. - Prijevod djela: Menadžment modeli u organizacijama za obrazovanje odraslih. - Tiraž 500. - Author's biography: str. 223. - Bibliografija: str. 209-221 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9926-8102-1-4

005:374.7

COBISS.BH-ID 23813638

BHK 22

ČIZMIĆ, Elvir
    Operativni menadžment / Elvir Čizmić, Ljiljan Veselinović. - Sarajevo : Ekonomski fakultet, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 338 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 100. - Rječnik: str. 326-331. - Bibliografija: str. 334-338 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-25-124-5

005.5(075.8)

COBISS.BH-ID 23923462

BHK 23

ĐURIĆ-Zahirović, Maja
    Tajne upravljanja promjenama / Maja Đurić-Zahirović. - Travnik : Edukacijski fakultet, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 139 str. : ilustr. ; 23 cm

Tiraž 1.000. - Biografija: str. 134. - Bibliografija: str. 132-133.

ISBN 978-9958-640-71-1

005.96

COBISS.BH-ID 24151814

BHK 24

HATUNIĆ, Emin
    Menadžment i ekonomija u funkciji privrednog razvoja Bosne i Hercegovine / Emin Hatunić, Mirsad Isaković, Harun Kuč ; saradnici Nadja-Azra Uzunović ... [et al.]. - 1. izd. - Tuzla : Off-set, 2012 (Tuzla : Off-set). - 163 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 163 i uz tekst.

ISBN 978-9958-31-091-1 (u CIP-u)
ISBN 9958-31-091-0 (na knjizi)

005:338.1(497.6)

COBISS.BH-ID 19964422

BHK 25

HUSEINAGIĆ, Enes
    Leksikon menadžmenta / Enes Huseinagić. - Travnik : Internacionalni univerzitet Travnik, 2017 (Tuzla : PrintCom). - 818 str. : graf. prikazi ; 22 cm

Tiraž 100.

ISBN 978-9958-527-34-0

005(031)

COBISS.BH-ID 24162822

BHK 26

KALIĆ, Ismet
    Upravljanje novčanim tokovima : strateški i operativni aspekt / Ismet Kalić. - Tuzla : Visoka škola za finansije i računovodstvo, 2017 (Tuzla : Off-set). - IV, 389 str. : graf. prikazi ; 26 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. [363]-370 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary.

ISBN 978-9926-8185-0-0 (broš.)

005

COBISS.BH-ID 24207622

BHK 27

KULOVIĆ, Dženan
    Strategijski menadžment ljudskih resursa / Dženan Kulović. - Sarajevo : Kemigrafika, 2012 (Sarajevo : Jordan studio). - XIII, 339 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 322-328 i uz tekst. - Registri.

ISBN 978-9958-9749-4-6

005.96

COBISS.BH-ID 19760390

BHK 28

MAŠALA, Almir
    Institucionalni okviri menadžmenta u sportu / Almir Mašala, Izet Rađo ; [koautori Nusret Smajlović ... [et al.]. - 1. izd. - Sarajevo : Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 224 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Univerzitetski udžbenik)

Tiraž 999. - Bibliografija uz svako poglavlje i uz tekst

ISBN 978-9958-606-90-8

005:796(075.8)

COBISS.BH-ID 23622662

BHK 29

MEĐUNARODNA naučno-stručna konferencija Ekološki menadžment i turizam uz uvođenje ISO standarda (1 ; 2016 ; Zenica)
    Zbornik radova / Prva Međunarodna naučno-stručna konferencija Ekološki menadžment i turizam uz uvođenje ISO standarda, Zenica, 16. novembar 2016. ; [urednici Amir Topoljak, Senad Huseinagić]. - Zenica : Udruga kineziologa, 2016 ([s. l. : s. n.]). - 132 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 50. - Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-9926-8136-0-4

005:502(063)(082)
006.44:[005:502(063)(082)
796(063)(082)

COBISS.BH-ID 23592454

BHK 30

NURKOVIĆ, Hasnija
    Aspekti razrednog menadžmenta / Hasnija Nurković, Mirko Lukaš. - Sarajevo : Prirodno-matematički fakultet, 2016 (Sarajevo : Eldžam-trade). - 153 str. : ilustr. ; 23 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 146-153 i uz tekst.

ISBN 978-9958-592-85-0

005.9:371.213.1
371.311.5

COBISS.BH-ID 23542534

BHK 31

PRANJIĆ, Stjepo
    Državni menadžment : temelji novog državnog upravljanja i upravljanja državom / Stjepo Pranjić. - Sarajevo : University Press ; Vitez : Sveučilište/Univerzitet "Vitez", 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - XVIII, 450 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Editio Iuristica ; knj. 40)

Bilješka o autoru: str. 449-450. - Bibliografija: str. 417-435 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-673-55-9 (karton)

005:35.07

COBISS.BH-ID 24807430

BHK 32

PRAŠO, Murat
    Upravljanje softverskim projektima [Elektronski izvor] / Murat Prašo, Emina Junuz, Indira Hamulić. - El. knjiga. - Mostar : Univerzitet "Džemal Bijedić", 2017

Način pristupa (URL): http://up.fit.ba. - Nasl. s nasl. ekrana. - Opis izvora dana 6. 2. 2017.

ISBN 978-9926-434-12-0

005.8(075.8)
004.41(075.8)

COBISS.BH-ID 23699974

BHK 33

RAĐO, Izet
    Projektni menadžment od ideje do realizacije = Project management from idea to realisation / Izet Rađo, Dino Mujkić ; [prevod, translation Aela Ajdinović]. - Sarajevo : Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 150 str. : ilustr. u bojama ; 22 cm

Bos. tekst i engl. prijevod. - Tiraž 500. - Bibliografija: str. 146

ISBN 978-9958-606-96-0

005.8:796(035)

COBISS.BH-ID 24399110

BHK 34

RAKIĆ, Severin
    Pisanje projektnih prijedloga : kurikulum / [Severin Rakić]. - 1. izd. - Sarajevo : Udruženje Partnerstvo za zdravlje, 2014 (Sarajevo : Avdić 3A). - 57 str. ; 21 cm

Podatak o autoru preuzet sa prednjeg kor. lista. - Tiraž 200. - Bibliografija: str. 56-57.

ISBN 978-9958-568-20-6

005.8:614.2

COBISS.BH-ID 21731334

BHK 35

SKELIĆ, Dženan
    Psihologija menadžmenta / Dženan Skelić. - Zenica : Dž. Skelić, 2017 (Zenica : Emanet). - 145 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 139-145 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9926-442-68-2

005:159.9

COBISS.BH-ID 24458502

BHK 36

SPAHO, Kenan
    Vještina sindikalnog upravljanja / Kenan Spaho. - Sarajevo : TDP, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 121 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 119-121 i uz tekst.

ISBN 978-9958-553-42-4

005:331.105.44

COBISS.BH-ID 24506374

BHK 37

VARDO, Elvis
    Psihologija menadžmenta u tranziciji / Elvis Vardo. - Sarajevo : Društvo psihologa u Federaciji Bosne i Hercegovine, 2017 (Brčko : Copy Centre). - 244 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija: str. 228-238.

ISBN 978-9958-0390-2-7

005:159.9

COBISS.BH-ID 24082950

BHK 38

VUK, Nedžad
    Menadžment sportskih organizacija : kako organizovati sportski klub / Nedžad Vuk, Haris Alić, Ekrem Čolakhodžić. - Sarajevo : Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 248 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 1.000. - Bilješka o autorima: str. 242-243. - Bibliografija: str. 245-248.

ISBN 978-9958-606-95-3

005:796

COBISS.BH-ID 24279814008 Civilizacija. Kultura. Progres

BHK 39

DAVUTOĞLU, Ahmet
    Civilizacije i gradovi / Ahmet Davutoğlu ; s turskog jezika preveo Mirsad Turanović. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 231 str. : slika autora ; 24 cm. - (Biblioteka Vatan ; knj. 12)

Prijevod djela: Medeniyetler ve şehirler. - Tiraž 1.000. - Biografija: str. 231. - Bibliografija: str. 221-230 i uz tekst.

ISBN 978-9958-27-390-2

008(100)(092)

COBISS.BH-ID 2458957401 Bibliografija. Katalozi. Popis knjiga

BHK 40

BRANKOVIĆ, Drago
    Bibliografija radova Banjalučki novembarski susreti : (2000-2014) / Drago Branković, Marko Aćić. - Banja Luka : Filozofski fakultet, 2016 ([Banja Luka] : Komesgrafika). - 153 str. ; 25 cm

Ćir. - Tiraž 300. - Registar.

ISBN 978-99955-59-82-3

014.3 Banjalučki novembarski susreti"2000/2014"

COBISS.BH-ID 24633350

BHK 41

ĐELMO, Minela
    Bibliografije članova Odjeljenja humanističkih nauka ANUBiH / priredila Minela Đelmo ; urednik Esad Duraković. - Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2017 (Sarajevo : Blicdruk). - 272 str. : fotogr. ; 24 cm. - (Posebna izdanja / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine ; knj. 175. Odjeljenje humanističkih nauka ; knj. 45)

Dostupno i na: http://www.anubih.ba/images/publikacije/posebna_izdanja/OHN/Bibliografije_clanova_OHN_ANUBiH.pdf. - Na spor. nasl. str.: Bibliographies of the members of the Department of Humanities of ANUBiH. - Tiraž 300

ISBN 978-9926-410-29-2
doi: 10.5644/PI2017.175.00

013:[061.12:009(497.6 Sarajevo)
012:061.12 ANUBiH(497.6 Sarajevo)

COBISS.BH-ID 24794630

BHK 42

KAMBEROVIĆ, Isma
    Munib Maglajlić : (1945-2015) : bibliografija i literatura / Isma Kamberović. - Sarajevo : Bošnjačka zajednica kulture "Preporod", 2017 ([Sarajevo] : Dobra knjiga). - 145 str. : ilustr. ; 20 cm

Registar.

ISBN 978-9958-820-74-8

012 Maglajlić M.

COBISS.BH-ID 23784198

BHK 43

MAŠIĆ, Izet
    Forty years of academic and scientific work : 1977-2017 : on occasion of one thousand publications / Izet Masic. - Sarajevo : "Avicena", 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 99 str. : fotogr. ; 22 cm. - (Library of scientific and professional conferences ; book 11)

ISBN 978-9958-720-67-3

012 Mašić I.

COBISS.BH-ID 24289542

BHK 44

MILOŠEVIĆ, Bojana
    Bibliografija članaka časopisa Bezbjednost, policija, građani : (2011-2017) / Bojana Milošević. - Banja Luka : Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske : Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2017 (Banja Luka : Komesgrafika). - 195 str. ; 24 cm

Ćir. i lat. - Tiraž 200. - Registri.

ISBN 978-99938-751-4-7

014.3:351.74BEZBJEDNOST, POLICIJA, GRAĐANI(497.6) "2011/2017"

COBISS.BH-ID 25869062

BHK 45

SPAHIĆ, Edita
    Bibliografija doktorskih disertacija, magistarskih i diplomskih radova odbranjenih na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u periodu 1957-2016. godine / priredila Edita Spahić. - 1. izd. - Sarajevo : Prirodno-matematički fakultet, 2017 (Sarajevo : Coron's). - 198 str. ; 26 cm

Bibliografija: str. 198. - Registri.

ISBN 978-9958-592-96-6

013:378.245(497.6 Sarajevo)"1957/2016"

COBISS.BH-ID 24370694

BHK 46

STOJANOVIĆ, Biljana
    Bibliografija doktorskih disertacija, magistarskih, master i diplomskih radova odbranjenih na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u periodu 1954.-2016. godine / Biljana Stojanović. - Sarajevo : Prirodno-matematički fakultet, 2017 (Sarajevo : Coron's). - 221 str. ; 26 cm

Bibliografija: str. 221. - Registri.

ISBN 978-9958-592-97-3

016:378.245(497.6 Sarajevo)"1954/2016"

COBISS.BH-ID 24482822

BHK 47

ZAVIČAJNI muzej (Travnik)
    Katalog izdanja o Bosni i Hercegovini i gradu Travniku iz fundusa knjižnice Zavičajnog muzeja Travnik. 3 / priredila Dragana Baner. - Travnik : Zavičajni muzej, 2017 (Travnik : Print-GS). - 55 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 300

ISBN 978-9926-8152-3-3

069.013(497.6 Travnik):027.6"2011/2015"
017.1:069.013(497.6 Travnik)"2011/2015"

COBISS.BH-ID 2473600602 Bibliotekarstvo

BHK 48

ĐULIMAN, Jasminka
    Vodič kroz Biblioteku za slijepa i slabovidna lica u Bosni i Hercegovini = Guide through the Library for the Blind and Visually Impaired Persons in Bosnia and Herzegovina / Jasminka Đuliman, Sanela Osmanagić. - Sarajevo : Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u Bosni i Hercegovini = Library for the Blind and Visually Impaired Persons in Bosnia and Herzegovina, 2015 (Fojnica : "Fojnica"). - 33 str. : fotogr. u bojama ; 25 cm

Tiraž 600. - Bos. tekst i engl. prijevod

ISBN 978-9958-38-873-6

027.6-056.262(497.6)(036)

COBISS.BH-ID 21988102

BHK 49

    GAZI Husrev-begova biblioteka : 480 godina postojanja / Osman Lavić ... [et al.]. - Sarajevo : Gazi Husrev-begova biblioteka, 2017 ([Sarajevo] : Blicdruk). - 276 str. : fotogr. u bojama, faks. ; 25 x 32 cm

Tiraž 1.000. - Blago koje se stječe / Hilmo Neimarlija: str. 7-10. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-580-14-7

027.4(497.6 Sarajevo)"1537/2017"(082)

COBISS.BH-ID 23606790

BHK 50

    JAVNE biblioteke u 21. stoljeću : zbornik radova / urednik Narcis Saračević. - Sarajevo : Biblioteka Sarajeva, 2017 (Sarajevo : Grafika Šaran). - 235 str. : ilustr. u bojama ; 23 cm

"... povodom 70 godina JU Biblioteka Sarajeva" --> prelim. str. - Tiraž 500. - O autorima: str. 211-219. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-9958-526-10-7

026/027(497.6)"20"(063)(082)
02(497.6)"20"(063)(082)

COBISS.BH-ID 24303110050 Serijske publikacije. Periodika

BHK 51

HAMZABEGOVIĆ, Hamza
    Razvoj kalendara u povijesti i vremeplov kroz historiju : znanstveno štivo / Hamza Hamzabegović. - 2. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Tešanj : Planjax komerc, 2017 (Tešanj : Štamparija Planjax print). - 390 str. : ilustr. ; 25 cm

Podatak o izdanju preuzet sa prednjeg kor. lista. - Bilješka o autoru: str. 389-390. - Bibliografija: str. 371-374 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-34-263-9

050.9(091)

COBISS.BH-ID 24156678

BHK 52

KORJENIĆ, Kasim
    Časopis "Putokaz" i moderna misao kod Bošnjaka / Kasim Korjenić. - Tuzla : Off-set, 2017 (Tuzla : Off-set). - 160 str. ; 24 cm

Pogovor / Salih Fočo: str. 155-157. - Bibliografija: str. 158-160.

ISBN 978-9958-31-304-2

050(497.6)
930.85(=163.43)(497.6)"19"

COBISS.BH-ID 24100614

BHK 53

ŠABOTIĆ, Izet
    Arhivska praksa : (1998-2017) : u povodu dvadeset godina publikovanja časopisa / Izet Šabotić, Omer Zulić ; [prevod na engleski jezik Adnan Tinjić]. - Tuzla : Arhiv Tuzlanskog kantona : Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona, 2017 (Tuzla : Harfo-Graf). - 207 str. : ilustr. ; 24 cm

Bos. tekst i engl. prijevod. - Tiraž 300. - Predgovor: str. 5-7. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-794-17-9 (Arhiv Tuzlanskog kantona)
ISBN 978-9958-0317-5-5 (Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona)

050:930.25(497.6)"1998/2017"

COBISS.BH-ID 24328198061 Organizacije. Udruženja. Korporacije. Društva. Kongresi

BHK 54

    DOBROČINSTVA i dobročinitelji : vakufi, zaklade, zadužbine / sakupio i priredio Muhamed Gaši. - 2. izd. - Tuzla : Harfo-Graf, 2017 (Tuzla : Harfo-Graf). - 196 str. : fotogr. ; 21 cm

Tumač pojmova i skraćenica: str. 186-190. - Bibliografija: str. 191-196 i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-49-054-5

061.27(497.6)
061.2(100)

COBISS.BH-ID 23914502

BHK 55

    DOBROČINSTVA i dobročinitelji : vakufi, zaklade, zadužbine / sakupio i priredio Muhamed Gaši. - Tuzla : Harfo-Graf, 2016 (Tuzla : Harfo-Graf). - 196 str. : fotogr. ; 21 cm

Predgovor: str. [9-10]. - Bibliografija: str. 191-196 i uz tekst.

ISBN 978-9958-49-051-4 (meki uvez)

061.27(497.6)
061.2(100)

COBISS.BH-ID 22620934

BHK 56

    DVADESET godina Centra za kulturu dijaloga : debatne novosti / [urednik] Sanja Vlaisavljević. - Specijalno izd. - Sarajevo : Centar za kulturu dijaloga, 2017 ([Sarajevo] : Garmond graphic). - 125 str. : fotogr. ; 30 cm

Ćir. i lat. - Tiraž 100.

ISBN 978-9958-537-05-9

061.23:316.77(497.6)"1997/2017"
316.77(497.6)

COBISS.BH-ID 23834118

BHK 57

    DVADESET godina Centra za kulturu dijaloga u BiH / [urednik] Sanja Vlaisavljević. - Sarajevo : Centar za kulturu dijaloga, 2017 ([Sarajevo] : Garmond graphic). - 246 str. : fotogr., tabele ; 30 cm

ISBN 978-9958-537-06-6

061.23:316.77(497.6)"1997/2017"

COBISS.BH-ID 23844102

BHK 58

HRVATSKO kulturno društvo "Napredak" (Sarajevo)
    Hrvatsko kulturno društvo "Napredak" : 1990.-2015. : u povodu 25. obljetnice obnove Hrvatskog kulturnog društva "Napredak" / [priredili Hrvoje Šapina, Franjo Topić] ; [fotografije Zvonimir Aždajić (iz Napretkova arhiva)]. - Sarajevo : HKD "Napredak" ; Zagreb : Napredak Futura, 2017 (Široki Brijeg : Suton). - 564 str. : ilustr. ; 31 cm

Tiraž 400. - Bibliografija: str. 251-252 i uz tekst

ISBN 978-9958-840-74-6 (HKD Napredak)

061.22(=163.42)(497.6)"1990/2015"

COBISS.BH-ID 24498694

BHK 59

    JUBILEJ Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine 65/50 : svečana sjednica : Gradska vijećnica u Sarajevu, 28. oktobar 2016. godine / [urednice Amra Avdagić, Minela Đelmo, Nerma Tanović] ; [prevodilac Adnan Arnautlija]. - Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine = Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 73 str. : fotogr. ; 24 x 26 cm

Na spor. nasl. str.: Jubilee of the Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina 65/50. - Tiraž 200.

ISBN 978-9926-410-30-8

061.12(497.6)"1951/2016"

COBISS.BH-ID 24663046

BHK 60

    KRIZA, umjetnost, akcija : [katalog] / [urednici Irfan Hošić, Amir Husak] ; [prijevodi Lucija Žigrović, Merima Zulić]. - Bihać : Gradska galerija : Tehnički fakultet, 2016 (Bihać : Grafičar). - 217 str. : fotogr., ilustr. ; 23 cm

Kor. nasl. - Tiraž 350. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-9416-5-8

061.43:323.269.3(497.6)(083.824)

COBISS.BH-ID 23181062

BHK 61

LASIĆ, Mile
    Transnacionalne socijalizacije, politike i institucije Europske unije / Mile Lasić. - Sarajevo : HKD "Napredak" : Paneuropska unija Bosne i Hercegovine, 2016 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 239 str. ; 24 cm

Tiraž 500. - Pogovor / Vanja Gavran: str. 237-239. - Bibliografija: str. 213-217 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Appendix.

ISBN 978-9958-840-71-5 (HKD "Napredak")

061.1EU(075.8)

COBISS.BH-ID 23021830

BHK 62

MEHMEDOVIĆ, Ahmed
    Upravljanje vakufima u BiH : 1847-2017. / Ahmed Mehmedović ; [fotografije Ahmed Mehmedović]. - Sarajevo : Vakufska direkcija : El-Kalem, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 280 str. : fotogr., faks. ; 29 cm

Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 275-[278] i uz tekst.

ISBN 978-9958-1977-5-8

061.27:28(497.6)"1847/2017"

COBISS.BH-ID 23922950

BHK 63

NURIĆ, Šaban
    Evropska unija - pravna i politička stvarnost / Šaban Nurić, Miloš Marković. - Brčko : Internacionalni univerzitet, 2016 (Srebrenik : Printas). - 224 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka NIR ; knj. 6)

Kratke biografije autora: str. 218-223. - Bibliografija: str. 205-215 i uz tekst.

ISBN 978-9926-437-00-8

061.1EU
341.217(4-672EU)
340.137(4-672EU)

COBISS.BH-ID 23243782

BHK 64

RAHMANOVIĆ, Dženan
    Monografija tuzlanskih vakufa / Dženan Rahmanović, Elmedin Avdibašić ; [fotografije Eldin Mehmedović]. - 1. izd. - Tuzla : Medžlis Islamske zajednice ; Sarajevo : Vakufska direkcija, 2017 (Tuzla : Off-set). - 272 str. : fotogr. u bojama ; 22 x 31 cm. - (Edicija Tuzlanski vakufi ; knj. 1)

O autorima: str. 270. - Bibliografija: str. 266-267.

ISBN 978-9958-504-05-1

061.27:28(497.6 Tuzla)(084)

COBISS.BH-ID 23890438

BHK 65

ŠTETA, Said
    Batonove priče / Said Šteta. - Zenica : Naša riječ, 2017 (Zenica : Graforad). - 101 str. : fotogr. ; 24 cm

Tiraž 500. - Said Šteta : iz biografije: str. 99.

ISBN 978-9958-715-45-7

061.23:355.1-056.26]:929(497.6 Zenica)

COBISS.BH-ID 23878150069 Muzeji. Zbirke. Galerije. Stalne izložbe. Muzeologija

BHK 66

    CULTURE front Bihać : defend Gallery / Irfan Hošić (ed.) ; [English translation Merima Zulić]. - Bihać : Udruženje ABC, 2017 (Bihać : Grafičar). - 59 str. : ilustr. ; 23 cm

Prijevod djela: Kulturna fronta Bihać. - Tiraž 200.

ISBN 978-9926-8215-0-0

069(497.6 Bihać)

COBISS.BH-ID 24541958

BHK 67

    KULTURNA fronta Bihać : ne damo Galeriju / urednik Irfan Hošić. - Bihać : Gradska galerija, 2017 (Bihać : Grafičar). - 55 str. : ilustr. ; 23 cm

Tiraž 200.

ISBN 978-9958-9416-6-5

069(497.6 Bihać)

COBISS.BH-ID 23805958

BHK 68

LEKA, Alma
    Museums, collections and galleries in Bosnia and Herzegovina / Alma Leka ; [associates Samir Avdić ... [et al.] ; translation Bisera Ključanin]. - 2nd updated ed. - Sarajevo : Association of ICOM, National Committee of Bosnia and Herzegovina, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 143 str. ; 21 cm

Prijevod djela: Muzeji, zbirke i galerije u Bosni i Hercegovini. - Tiraž 150. - Bilješke: str. 131-140. - Bibliografija: str. 133-143.

ISBN 978-9926-8187-0-8

069(497.6)
069:019.941(497.6)

COBISS.BH-ID 24220934

BHK 69

LEKA, Alma
    Muzeji, zbirke i galerije u Bosni i Hercegovini / Alma Leka ; [saradnici Samir Avdić ... [et al.]. - 2. dopunjeno izd. - Sarajevo : Udruženje ICOM, Nacionalni komitet Bosne i Hercegovine, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 146 str. ; 21 cm

Tiraž 150. - Bilješke: str. 125-134. - Bibliografija: str. 135-146.

ISBN 978-9958-9094-8-1

069(497.6)
069:019.941(497.6)

COBISS.BH-ID 24214278

BHK 70

LEKA, Alma
    Muzeji, zbirke i galerije u Bosni i Hercegovini / Alma Leka ; [saradnici Samir Avdić ... [et al.]. - 2. dopunjeno izd. - Sarajevo : Udruženje ICOM, Nacionalni komitet Bosne i Hercegovine, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 153 str. ; 21 cm

Ćir. - Bilješke: str. 131-140. - Bibliografija: str. 141-153.

ISBN 978-9958-9094-9-8

069(497.6)
069:019.941(497.6)

COBISS.BH-ID 24216582

BHK 71

MEĐUNARODNI trijenale grafike (1 ; 2017 ; Livno)
    1. Međunarodni trijenale grafike Livno = 1st International Triennial of Graphic Arts in Livno : Livno, Franjevački muzej i galerija Gorica, 26. 6.-1. 10. 2017. / [kustos izložbe, curator of the exhibition Željka Markov ; uvodni tekstovi, introductory texts Pere Kuliš, Željka Markov, Mikica Maštrović ; likovni postav, exhibition arrangement Željka Markov ; fotografija, photography R. Ackerman ... [et al.] ; prijevod na engleski, English translation Janja Rimac]. - Livno : Franjevački muzej i galerija Gorica = Franciscan Museum and Gallery Gorica, 2017 (Grude : Grafotisak). - 174 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm

Uporedo hrv. tekst i engl. prijevod. - Tiraž 500. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9926-8173-0-5

069.02:76(497.6 Livno)(083.824)

COBISS.BH-ID 24121350

BHK 72

MUZEJ istočne Bosne (Tuzla)
    Muzej u Tuzli 1947-2017 : izdanje u povodu 70 godina rada Muzeja istočne Bosne u Tuzli / [tekstovi Vesna Isabegović ... [et al.] ; [glavni i odgovorni urednik Esaf Lević]. - Tuzla : Muzej istočne Bosne, 2017 (Tuzla : Graphic Design). - 136 str. : fotogr. ; 27 cm

Tiraž 100. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9926-8227-0-5

069(497.6 Tuzla)"1947/2017"

COBISS.BH-ID 24762886

BHK 73

ZEMALJSKI muzej Bosne i Hercegovine (Sarajevo)
    Vodič / Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine ; [glavni i odgovorni urednik Lidija Fekeža ; fotografije Adnan Šahbaz]. - Sarajevo : Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, 2008 (Sarajevo : Bemust). - 156 str. : fotogr. (pretežno u bojama) ; 21 cm

Tiraž 1.000. - Predgovor / Aiša Softić: str. 6

ISBN 978-9958-502-06-4

069.013(497.6 Sarajevo)(036)

COBISS.BH-ID 16661254070 Novine. Štampa. Novinarstvo

BHK 74

BARAKOVIĆ, Vedada
    Osnovi radijskog novinarstva / Vedada Baraković i Mirza Mahmutović. - Tuzla : Off-set, 2013 (Tuzla : Off-set). - XV, 263 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 200. - Bibliografija uz svako poglavlje. - Registar.

ISBN 978-9958-31-103-1

070:654.19

COBISS.BH-ID 20275462

BHK 75

CEROVIĆ, Esad
    Mediji između tradicije i interneta / Esad Cerović. - Sarajevo : autor, 2017 (Sarajevo : Amos Graf). - 247 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 244.

ISBN 978-9926-442-28-6 (broš.)

070

COBISS.BH-ID 24071686

BHK 76

ČEHAJIĆ, Raif
    Svjedok vremena : pet i po decenija kakanjskog novinarstva / Raif Čehajić. - 2. dopunjeno izd. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 92 str. : ilustr. ; 23 cm

Bilješka o autoru: str. 91-92. - Bibliografija: str. 89.

ISBN 978-9958-27-354-4 (broš.)

070(497.6 Kakanj)

COBISS.BH-ID 23734534

BHK 77

OKRUGLI stol Uloga medija i medijskih radnika u odbrani BiH (2016 ; Sarajevo)
    Zbornik radova / Okrugli stol Uloga medija i medijskih radnika u odbrani BiH, Sarajevo, 22. decembar 2016. ; [urednik Borka Rudić]. - Sarajevo : Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida - Fond memorijala, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 64 str. : ilustr. ; 29 cm

Tiraž 500

- - Zbornik radova Okrugli stol Uloga medija i medijskih radnika u odbrani BiH, sarajevo, 22. decembar 2016. [Elektronski izvor] : ratno novinarstvo. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm

ISBN 978-9958-9682-8-0

070:355.012(497.6)"1992/1995"(063)(082)

COBISS.BH-ID 23953926

BHK 78

SMAJLOVIĆ, Sakib
    Ko će javiti - ubijen novinar : sjećanje na Kjašifa Smajlovića / Sakib Smajlović. - Tuzla : Bosanska medijska grupa, 2017 (Gračanica : Grin). - 155 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 500. - Bilješka o autoru: 153-154.

ISBN 978-9958-089-17-6

070:929 Smajlović K.(093.3)
94(497.6 Zvornik)"1992"(093.3)

COBISS.BH-ID 24200710087.5 Publikacije za djecu i omladinu

BHK 79

BARIŠIĆ, Simona
    Ljeto : izabrane stranice Sunčevog dnevnika / Simona Barišić ; [ilustrator Simona Barišić]. - Ljubuški : HKD "Napredak", 2016 (Grude : Grafotisak). - 29 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm

ISBN 978-9958-832-07-9

087.5

COBISS.BH-ID 23105286

BHK 80

HADŽAGIĆ, Segor
    Zimska bajka : prema motivima predstave u režiji Damira Kusture / [autor dramskog teksta] Segor Hadžagić, [reditelj i koautor dramskog teksta Damir Kustura] ; ilustracije M. Furkan Hizir. - Sarajevo : Buybook, 2017 ([Sarajevo] : Grafika Šaran). - 24 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm

Tiraž 600

ISBN 978-9958-30-375-3 (broš.)

821.163.4(497.6)-93-2
087.5

COBISS.BH-ID 24768006

BHK 81

    ILUSTRIRANI atlas svijeta. - Sarajevo : Malik Books, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 24 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm

Izv. stv. nasl.: My illustrated atlas of the world. - Kor. nasl.

ISBN 978-9926-444-58-7

912(100)(084.4)(02.053.2)
087.5

COBISS.BH-ID 24293894

BHK 82

    ILUSTRIRANI atlas životinja. - Sarajevo : Malik Books, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 24 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm

Izv. stv. nasl.: My illustrated atlas of the animals. - Kor. nasl.

ISBN 978-9926-444-56-3

59(084.4)(02.053.2)
087.5

COBISS.BH-ID 24294406

BHK 83

JURIĆ, Sonja
    Odmori se, mama : povodom Majčina dana 14. svibnja 2017. / Sonja Jurić ; ilustrirala Helena Biloš. - Mostar : Print Team, 2017 (Mostar : Print Team). - 31 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm

Tiraž 500. - Bilješka o spisateljici i ilustratorici: str. 30-31.

ISBN 978-9958-023-08-8

087.5

COBISS.BH-ID 23800838

BHK 84

KARAČIĆ, Vendelin
    Tri anđela mala / Vendelin Karačić ; oslikala Kristina Ćavar. - Široki Brijeg : Matica hrvatska, 2017 (Široki Brijeg : Suton). - 22 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm

Tiraž 1.500.

ISBN 978-9958-672-25-5

087.5

COBISS.BH-ID 24671494

BHK 85

KNEŽEVIĆ, Aleksandra
    Bojanka = Coloring book / [ilustracije, illustrations Aleksandra Nina Knežević] ; [prijevod, translation Saba Risaluddin]. - Sarajevo : Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, 2017 ([s. l. : s. n.]). - [90] str. : ilustr. u bojama ; 25 cm

Tekst na bos. i engl. jeziku

ISBN 978-9958-502-18-7

087.5

COBISS.BH-ID 23641094

BHK 86

MCKENZIE, Heath
    Vozila službi spašavanja : pokreni svoju maštu! / [Ilustracije Heath McKenzie]. - Sarajevo : Malik Books, cop. 2017 (Štampano u Kini). - [10] str. : ilustr. u bojama ; 20 cm

Kor. nasl.

ISBN 978-9926-47-059-3

087.5

COBISS.BH-ID 49227014

BHK 87

MOĆEVIĆ, Mersiha
    Mravko Travko / Mersiha Moćević ; ilustracije Selena Musić Kuldija. - Sarajevo : Connectum, 2017 (Štampano u BiH). - 31 str. : ilustr. u bojama ; 25 cm. - (Connectum knjiga ; 194)

ISBN 978-9958-29-099-2

087.5

COBISS.BH-ID 24632070

BHK 88

MOĆEVIĆ, Mersiha
    Vjeverica / Mersiha Moćević ; ilustracije Amar Ajdinović. - Sarajevo : Connectum, 2017 (Štampano u BiH). - 15 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm. - (Connectum knjiga ; 178)

ISBN 978-9958-29-082-4

087.5

COBISS.BH-ID 23986182

BHK 89

STANLEY, Mandy
    Mišić Arty - bojenje : vježbanka / [autor likova Mandy Stanley]. - Sarajevo : "Šahinpašić", cop. 2016 ([s. l. : s. n.]). - [32] str. : ilustr. u bojama ; 28 cm. - (Rano učenje kroz umjetnost)

Kor. nasl.

ISBN 978-9958-41-615-6

087.5

COBISS.BH-ID 22570246

BHK 90

STANLEY, Mandy
    Mišić Arty - crtanje : vježbanka / [autor likova Mandy Stanley]. - Sarajevo : "Šahinpašić", cop. 2016 ([s. l. : s. n.]). - [32] str. : ilustr. u bojama ; 28 cm. - (Rano učenje kroz umjetnost)

Kor. nasl.

ISBN 978-9958-41-617-0

087.5

COBISS.BH-ID 22573830

BHK 91

STANLEY, Mandy
    Mišić Arty - izrezivanje : vježbanka / [autor likova Mandy Stanley]. - Sarajevo : "Šahinpašić", cop. 2016 ([s. l. : s. n.]). - [32] str. : ilustr. u bojama ; 28 cm. - (Rano učenje kroz umjetnost)

Kor. nasl.

ISBN 978-9958-41-616-3

087.5

COBISS.BH-ID 22574086

BHK 92

STANLEY, Mandy
    Mišić Arty - preslikavanje : vježbanka / [autor likova Mandy Stanley]. - Sarajevo : "Šahinpašić", cop. 2016 ([s. l. : s. n.]). - [32] str. : ilustr. u bojama ; 28 cm. - (Rano učenje kroz umjetnost)

Kor. nasl.

ISBN 978-9958-41-614-9

087.5

COBISS.BH-ID 22569990

BHK 93

TRTAK, Alisa
    Eko Zeko / Alisa Trtak ; [ilustracije Alisa Trtak]. - 1. izd. - Zenica : Predškolski odgoj i obrazovanje, 2017 (Tešanj : Planjax komerc). - 20 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm

Tiraž 1.000.

ISBN 978-9926-8144-0-3

821.163.4(497.6)-1
087.5

COBISS.BH-ID 23645958

BHK 94

WAJNBERG, Alexandre
    Ilustrirani atlas svemira / Alexandre Wajnberg. - Sarajevo : Malik Books, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 24 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm

Izv. stv. nasl.: My illustrated atlas of the space. - Kor. nasl.

ISBN 978-9926-444-55-6

52(084.4)(02.053.2)
087.5

COBISS.BH-ID 24293638

BHK 95

WREN, Jenny
    Sedam kontinenata svijeta / [tekst i ilustracije] Jenny Wren. - Sarajevo : Malik Books, 2017 ([s. l. : s. n.]). - [15] str., [1] presavijen list : ilustr. u bojama ; 34 cm

ISBN 978-9926-44-459-4

912(100)(02.053.2)
087.5

COBISS.BH-ID 24303878091 Rukopisi

BHK 96

    ČAJNIČKO četveroevanđelje : bosanski rukopis s početka 15. stoljeća / priredila Erma Ramić-Kunić. - Sarajevo : Institut za jezik, 2017 (Sarajevo : Grin). - 400 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Edicija Posebna izdanja / Institut za jezik, Sarajevo ; knj. 26)

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 55-64 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-620-31-7

091:003.349(497.6)
091=163.43(497.6)"13/14"

COBISS.BH-ID 24476166

BHK 97

MUZEJ Hercegovine (Mostar)
    Katalog arapskih, turskih i bosanskih rukopisa Muzeja Hercegovine, Mostar / obradile Dželila Babović, Madžida Mašić ; [prijevod na engleski jezik Nerin Dizdar]. - Mostar : Muzej Hercegovine : Orijentalni institut, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 187 str. : faks. ; 25 cm

Na spor. nasl. str.: Catalogue of Arabic, Turkish and Bosnian manuscripts of the Museum of Herzegovina Mostar. - Uporedo bos. tekst i engl. prijevod. - Početni i završni dijelovi rukopisa navedeni su arapskim pismom. - Tiraž 400. - Bibliografija: str. 16-19 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registri.

ISBN 978-9958-645-10-5 (Muzej Hercegovine)
ISBN 978-9958-626-37-1 (Orijentalni institut)

069.538:091(497.6 Mostar)

COBISS.BH-ID 24611846

BHK 98

PAPO, Laura Bohoreta
    Rukopisi. Knj. 3 / Laura Papo Bohoreta ; [priredili Fuad Ohranović ... [et al.]. - Sarajevo : Historijski arhiv : Filozofski fakultet, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 332 str. : faks. ; 31 cm. - (Edicija Posebna izdanja / Historijski arhiv ; 10)

Tekst na bos., srp., špan. i ladino jeziku. - Tiraž 300. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-892-16-5 (Historijski arhiv)

091.5 Papo L. B.
82:091.5 Papo L. B.

COBISS.BH-ID 241528381 Filozofija

BHK 99

ANSARI, Mohammad
    Formalna logika. Sv. 1 / Mohammad Hansari ; s perzijskog preveo Lutfi Akbaš. - 1. izd. - Sarajevo : Fondacija "Mulla Sadra", 2017 ([Sarajevo] : Dobra knjiga). - 197 str. : ilustr. ; 24 cm

Prijevod djela: Manteq-e sûrî. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-657-87-0 (Cjelina)
ISBN 978-9958-657-88-7 (Sv. 1)

16

COBISS.BH-ID 23843846

BHK 100

ANSARI, Mohammad
    Formalna logika. Sv. 2 / Mohammad Hansari ; s perzijskog preveo Lutfi Akbaš. - Sarajevo : Fondacija Mulla Sadra, 2017 ([Sarajevo] : Dobra knjiga). - 262 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Prijevod djela: Manteq-e sûrî. - Rječnik: str. 253-260. - Bibliografija: str. 261-262 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-657-87-0 (Cjelina)
ISBN 978-9958-657-89-4 (Sv. 2)

16

COBISS.BH-ID 23882758

BHK 101

BABIĆ, Mile
    Temeljna pitanja suvremene filozofije / Mile Babić. - Sarajevo : University Press ; Zagreb : Plejada, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 378 str. ; 23 cm. - (Editio Civitas ; knj. 25)

Bilješka o autoru: str. 377-378. - Bibliografija: str. 363-367. - Registar.

ISBN 978-9958-673-46-7 (University Press)
ISBN 978-953-7782-57-3 (Plejada)

1

COBISS.BH-ID 23935494

BHK 102

BUNTIĆ, Mate
    Određuje li narav bića narav spoznaje : problem jednoga i mnoštva, znanja i mnijenja u Platona, Aristotela i Plotina / Mate Buntić. - Mostar : Filozofski fakultet Sveučilišta, 2017 (Mostar : Fram-Ziral). - 247 str. : slika autora ; 24 cm

Bilješka o autoru: str. [248]. - Bibliografija: str. 229-234 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Rječnik važnijih grčkih pojmova i fraza: str. 235-239. - Summary. - Registri.

ISBN 978-9926-439-03-3

1

COBISS.BH-ID 24467974

BHK 103

FRÄNKL-Lundborg, Otto
    Šta je antropozofija? / Otto Fränkl-Lundborg. Rječnik antropozofije : pojmovnik sa izrazima koji se odnose na duhovnu filozofiju Rudolfa Steinera / Henk van Oort ; preveli s engleskog Slobodan Žalica (prvi dio), Srđan Žalica (drugi dio). - Sarajevo : Buybook, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 185 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Antropozofija)

Prijevodi djela: 1. Was ist Anthroposophie ; 2. Lexicon antroposofie. - Bibliografija: str. 171-184

ISBN 978-9958-30-321-0

141.333(038)

COBISS.BH-ID 8997401

BHK 104

    KADA se sretnu feminizam i religija / [odgovorni urednik Marko Oršolić ; urednica Medina Mujić]. - Sarajevo : IMIC Zajedno : TPO fondacija ; Mostar : Omladinski forum, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 107 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-9958-9786-6-1 (IMIC)
ISBN 978-9926-422-03-5 (TPO fondacija)

141.72:27/28(082)

COBISS.BH-ID 24206342

BHK 105

KOZLIĆ, Spahija
    Sloboda i/li tehnika : traktat o de(kon)strukciji humanuma / Spahija Kozlić. - Zenica : Udruženje Hijatus, 2017 (Zenica : Minextrade). - 353 str. : slika autora ; 21 cm

Bilješka o autoru: str. [356]. - Bibliografija: str. 322-351 i uz tekst. - Summary.

ISBN 978-9958-716-36-2

123.1:007

COBISS.BH-ID 24012294

BHK 106

MUŠIĆ, Lejla
    Femina sociologica / Lejla Mušić. - Sarajevo : TDP, 2017 (Sarajevo : TDP). - 135 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Biografija autorice: str. 135. - Bibliografija: str. 123-128 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-553-39-4

141.72:316.4

COBISS.BH-ID 24263942

BHK 107

OKRUGLI sto povodom 2400 godina od rođenja Aristotela (2016 ; Zenica)
    Aristotelovanje : zbornik radova / Okrugli sto povodom 2400 godina od rođenja Aristotela, Zenica, 22. decembra 2016. godine ; [glavni i odgovorni urednik Spahija Kozlić]. - Zenica : Filozofski fakultet : Centar za društvena i interreligijska istraživanja, 2017 (Banja Luka : Grafid). - 132 str. ; 20 cm

Tiraž 150. - Bilješke o autorima: str. 129-132. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Abstracts.

ISBN 978-9958-639-88-3

1 Aristoteles(063)(082)

COBISS.BH-ID 23772166

BHK 108

PRIMORAC, Zoran
    Uvod u filozofiju znanosti / Zoran Primorac. - 2. izd. - Mostar : Sveučilište, 2010 (Mostar : Fram-Ziral). - 649 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Mostaru = Manualia Universitas studiorum Mostariensis)

Bibliografija: str. 642-650 i uz tekst.

ISBN 978-9958-690-77-8

165(075.8)

COBISS.BH-ID 18501382

BHK 109

PROKOF'EV, Sergej O.
    Mihaelov misterij : duhovnonaučno razmatranje o Mihaelovoj meditaciji i njeno predstavljanje u euritmiji / Sergej O. Prokofjev ; preveo sa engleskog Slobodan Žalica. - Sarajevo : Buybook, 2016 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 305 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Antropozofija)

Prijevod djela: The Michael-mystery. - Bibliografija: str. 291-305

ISBN 978-9958-30-308-1

141.333

COBISS.BH-ID 23329542

BHK 110

PROKOF'EV, Sergej O.
    Rudolf Steiner i utemeljenje novih misterija. Dio 2 / Sergej O. Prokofjev ; preveo s engleskog Slobodan Žalica. - Sarajevo : Buybook, 2015 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 199 str. : fotogr. ; 20 cm. - (Biblioteka Antropozofija)

Prijevod djela: Rudolf Steiner and the founding of the new mysteries. - Biografija Sergeja O. Prokofjeva: str. 191-193. - Bio-bibliografija: str. 194-199

ISBN 978-9958-30-261-9

141.333

COBISS.BH-ID 22382342

BHK 111

STEINER, Rudolf
    Meditacije za hrabrost i spokoj / Rudolf Steiner ; preveo sa engleskog Slobodan Žalica. - 2. prerađeno i prošireno izd. - Sarajevo : Buybook, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 93 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Antropozofija)

Prijevod djela: The heart of peace - meditations for courage and tranquillity. - Bilješka o autoru: str. 93.

ISBN 978-9958-30-335-7

141.333:2-583
821.112.2-1

COBISS.BH-ID 23949062

BHK 112

VETLESEN, Arne Johan
    Studije o zlu / Arne Johan Vetlesen ; s norveškog preveo Rasim Muratović. - Sarajevo : Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, 2017 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 304 str. ; 19 cm

Prijevod djela: Studier i ondskap. - Tiraž 500. - Bibliografija: str. 294-295. - Registar.

ISBN 978-9958-028-22-9

111.84:159.923.2

COBISS.BH-ID 23994630

BHK 113

ŽIVANOVIĆ, Miodrag
    Fenomenologija daha / Miodrag Živanović. - Banja Luka : Grafid, 2017 (Banja Luka : Grafid). - 127 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Grafid, Banja Luka)

Tiraž 500.

ISBN 978-99976-25-54-0

165.62
13

COBISS.BH-ID 6435608159.9 Psihologija

BHK 114

CRNKIĆ, Kenan
    [Seven secrets]
    7 secrets to success : a simple and practical guide for your success! / Kenan Crnkić. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 117 str. ; 20 cm

Prijevod djela: 7 tajni uspjeha

ISBN 978-9958-27-369-8

159.95

COBISS.BH-ID 24256518

BHK 115

ČEKIĆ, Elvira
    Normalno i devijantno u ponašanju ljudi : (psihološki aspekt) / Elvira Čekić. - Sarajevo : Institut za naučnoistraživački rad i razvoj Univerzitetskog kliničkog centra, 2015 (Sarajevo : Amos Graf). - 247 str. ; 25 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 235-247 i uz tekst.

ISBN 978-9958-00-010-2

159.9.019.4

COBISS.BH-ID 22243846

BHK 116

DIZDAREVIĆ, Ismet
    Segmenti psihologije umjetnosti / Ismet Dizdarević. - Sarajevo : Art Rabic, 2017 (Sarajevo : Rabic). - 323 str. : fotogr. ; 23 cm

Tiraž 300. - Bilješka o autoru: str. [317]-320. - Bibliografija: str. [321]-323 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary.

ISBN 978-9926-428-25-9

159.9:7.01
7.01:159.9

COBISS.BH-ID 24142086

BHK 117

DJEDOVIĆ, Vahida
    Obući košulju srećnog čoveka : [ljubavni odnosi kroz psihoterapijske priče] / Vahida Djedović ; [prevod Josipa Zerjav]. - Zemun : Begen Comerc, 2017 (Bor : Tercija). - 124 str ; 20 cm

Prijevod djela: Obući košulju sretnog čovjeka. - Tiraž 500. - [Predgovor] / Zoran Zoričić: str. 3. - O autorki: str. 124.

ISBN 978-86-6345-013-4 (broš.)

159.913
177.6:159.9
821.163.4(497.6)-94

COBISS.BH-ID 247088396

BHK 118

ISIĆ, Almira
    Opća psihologija / Almira Isić. - Sarajevo : Centar za napredne studije, 2016 (Sarajevo : A Dizajn). - XX, 512 str. : ilustr. ; 23 cm

Rječnik: str. 445-485. - Bibliografija: str. [487]-494. - Registri.

ISBN 978-9958-022-25-8

159.9(075.8)

COBISS.BH-ID 22944774

BHK 119

MANDŽIĆ, Habib
    Kako biti čovjek među ljudima / Habib Mandžić. - Zenica : Minex, 2017 (Zenica : Minex). - 247 str. ; 20 cm

Bibliografija: str. 241.

ISBN 978-9926-411-09-1

159.9

COBISS.BH-ID 24150790

BHK 120

MISCEO, Giovanni Francesco
    A probability mapping model for testing hypotheses of narrative structures : a content analysis of the personal documents of Vietnam veterans / Giovanni F. Misceo. - Sarajevo : International University, 2017 (Sarajevo : Sabah Print). - IV, 80 str. : graf. prikazi, tabele ; 26 cm

Bibliografija: str. 37-41.

ISBN 978-9958-896-32-3

159.923.2-058.65
316.6-058.65
325.83(597)"1961/1975"

COBISS.BH-ID 24183558

BHK 121

NIKOLIĆ, Milena
    Uvod u intelektualne teškoće / Milena Nikolić, Medina Vantić-Tanjić. - Tuzla : Off-set, 2015 (Tuzla : Off-set). - 269 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 237-257. - Registar.

ISBN 978-9958-31-206-9

159.922-056.34(075.8)
616.899(075.8)

COBISS.BH-ID 22100742

BHK 122

OREŠKOVIĆ, Milan
    Psihologija i kultura komuniciranja / Milan Orešković. - Široki Brijeg : Logotip, 2010 (Široki Brijeg : Logotip). - 104 str. : ilustr. ; 24 cm

Slika autora i bilješka o njemu na zadnjem kor. listu. - Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 101. - Rječnik stranih riječi: str. 102-104.

ISBN 978-9958-9931-6-9

159.93/.94

COBISS.BH-ID 18484230

BHK 123

    PRAKTIKUM za lični razvoj / Alma Bešić ... [et al.]. - Brčko : Agencija za izdavanje i prodaju knjiga Knjigoljubac, 2017 ([Brčko] : Agencija za izdavanje i prodaju knjiga Knjigoljubac). - 51 str. : fotogr. ; 25 cm. - (Biblioteka Knjiga za mlade)

Tiraž 500.

ISBN 978-9926-8123-1-7

159.947.3(035)

COBISS.BH-ID 23638022

BHK 124

    PRISTUP osjetljiv na stres i traumu za zdravstvene radnike koji pružaju podršku preživjelim žrtvama rodno zasnovanog nasilja : priručnik / [Sabiha Husić ... [et al.]. - Zenica : Medica, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 199 str., [2] presavijena lista s tablama : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 200. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-0365-2-1

159.944:616-057(035)

COBISS.BH-ID 23625222

BHK 125

SPAHIĆ Šiljak, Zilka
    Diary of thoughts - mindfulness / [author Zilka Spahić Šiljak] ; [translation Amila Kahrović-Posavljak] ; [illustrations Neven Misaljević]. - Sarajevo : TPO foundation, 2017 ([Sarajevo] : Amos-Graf). - 107 str. : ilustr. ; 24 cm

Prijevod djela: Dnevnik misli - budnost srca. - Podatak o autorici preuzet iz kolofona. - Bibliografija uz tekst.

ISBN 978-9926-422-11-0

159.944.4
615.851

COBISS.BH-ID 24762374

BHK 126

SPAHIĆ Šiljak, Zilka
    Dnevnik misli - budnost srca / [autorica teksta Zilka Spahić Šiljak] ; [autor ilustracija Neven Misaljević]. - Sarajevo : TPO fondacija, 2017 ([Sarajevo] : Amos-Graf). - 107 str. : ilustr. ; 24 cm

Podatak o autorici preuzet iz kolofona. - Tiraž 1.000. - Bibliografija uz tekst.

ISBN 978-9926-422-09-7

159.944.4
615.851

COBISS.BH-ID 247055422 Religija. Teologija

BHK 127

AKŠAMIJA, Mehmed
    Letter = Pismo = Brief = List = Risalãh / Mehmed A. Akšamija ; [prijevod na engleski Amina Mulabdić, prijevod sa engleskog jezika Sumeja Valjevac, prijevod na poljski Krzysztof Czyżewski, prijevod na njemački Stefan Jakob Wimmer, prijevod sa njemačkog na bosanski Aida Kumalić-Šupuk, prijevod na francuski Mirza Lipovača, prijevod na arapski jezik Subhi Wassim Tadefi ; ilustracije Mehmed A. Akšamija]. - Sarajevo : Centar za dijalog - Vesatijja, 2017 (Grude : Grafotisak). - 379, XLIX str. : ilustr. ; 31 cm

Tekst na više jezika. - Tekst lat. i arap. pismo. - Izvorni tekst i prijevodi štampani u međusobno obrnutim smjerovima. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-065-12-5

2-675

COBISS.BH-ID 23716102

BHK 128

BEVANDIĆ, Safija
    Ključ univerzuma / Safija Bevandić ; [ilustrator Safija Bevandić]. - Sarajevo : S. Bevandić, 2017 (Sarajevo : iDea Design). - 360 str. : ilustr. ; 20 cm

Tiraž 200

ISBN 978-9926-442-44-6 (broš.)

2-17

COBISS.BH-ID 24260102

BHK 129

GRAČANIN, Hasan
    Uvod u religiju / Hasan Gračanin. - Zenica : autor, 2017 (Zenica : Minex trade). - VIII, 655 str. : ilustr. ; 25 cm

Autobiografija autora: str. 653-655. - Bibliografija: str. 631-633 i uz tekst

ISBN 978-9926-408-95-4

2

COBISS.BH-ID 23525382

BHK 130

MUJAKIĆ, Hasan
    Neka svako preispita svoje vjerovanje / Hasan Mujakić. - Cazin : Grafis, 2017 (Cazin : Grafis). - 107 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 3 i uz tekst.

ISBN 978-9958-667-50-3

27/28-254

COBISS.BH-ID 23844358

BHK 131

SCHUON, Frithjof
    Biseri hodočasnika : aforizmi i duhovna učenje / Frithjof Schuon ; priredio i odabrao Thierry Béguelin ; preveo Asim Delibašić. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2012 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 135 str. ; 20 cm

Prijevod djela: Les perles du pèlerin

ISBN 978-9958-27-101-4

2-29

COBISS.BH-ID 20200454233 Osnovni hinduizam

BHK 132

HISLOP, John S.
    Razgovori s Bhagavanom Sri Sathya Sai Babom / John S. Hislop ; [prevoditeljica Tatjana Petrović]. - Sarajevo : Udruženje Sathya Sai u BiH, 2017 (Sarajevo : Amos Graf). - 165 str. : slika Sai Babe ; 24 cm

Prijevod djela: Conversations with Bhagawan Sri Sathya Sai Baba. - Podatak o godini izdanja preuzet iz CIP-a. - Tiraž 100. - Rječnik: str. 155-165.

ISBN 978-9926-8186-0-9

233-37(047.53)

COBISS.BH-ID 2421018227 Hrišćanstvo/Kršćanstvo

BHK 133

BARBARIĆ, Slavko
    Adorez mon fils avec le cœur / Slavko Barbarić ; [traduction Lidija Paris]. - Međugorje : Informativni centar "Mir", 2017 (Grude : Grafotisak). - 250 str. ; 20 cm

Prijevod djela: Klanjajte se srcem mome Sinu.

ISBN 978-9958-36-171-5

27-312.47-587.6-282.5(497.6 Međugorje)

COBISS.BH-ID 24190726

BHK 134

BARBARIĆ, Slavko
    Celebra la misa con el corazón / Slavko Barbarić ; [traducción Leopoldo Žuljević]. - Međugorje : Informativni centar "Mir", 2017 (Grude : Grafotisak). - 188 str. ; 20 cm

Prijevod djela: Slavite misu srcem.

ISBN 978-9958-36-162-3

272-312.47-587.6(497.6 Međugorje)

COBISS.BH-ID 23838982

BHK 135

BARBARIĆ, Slavko
    Daj mi svoje ranjeno srce : ispovijed - zašto i kako? / Slavko Barbarić. - 2. izd. - Međugorje : Informativni centar "Mir", 2017 (Grude : Grafotisak). - 102 str. ; 20 cm

Predgovor / Jakov Bubalo: str. 5-7

ISBN 978-9958-36-167-8

272-312.47-587.6(497.6 Međugorje)

COBISS.BH-ID 24070150

BHK 136

BARBARIĆ, Slavko
    Dame tu corazón herido : el sacramento de la confesión: por qué? Cómo? / Slavko Barbarić ; [traducción Helga Wriedt R.]. - 2a ed. - Međugorje : Informativni centar "Mir", 2017 (Grude : Grafotisak). - 118 str. ; 20 cm

Prijevod djela: Daj mi svoje ranjeno srce.

ISBN 978-9958-36-168-5

272-312.47-587.6(497.6 Međugorje)

COBISS.BH-ID 24070662

BHK 137

BARBARIĆ, Slavko
    Gib mir dein verwundetes Herz : die Beichte: Warum und wie? / Slavko Barbarić ; [übersetzung Schwanhild Heintschel-Heinegg]. - Međugorje : Informativni centar "Mir", 2017 (Grude : Grafotisak). - 130 str. ; 20 cm

Prijevod djela: Daj mi svoje ranjeno srce

ISBN 978-9958-36-155-5

272-312.47-587.6(497.6 Međugorje)

COBISS.BH-ID 23576326

BHK 138

BARBARIĆ, Slavko
    In der Schule der Liebe / Slavko Barbarić ; [übersetzung Lidija Paris]. - Međugorje : Informativni centar "Mir", 2017 (Grude : Grafotisak). - 167 str. ; 20 cm

Prijevod djela: U školi ljubavi.

ISBN 978-9958-36-174-6

272-312.47-587.6(497.6 Međugorje)

COBISS.BH-ID 24249094

BHK 139

BARBARIĆ, Slavko
    In the School of love / Slavko Barbarić ; [translated by Lidija Paris]. - Međugorje : Informativni centar "Mir", 2017 (Grude : Grafotisak). - 151 str. ; 20 cm

Prijevod djela: U školi ljubavi.

ISBN 978-9958-36-178-4

27-312.47-587.6(497.6 Međugorje)

COBISS.BH-ID 24322054

BHK 140

BARBARIĆ, Slavko
    Klaňajte sa môjmu Synovi srdcom / Slavko Barbarić ; [preklad Anamarija Zelenika]. - Međugorje : Informativni centar "Mir", 2017 (Grude : Grafotisak). - 244 str. ; 20 cm

Prijevod djela: Klanjajte se srcem mome Sinu

ISBN 978-9958-36-160-9

272-534.35

COBISS.BH-ID 23741958

BHK 141

BARBARIĆ, Slavko
    Der Kreuzweg : mit Jesus und Maria von Golgotha zur Auferstehung / Slavko Barbarić ; [übersetzung Lidija Paris]. - Međugorje : Informativni centar "Mir", 2017 (Grude : Grafotisak). - 83 str. : ilustr. ; 20 cm

Prijevod djela: Put križa.

ISBN 978-9958-36-176-0

272-526.6-522-583

COBISS.BH-ID 24297222

BHK 142

BARBARIĆ, Slavko
    Módlcie się sercem / Slavko Barbarić ; [przekład z j. włoskiego Maria Balewiczowa]. - Međugorje : Informativni centar "Mir", 2017 (Grude : Grafotisak). - 191 str. ; 20 cm

Prijevod djela: Molite srcem.

ISBN 978-9958-36-172-2

272-312.47-587.6(497.6 Međugorje)

COBISS.BH-ID 24190470

BHK 143

BARBARIĆ, Slavko
    Modlite sa srdcom! / Slavko Barbarić ; [preklad Olga Merković]. - Međugorje : Informativni centar "Mir", 2017 (Grude : Grafotisak). - 173 str. ; 20 cm

Prijevod djela: Molite srcem!

ISBN 978-9958-36-153-1

272-312.47-587.6-534.3(497.6 Međugorje)

COBISS.BH-ID 23525638

BHK 144

BARBARIĆ, Slavko
    Perlas con el corazón herido / Slavko Barbarić ; [traducción Leopoldo Žuljević]. - Međugorje : Informativni centar "Mir", 2017 (Grude : Grafotisak). - 234 str. ; 20 cm

Prijevod djela: Biseri ranjena srca.

ISBN 978-9958-36-177-7

272-46:613.83(497.6 Međugorje)

COBISS.BH-ID 24306182

BHK 145

BARBARIĆ, Slavko
    Perle dal cuore ferito / Slavko Barbarić ; [traduzione Manuel Reato]. - Međugorje : Informativni centar "Mir", 2017 (Grude : Grafotisak). - 238 str. ; 20 cm

Prijevod djela: Biseri ranjena srca

ISBN 978-9958-36-163-0

616-056.8:613.83
613.8:615.851.8
27-312.47-587.6(497.6 Međugorje)

COBISS.BH-ID 23873030

BHK 146

BARBARIĆ, Slavko
    Pray with the heart / Slavko Barbarić ; [translation Lidija Paris]. - Međugorje : Informativni centar "Mir", 2017 (Grude : Grafotisak). - 215 str. ; 20 cm

Prijevod djela: Molite srcem.

ISBN 978-9958-36-175-3

272-312.47-534.3(497.6 Međugorje)

COBISS.BH-ID 24290054

BHK 147

BARBARIĆ, Slavko
    Priez avec le cœur / Slavko Barbarić ; [traduction Daria Klanac]. - Međugorje : Informativni centar "Mir", 2017 (Grude : Grafotisak). - 186 str. ; 20 cm

Prijevod djela: Molite srcem

ISBN 978-9958-36-156-2

272-312.47-587.6-534.3(497.6 Međugorje)

COBISS.BH-ID 23619846

BHK 148

BARBARIĆ, Slavko
    Slavite misu srcem / Slavko Barbarić. - 2. izd. - Međugorje : Informativni centar "Mir", 2017 (Grude : Grafotisak). - 161 str. ; 20 cm

ISBN 978-9958-36-170-8

272-312.47-587.6-475.5(497.6 Međugorje)

COBISS.BH-ID 24190982

BHK 149

BARBARIĆ, Slavko
    Via crucis : con Gesù e Maria lungo il Golgota verso la Risurrezione / Slavko Barbarić ; descrizione delle stazioni, autore dei rilievi in bronzo Carmelo Puzzolo ; [traduzione Manuel Reato]. - Međugorje : Informativni centar "Mir", 2017 (Grude : Grafotisak). - 83 str. : ilustr. ; 20 cm

Prijevod djela: Put križa : s Isusom i Marijom uz Golgotu prema uskrsnuću. - [O autoru]: str. 83.

ISBN 978-9958-36-173-9

27-312.47-582.6-522

COBISS.BH-ID 24236550

BHK 150

    BISERJE svetog Ante : molitvenik Božjega naroda / [priredili Velimir Blažević ... [et al.]. - 39. izd. - Sarajevo : Svjetlo riječi, 2017 (Široki Brijeg : Suton). - 429 str. ; 14 cm

ISBN 978-9958-24-056-0

272-282.5

COBISS.BH-ID 23788038

BHK 151

BOFF, Leonardo
    Majčinsko lice Božje : interdisciplinarni ogled o ženskosti i njezinu vjerskome značenju / Leonardo Boff ; [prijevod Lidija Paris]. - Međugorje : Informativni centar "Mir", 2017 (Grude : Grafotisak). - 233 str. ; 21 cm

Prevedeno prema: Das mütterliche Antlitz Gottes; stv. nasl. izv.: O rosto materno de Deus. - Bibliografija i bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-36-179-1

27-312.47

COBISS.BH-ID 24386822

BHK 152

    Die BOTSCHAFTEN der Königin des Friedens / [Redaktionsleitung Lidija Paris ; Übersetzung der Einführungstexte Aneta Stojić]. - Međugorje : Informativni centar "Mir", 2017 (Grude : Grafotisak). - 237 str. : fotogr. ; 20 cm

Prijevod djela: Poruke Kraljice mira

ISBN 978-9958-36-161-6

272-312.47-587.6(497.6 Međugorje)

COBISS.BH-ID 23773446

BHK 153

DANI Matije Divkovića (2011 ; Jelaške)
    Fra Matija Divković i Jelaške : zbornik radova s manifestacije Dani fra Matije Divkovića, Jelaške 23.-24. srpnja 2011. / priredio Nikola Kamenčić ; [fotografije Zoran Burazerović ... [et al.]. - Sarajevo : Svjetlo riječi, 2017 (Široki Brijeg : Suton). - 304 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 600. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-24-054-6

272-789.32:929 Divković M.(063)(082)
272-774(497.6 Jelaške)(063)(082)
930.85(497.6)(063)(082)
821.163.4(497.6).09 Divković M.(063)(082)

COBISS.BH-ID 23684358

BHK 154

DRAMAC, Željka
    Školske sestre franjevke Krista Kralja Bosansko-hrvatske provincije Prečistog Srca Marijina / Željka Dramac. - Sarajevo : Provincijalat Školskih sestara franjevki Krista Kralja Bosansko-hrvatske provincije Prečistog Srca Marijina, 2017 (Grude : Grafotisak). - 606 str. : ilustr. ; 27 cm

Bilješka o autorici: str. [607]. - Bibliografija: str. 525-529 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Povzetek ; Sommario ; Zusammenfassung ; Summary. - Registri.

ISBN 978-9926-8150-0-4

272-789.32-788-055.2(091)

COBISS.BH-ID 23773190

BHK 155

DRAMAC, Željka
    Školske sestre franjevke Krista Kralja Bosansko-hrvatske provincije Prečistog Srca Marijina u Visokom i Sarajevu / Željka Dramac. - Sarajevo : Provincijalat Školskih sestara franjevki Krista Kralja Bosansko-hrvatske provincije Prečistog Srca Marijina, 2017 (Grude : Grafotisak). - 238 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-9926-8150-1-1

272-789.32-788-055.2(497.6)(084)

COBISS.BH-ID 23948550

BHK 156

ĐURIĆ, Marko
    Biblijom i Kur'anom do jednoga Boga stvoritelja / Marko P. Đurić. - Sarajevo : Naučnoistraživački institut "Ibn Sina", 2016 (Sarajevo : Sabah print). - 282 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 261-272.

ISBN 978-9958-845-18-5

27/28-14

COBISS.BH-ID 22620678

BHK 157

    EUHARISTIJSKO slavlje blagoslova kapele, posvete oltara i blagoslova novog provincijskog sjedišta / [vodič priredili Kata Karadža, Ljubica Stjepanović, Tomo Knežević ; odgovara Kata Karadža ; glazbeni dijelovi Mira Bliznac, Marko Stanušić, Želimir Gogić]. - Sarajevo : Školske sestre franjevke Krista Kralja Bosansko-hrvatske provincije Prečistog Srca Marijina, 2017 (Nova Bila : Multimedia Print). - 58 str. : note ; 21 cm

ISBN 978-9926-8150-2-8

272-282

COBISS.BH-ID 23955206

BHK 158

    EVANĐELJE po Luki / [priredila M. Admirata Lučić] ; [s grčkog preveo Mario Cifrak] ; [predgovor i pogovor Mato Zovkić]. - Sarajevo : Provincija Bezgrješnoga začeća BDM, Družbe sestara Služavki Maloga Isusa, cop. 2017 (Nova Bila : 2B multimedia Print). - 353 str. ; 10 cm. - (Biblioteka Betlehemsko svjetlo ; knj. 14)

Tiraž 5.000. - Predgovor: str. 6-10. - Evanđelje po Luki za Služavke Malog Isusa i prijatelje družbe: str. 291-342.

ISBN 978-9958-874-18-5

27-248.2
27-247.7

COBISS.BH-ID 23635974

BHK 159

GRÜN, Anselmo
    Biseri mudrosti : najljepši tekstovi Anselma Grüna / [uredio Danijel Stanić] ; s njemačkog prevela s. M. Benedikta Matošević. - Sarajevo : Svjetlo riječi, 2017 (Široki Brijeg : Suton). - 128 str. ; 20 cm

Prijevod djela: Perlen der Weisheit. - Bibliografija: str. 124-125.

ISBN 978-9958-24-053-9

27-12

COBISS.BH-ID 23684102

BHK 160

JÄGER, Willigis
    Kontemplacija : kršćanski put mistične duhovnosti / Willigis Jäger ; [prijevod Ljerka Jovanov, Marina Botić]. - Zagreb ; Sarajevo : Synopsis, 2015 (Grude : Grafotisak). - 255 str. : slika autora ; 21 cm

Prijevodi djela: 1. Kontemplation Heute 2. Kontemplation – Gottesbegegnung Heute : der Weg in die Erfahrung nach Meister Eckhart und der Wolke des Nichtwissens 3. Kontemplatives Beten. - Franz Nikolaus Müller: str. 255.

ISBN 978-9958-01-006-4 (Sarajevo)
ISBN 978-953-7968-20-5

27-58

COBISS.BH-ID 22272518

BHK 161

JOLIĆ, Robert
    Sto godina župe Kongore / Robert Jolić ; [fotografije Ante Tomas ... [et al.]. - Tomislavgrad : Naša ognjišta, 2017 (Grude : Grafotisak). - 536 str. : fotogr. (pretežno u bojama), tabele ; 27 cm. - (Knjižnica Naših ognjišta ; knj. 220)

Bibliografija: str. 501-510 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registri.

ISBN 978-9958-782-50-3

272-774(497.6 Kongora)"1917/2017"

COBISS.BH-ID 24181510

BHK 162

JOVIĆ, Platon
    Ruski patrijarsi dvadesetog vijeka / Sinđel Platon (Jović). - Banja Luka : Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2017 (Banja Luka : Grafid). - 294 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 500. - Bilješke o autoru: str. 283-284. - Bibliografija: str. 258-280 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registar.

ISBN 978-99976-27-17-9

271.22(470)-732.2:929"19"

COBISS.BH-ID 7309592

BHK 163

JOVIĆ, Platon
    Svetitelj Platon, episkop banjalučki / sinđel Platon (Jović) ; [ilustracije Siniša Damjanović, Damjan Damjanović]. - Banja Luka : Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2017 (Banja Luka : Grafid). - 46 str. : ilustr. u bojama ; 31 cm

Tiraž 300. - Rječnik: str. 7-8.

ISBN 978-99976-27-10-0

271.222(497.11)-726.2-36:929 Platon Jovanović, sveti(02.053.2)

COBISS.BH-ID 6607384

BHK 164

KARAČIĆ, Vendelin
    U svratištima muza : stručni radovi i eseji / Vendelin Karačić. - Široki Brijeg [i. e. Mostar] : Fram Ziral, 2016 (Mostar : Fram Ziral). - 249 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 300. - Životopis: str. 249. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-37-068-7

272-789.32/.33(497.6)(049.3)

COBISS.BH-ID 22825990

BHK 165

    KATOLIČKA Crkva u Nevesinju i Gornjoj Hercegovini : od pokušaja osnutka samostalne župe do 2000. godine - govore nam dokumenti / priredili Anton Šarac, Ante Luburić. - Nevesinje : Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije, 2017 (Široki Brijeg : Suton). - 673 str. : fotogr. (djelomice u bojama) ; 25 cm

"U povodu ponovne izgradnje u ratu porušene crkve Velike Gospe u Nevesinju i 25. obljetnice biskupske službe mons. Ratka Perića, biskupa mostarsko-duvanjskoga i apostolskog upravitelja trebinjsko-mrkanskoga"--> prelim. str. - Ilustr. na oba spojna lista. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9926-8189-0-6

272-774(497.6 Nevesinje)

COBISS.BH-ID 24283910

BHK 166

KREŠIĆ, Milenko
    Vrijeme lomova : katolici jugoistočne Hercegovine od 10. do početka 17. stoljeća / Milenko Krešić. - Sarajevo : Katolički bogoslovni fakultet ; Zagreb : Glas Koncila, 2017 (Sarajevo : CPU Printing company). - 263 str. : fotogr., faks. ; 24 cm. - (Niz Radovi ; 21)

Tiraž 850. - Bibliografija: 213-232 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary. - Registri.

ISBN 978-9958-747-53-3 (Katolički bogoslovni fakultet)

272-9(497.6)"09/16"

COBISS.BH-ID 23946502

BHK 167

LJUBIČIĆ, Petar
    Primjeri potiču i privlače, hrabre i opominju : (za svakoga ponešto). Dio 8 / Petar Ljubičić. - Tomislavgrad : Naša ognjišta, 2015 (Grude : Grafotisak). - 295 str. ; 20 cm. - (Knjižnica Naših ognjišta ; knj. 207)

Bibliografija: str. 285.

ISBN 978-9958-782-38-1 (Knj. 8)

272-29

COBISS.BH-ID 22320646

BHK 168

LJUBIČIĆ, Petar
    Primjeri potiču i privlače, hrabre i opominju : (za svakoga ponešto). Dio 9 / Petar Ljubičić. - Tomislavgrad : Naša ognjišta, 2016 (Grude : Grafotisak). - 295 str. ; 20 cm. - (Knjižnica Naših ognjišta ; knj. 212)

Bibliografija: str. 287.

ISBN 978-9958-782-41-1 (Knj. 9)

272-29

COBISS.BH-ID 46652166

BHK 169

LJUBIČIĆ, Petar
    Primjeri potiču i privlače, hrabre i opominju : (za svakoga ponešto). Dio 10 / Petar Ljubičić. - Tomislavgrad : Naša ognjišta, 2017 (Grude : Grafotisak). - 342 str. ; 20 cm. - (Knjižnica Naših ognjišta ; knj. 216)

Bibliografija: str. 331.

ISBN 978-9958-782-46-6 (Knj. 10)

272-29

COBISS.BH-ID 46652678

BHK 170

LJUBIČIĆ, Petar
    Primjeri potiču i privlače, hrabre i opominju. Dio 1 / Petar Ljubičić. - 5. promijenjeno izd. - Tomislavgrad : Naša ognjišta ; Omiš : Tiskara "Franjo Kluz", 2013 (Omiš : Tiskara "Franjo Kluz"). - 288 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižnica Naših ognjišta ; knj. 174)

Bibliografija: str. 279.

ISBN 978-9958-782-31-2 (Cjelina)
ISBN 978-9958-782-32-9 (Knj. 1)

272-475

COBISS.BH-ID 20541190

BHK 171

LJUBIČIĆ, Petar
    Primjeri potiču i privlače, hrabre i opominju. Dio 2 / Petar Ljubičić. - 5. nepromijenjeno izd. - Tomislavgrad : Naša ognjišta ; Omiš : "Franjo Kluz", 2015 (Omiš : "Franjo Kluz"). - 271 str. ; 20 cm. - (Knjižnica Naših ognjišta ; knj. 175)

ISBN 978-953-6771-47-9! ("Franjo Kluz")

272-475

COBISS.BH-ID 3483159

BHK 172

LJUBIČIĆ, Petar
    Primjeri potiču i privlače, hrabre i opominju. Dio 3 / Petar Ljubičić. - Tomislavgrad : Naša ognjišta ; Omiš : Tiskara "Franjo Kluz", 2010 (Omiš : Tiskara "Franjo Kluz"). - 275 str. ; 20 cm. - (Knjižnica Naših ognjišta ; knj. 184)

Bibliografija: str. 267.

ISBN 978-953-6771-78-3 (Knj. 3)

272-29

COBISS.BH-ID 22948358

BHK 173

LJUBIČIĆ, Petar
    Primjeri potiču i privlače, hrabre i opominju. Dio 4 / Petar Ljubičić. - Tomislavgrad : Naša ognjišta ; Omiš : Tiskara "Franjo Kluz", 2010 (Omiš : Tiskara "Franjo Kluz"). - 278 str. ; 20 cm. - (Knjižnica Naših ognjišta ; knj. 188)

Bibliografija: str. 271.

ISBN 978-953-6771-80-6 (Knj. 4, "Franjo Kluz")

272-29

COBISS.BH-ID 46618630

BHK 174

LJUBIČIĆ, Petar
    Primjeri potiču i privlače, hrabre i opominju. Dio 5 / Petar Ljubičić. - 2. nepromijenjeno izd. - Omiš : "Franjo Kluz" ; Tomislavgrad : Naša ognjišta, 2016 (Omiš : "Franjo Kluz"). - 315 str. ; 20 cm. - (Knjižnica Naših ognjišta ; knj. 193)

Bibliografija: str. 307-308.

ISBN 978-953-6771-83-7

272-29

COBISS.BH-ID 47611910

BHK 175

LJUBIČIĆ, Petar
    Primjeri potiču i privlače, hrabre i opominju. Dio 6 / Petar Ljubičić. - Međugorje : Informativni centar "Mir", 2013 (Grude : Grafotisak). - 301 str. ; 20 cm

ISBN 978-9958-36-131-9 (Knj. 6)

272-475

COBISS.BH-ID 20613382

BHK 176

LJUBIČIĆ, Petar
    Primjeri potiču i privlače, hrabre i opominju. Dio 7 / Petar Ljubičić. - Međugorje : Informativni centar "Mir", 2014 (Grude : Grafotisak). - 296 str. ; 20 cm

ISBN 978-9958-36-137-1 (Knj. 7)

272-475

COBISS.BH-ID 46646534

BHK 177

MARIN, Emilio
    [Anno Domini]
    AD 2012-2013 / Emilio Marin. - Sarajevo : Vrhbosanka nadbiskupija, Medijski centar, 2014 (Široki Brijeg : Suton). - 201 str. ; 24 cm

O piscu: str. 201. - Bibliografija: str. 199-200 i uz tekst

ISBN 978-9958-659-17-1

272-732.2

COBISS.BH-ID 21232902

BHK 178

MATHIEU, Marie-Hélène
    Nikad više sami! : pustolovina Vjere i svjetla od 1971. do današnjih dana / Marie-Hélène Mathieu s Jeanom Vanierom ; [prijevod Lidija Paris]. - Međugorje : Informativni centar "Mir", 2017 (Grude : Grafotisak). - 294 str., [8] str. priloga s tablama : fotogr. ; 20 cm

Prijevod djela: Plus jamais seuls! : L'aventure de Foi et Lumière de 1971 à nos jours.

ISBN 978-9958-36-169-2

272-57

COBISS.BH-ID 24090886

BHK 179

    MATIČNE knjige župe Banja Luka 1753.-1814. / priredio i obradio Anto Ivić. - Banja Luka : Banjolučka biskupija, Europska akademija, 2017 (Donja Lomnica [i. e.] Zagreb : Ekološki glasnik). - 433 str. ; 28 cm. - (Biblioteka Korijeni ; knj. 4) (Demographia christiana Bosniaca. Demographia catholica paroeciarum de Banjaluka et de Ivanjska ; 2)

Bibliografija i bilješke uz tekst. - Registri.

ISBN 978-9926-8145-0-2

929.53:272-774(497.6 Banja Luka)"1753/1814"
347.183:272-774(497.6 Banja Luka)"1753/1814"

COBISS.BH-ID 23685382

BHK 180

    MATIČNE knjige župe Ivanjska 1729.-1779. / priredio i obradio Anto Ivić. - Banja Luka : Banjolučka biskupija, Europska akademija ; Sarajevo : Svjetlo riječi, 2017 (Donja Lomnica : Ekološki glasnik). - 420 str. ; 28 cm. - (Biblioteka Korijeni ; knj. 5) (Demographia christiana Bosniaca. Demographia catholica paroeciarum de Banjaluka et de Ivanjska ; 3)

Bibliografija i bilješke uz tekst. - Registri.

ISBN 978-9958-9991-9-2 (Banjolučka biskupija)
ISBN 978-9958-24-055-3 (Svjetlo riječi)

929.54:272-774(497.6 Ivanjska)"1729/1779"

COBISS.BH-ID 23685638

BHK 181

    MEDJUGORJE : 1981-2017 : la storia con i messaggi della Regina della pace / [curatore Milenko Vasilj ; fotografie Mate T. Vasilj ... [et al.] ; traduzione Giovanni Luca Zenga]. - Čitluk : Matica hrvatska, 2017 (Grude : Grafotisak). - 416 str. : fotogr. u bojama ; 17 cm

ISBN 978-9958-831-92-8

272-312.47-587.6(497.6 Međugorje)

COBISS.BH-ID 23779590

BHK 182

    MEDZIUGORJE : 1981-2017 : zarys historii i orędzia Królowej Pokoju / [redaktor Milenko Vasilj ; tłumaczenie Joanna Magdalena Bednarz ; fotografie Mate T. Vasilj ... [et al.]. - Čitluk : Matica hrvatska, 2017 (Grude : Grafotisak). - 384 str. : fotogr. ; 17 cm

Izv. stv. nasl.: Međugorje

ISBN 978-9958-831-94-2

272-312.47-587.6(497.6 Međugorje)

COBISS.BH-ID 23894534

BHK 183

MIKULIĆ, Martin
    Sabrana djela fra Martina Mikulića / priredio Robert Jolić ; [fotografije Arhiv Hercegovačke franjevačke provincije (fra Ante Tomas), Robert Jolić]. - Mostar : Hercegovačka franjevačka provincija Uznesenja BDM, Franjevačka knjižnica : Fram-Ziral, 2017 (Mostar : Fram-Ziral). - 575 str., XVI str. s tablama (ilustr.) ; 25 cm. - (Recipe ; knj. 20)

Bibliografija: str. 507 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Rječnik manje poznatih riječi: str. 551-573.

ISBN 978-9958-876-27-1 (Hercegovačka franjevačka provincija Uznesenja BDM)

27:929 Mikulić M.
821.163.4(497.6)-82
272-789.32(497.6)

COBISS.BH-ID 24392198

BHK 184

PERKOVIĆ, Marinko
    Prema moralnoj svetosti / Marinko Perković. - Sarajevo : Katolički bogoslovni fakultet ; Zagreb : Glas Koncila, 2017 (Sarajevo : CPU Printing company). - 232 str. ; 24 cm. - (Niz Radovi ; 20)

Tiraž 350. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-747-52-6 (Katolički bogoslovni fakultet)
ISBN 978-953-241-508-7 (Glas Koncila)

272-42

COBISS.BH-ID 23881990

BHK 185

PERVAN, Tomislav
    Fatima : uz stotu obljetnicu ukazanja : vodič za hodočasnike / Tomislav Pervan. - Tomislavgrad : Naša ognjišta, 2017 ([Široki Brijeg] : Suton). - 110 str. : ilustr. u bojama ; 17 cm. - (Knjižnica Naših ognjišta ; knj. 217)

ISBN 978-9958-782-47-3

272-312.47-587.6-522.52(469)"1917/2017"

COBISS.BH-ID 23704582

BHK 186

PERVAN, Tomislav
    Kršćanstvo : vjera koja ljubi čovjeka / Tomislav Pervan. - Tomislavgrad : Naša ognjišta, 2017 ([Široki Brijeg] : Suton). - 335 str. ; 23 cm. - (Knjižnica Naših ognjišta ; knj. 223)

ISBN 978-9958-782-52-7

27-1(045)

COBISS.BH-ID 24287750

BHK 187

PERVAN, Tomislav
    Kršćanstvo : vjera koja ljubi zemlju / Tomislav Pervan. - Tomislavgrad : Naša ognjišta, 2017 ([Široki Brijeg] : Suton). - 356 str. ; 23 cm. - (Knjižnica Naših ognjišta ; knj. 219)

ISBN 978-9958-782-49-7

27

COBISS.BH-ID 24039686

BHK 188

PERVAN, Tomislav
    Kršćanstvo : vjera koja spašava / Tomislav Pervan. - Tomislavgrad : Naša ognjišta, 2017 ([Široki Brijeg] : Suton). - 368 str. ; 23 cm. - (Knjižnica Naših ognjišta ; knj. 225)

ISBN 978-9958-782-54-1

27-12

COBISS.BH-ID 24511494

BHK 189

PERVAN, Tomislav
    Međugorje : dodir neba i zemlje / Tomislav Pervan. - Tomislavgrad : Naša ognjišta, 2017 ([Široki Brijeg] : Suton). - 286 str. ; 23 cm. - (Knjižnica Naših ognjišta ; knj. 218)

ISBN 978-9958-782-48-0

272-312.47-587.6-522(497.6 Međugorje)

COBISS.BH-ID 23897862

BHK 190

PHILIPPE, Jacques
    Traži mir i idi za njim : kratki esej o unutarnjem miru / Jacques Philippe ; [prijevod Lidija Paris]. - 2. izd. - Međugorje : Informativni centar "Mir", 2017 (Grude : Grafotisak). - 83 str. ; 20 cm

Prijevod djela: Recherche la paix et poursuis-la

ISBN 978-9958-36-165-4

27-584

COBISS.BH-ID 24002054

BHK 191

PHILIPPE, Jacques
    Unutarnja sloboda : snaga vjere, ufanja i ljubavi / Jacques Philippe ; [prijevod Lidija Paris]. - 2. izd. - Međugorje : Informativni centar "Mir", 2017 (Grude : Grafotisak). - 138 str. ; 20 cm

Prijevod djela: La liberté intérieure. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-36-157-9

27-183.7

COBISS.BH-ID 23650822

BHK 192

PHILIPPE, Jacques
    Vrijeme za Boga : vodič molitve srca / Jacques Philippe ; [prijevod Lidija Paris]. - 2. izd. - Međugorje : Informativni centar "Mir", 2017 (Grude : Grafotisak). - 100 str. ; 20 cm

Prijevod djela: Du temps pour Dieu. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-36-158-6

272-18-583

COBISS.BH-ID 23681542

BHK 193

PRANJIĆ, Pero
    Božji narod : II. knjiga Zakonika kanonskog prava : kanoni 204-746 sa komentarom / Pero Pranjić. - Sarajevo : Katolički bogoslovni fakultet, 2012 (Široki Brijeg : Suton). - 540 str. ; 24 cm. - (Priručnici ; 8)

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 481-505 i uz tekst. - Registri.

ISBN 978-9958-747-29-8

272-742-266(075.8)(076)

COBISS.BH-ID 19430662

BHK 194

PRANJIĆ-Pilipović, Ante
    Bazilika i samostan u Duvnu / Ante Pranjić-Pilipović ; [fotografije Ante Šarić i Ante Pranjić]. - Tomislavgrad : Franjevački muzej, 2017 (Grude : Grafotisak). - 270 str. : ilustr. u bojama ; 25 cm

Bilješka o piscu: str. 269-270. - Bibliografija: str. 265-267 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary.

ISBN 978-9926-8149-0-8

27-9(497.6 Tomislavgrad)
272-774(497.6 Tomislavgrad)
726.5:73/76(497.6 Tomislavgrad)

COBISS.BH-ID 23761926

BHK 195

    PRZYJDŹCIE, oddajmy pokłon! : adoracje w Medziugorju / [opracowanie Lidija Paris i Manuel Reato ; tłumaczenie z j. włoskiego Joanna Woźniak ; fotografie Lidija Paris]. - Međugorje : Informativni centar "Mir", 2017 (Grude : Grafotisak). - 141 str. : fotogr. ; 20 cm

Prijevod djela: Venite, adoriamo!

ISBN 978-9958-36-164-7

272-534.3-536.34(497.6 Međugorje)

COBISS.BH-ID 23976454

BHK 196

PULJIĆ, Vinko
    Odsjev ljubavi / po knjizi Vinka kardinala Puljića "Korita prošlosti i pritoke sadašnjosti" izabrala i uredila Milanka Dragar. - Sarajevo : Vrhbosanska nadbiskupija, Medijski centar, 2017 (Široki Brijeg : Suton). - 113 str. ; 21 cm

Vinko kardinal Puljić: str. 112-113

ISBN 978-9958-659-34-8

272-475

COBISS.BH-ID 24065798

BHK 197

TOMIĆ, Jozo
    Pisma vjernicima : godina A, B, C / Jozo Tomić ; priredio Niko Ikić. - Sarajevo : Vrhbosanska nadbiskupija, Medijski centar, 2017 (Široki Brijeg : Suton). - 359 str. ; 21 cm

Tiraž 500. - Curriculum: str. 359.

ISBN 978-9958-659-35-5

272-475

COBISS.BH-ID 24076038

BHK 198

TOPIĆ, Franjo
    Vjera i kultura / Franjo Topić. - Sarajevo : Katolički bogoslovni fakultet ; Zagreb : Glas Koncila, 2017 (Sarajevo : CPU Printing Company). - 368 str. ; 24 cm. - (Niz Radovi ; 22)

Tiraž 450. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Summaries. - Registar.

ISBN 978-9958-747-54-0 (Katolički bogoslovni fakultet)
ISBN 978-953-241-539-1 (Glas Koncila)

272-662(497.6)
272-67:28(497.6)
272-732.2 Ivan Pavao II
061.234(=163.42)(497.6)

COBISS.BH-ID 24224262

BHK 199

VASILJ, Mario
    Međugorje : Marijini apostoli : Mirjanino pričevanje / Mario Vasilj ; [fotografije Anita in Rudolf Baier ... [et al.] ; prevod Beti Sinur Badurina]. - Čitluk : Matica hrvaška, 2017 (Mostar : Print Team). - 191 str. : fotogr. ; 20 cm

Izv. stv. nasl.: Međugorje

ISBN 978-9958-831-91-1

272-312.47-587.6(497.6 Međugorje)
272-526.6-522-583

COBISS.BH-ID 23764230

BHK 200

VASILJ, Mario
    Međugorje : Marijini apostoli : Vickino pričevanje / Mario Vasilj ; [fotografije Anita in Rudolf Baier ... [et al.] ; prevod Beti Sinur Badurina]. - Čitluk : Matica hrvaška, 2017 (Mostar : Print Team). - 191 str. : fotogr. u bojama ; 20 cm

Izv. stv. nasl.: Međugorje

ISBN 978-9958-831-90-4!

272-312.47-587.6(497.6 Međugorje)(047.53)
272-526.6-522-583

COBISS.BH-ID 23763974

BHK 201

    VENEZ, adorons! : adorations à Medjugorje / [préparé par Lidija Paris i Manuel Reato ; traduction Lidija Paris ; photos Lidija Paris]. - Međugorje : Informativni centar "Mir", 2017 (Grude : Grafotisak). - 141 str. : fotogr. u bojama ; 20 cm

Prijevod djela: Dođite, poklonimo se

ISBN 978-9958-36-166-1

272-534.3-536.34(497.6 Međugorje)

COBISS.BH-ID 24012806

BHK 202

    VIDCI pričujejo : sporočila Kraljice miru iz Medžugorja / [glavna urednica Lidija Paris ; prevedla Mateja Vlasak]. - Međugorje : Informativni centar "Mir", 2017 (Mostar : Fram Ziral). - 119 str. : fotogr. ; 14 cm

Izv. stv. nasl.: Vidioci svjedoče.

ISBN 978-9958-36-154-8

272-312.47-587.6(497.6 Međugorje)

COBISS.BH-ID 23550470

BHK 203

    ŽUPA Jablanica / priredio Mile Vidić ; [fotografije Marin Jurica, Dženan Džino]. - Mostar : Crkva na kamenu, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 261 str. : fotogr. u bojama, tabele ; 29 cm. - (Biblioteka Crkve na kamenu ; knj. 146)

Tiraž 500. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-1918-7-9

272-774(497.6 Jablanica)

COBISS.BH-ID 2427418228 Islam

BHK 204

Al'-ABBAD, 'Abd al-Muhsin
    Međumuslimanska blagost / Abdu-l-Muhsin el-'Abbad el-Bedr ; prijevod Mithad R. Ćeman. - 3. izmijenjeno izd. - Sarajevo : Udruženje za afirmaciju pozitivnih vrijednosti Alternativa, 2017 ([Sarajevo] : Amos Graf). - 121 str. ; 24 cm

Prijevod djela: Rifken ehle-s-sunne bi ehli-s-sunne. - Tiraž 300. - Biografija autora: str. 65-68.

ISBN 978-9926-8156-1-5

28-42

COBISS.BH-ID 23851526

BHK 205

ABDIBEGOVIĆ, Nusret
    Šerijatskopravni aspekti muftije Mustafe Pruščaka / Nusret Abdibegović. - Travnik : Muftijstvo travničko : Elči Ibrahim-pašina medresa, 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). - iii, 256 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 187-198 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary.

ISBN 978-9958-9388-6-3 (Elči Ibrahim-pašina medresa)

348:28-74
28:929 Pruščak M.

COBISS.BH-ID 20449798

BHK 206

ABDULLAH, al-Mulhim
    Ostvari svoj san da postaneš hafiz / Abdullah el-Mulhim ; [prijevod s arapskog Samir Hodžić]. - Sarajevo : Bookline, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 219 str. : ilustr. ; 19 cm

Bibliografija i bilješke uz tekst

ISBN 978-9926-445-00-3

28-23

COBISS.BH-ID 23822342

BHK 207

ABUL Hakim, Mansoor
    Džibril, a.s., povjerenik Božije objave / Mensur Abdul-Hakim Muhammed ; [prijevod Halid Balić]. - Sarajevo : Libris, 2013 ([s. l. : s. n.]). - 263 str. ; 21 cm

Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-636-51-6

28-167.2

COBISS.BH-ID 48861958

BHK 208

ABUL Hakim, Mansoor
    Melek smrti Azrail / Mensur Abdu-l-Hakim ; [prijevod Amir Mehić]. - Bužim : Ilum, 2015 ([s. l. : s. n.]). - 276 str. ; 24 cm

Prijevod djela: Meleku-l-mevti-Azrail, a.s., fi-t-Tevrati ve-l-Indžili ve-I-Kur'an. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-790-06-5

28-167

COBISS.BH-ID 22077446

BHK 209

AKHTAR, Shabbir
    Islam kao politička religija : budućnost jedne imperijalne vjere / Shabbir Akhtar ; prijevod s engleskog Dino Mujadžević. - 1. izd. - Sarajevo : Centar za napredne studije, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 355 str. ; 24 cm

Prijevod djela: Islam as political religion. - Bibliografija: str. 351-355 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-022-53-1

28-67

COBISS.BH-ID 24612614

BHK 210

AL-Faruqi, Isma'il R.
    Islam i druge vjere / Ismail Raji Al-Faruqi ; s engleskog preveo Džemaludin Latić. - 1. izd. - Sarajevo : Centar za napredne studije, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 387 str. ; 21 cm

Prijevod djela: Islam and other faiths. - Slika autora i bilješka o njemu na zadnjem kor. listu. - Predgovor / John L. Esposito: str. 11-15. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-022-61-6 (broš.)

28-67

COBISS.BH-ID 24754182

BHK 211

ALAGIĆ, Alen
    Ljubavni zanos : zbirka ilahija i kasida / Alen Alagić. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 76 str. ; 21 cm

ISBN 978-9958-27-365-0

28-291
821.163.4(497.6)-1
783.65:28

COBISS.BH-ID 23768070

BHK 212

'ALWANI, Taha Jabir
    Ka fikhu manjina : neka temeljna razmatranja / Taha Džabir el-Alvani ; s engleskog preveo Nedim Begović. - 1. izd. - Sarajevo : Centar za napredne studije : El-Kalem, 2016 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 84 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Centar za napredne studije, Sarajevo)

Prijevod djela: Towards a fiqh for minorities. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Glosar pojmova: str. 81-84.

ISBN 978-9958-022-43-2 (Centar za napredne studije, broš.)
ISBN 978-9958-23-448-4 (El-Kalem)

28-74
28-67

COBISS.BH-ID 23643910

BHK 213

'ALWANI, Taha Jabir
    Uvod u metodologiju islamskog prava / Taha Džabir el-Alvani ; s engleskog preveo Šukrija Ramić. - Sarajevo : Centar za napredne studije : El-Kalem, 2016 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 97 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Centar za napredne studije, Sarajevo)

Prijevod djela: Source methodology in islamic jurisprudence. - Bibliografija i bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-022-36-4 (Centar za napredne studije)
ISBN 978-9958-23-444-6 (El-Kalem)

28-74

COBISS.BH-ID 23607302

BHK 214

Al-ARIFI, Muhammad ibn 'Abd al-Rahman
    Uživaj u životu / Muhammed ibn Abdurrahman el-Arifi ; [prijevod sa arapskog Edin Dedić, Admir Muratović]. - Bužim : Ilum, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 335 str. ; 25 cm

Izv. stv. nasl.: Istemti' bi hajatik. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-790-07-2

28-42-29

COBISS.BH-ID 22114566

BHK 215

ARNAUT, Fikret
    Ilmihal / Fikret Arnaut. - 3. izd. - Sarajevo : F. Arnaut, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 199 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm

Objašnjenje nekih riječi: str. 192-193.

ISBN 978-9926-442-15-6

37.016:28(075.2)

COBISS.BH-ID 23903494

BHK 216

ARNAUT, Fikret
    Monografija džemata Sabur / Fikret Arnaut. - Sarajevo : autor, 2017 (Kalesija : SIMS Grafika). - 151, [23] str. s tablama u bojama : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 500.

ISBN 978-9926-442-08-8

28-774(430.129 München)"1990/2015"(084)

COBISS.BH-ID 23756550

BHK 217

ASAD, Muhammad
    Principi islamske države i vlasti / Muhammad Asad ; preveo s engleskog Džemaludin Latić. - Sarajevo : Connectum, 2017 (Štampano u BiH). - 163 str. : slika autora ; 21 cm. - (Connectum knjiga ; 184) (Biblioteka Dialogos)

Prijevod djela: The principles of state and government in islam. - Bibliografija i bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-29-087-9

28:342.1

COBISS.BH-ID 24204038

BHK 218

ASAD, Muhammad
    Šeri'at : islamsko zakonodavstvo : (smjernice za razumijevanje u savremenom dobu) / Muhammed Asad ; [s engleskog preveo Džemaludin Latić]. - 1. izd. - Sarajevo : El-Kalem, cop. 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 224 str. ; 21 cm

Prijevod djela: This law of ours and other essays. - Pravo ime autora: Leopold Weiss

ISBN 978-9958-23-454-5

28-74(049.3)

COBISS.BH-ID 23886854

BHK 219

AUDA, Jasser
    Intencije šerijata kao filozofija islamskog prava : sistemski pristup / Džasir Avde ; preveo Nedim Begović. - Sarajevo : El-Kalem ; Centar za napredne studije, CNS, 2012 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 444 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / El-Kalem)

Prijevod djela: Maqasid al-Shariah as philosophy of islamic law. - Tiraž 500. - Bibliografija: str. 403-440 i uz tekst. - Glosar islamskih termina: str. 441-444.

ISBN 978-9958-23-308-1

28-1:348.97
28-74

COBISS.BH-ID 19569414

BHK 220

AUDA, Jasser
    Intencije šerijata kao filozofija islamskog prava : sistemski pristup / Džasir Avde ; s engleskog preveo Nedim Begović. - 2. izd. - Sarajevo : El-Kalem : Centar za napredne studije, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 444 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / El-Kalem, Sarajevo)

Prijevod djela: Maqasid al-Shariah as philosophy of islamic law. - Slika autora i bilješka o njemu na zadnjem kor. listu. - Bibliografija: str. 403-440 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Glosar islamskih termina: str. 441-444.

ISBN 978-9958-23-469-9 (El-Kalem)
ISBN 978-9958-022-64-7 (Centar za napredne studije)

28-74

COBISS.BH-ID 24767238

BHK 221

AYYAD, Amira
    Prava tajna / Amira Ayyad ; [prijevod Amir Mehić]. - Bužim : Ilum, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 205 str. : ilustr. ; 25 cm

Prijevod djela: The true secret. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-790-28-7

28-4

COBISS.BH-ID 24860678

BHK 222

BADRI, Malik
    Kontemplacija : islamska psiho-duhovna studija / Malik Badri ; s engleskog preveo Nevres Hodžić. - Sarajevo : Centar za napredne studije, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 162 str. ; 21 cm

Prijevod djela: Contemplation - an islamic psychospiritual study. - Bilješka o autoru: str. 157-158. - Bibliografija: str. 159-162 i uz tekst.

ISBN 978-9958-022-51-7 (broš.)

28-58

COBISS.BH-ID 24431878

BHK 223

BAJIĆ, Esad
    Hazreti Husejn, radijallahu anhu / Esad Bajić. - Konjic : Fondacija Lijepa riječ, 2017 (Sarajevo : Sabah-print). - 191 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 185-189 i uz tekst.

ISBN 978-9958-048-13-5

28-312.4:929 Husejn

COBISS.BH-ID 23769606

BHK 224

al-BANNA, Hassan
    El-Me'surat : zikrovi i dove / Hasan el-Benna ; [prijevod Vehbija Makić]. - Sarajevo : Udruženje Ilmijje Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini : Asocijacija za kulturu, obrazovanje i sport, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 103 str. ; 18 cm

Prijevod djela: Al-Ma'ţûrãt. - Dio teksta na bos. i arap. jeziku. - Lat. i arapsko pismo. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-801-17-4 (Udruženje Ilmijje Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini)
ISBN 978-9926-416-04-1 (Asocijacija za kulturu, obrazovanje i sport - AKOS)

28-534.3

COBISS.BH-ID 24268550

BHK 225

BEĆAR, Eldin
    Zašto postojimo? : avantura ka neminovnošću kroz spajanje tragova na putu / Eldin Bećar. - Visoko : autor, 2017 (Visoko : Remix). - 55 str. ; 21 cm

Tiraž 2.000. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9926-442-00-2

28-1

COBISS.BH-ID 23609094

BHK 226

BRAĆKAN, Muris
    Monografija džemata Mračaj - Potočani / Muris Braćkan. - Tešanj : Štamparija-S, 2017 (Tešanj : Štamparija-S). - 110 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 500. - Bilješka o autoru: str. 108. - Bibliografija: str. 91-92 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-074-06-6

28-774(497.6 Tešanj)(084)

COBISS.BH-ID 24041990

BHK 227

BRKOVIĆ, Rasim
    Hadž : uputstva i savjeti / Rasim Brković. - 3. dopunjeno izd. - Sarajevo : Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Ured za hadž : El-Kalem, 2016 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 242 str. : ilustr. u bojama ; 18 cm

Dio teksta na bos. i arap. jeziku.

ISBN 978-9958-23-424-8

28-57(532)(035)

COBISS.BH-ID 23005446

BHK 228

BUGARI, Sulejman
    T'i kthehemi krijuesit / Sulejman Bugari ; [përktheu nga boshnjakishtja Qerim Ondozi]. - Sarajevë : Connectum, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 265 str. ; 20 cm. - (Connectum libri ; 187) (Biblioteka Sofra)

Prijevod djela: Vratimo se Gospodaru. - Pasthënie / Omer Nakiçeviq: str. 255-257. - Bilješke uz tekst. - Fjalorth: str. 259-261.

ISBN 978-9958-29-090-9

28-534.2
28-1

COBISS.BH-ID 24275718

BHK 229

al-BÛTÎ, Mohammad Se'id
    Razumijevanje života Muhammeda, a.s. / Muhammed Se'id Ramadan el-Buti ; [prijevod sa arapskog Nusret Hodžić ... [et al.]. - Bužim : Ilum, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 586 str. ; 25 cm

Prijevod djela: Fikhus-siretin-nebevijjeti me'a mudžezin li tarihil-hilafetir-rašide. - O autoru: str. 577-578. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9955-797-00-5

28-312:929 Muhammad

COBISS.BH-ID 24786182

BHK 230

CERIĆ, Mustafa
    Korijeni sintetičke teologije u islamu : Ebu Mensur-el Maturidi (853-944) / Mustafa Cerić ; s engleskog preveli Enes Karić i Edib Muftić. - Sarajevo : El-Kalem, 2012 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 262 str. ; 21 cm

Prijevod djela: Roots of synthetic theology in islam. - Bibliografija: str. 253-262 i uz tekst

ISBN 978-9958-23-326-5

28-1
28:929 Maturidi A. M.

COBISS.BH-ID 19960326

BHK 231

ĆIMIĆ, Husnija
    Dan (jevm) : mjera nastajanja i opstajanja / Husnija Ćimić. - Sarajevo : DES, 2015 (Sarajevo : DES). - 228 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-27-233-2

28-256-17

COBISS.BH-ID 22073094

BHK 232

DANI mevluda i zikra (2015 ; Mostar)
    Zbornik radova / Dani mevluda i zikra 2015., Mostar, 29. 4.-15. 5. 2015. ; [urednik Ilham Puce]. - Mostar : Muftijstvo mostarsko : Medžlis Islamske zajednice, 2016 (Mostar : IC štamparija). - 132 str. : fotogr. ; 24 cm

Bibliografija uz pojedine radove. - Sadrži i: Moj dobri šejh Fejzulah Hadžibajrić / Hasan Eminović

ISBN 978-9958-9630-4-9 (Muftijstvo mostarsko)
ISBN 978-9958-9627-6-9 (Medžlis islamske zajednice)

28-534.35-57(497.6)(063)(082)

COBISS.BH-ID 22926854

BHK 233

DANOVIĆ, Halil
    U dovi između sunija i šiija / Halil Danović. - Tešanj : Planjax komerc, 2017 (Tešanj : Planjax komerc). - 283 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-9958-34-260-8

282/284-67

COBISS.BH-ID 24094726

BHK 234

DURAKOVIĆ, Esad
    Kriza muslimanskoga svijeta kao kriza subjekta / Esad Duraković. - Sarajevo : Tugra, 2016 (Sarajevo : Amos Graf). - 220 str. ; 19 cm

Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-660-57-3

28-67
28:327

COBISS.BH-ID 23397894

BHK 235

DURAKOVIĆ, Esad
    Međumuslimanski ratovi danas : krivo shvaćanje islama / Esad Duraković. - Sarajevo : Tugra, 2015 (Sarajevo : Amos Graf). - 179 str. ; 19 cm

ISBN 978-9958-660-55-9

28-67

COBISS.BH-ID 22445574

BHK 236

    DŽEMAT Kamp-Lintfort : monografija u povodu 33. godišnjice postojanja / priredio Mustafa Klanco. - Sarajevo : Udruženje ilmijje Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 215 str. : ilustr. u bojama ; 17 x 24 cm

Bibliografija: str. 215.

ISBN 978-9958-801-14-3

28-774(430.129)"1983/2016"(084)

COBISS.BH-ID 23985670

BHK 237

    DŽEMAT Rašljeva - nekada i sada : (u povodu izgradnje i otvorenja nove džamije) / [priredio Edin Šaković]. - Gračanica : Bosanski kulturni centar, 2017 (Sarajevo : A dizajn). - 125 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 1.000.

ISBN 978-9958-9455-5-7

28-774(497.6 Gračanica)"1933/2016"

COBISS.BH-ID 24259590

BHK 238

EFE, Ahmet
    Ahmed uči imanske šarte / Ahmet Efe ; [crtež Sevgi İçigen ; prijevod Aldin Žigić]. - Sarajevo : Semerkand, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 99 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm

Prijevod djela: Akif amentü'yü öreniyor

ISBN 978-9958-665-25-7

28(02.053.2)
087.5

COBISS.BH-ID 24399366

BHK 239

FATIĆ, Almir
    Svjetla i tmine / Almir Fatić. - 1. izd. - Sarajevo : El-Kalem, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 225 str. ; 21 cm

O autoru: str. 225. - Bibliografija: str. 219-224 i uz tekst.

ISBN 978-9958-23-463-7

28-254

COBISS.BH-ID 24244998

BHK 240

FAZLOVIĆ, Vahid
    Akaid 1 : udžbenik za prvi razred medrese / Vahid Fazlović i Mensur Husić. - Sarajevo : El-Kalem, 2012 ([Sarajevo] : Štamparija Nedib). - 206 str. ; 23 cm

ISBN 978-9958-23-300-5

28-42(075.3)

COBISS.BH-ID 19279366

BHK 241

GAVRANKAPETANOVIĆ, Munir
    Snagom vjere do savršenstva duše / Munir Gavrankapetanović. - 7. izd. - Sarajevo : El-Kalem, cop. 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 222 str. ; 21 cm

ISBN 978-9958-23-452-1

28-183.5

COBISS.BH-ID 23849222

BHK 242

GOODY, Jack
    Islam u Evropi / Jack Goody ; s engleskog prevela Azra Mulović. - Sarajevo : El-Kalem : Centar za napredne studije, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 219 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / El-Kalem)

Prijevod djela: Islam in Europe. - Intelektualni testament Jacka Goodyja / Enes Karić: str. 205-210. - Bibliografija: str. 194-204 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-23-450-7 (El-Kalem)
ISBN 978-9958-022-44-9 (Centar za napredne studije)

28-9(4)

COBISS.BH-ID 23736838

BHK 243

GÜL, Zekiye
    Moj lijepi Pejgambere, sallallahu alejhi ve sellem / [tekst Zekiye Gül] ; [crtež Cemile Ağaç Yildirim] ; [prijevod Amir Džananović]. - Sarajevo : Semerkand, 2016 ([s. l. : s. n.]). - 173 str. : ilustr. u bojama ; 22 cm

Prijevod djela: Benim Güzel Peygamberim, s.a.v.s.

ISBN 978-9958-665-21-9

28-31:929 Muhammad(02.053.2)
28(02.053.2)
087.5

COBISS.BH-ID 23557894

BHK 244

GÜLEN, Fethullah M.
    Beskrajna svjetlost - Muhammed, a.s. / M. Fethullah Gülen ; [prijevod djela Sead Ibrić]. - 2. izd. - Sarajevo : El-Kalem : Hikmet, 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 2 knj. (528, 606 str.) ; 22 cm

Prijevod djela: Sonsuz Nur. - Bibliografija: Knj. 1, str. [519]-528 i uz tekst, Knj. 2, str. [595]-606

ISBN 978-9958-23-316-6 (Cjelina)
ISBN 978-9958-23-317-3 (Knj. 1)
ISBN 978-9958-23-318-0 (Knj. 2)

28-312 Muhammad, poslanik
28-4

COBISS.BH-ID 19885318

BHK 245

HADŽIĆ, Nijaz
    Govor o hadžu / Nijaz Nuri Hadžić. - Cazin : Grafis, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 377 str. : ilustr. ; 25 cm

Kor. nasl. - Podatak o godini izdanja preuzet iz CIP-a.

ISBN 978-9958-667-52-7

28-57(532):929(497.6)

COBISS.BH-ID 24150022

BHK 246

HAFIZOVIĆ, Rešid
    Spoznaja - prva vrijednost islama : prilog spoznajnoj teoriji u islamu / Rešid Hafizović. - Sarajevo : Naučnoistraživački institut "Ibn Sina", 2017 (Sarajevo : Sabah print). - 293 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 283-287 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-845-20-8

28:165.0

COBISS.BH-ID 23864326

BHK 247

HALILOVIĆ, Safvet
    Al-Sira al-nabawiyyah fi thawbiha al-jadid - qira'a 'asriyya li ahdath al-Sirah al-nabawiya / Safvet Halilović ; [prijevod s engleskog na arapski Hadeer Abo El Nagah, prijevod s bosanskog na engleski Edina Neretljak]. - Sarajevo : El-Kalem, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 352 str. ; 25 cm

Prevedeno prema: Sirah - a biography of Muhammad, the last messenger of Allah. - Biografija autora: str. 353-355. - Bibliografija: str. 343-352 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-23-462-0

28-31:929 Muhammad, poslanik

COBISS.BH-ID 24227334

BHK 248

HATUNIĆ, Emin
    Mesnevija u stvaranju novog društva : sa posebnim osvrtom na novu ekonomiju i novi menadžment / Emin Hatunić, Omer Mešić, Edib Kravić ; [saradnici Lejla Hatunić Čirak, Emina Hatunić, Amra Mešić]. - 1. izd. - Tuzla : Off-set, 2017 (Tuzla : Off-set). - 211 str. : graf. prikazi ; 23 cm

Pogovor: str. 219-220. - Bibliografija: str. 211 i uz tekst.

ISBN 978-9958-31-316-5

28:316.4
28-291
28:005
28:321.7

COBISS.BH-ID 24339462

BHK 249

    HISTORIJA islamske filozofije / Hasan Mo'alemi ... [et al.] ; s perzijskog preveo Muamer Kodrić. - Sarajevo : Fondacija "Mulla Sadra", 2017 ([Sarajevo] : Dobra knjiga). - 344 str. ; 24 cm

Prijevod djela: Tãrîx-e falsafa-ye eslãmî. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-657-90-0

28-1(091)(075.8)

COBISS.BH-ID 23930118

BHK 250

IBN al-'Arabi
    Tumačenje snova / Muhìddìn ibn Arabì ; [preveo, uredio i priredio Mustafa Čajlaković]. - Zenica : Meligrafprint, 2016 (Zenica : Meligrafprint). - 210 str. ; 22 cm

Izv. stv. nasl: Rüya tabirleri. - Tiraž 300.

ISBN 978-9958-677-25-0

28:398.7
398.7:28

COBISS.BH-ID 22776838

BHK 251

IBN Kathir, Isma'il ibn 'Umar
    Kazivanja o vjerovjesnicima / Ibn Kesir ; izvore priredio Muhammed Ahmed Abdul-Aziz ; preveo Ahmed Adilović. - Zenica : Organizacija aktivne islamske omladine Bosne i Hercegovine, 1997 ([s. l. : s. n.]). - 676 str. ; 24 cm

Prijevod djela: Kasasu-l-Enbija'. - Bibliografija i bilješke uz tekst

28-31

COBISS.BH-ID 959767

BHK 252

IBN Kathir, Isma'il ibn 'Umar
    Mu'džize Muhammeda, a. s. / Ibn Kesir ; [prijevod sa engleskog Enes Ljubijankić]. - Bužim : Ilum, 2007 ([s. l. : s. n.]). - 182 str. ; 22 cm

Prijevod djela: The miracles of the Prophet / Ibn Kathir Ismaʻil ibn ʻUmar

ISBN 978-9958-790-00-3

28-236.5

COBISS.BH-ID 16056582

BHK 253

IKOVIĆ, Admir
    Bonton kod muslimana / Admir Iković. - Ustikolina : autor, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 88 str. ; 20 cm

Bibliografija: str. 85-86 i uz tekst.

ISBN 978-9958-0374-6-7

28-4/-5

COBISS.BH-ID 21708806

BHK 254

IMAMOVIĆ, Esnaf
    Hadž temettu' / Esnaf Imamović. - 1. izd. - Sarajevo : El-Kalem, 2016 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 102 str. : fotogr. ; 17 cm

Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-23-419-4

28-57(532)

COBISS.BH-ID 22923526

BHK 255

    INSTITUCIJE islamske civilizacije : izabrani članci iz Türkiye Diyanet Vakfi İslâm Ansiklopedisi / [urednici Ahmet Alibašić i Munir Mujić ; prijevod s turskoga Sabina Bakšić ... [et al.]. - Sarajevo : Centar za napredne studije, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 712 str. ; 25 cm

Štampano dvostubačno. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-022-50-0 (karton)

28:008

COBISS.BH-ID 24422918

BHK 256

ISANOVIĆ, Nusret
    Vjeronauka 3 : za srednje škole / Nusret Isanović, Nedim Begović, Muhamed Jusić. - Sarajevo : El-Kalem, 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 199 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm

ISBN 978-9958-23-340-1

28(075.3)

COBISS.BH-ID 20233734

BHK 257

ISLAMSKA zajednica u Bosni i Hercegovini (Sarajevo). Vijeće muftija
    Ideologija tekfira i nasilni ekstremizam : analiza / [pripremila] Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Vijeće muftija ; [urednik Muhamed Jusić]. - Sarajevo : El-Kalem, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 91 str. ; 21 cm

Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-23-461-3

28-428-742

COBISS.BH-ID 24206598

BHK 258

JAHIĆ, Adnan
    Muslimansko žensko pitanje u Bosni i Hercegovini : žena u intelektualnom i društvenom životu Bošnjaka od aneksije do Zakona o zabrani nošenja zara i feredže (1908-1950) / Adnan Jahić. - Zagreb : Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb ; Sarajevo : Naučnoistraživački institut "Ibn Sina", 2017 ([Zagreb] : Grafomark). - 552 str. : tabele ; 24 cm. - (Biblioteka Bosana. Bošnjački pisci u Hrvatskoj)

Bibliografija: str. 511-537 i bilješke uz tekst. - Summary. - Registri.

ISBN 978-953-7922-13-9

316.66-055.2(497.6)"1908/1950"
28-722.7-055.2(497.6)"1908/1950"
304-055.2(497.6):28(091)"1908/1950"

COBISS.BH-ID 27109382

BHK 259

al-JASAIRY, 'Abû Bakri
    Čovjek kojeg treba voljeti : (život poslanika Muhammeda) / Ebu Bekr el-Džezairi ; [prijevod i komentar Amir Durmić]. - 2. izd. - Sarajevo : Udruženje Orijent ; Beč : Ilum - Haus des Wissens, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 956 str. ; 25 cm

Prijevod djela: Hazel-habib, Muhammedun Resulallah, sallallahu alejhi ve sellem, ja muhibb. - Tiraž 300. - O autoru: str. 955-956. - Bibliografija: str. 901-907 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registri.

ISBN 978-9958-064-06-7 (Udruženje Orijent)

28-31:929 Muhammad, poslanik

COBISS.BH-ID 23619334

BHK 260

    JASIN : kehf, tebareke / [prijevod Muhamed Mehanović]. - Sarajevo : Bookline, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 173 str. ; 16 cm

Tekst na bos. i arap. jeziku. - Tekst lat. i arapsko pismo. - Podatak o godini izdanja preuzet iz CIP-a

ISBN 978-9958-694-99-8

28-23-256

COBISS.BH-ID 23796742

BHK 261

JEVTIĆ, Miroljub
    Islamska vizija sveta kod Ive Andrića / Miroljub Jevtić. - Beograd : Centar za proučavanje religije i versku toleranciju, 2013 (Beograd : Apollo Graphic Production). - 207 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Srpska politikologija religije)

Ćir. - Tiraž 1.000. - Rečnik arapsko islamskih-termina i naziva: str. 199-202. - Bibliografija: str. 203-205 i uz tekst

ISBN 978-86-87243-10-1

28-67(497.6)"14/19"
821.163.4(497.6).09 Andrić I.

COBISS.BH-ID 198320652

BHK 262

KADIĆ, Samedin
    Musa i Hidr / Samedin Kadić. - Sarajevo : Centar za napredne studije, 2016 ([s. l. : s. n.]). - 174 str. ; 21 cm

Bilješke: str. 157-174

ISBN 978-9958-022-26-5

28-1

COBISS.BH-ID 23021318

BHK 263

KAMALI, Mohammad Hashim
    Uvod u teoriju ciljeva šerijata / Mohammad Hashim Kamali i Jasser Auda ; [preveo Šukrija Ramić]. - Sarajevo : Centar za napredne studije ; Beograd : Balkanski centar za Bliski istok, 2017 (Beograd : Službeni glasnik). - 152 str. ; 21 str.

Prijevodi djela: 1. Maqasid al-shari'ah : made simple; 2. Maqasid al-shari'ah : a beginner's guide. - Tiraž 500. - Bibliografija i bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-022-39-5 (Centar za napredne studije)
ISBN 978-86-80804-03-3 (Balkanski centar za Bliski istok)

28-74

COBISS.BH-ID 23623942

BHK 264

KARČIĆ, Harun
    Kratki uvod u šerijat / Harun Karčić. - Sarajevo : Centar za napredne studije, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 168 str. ; 21 cm

Slika autora i bilješka o njemu na zadnjem kor. listu. - Bibliografija uz svako poglavlje. - Pojmovnik: str. 161-168.

ISBN 978-9958-022-47-0

28-74

COBISS.BH-ID 24125958

BHK 265

KASUMOVIĆ, Ahmet
    Rječnik preseljenja sa dunjaluka na ahiret / Ahmet Kasumović, Senaid Feta. - Tuzla : Institut za humanu rehabilitaciju, 2015 (Tuzla : Papir-karton). - 89 str. : fotogr. u bojama ; 21 cm

Tiraž 100

ISBN 978-9958-0999-2-2

28-186-557(038)

COBISS.BH-ID 22340102

BHK 266

KHÃNÎ, Mohammad Fath'alî
    Temelji islamske etike. Sv. 2 / Mohammad Fathali Hani ; s perzijskog preveo Ertan Basarik. - Sarajevo : Fondacija Mulla Sadra, 2017 ([Sarajevo] : Dobra knjiga). - 242 str. ; 24 cm

Prijevod djela: Ãmûzehã-je bonjãdîne elm-e akhlãq. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-657-86-3

28-42

COBISS.BH-ID 23678726

BHK 267

KONFERENCIJA "Muslimanska porodica - prava i dužnosti" (2016 ; Sarajevo)
    Muslimanska porodica : prava i dužnosti : zbornik radova / Konferencija, Sarajevo, 9-10. maj 2016. godine ; [urednik Mustafa Prljača]. - Sarajevo : El-Kalem, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 255 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-9958-23-447-7

28-45(063)(082)

COBISS.BH-ID 23630086

BHK 268

KÜÇÜKKÜRTÜL, Mehmet Raşit
    Islamski gradovi pod okriljem kubbeta / Mehmet Raşit Küçükkürtül ; [prijevod Azra Yildiz]. - Sarajevo : Semerkand, 2017 (Sarajevo : [s. n.]). - 277 str. : fotogr. ; 17 x 23 cm

Prijevod djela: Kubbelerin Gölgesinde islam Şehirleri

ISBN 978-9958-665-23-3

711.42:28
28-9

COBISS.BH-ID 24113926

BHK 269

KUDUZOVIĆ, Safet
    Vodič za muslimansku porodicu : enciklopedija pitanja i odgovora. Knj. 1 / Safet Kuduzović. - Sarajevo : autor, 2017. - 688 str. ; 25 cm

Tiraž 500. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9926-442-07-1

28-4
28-45-055.2

COBISS.BH-ID 23736070

BHK 270

KURDIĆ, Šefik
    Četiri velika imama i njihov doprinos hadiskoj znanosti / Šefik Kurdić. - Zenica : Islamski pedagoški fakultet, 2011 (Zenica : Emanet). - 146 str. ; 21 cm

Bilješka o autoru: str. 141-143. - Bibliografija: str. 133-139 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-697-17-3

28-725-4/-5
28-312.55:929

COBISS.BH-ID 18904582

BHK 271

KURDIĆ, Šefik
    Da'wa : temelji islamskog misionarstva / Šefik Kurdić. - Zenica : Hedef, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 466 str. : slika autora ; 25 cm

Bilješka o autoru: str. 439-440. - Bibliografija: str. 441-458 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9926-8142-2-9

28-1

COBISS.BH-ID 24276742

BHK 272

KURDIĆ, Šefik
    Ebu Hanife i namaz u hanefijskom mezhebu / Šefik Kurdić. - 3. izd. - Zenica : Hedef, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 224 str. : slika autora ; 22 cm

Bilješka o autoru: str. 219-220. - Bibliografija: str. 211-218 i uz tekst.

ISBN 978-9926-8142-0-5

28-28:929 Abu Hanifah
28-534.3

COBISS.BH-ID 23679238

BHK 273

KURDIĆ, Šefik
    Ovako je izgledao Allahov Poslanik, s.a.v.s. : zbirka vjerodostojnih hadisa o izgledu i vrlinama Allahovog Poslanika, s.a.v.s. / Šefik Kurdić. - Zenica : Hedef, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 350 str. ; 25 cm

Bilješka o autoru: str. 342-343. - Bibliografija: str. 335-341 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9926-8142-1-2

28-312

COBISS.BH-ID 23854854

BHK 274

KURDIĆ, Šefik
    Pedagogija Muhammeda, a. s. / Šefik Kurdić. - Zenica : Islamski pedagoški fakultet, 2011 (Zenica : Emanet). - 240 str. ; 21 cm

Bilješka o autoru: str. 231-233. - Bibliografija: str. 223-229 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-697-18-0

28-47:929 Muhammad, poslanik

COBISS.BH-ID 18904838

BHK 275

MAHMOUD, Mustafa
    Od sumnje do vjerovanja / Mustafa Mahmud ; [s arapskog preveo Abdurahman Hukić]. - 6. izd. - Sarajevo : El-Kalem, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 110 str. ; 21 cm

Prijevod djela: Rihletì mine-š-šekki ile-l-imãnì. - Bilješka o piscu: str. 109-110. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-23-455-2

28-1

COBISS.BH-ID 23906310

BHK 276

MAHMUTĆEHAJIĆ, Rusmir
    Hvalske ljestve : u znanju i voljenju / Rusmir Mahmutćehajić. - Sarajevo : Connectum, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 132 str. ; 24 cm. - (Connectum knjiga ; 180)

Bilješke: str.113-121. - Bibliografija: str. 123-125. - Registar.

ISBN 978-9958-29-084-8 (broš.)

28-1

COBISS.BH-ID 24119302

BHK 277

MALKAWI, Fathi Hasan
    Epistemološka integracija : osnove islamske metodologije / Fathi Hasan Malkawi ; s engleskog prevela Azra Mulović. - Sarajevo : Centar za napredne studije, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 336 str. : ilustr. ; 21 cm

Prijevod djela: Epistemological integration. - Slika autora i bilješka o njemu na zadnjem kor. listu. - Bibliografija: str. 325-336 i uz tekst.

ISBN 978-9958-022-48-7

28-1

COBISS.BH-ID 24126470

BHK 278

MAQSOOD, Ruqaiyyah Waris
    Korisni savjeti roditeljima za odgoj muslimanske omladine / Ruqaiyyah Waris Maqsood ; [prijevod Hazim Fazlić]. - Bužim : Ilum, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 145 str. ; 21 cm

Prijevod djela: Survival tips for the parents of muslim teenagers.

ISBN 978-9958-790-05-8

28-455

COBISS.BH-ID 21207302

BHK 279

Al-MEVSILI, Mevdûd
    El-Muhtar li-l-fetva : (hanefijski fikh). Dio 1 / Ibn Mevdud el-Mevsili ; uvod, prijevod i komentar Jusuf Džafić. - Tešanj : Planjax komerc ; Tuzla : Behram-begova medresa, 2017 (Tešanj : Planjax komerc). - 469 str. ; 21 cm

Biografija prevodioca: str. 459-462. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-34-236-3

28-744

COBISS.BH-ID 23640838

BHK 280

MIČIJEVIĆ, Senad
    Nauk bektašijskog tarikata / Senad Mičijević ; [pogovor Şakir Keçeli Baba ; priređivač Semir Pintul]. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2016 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 299 str. : fotogr. ; 24 cm

Slika autora. - O autoru: str. 291. - Bektasizam je zajednički produkt čitavog ljudskog roda: str. 287-290. - Bibliografija: str. 292-299 i uz tekst

ISBN 978-9958-27-286-8

28-788

COBISS.BH-ID 22846470

BHK 281

MIRZA, Yaqub
    Pet stubova blagostanja : vjerska načela sticanja imetka / M. Yaqub Mirza ; [prevela s engleskog Amela Kovačević ; pogovor Amel Kovačević]. - 2. izd. - Sarajevo : Centar za napredne studije, 2017 ([s. l. : s. n.]). - XI, 214 str. : ilustr. ; 21 cm

Prijevod djela: Five pillars of prosperity. - Pet stubova blagostanja na bosanski način: str. 193-214. - Pojmovnik: str. 177-185. - Bibliografske napomene: str. 169-[176]. - Bibliografija: str. 187-[190].

ISBN 978-9958-022-62-3

28-74:336

COBISS.BH-ID 24752902

BHK 282

MIRZA, Yaqub
    Pet stubova blagostanja : vjerska načela sticanja imetka / M. Yaqub Mirza ; [prevela s engleskog Amela Kovačević ; pogovor Amel Kovačević]. - Sarajevo : Centar za napredne studije, 2017 ([s. l. : s. n.]). - XVI, 258 str. : ilustr. ; 20 cm

Prijevod djela: Five pillars of prosperity. - Slika autora i bilješka o njemu na zadnjem kor. listu. - Pet stubova blagostanja na bosanski način / Amel Kovačević: str. 229-256. - Pojmovnik: str. 211-222. - Bibliografija: str. 223-225.

ISBN 978-9958-022-46-3 (broš.)

28-74:336

COBISS.BH-ID 24118790

BHK 283

MUJIĆ, Osman
    Moj namaz : (kako klanjati propisane namaze) / Osman Mujić. - 2. izd. - Srebrenik : Printas, 2017 (Srebrenik : Printas). - 252 str. ; 21 cm

Dio teksta na arap. i bos. jeziku

ISBN 978-9958-547-24-9

28-534.3

COBISS.BH-ID 24665606

BHK 284

MUJKANOVIĆ, Zahid
    Tragedija na Mini / [Zahid Mujkanović]. - Sarajevo : Udruženje građana Novi mozaik, 2016 ([Sarajevo] : Sabah-print). - 42 str. : fotogr. u bojama ; 21 cm

Tekst na bos., arap. i engl. jeziku. - Podatak o autoru preuzet sa prednjeg kor. lista

ISBN 978-9926-8062-1-7

28-565.81(532.2)
614.8:28-565.81(532.2)"2015"

COBISS.BH-ID 22831878

BHK 285

MUSA, Sanin
    [Sto]
    100 najljepših dova Kur'ana i sunneta / Sanin Musa. - Sarajevo : Bookline, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 90 str. ; 19 cm

Bilješka o autoru: str. [91].

ISBN 978-9958-694-77-6

28-23-534.35

COBISS.BH-ID 21003526

BHK 286

MUSLIM ibn al-Ḥajjaj al-Qushayri
    Muslimova zbirka hadisa s komentarom. Knj. 1 / Muslim b. el-Hadždžadž el-Kušejri ; prevod i komentar Šefik Kurdić, Semir Rebronja. - Zenica : Islamski pedagoški fakultet ; Novi Pazar : Centar za proučavanje orijentalne civilizacije i kulture, 2015 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 640 str. ; 25 cm

Izv. stv. nasl.: Sahihu Muslim. - Uporedo arap. tekst i bos. prijevod. - Knjiga koja čuva temelje islama u burnim vremenima / Safvet Halilović: str. 5-11. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-697-34-0 (Cjelina)
ISBN 978-9958-697-37-1 (Knj. 1)

28-725-4/-5

COBISS.BH-ID 21844998

BHK 287

MUSLIM ibn al-Ḥajjaj al-Qushayri
    Muslimova zbirka hadisa s komentarom. Knj. 2 / Muslim b. el-Hadždžadž el-Kušejri ; prevod i komentar Šefik Kurdić, Semir Rebronja. - Zenica : Islamski pedagoški fakultet ; Novi Pazar : Centar za proučavanje orijentalne civilizacije i kulture, 2015 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 592 str. ; 25 cm

Izv. stv. nasl.: Sahihu Muslim. - Uporedo arap. tekst i bos. prijevod. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-697-34-0 (Cjelina)
ISBN 978-9958-697-38-8 (Knj. 2)

28-725-4/-5

COBISS.BH-ID 21845254

BHK 288

MUSLIM ibn al-Ḥajjaj al-Qushayri
    Muslimova zbirka hadisa s komentarom. Knj. 3 / Muslim b. el-Hadždžadž el-Kušejri ; prevod i komentar Šefik Kurdić, Semir Rebronja. - Zenica : Islamski pedagoški fakultet ; Novi Pazar : Centar za proučavanje orijentalne civilizacije i kulture, 2015 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 520 str. ; 25 cm

Izv. stv. nasl.: Sahihu Muslim. - Uporedo arap. tekst i bos. prijevod. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-697-34-0 (Cjelina)
ISBN 978-9958-697-39-5 (Knj. 3)

28-725-4/-5

COBISS.BH-ID 21845510

BHK 289

MUSLIM ibn al-Ḥajjaj al-Qushayri
    Muslimova zbirka hadisa s komentarom. Knj. 4 / Muslim b. el-Hadždžadž el-Kušejri ; prevod i komentar Šefik Kurdić, Semir Rebronja. - Zenica : Islamski pedagoški fakultet ; Novi Pazar : Centar za proučavanje orijentalne civilizacije i kulture, 2015 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 632 str. ; 25 cm

Izv. stv. nasl.: Sahihu Muslim. - Uporedo arap. tekst i bos. prijevod. - Bibliografija i bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-697-34-0 (Cjelina)
ISBN 978-9958-697-40-1 (Knj. 4)

28-725-4/-5

COBISS.BH-ID 21845766

BHK 290

MUSLIM ibn al-Ḥajjaj al-Qushayri
    Muslimova zbirka hadisa s komentarom. Knj. 5 / Muslim b. el-Hadždžadž el-Kušejri ; prevod i komentar Šefik Kurdić, Semir Rebronja. - Zenica : Islamski pedagoški fakultet ; Novi Pazar : Centar za proučavanje orijentalne civilizacije i kulture, 2015 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 560 str. ; 25 cm

Izv. stv. nasl. Sahihu Muslim. - Uporedo arap. tekst i bos. prijevod. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-697-34-0 (Cjelina)
ISBN 978-9958-697-41-8 (Knj. 5)

28-725-4/-5

COBISS.BH-ID 21846278

BHK 291

MUSLIM ibn al-Ḥajjaj al-Qushayri
    Muslimova zbirka hadisa s komentarom. Knj. 6 / Muslim b. el-Hadždžadž el-Kušejri ; prevod i komentar Šefik Kurdić, Semir Rebronja. - Zenica : Islamski pedagoški fakultet ; Novi Pazar : Centar za proučavanje orijentalne civilizacije i kulture, 2015 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 551 str. ; 25 cm

Izv. stv. nasl.: Sahihu Muslim. - Uporedo arap. tekst i bos. prijevod. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-697-34-0 (Cjelina)
ISBN 978-9958-697-42-5 (Knj. 6)

28-725-4/-5

COBISS.BH-ID 21846534

BHK 292

MUSLIM ibn al-Ḥajjaj al-Qushayri
    Muslimova zbirka hadisa s komentarom. Knj. 7 / Muslim b. el-Hadždžadž el-Kušejri ; prevod i komentar Šefik Kurdić, Semir Rebronja. - Zenica : Islamski pedagoški fakultet ; Novi Pazar : Centar za proučavanje orijentalne civilizacije i kulture, 2015 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 643 str. ; 25 cm

Izv. stv. nasl.: Sahihu Muslim. - Uporedo arap. tekst i bos. prijevod. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-697-34-0 (Cjelina)
ISBN 978-9958-697-34-0 (Knj. 7)

28-725-4/-5

COBISS.BH-ID 21811206

BHK 293

MUSLIM ibn al-Ḥajjaj al-Qushayri
    Muslimova zbirka hadisa s komentarom. Knj. 8 / Muslim b. el-Hadždžadž el-Kušejri ; prevod i komentar Šefik Kurdić, Semir Rebronja. - Zenica : Islamski pedagoški fakultet ; Novi Pazar : Centar za proučavanje orijentalne civilizacije i kulture, 2015 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 554 str. ; 25 cm

Izv. stv. nasl.: Sahihu Muslim. - Uporedo arap. tekst i bos. prijevod. - Bibliografija: str. 517-548 i uz tekst.

ISBN 978-9958-697-34-0 (Cjelina)
ISBN 978-9958-697-36-4 (Knj. 8)

28-725-4/-5

COBISS.BH-ID 21811462

BHK 294

NASR, Seyyed Hossein
    Susret čovjeka i prirode : duhovna kriza modernog čovjeka / Seyyed Hossein Nasr ; s engleskog preveo Enes Karić. - 3. izd. - Sarajevo : El-Kalem, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 267 str. ; 21 cm

Prijevod djela: The encounter of man and nature. - Bibliografija: str. 249-258 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-23-464-4

28-1:001

COBISS.BH-ID 24286726

BHK 295

An-NAWAWI, Yahya ibn Sharful
    Vrtovi pobožnjaka : zbirka hadisa "Rijadus-salihin" / Jahja b. Šeref en-Nevevi ; preveli sa arapskog Amir Durmić i Emir Demir. - Sarajevo : Udruženje Orijent, 2017 (Sarajevo : Amos Graf). - 899 str. ; 25 cm

Prijevod djela: Rijadus-salihin min kelami sejjidil-murselin. - Tiraž 5.000. - O autoru: str. 875-877. - Bibliografija: str. 881-884 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-064-08-1

28-28

COBISS.BH-ID 24095750

BHK 296

    NEVEVIJEV komentar 40 hadisa / Imam Nevevi ; [prijevod Nedžad Hasanović, Senad Halitović]. - Sarajevo : Asocijacija za kulturu, obrazovanje i sport : Udruženje Ilmijje Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 215 str. ; 14 cm

Prijevod djela: Al-arbaʹina al-Nawawiyyah. - Dio teksta na bos. i arap. jeziku. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9926-416-03-4 (Asocijacija za kulturu, obrazovanje i sport)
ISBN 978-9958-801-16-7 (Udruženje Ilmijje Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini)

28-725-4/-5-254

COBISS.BH-ID 24262150

BHK 297

OMANOVIĆ, Mehmed
    Šejh i derviš idu preko rijeke : 63 priče sa poukama / Mehmed Omanović. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2016 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 214 str. : ilustr. ; 21 cm

Slika autora na presavitku zadnjeg kor. lista. - Tužna priča o kratkom životu djevojčice Ajne / Mehmed Omanović: str. 5-14. - Bilješka o piscu: str. 213-214. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-27-310-0. - ISBN 978-9958-27-311-7!

28-725-4/-5

COBISS.BH-ID 23076358

BHK 298

POZDER, Safet
    Otključajmo naša srca : hutbe / Safet Pozder. - Konjic : Fondacija Lijepa riječ, 2016 (Sarajevo : Sabah-print). - 146 str. ; 21 cm

ISBN 978-9958-048-06-7

28-534.2

COBISS.BH-ID 22619910

BHK 299

    PRIRUČNIK za hatibe / [urednik Nusret Abdibegović]. - Sarajevo : El-Kalem, cop. 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 114 str. ; 21 cm

Bibliografija uz svako poglavlje i uz tekst

ISBN 978-9958-23-459-0

28-475.5(035)

COBISS.BH-ID 24150278

BHK 300

Al-QARADAWI, Yusuf
    Islam i umjetnost ; Položaj žene u islamu / Jusuf el-Qaradawi ; [s arapskog jezika preveo Mehmed Kico, s engleskog jezika preveo Nusret Isanović]. - 4. izd. - Tuzla : Off-set, 2017 (Tuzla : Off-set). - 169 str. ; 21 cm

Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-31-293-9

28:7
28-055.2

COBISS.BH-ID 23803910

BHK 301

al-QARNI, Aid
    Možeš biti najsretniji čovjek na svijetu / Aid el-Karni ; [prijevod Amir Mehić]. - Bužim : Ilum, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 136 str. ; 18 cm

Izv. stv. nasl.: You can be the happiest man in the world

ISBN 978-9958-790-17-1

28-4

COBISS.BH-ID 24712454

BHK 302

QURESHI, Nabeel
    Odgovor džihadu : bolji put naprijed / Nabeel Qureshi ; [preveo Boris Ekmečić]. - Sarajevo : Art Rabic, 2017 (Sarajevo : Rabic). - 165 str. ; 21 cm

Prijevod djela: Answering jihad. - Rječnik: str. 157-160.

ISBN 978-9926-428-15-0 (broš.)

28-768
323.28:28](73)

COBISS.BH-ID 23567366

BHK 303

RAHMAN, Fazlur
    Glavne teme Kur'ana / Fazlur Rahman ; s engleskog preveo Enes Karić. - 2. izd. - Sarajevo : El-Kalem : Centar za napredne studije, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 372 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / El-Kalem)

Prijevod djela: Major themes of the Qur'ãn. - Tiraž 1.000. - Predgovor / Ebrahim Moosa: str. 5-11. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-23-451-4 (El-Kalem)
ISBN 978-9958-022-45-6 (Centar za napredne studije)

28-254

COBISS.BH-ID 23761414

BHK 304

RAMADAN, Tariq
    Radikalna reforma : islamska etika i oslobođenje / Tariq Ramadan ; s engleskog prevela Azra Mulović. - 2. izd. - Sarajevo : Centar za napredne studije : El-Kalem, 2016 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 368 str. ; 21 cm

Prijevod djela: Radical reform. - Bilješka o autoru na zadnjem kor. listu. - Glosar: str. 361-368. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-022-35-7 (Centar za napredne studije, broš.)
ISBN 978-9958-23-443-9 (El-Kalem)

28-426-67

COBISS.BH-ID 23588102

BHK 305

RAMADAN, Tariq
    Stopama Božijeg poslanika / Tariq Ramadan ; [s engleskog preveo Fikret Pašanović]. - 2. izd. - Sarajevo : Centar za napredne studije : Centar za edukaciju i istraživanje "Nahla" : Udruženje Ilmijje Islamske zajednice BiH, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 249 str. ; 21 cm

Prijevod djela: In the footsteps of the Prophet. - Tiraž 1.000. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-022-60-9 (Centar za napredne studije)
ISBN 978-9958-671-06-7 (Centar za edukaciju i istraživanje Nahla)
ISBN 978-9958-801-19-8 (Udruženje Ilmijje Islamske zajednice BiH)

28-31:929 Muhammad, poslanik

COBISS.BH-ID 24743942

BHK 306

    RAMAZANSKE dove / [preveli Ensar Karaman, Lutfi Akbaš, Samed Jelešković]. - Mostar : Fondacija Baština duhovnosti, 2015 ([Sarajevo] : Dobra knjiga). - 103 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Irfan i hikmet)

Tekst na bos. i arap. jeziku. - Zapis o dovi / Amar Imamović: str. 5-34.

ISBN 978-9958-867-33-0

28-534.3

COBISS.BH-ID 22222342

BHK 307

al-RAYSÛNÎ, Ahmad
    Ciljevi šerijata : Eš-Šatibijeva teorija / Ahmed er-Rejsuni ; s arapskog preveo Enes Ljevaković. - 2. izd. - Sarajevo : El-Kalem : Centar za napredne studije, CNS, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 420 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja)

Izv. stv. nasl. na arap. jeziku. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 408-416. - Registar.

ISBN 978-9958-23-468-2 (El-Kalem)
ISBN 978-9958-022-63-0 (Centar za napredne studije)

28-74

COBISS.BH-ID 24766214

BHK 308

    RIZNICE znanja i mudrosti. Knj. 1 / Amir I. Smajić. - 1. izd. - Sarajevo : Kutubhana, 2017 ([Sarajevo] : Amos Graf). - 145 str. ; 17 cm

Tiraž 300. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9926-8192-0-0

28-1
28-29

COBISS.BH-ID 24301062

BHK 309

ŞADI, Halid
    Skidanje okova lijenosti / Halid Ebu Šadi ; [prijevod sa arapskog Zijad Dervić]. - Sarajevo : Bookline, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 119 str. ; 19 cm

Bibliografija i bilješke uz tekst

ISBN 978-9926-445-02-7

28-423

COBISS.BH-ID 23880454

BHK 310

al-SADR, Muhammad Baqir
    Naša filozofija / Sejjid Muhammed Bakir es-Sadr ; sa engleskog preveo Eldin Hasanović. - Mostar : Fondacija Baština duhovnosti, 2013 ([Sarajevo] : Dobra knjiga). - 322 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Irfan i hikmet)

Izv. stv. nasl. na arap. jeziku. - O autoru: str. 317-319. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-867-18-7

28-1

COBISS.BH-ID 20231174

BHK 311

SARDAR, Ziauddin
    O islamu, nauci i budućnosti : izbor tekstova / Ziauddin Sardar ; izbor tekstova Ahmet Alibašić i Mirza Sarajkić ; prijevod s engleskog Azra Mulović i Mirza Sarajkić. - Sarajevo : Centar za napredne studije ; Beograd : Balkanski centar za Bliski istok, 2017 (Beograd : Službeni glasnik). - 336 str. ; 21 cm

Tiraž 500. - Intelektualac kojega se ne može jednostavno imenovati / Ehsan Masood: str. 9-23. - Bibliografija: str. 333-336 i uz tekst

ISBN 978-9958-022-40-1 (Centar za napredne studije)
ISBN 978-86-80804-02-6 (Balkanski centar za Bliski istok)

28-67:001
28:316.722

COBISS.BH-ID 23623686

BHK 312

Es-SAVAIAN, Ahmad Abdurrahman
    Metodologija prihvatanja i dokazivanja šerijatskim tekstovima između ehlis-sunneta i novotara u vjeri / Ahmed b. Abdurrahman es-Savvejan ; [prijevod Emir Demir]. - Sarajevo : Udruženje za afirmaciju pozitivnih vrijednosti Alternativa, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 162 str. ; 20 cm

Prijevod djela: Menhedzut-telekki vel-istidlali bejne ehlis-sunneti vel-mubtediati. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9926-8156-2-2

28-1
28-74

COBISS.BH-ID 24198150

BHK 313

SILAJDŽIĆ, Adnan
    [Četrdeset hadisa]
    40 hadisa sa komentarom / Adnan Silajdžić. - 5. izd. - Sarajevo : El-Kalem, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 294 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 291-294 i uz tekst.

ISBN 978-9958-23-453-8 (Broš.)
ISBN 978-9958-23-454-5 (Kor.)

28-725-4/-5
28-426

COBISS.BH-ID 23872262

BHK 314

SMAJIĆ, Amir
    Uči, plemenit je Gospodar tvoj / Amir I. Smajić. - 1. izd. - Tuzla : autor, 2017 ([Sarajevo] : Amos Graf). - 60 str. ; 17 cm

Tiraž 1.000. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9926-442-22-4

28-725.4/-5

COBISS.BH-ID 23971590

BHK 315

SMAJLOVIĆ, Osman
    Komentar 40 Nevevijevih hadisa / Osman Smajlović, Hajrudin Tahir Ahmetović. - Doboj Istok : autori, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 400 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 385-397 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9926-442-25-5

28-28-254

COBISS.BH-ID 24037894

BHK 316

STODDART, William
    Šta islam znači u današnjem svijetu? : religija, politika, duhovnost / William Stoddart ; predgovor Harry Oldmeadow ; s engleskog preveo Asim Delibašić. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2012 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 106 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm

Prijevod djela: What does islam mean in today's world. - Predgovor: str. [9]-12. - Bibliografija: str. [103] i uz tekst.

ISBN 978-9958-27-083-3

28-67(100)"20"

COBISS.BH-ID 19818246

BHK 317

    SUNEN ebu Davud : (uz ocjene hadisa šejha Albanija, rhm.). Dio 1 / [priredio] Izudin Alajbegović. - Tuzla : Off-set, 2017 (Tuzla : Off-set). - 747 str. ; 25 cm

Tiraž 1.000. - Tumač manje poznatih riječi iz arapskog i drugih stranih jezika: str. 739-745.

ISBN 978-9958-31-334-9

28-28-242

COBISS.BH-ID 24789766

BHK 318

    SUNEN ebu Davud : (uz ocjene hadisa šejha Albanija, rhm.). Dio 2 / [priredio] Izudin Alajbegović. - Tuzla : Off-set, 2017 (Tuzla : Off-set). - 726 str. ; 25 cm

Tiraž 1.000. - Tumač manje poznatih riječi iz arapskog i drugih stranih jezika: str. 717-723.

ISBN 978-9958-31-335-6

28-28-242

COBISS.BH-ID 24789510

BHK 319

ŠAHINOVIĆ, Rifet
    Akaid 4 : udžbenik za četvrti razred medrese / Rifet Šahinović. - Sarajevo : El-Kalem, 2013 (Sarajevo : Štamparija Nedib). - 264 str. ; 24 cm

ISBN 978-9958-23-342-5

28-42(075.3)

COBISS.BH-ID 20279814

BHK 320

ŠAHINOVIĆ, Rifet
    Muhammad Asad : tumač Kur'ana za Zapad / Rifet Šahinović. - Sarajevo : Centar za napredne studije, CNS, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 389 str. : faks. ; 24 cm

Slika autora i bilješka o njemu na zadnjem kor. listu. - Bibliografija: str. 381-389 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-022-52-4 (broš.)

28:929 Asad M.
28-23-254
28-1

COBISS.BH-ID 24475142

BHK 321

ŠOŠIĆ, Dževdet
    Islamska pedagoška misao i praksa Derviš-ef. Spahića / Dževdet Šošić. - Travnik : Elči Ibrahim-pašina medresa, 2015 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 281 str. : ilustr., faks. ; 22 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 251-257 i uz tekst. - Summary.

ISBN 978-9958-9388-9-4

28:929 Spahić D.
28:373.5.014.521(497.6 Pojske)
28:37(497.6)

COBISS.BH-ID 22487046

BHK 322

ŠTULANOVIĆ, Muharem
    Vjera i tradicija u identitetu Bošnjaka / Muharem Štulanović. - Bihać : Islamski pedagoški fakultet, 2017 (Sarajevo : Amos Graf). - 584 str. : slika autora ; 25 cm

Tiraž 300. - Štulanović, Muharem, doktor pravnih znanosti: str. [583]-584. - Bibliografija: str. 559-571 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-9102-9-6

28-4

COBISS.BH-ID 24179462

BHK 323

ŠUŠIĆ, Nermin
    Leksika prijevoda Kur'ana / Nermin Šušić. - Travnik : Elči Ibrahim-pašina medresa, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 255 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 500. - O autoru: str. 252-253. - Bibliografija: str. 241-251 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary.

ISBN 978-9958-9388-8-7

811.163.43'373:28-23=163.43

COBISS.BH-ID 21555462

BHK 324

et-TARIRI, Abdulvehhab
    Poslanikov govor u Gadiri-hummu : osvrt na glavni dokaz šiija o imenovanju Poslanikovog nasljednika / Abdulvehhab et Tariri ; [prijevod sa arapskog Semir Imamović]. - Sarajevo : Udruženje za afirmaciju pozitivnih vrijednosti Alternativa, 2017 (Sarajevo : Amos Graf). - 190 str. : ilustr. ; 20 cm

Prijevod djela: Hadisu gadiri mea sejjidina Alijj b. Ebi Talib alejhisselam fi Gadiri-humms. - Tiraž 300. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9926-8156-0-8

28-31-287

COBISS.BH-ID 23851270

BHK 325

TEHRANI, Muhammad Husayn
    Tumačenje ajeta Nur - "Allah je svjetlo nebesa i Zemlje" / Allame Sejjid Muhammed Husejn Husejni Teherani ; prijevod s perzijskog Mediha Imamović, Amar Imamović. - Mostar : Fondacija Baština duhovnosti, 2017 ([Sarajevo] : Dobra knjiga). - 188 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Irfan i hikmet)

Izv. stv. nasl. na perz. jeziku. - Bibliografija i bilješke bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-867-39-2

28-231.12-256

COBISS.BH-ID 24073222

BHK 326

TEHRANI, Muhammad Husayn
    Učenje o proživljenju. Sv. 3 / Allame Sejjid Muhammed Husejn Husejni Teherani ; s perzijskog preveo Amar Imamović. - Mostar : Fondacija Baština duhovnosti, 2016 ([Sarajevo] : Dobra knjiga). - 379 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Islamski nauk)

Izv. stv. nasl. na perz. jeziku. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-867-37-8

28-187

COBISS.BH-ID 22947846

BHK 327

TEHRANI, Muhammad Husayn
    Učenje o proživljenju. Sv. 4 / Allame Sejjid Muhammed Husejn Husejni Teherani ; s perzijskog preveo Amar Imamović. - Mostar : Fondacija Baština duhovnosti, 2017 ([Sarajevo] : Dobra knjiga). - 348 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Islamski nauk)

Izv. stv. nasl. na perz. jeziku. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-867-40-8

28-187

COBISS.BH-ID 24677382

BHK 328

TUTIĆ-Kokanović, Lejla
    Život sa svrhom / Lejla Tutić. - Travnik : autor, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 239 str. ; 18 cm

Tiraž 1.000. - Lejla Tutić-Kokanović: str. 233.

ISBN 978-9926-442-24-8

28-4

COBISS.BH-ID 23999238

BHK 329

UĞUR, Selim
    Allahov miljenik, sallallahu alejhi vesellem : uzorni ahlak Allahova miljenika, s.a.v.s. / Selim Uğur ; [prijevod s turskog Aldin Žigić]. - Sarajevo : Semerkand, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 137 str. ; 21 cm

Prijevod djela: Peygamberim. - Bibliografija: str. 136-137 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-665-24-0

28-31:929 Muhammad, poslanik

COBISS.BH-ID 24273926

BHK 330

ULVAN, Abdullah Nasih
    Odgoj djece u islamu / Abdullah Nasih Ulvan ; prijevod Mustafa Jahić ; priredio Abdulvaris Ribo. - Sarajevo : Aktivna islamska omladina ; [Bužim] : Ilum, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 779 str. ; 25 cm

Prijevod djela: Terbijjetu-l-evlad fi-l-islam. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-790-13-3 (Ilum)

28-455

COBISS.BH-ID 22611718

BHK 331

USMANI, Muhammad Taqi
    Uvod u islamske finansije / Muhammad Taqi Usmani ; [s engleskog preveli Ahmet Alibašić i Amel Kovačević]. - 2. izd. - Sarajevo : Centar za napredne studije, 2017 (Sarajevo : Amos Graf). - 192 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Prijevod djela: An introduction to islamic finance. - Tiraž 500. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-022-56-2

28-74:336

COBISS.BH-ID 24697862

BHK 332

VALJEVAC, Mensur
    Sno/viđenja Allahova poslanika (S) i metodologija tumačenja snova / Mensur Valjevac. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 228 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 223-228.

ISBN 978-9958-27-395-7

28-28:159.963.38

COBISS.BH-ID 24758790

BHK 333

VOLODER-Strinić, Sabina
    Badžije : pobožne muslimanke / Sabina Voloder-Strinić. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 224 str. : ilustr. ; 24 cm

Biografija novinarke: str. 218. - Bibliografija: str. 215-217 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-27-382-7

28:929-055.2

COBISS.BH-ID 24476934

BHK 334

    VRLINE čestitih u Kur'anu / [urednik Munib Maglajlić] ; s perzijskog preveo Sedad Dizdarević. - Sarajevo : Fondacija "Mulla Sadra" u Bosni i Hercegovini : Džami'atu-l-Mustafa el-'alemijje, 2012 ([Sarajevo] : Dobra knjiga). - 243 str. ; 24 cm

Izv. stv. nasl. na perz. jeziku. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-657-59-7

28-423.7

COBISS.BH-ID 19979014

BHK 335

    ZEKAT : stub stabilnosti i razvoja zajednice / [priredio Elnur Salihović]. - Sarajevo : El-Kalem, cop. 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 134 str. ; 21 cm

Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-23-456-9

28-426.3

COBISS.BH-ID 2400051830/31 Sociografija. Demografija. Statistika. Sociologija

BHK 336

ALIĆ, Amel
    Studija kulturalnog kontakta i socijalnog utjecaja United World College u Mostaru : (impact study) / Amel Alić, Haris Cerić, Sedin Habibović. - 1. izd. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 151 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 150. - [Bilješka o autorima]: str. 151. - Podatak o god. izdanja preuzet iz CIP-a. - Bibliografija: str. 133-135 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-27-394-0

316.64:37.035

COBISS.BH-ID 24695558

BHK 337

    BOSNIA and Herzegovina : law, society and politics / edited by Yücel Oğurlu & Ahmed Kulanić. - Sarajevo : International University, 2016 (Sarajevo : Sabah Print). - 349 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija uz svako poglavlje

ISBN 978-9958-896-24-8

31/34(497.6)(082)

COBISS.BH-ID 23023622

BHK 338

BRKIĆ, Kemal
    Političke i demografske promjene u Olovu za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1992-1995. / Kemal Brkić. - Olovo : K. Brkić, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 116 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 89-92 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Abstract.

ISBN 978-9926-442-11-8

314.1:341.31(497.6 Olovo)"1992/1995"
323(497.6 Olovo)"1992/1995"
94(497.6)"1992/1995"

COBISS.BH-ID 23799302

BHK 339

CIKOTIĆ, Selmo
    Liderstvo : teorija i praksa / Selmo Cikotić. - Sarajevo : "Šahinpašić", 2017 (Sarajevo : A dizajn). - 300 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 1.500. - Bibliografija: str. 291-294 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-41-728-3

316.46

COBISS.BH-ID 23891974

BHK 340

CVITKOVIĆ, Ivan
    Religija u zrcalu teorija / Ivan Cvitković. - Sarajevo : Centar za empirijska istraživanja religije, 2016 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 440 str. ; 19 cm

O autoru: str. 439. - Bibliografija: str. 399-422 i uz tekst. - Registri.

ISBN 978-9958-1981-7-5

316.74:2

COBISS.BH-ID 22750214

BHK 341

CVITKOVIĆ, Ivan
    Sociološki pogledi na naciju i religiju III / Ivan Cvitković. - Fojnica : "Fojnica", 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 432 str. ; 21 cm

O autoru: str. 431-432. - Bibliografija: str. 401-417 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registri.

ISBN 978-9958-17-101-7

316.334.3:323.1(497.6)
316.74:2(497.6)

COBISS.BH-ID 24080390

BHK 342

ČENGIĆ, Nejra
    Desilo se to što se desilo : govor, život i vrijeme nakon opsade Sarajeva / Nejra Nuna Čengić. - Beograd : Orion Art, 2017 (Bor : Tercija). - 277 str. ; 24 cm

Biografija autorke: str. [279]. - Bibliografija: str. [257]-272 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-86-6389-062-6

316.77(497.6 Sarajevo)"1996/..."
316.7-058.65(497.6)

COBISS.BH-ID 25698822

BHK 343

DELIBAŠIĆ, Esad
    Kultura zatvorenog društva : fenomenologija etnogetoizacije bosanskohercegovačkog društva / Esad Delibašić. - Kakanj : Gradska biblioteka, 2017 (Zenica : Graforad). - 203 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Biografija: str. [205]. - Bibliografija uz svako poglavlje i uz tekst.

ISBN 978-9926-432-05-8 (broš.)

316.7(497.6)

COBISS.BH-ID 24135686

BHK 344

    DEMOGRAFSKE i etničke promjene u BiH / urednik Ivan Cvitković. - Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2017 (Sarajevo : Blicdruk). - 160 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Posebna izdanja / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine ; knj. 172. Odjeljenje društvenih nauka ; knj. 9)

Na spor. nasl. str.: Demographic and ethnic changes in BiH. - Tiraž 300. - Podaci o autorima: str. 157-160. - Bibliografija uz pojedina poglavlja i uz tekst.

ISBN 978-9926-410-25-4

314(497.6)(082)
323.11(497.6)(082)

COBISS.BH-ID 24497158

BHK 345

    DIVERSITY of migration in South-East Europe / Mirjam Zbinden, Janine Dahinden & Adnan Efendic (eds). - Bern [etc.] : Peter Lang, 2016 (Printed in Hungary). - 229 str. : tabele ; 24 cm. - (Interdisciplinary studies on Central and Eastern Europe ; vol. 16)

Bibliografija uz svako poglavlje i uz tekst.

ISBN 978-3-0343-2137-2

314.74(497)

COBISS.BH-ID 514830530

BHK 346

DŽAFIĆ, Adnan
    Kriza identiteta u savremenim društvima : (povratak ka izvjesnosti) / Adnan Džafić, Nezir Krčalo. - Sarajevo : autori, 2017 (Sarajevo : TMP). - 264 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 235-258.

ISBN 978-9926-442-33-0

316.6:111.821

COBISS.BH-ID 24115974

BHK 347

EFENDIĆ, Adnan
    Social capital, migration, ethnic diversity and economic performance : multidisciplinary evidence from South-East Europe / Adnan Efendic, Bojana Babic & Anna Rebmann. - Bern [etc.] : Peter Lang, 2017 (Printed in Hungary). - 183 str. : ilustr., tabele ; 24 cm. - (Interdisciplinary studies on Central and Eastern Europe ; vol. 20)

Bibliografija: str. [161]-175. - Registar.

ISBN 978-3-0343-2772-5

316.334.52(497)

COBISS.BH-ID 514877634

BHK 348

ELTAHAWY, Mona
    Hidžabi i himeni : zašto je Bliskom istoku potrebna seksualna revolucija / Mona Eltahawy ; s engleskog preveo Danko Ješić. - Sarajevo : Buybook, 2016 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 170 str. ; 21 cm

Prijevod djela: Headscarves and hymens

ISBN 978-9958-30-302-9

316.66-055.2(=927)
342.726-055.2(=927)

COBISS.BH-ID 23109126

BHK 349

FINCI, Predrag
    Elektronička špilja / Predrag Finci. - Sarajevo : Art Rabic, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 275 str. : slika autora ; 21 cm

Bilješka o autoru: str. 274. - Bibliografija: str. 271-273 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9926-428-21-1 (Art Rabic, Sarajevo)

316.774:004.9

COBISS.BH-ID 23983110

BHK 350

HADŽIĆ, Osman
    Popis žitelja dvije Brijesnice područja Doboj Istok : (1528.-1945.) / Osman Hadžić. - Tešanj : Planjax komerc, 2017 (Tešanj : Planjax print). - 263 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 263.

ISBN 978-9958-34-246-2

314(497.6 Brijesnica)"1528/1945"

COBISS.BH-ID 23897606

BHK 351

The INTERNATIONAL Conference on Official Statistics Challenges, Opportuniuies and Future Directions in Official Statistics (2017 ; Sarajevo)
    Book of abstracts / The International Conference on Official Statistics Challenges, Opportunities and Future Directions in Official Statistics - ICOS 2017, Sarajevo, March 30-31, 2017. - Sarajevo : Federalni zavod za statistiku = Institute for Statistics of the Federation of Bosnia and Herzegovina : Ekonomski fakultet = School of Economics and Business, 2017 (Sarajevo : Agencija Perfecta). - 120 str. ; 21 cm

Tiraž 150.

ISBN 978-9958-515-00-2 (Institute for Statistics of the Federation of Bosnia and Herzegovina)
ISBN 978-9958-25-123-8 (School of Economics and Business)

311.31(497.6)(048.3)

COBISS.BH-ID 23872006

BHK 352

JEVRIĆ, Andrea
    Identifikacija i prevencija vršnjačkog nasilja / Andrea Jevrić, Husejn Musić. - Mostar i. e. Tuzla : Off-set, 2017 (Tuzla : Off-set). - 194 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 166-176 i uz tekst.

ISBN 978-9958-31-322-6

37.06:316.624(497.6)

COBISS.BH-ID 24466950

BHK 353

KOVAČEVIĆ, Braco
    Sociology of global risk society : (Anthony Giddens and Ulrich Beck) / Braco Kovačević, Irina Kovačević. - Banja Luka : European Defendology Center for Scientific, Political, Economic, Social, Safety, Sociological and Criminological Research = Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, 2017 (Banja Luka : Markos). - 120 str. ; 18 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 117-118.

ISBN 978-99976-22-22-8

316.42:502.1

COBISS.BH-ID 6539288

BHK 354

LEDERACH, John Paul
    Moralna mašta : umijeće i duša izgradnje mira / John Paul Lederach ; [prevod Lejla Efendić]. - Sarajevo : Art Rabic, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 239 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Prijevod djela: The moral imagination. - Bibliografija: str. 233-239 i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9926-428-16-7

316.485.6

COBISS.BH-ID 23567110

BHK 355

MILINOVIĆ, Jelena
    Liderke izbliza : prilog proučavanju liderstva žena u Bosni i Hercegovini / Jelena Milinović. - Sarajevo : Sarajevski otvoreni centar, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 307 str. ; 20 cm. - (Edicija Gender ; knj. 12)

O autorici: str. 305. - Bibliografija: str. 295-304 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary.

ISBN 978-9958-536-52-6

316.46-055.2(497.6)
316.66-055.2(497.6)

COBISS.BH-ID 23944710

BHK 356

MUSA, Sanjin
    Statistička obrada podataka : kurikulum / [autor Sanjin Musa]. - 1. izd. - Sarajevo : Udruženje Partnerstvo za zdravlje, 2014 (Sarajevo : Avdić 3A). - 33 str. ; 21 cm

Podatak o autoru preuzet sa prednjeg kor. lista. - Tiraž 200.

ISBN 978-9958-568-22-0

311:61

COBISS.BH-ID 21731846

BHK 357

POBRIĆ, Alma
    Fertility and the status of women in Bosnia and Herzegovina : the demographic fall in fertility in Bosnia and Herzegovina and Europe / Alma Pobrić. - Sarbrücken : Lap Lambert, 2017 (Berlin : Schaltungsdienst Lange). - XI, 347 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 322-347. - Abstract.

ISBN 978-3-330-03751-9

314.33:305-055.2(497.6)

COBISS.BH-ID 24184070

BHK 358

    PREVENCIJA vršnjačkog i rodno utemeljenog nasilja : jačanje kompetencija nastavnika u radu sa djecom : priručnik / [autorice Amra Delić ... [et al.] ; urednice Melika Šahinović, Amila Kahrović-Posavljak. - Sarajevo : TPO Fondacija, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 139 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm

Tekst na hrv. jeziku. - Tiraž 300. - Bibliografija: str. 138 i uz tekst

ISBN 978-9926-422-07-3

316.624:373.3(497.6)(035)
37.06:364.632(497.6)(035)
305-055.1/.2-053.5:373.3(497.6)(035)

COBISS.BH-ID 24503814

BHK 359

    PREVENCIJA vršnjačkog i rodno utemeljenog nasilja : jačanje partnerstva nastavnika i roditelja / [autorice i autori Amra Delić ... [et al.] ; urednica Monja Šuta-Hibert. - Sarajevo : TPO Fondacija, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 159 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm

Tekst na hrv. jeziku. - Tiraž 300. - Životopisi autora/ica: str. 151-153. - Bibliografija: str. 155-157 i uz tekst.

ISBN 978-9926-422-10-3

316.624:373.3(497.6)(035)
37.06:364.632(497.6)(035)
305-055.1/.2-053.5:364.63]:373.3(497.6)(035)

COBISS.BH-ID 24733702

BHK 360

    PREVENCIJA vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja : jačanje kompetencija nastavnika u radu sa djecom : priručnik / [autorice Amra Delić ... [et al.] ; urednice Melika Šahinović, Amila Kahrović-Posavljak. - Sarajevo : TPO Fondacija, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 139 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm

Tekst na bos. jeziku. - Tiraž 300. - Bibliografija: str. 138 i uz tekst.

ISBN 978-9926-422-06-6

316.624:373.3(497.6)(035)
37.06:364.632(497.6)(035)
305-055.1/.2-053.5:364.63]:373.3(497.6)(035)

COBISS.BH-ID 24503558

BHK 361

    PREVENCIJA vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja : jačanje partnerstva nastavnika i roditelja : priručnik / [autorice i autori Amra Delić ... [et al.] ; urednica Monja Šuta-Hibert. - Sarajevo : TPO fondacija, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 159 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm

Tekst na bos. jeziku. - Tiraž 300. - Biografije autora/ica: str. 151-153. - Bibliografija: str. 155-157 i uz tekst.

ISBN 978-9926-422-08-0

316.624:373.3(497.6)(035)
37.06:364.632(497.6)(035)
305-055.1/.2-053.5:364.63]:373.3(497.6)(035)

COBISS.BH-ID 24666374

BHK 362

PRIGANICA, Mirsad
    Između religije i nacije / Mirsad Priganica. - Sarajevo : Connectum, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 304 str. ; 24 cm. - (Connectum knjiga ; 181) (Biblioteka Dialogos)

Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-9958-29-089-3

316.334.3:[323.11:2(497.6)

COBISS.BH-ID 24218886

BHK 363

    PUBLIKACIJA projekta Naučno-istraživački kamp za mlade 2017 = Project publication Youth scientific and research camp 2017 / [odgovorni urednik Edin Delić]. - Lukavac : Javna biblioteka, 2017 (Lukavac : INDA). - 114 str., [26] str. s tablama : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 100. - Bibliografija uz svako poglavlje. - Abstract.

ISBN 978-9958-693-16-8

316.66-053.6(082)
796-053.6(082)
502/504-053.6(082)

COBISS.BH-ID 24712198

BHK 364

SMAJIĆ, Aid
    Religioznost i međuetnička tolerancija u Bosni i Hercegovini / Aid Smajić. - 2. izd. - Sarajevo : El-Kalem, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 167 str. : tabele ; 24 cm. - (Biblioteka Monografije ; knj. 16)

Bibliografija: str. 145-157 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registri.

ISBN 978-9958-23-460-6

316.647.5:[2-67:323.1(497.6)
159.9.07:[2-67:323.1(497.6)

COBISS.BH-ID 24174598

BHK 365

SOMUN Krupalija, Lejla
    Djeca s invaliditetom u Bosni i Hercegovini : ja ne mislim da sam drugačija / Lejla Somun Krupalija ; [prevodilac Aleksandra Babić Golubović]. - Sarajevo : World Vision Bosna i Hercegovina, 2017 ([Sarajevo] : Amos Graf). - 68 str. : ilustr. ; 30 cm

Prijevod djela: Children with disabilities in Bosnia and Herzegovina. - O autorici: str. 64. - Bibliografija: str. 65-68 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst

ISBN 978-9926-8047-2-5

316.66-053.2-056.24(497.6)

COBISS.BH-ID 23912710

BHK 366

    STATISTIKA u kineziologiji : sa primjenom softverskog paketa SPSS / [Osman Lačić ... [et al.]. - Tuzla : In Scan, 2017 (Tuzla : In Scan). - 248, [50] str. : ilustr. ; 26 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. [249-252].

ISBN 978-9958-894-40-4

311:796

COBISS.BH-ID 24706310

BHK 367

STO godina
    100 godina Bošnjaka u Americi = A Centennial of Bosniaks in America / [written and edited by Senad Agić ; photos by Ermin Arslanagić ... [et al.]. - Chicago : Bosnian American Cultural Association, The Islamic Association of Bosniaks in North America, 2006. cop. ([s. l.] : Imago). - 258 str. : fotogr. (pretežno u bojama) ; 29 cm

Bos. tekst i engl. prijevod

ISBN 1-4243-0066-5

314.743(=163.43)(73)

COBISS.BH-ID 17273094

BHK 368

STOISAVLJEVIĆ, Stela
    Komunikacija u javnom zdravstvu : kurikulum / [Stela Stoisavljević]. - 1. izd. - Sarajevo : Udruženje Partnerstvo za zdravlje, 2014 (Sarajevo : Avdić 3A). - 61 str. ; 21 cm

Podatak o autorici preuzet sa prednjeg kor. lista. - Tiraž 200.

ISBN 978-9958-568-19-0

316.77:614.2

COBISS.BH-ID 21730566

BHK 369

SULJIĆ, Alija
    Stanovništvo i naselja općine Srebrenica : antropogeografska monografija. Knj. 3 / Alija Suljić. - 1. izd. - Tuzla : autor, 2017 (Tuzla : Off-set). - 498 str. : ilustr. ; 27 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 353-357 i uz tekst. - Registri.

ISBN 978-9926-442-55-2

314(497.6 Srebrenica)
911.37(497.6 Srebrenica)

COBISS.BH-ID 24316422

BHK 370

ŠAHINOVIĆ, Melika
    Vršnjačko i rodno-zasnovano nasilje u osnovnim školama u Bosni i Hercegovini : baseline studija / Melika Šahinović i Alma Jeftić. - Sarajevo : TPO Fondacija, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 55 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 54-55.

ISBN 978-9926-422-04-2

316.624:373.3(497.6)
37.06:364.632(497.6)
305-055.1/.2-053.5:373.3(497.6)

COBISS.BH-ID 24380678

BHK 371

ŠAHMANOVIĆ, Sanjin
    Mitovi društvene svijesti / Sanjin Šahmanović. - [Mostar] : IC štamparija, 2016 ([s. l. : s. n.]). - 149 str. : ilustr. ; 20 cm

Slika autora i bilješka o njemu na zadnjem kor. listu. - Bibliografija: str. 143-147.

ISBN 978-9926-8026-3-9

316.4

COBISS.BH-ID 22216710

BHK 372

ŠKAHIĆ, Emina
    Asocijalno ponašanje učenika / Emina Škahić. - Srebrenik : Printas, 2017 (Srebrenik : Printas). - 134 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 200. - O autoru: str. 129-132. - Bibliografija: str. 109-111.

ISBN 978-9958-547-22-5

316.624.2-057.87

COBISS.BH-ID 24173830

BHK 373

TERMIZ, Dževad
    Socijalne komponente društvenog položaja osoba s invaliditetom / Dževad Termiz, Nijaz Karić, Dragan Tančić. - Tuzla : Off-set, 2017 (Tuzla : Off-set). - 216 str. : tabele ; 24 cm

Tiraž 50. - Bibliografija: str. 213-216. - Registar.

ISBN 978-9958-31-291-5

316.66-056.24(497.6)
342.726-056.24

COBISS.BH-ID 23774982

BHK 374

TURČILO, Lejla
    Mediji i shrinking space u Bosni i Hercegovini : utišani alternativni glasovi / Lejla Turčilo, Belma Buljubašić ; [prijevod na engleski jezik Lejla Turčilo]. - Sarajevo : Fondacija Heinrich Böll, Ured za Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju i Albaniju = Heinrich Böll Foundation, Office for Bosnia and Herzegovina, Macedonia and Albania, 2017 (Sarajevo : Amos Graf). - 101, 103 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Nasl. str. prištampanog prijevoda: Media and shrinking space in Bosnia and Herzegovina. - Tekst na bos., hrv., srp. i engl. jeziku. - Izvorni tekst i prijevod štampani u međusobno obrnutim smjerovima. - Tiraž 300. - Biografije autorica: str. 99-100. - Bibliografija: str. 85-88 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-577-21-5

316.774(497.6)

COBISS.BH-ID 24477446305 Studije roda

BHK 375

CVJETKOVIĆ, Dajana
    Ka odgovornom i profesionalnom postupanju sa lezbejkama, gejevima, biseksualnim, transrodnim i interspolnim osobama : priručnik za predstavnike_ce institucija koje djeluju na nivou općina, gradova i kantona u BiH / [autorice Dajana Cvjetković, Vladana Vasić]. - Sarajevo : Sarajevski otvoreni centar, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 81 str. ; 21 cm. - (Edicija Ljudska prava Sarajevskog otvorenog centra ; 58)

O autoricama i uredniku: str. 80. - Bibliografija: str. 76-78 i uz tekst. - Definicije ključnih pojmova: str. 71-75.

ISBN 978-9958-536-53-3

342.726-055.3(497.6)(035)
305-055.3(035)

COBISS.BH-ID 24149766

BHK 376

MEHMEDOVIĆ, Feđa
    Program Y : mladi - inovativni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i promociji zdravih životnih stilova kod mladića i djevojaka : priručnik za obuku edukatora i omladinskih radnika za rad u srednjim školama / [autori Feđa Mehmedović, Saša Petković, John Crownover]. - Sarajevo : Glavni ured CARE Deutschland-Luxemburg e. V. u BiH, 2017 (Banja Luka : Markos). - 264 str. : ilustr. ; 29 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 261-264 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9926-8168-0-3

305-053.6:343.615(497.6)(035)

COBISS.BH-ID 23987974

BHK 377

    RODNE predrasude u primjeni prava : bosanskohercegovački i međunarodni pravni okviri i praksa / [Majda Halilović ... [et al.]. - Sarajevo : Atlantska inicijativa, 2017 (Sarajevo : CPU Printing). - 248 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostupno i na: http://www.atlantskainicijativa.org/bos/images/2017/publikacije/Rodne-predrasude-web.pdf. - Lat. i ćir. - Tiraž 300. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9926-8097-2-0

305-055.1/.2:34(497.6)(035)

COBISS.BH-ID 23841542

BHK 378

    WORLD Café : gender kvota u Bosni i Hercegovini / [priredila Delila Suljić-Čauš]. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2013 ([s. l. : s. n.]). - 60 str. : ilustr. u bojama ; 25 cm

ISBN 978-9958-884-19-1

305-055.1/.2(497.6)(082)
305-055.2:328/329(497.6)(082)

COBISS.BH-ID 20339462305-055.2 Ženske studije

BHK 379

BAŠIĆ, Sanela
    Rodne (ne)jednakosti na tržištu rada u BiH : ženska strana priče / Sanela Bašić, Milanka Miković. - Sarajevo : Udruženje Žene ženama : Fridrich-Ebert-Stiftung, 2012 ([Sarajevo] : Amos Graf). - 186 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 500. - [O autoricama]: str. 187. - Bibliografija: str. 183-186 i uz tekst.

ISBN 978-9958-9695-7-7

331.5:305-055.2(497.6)
316.334.2

COBISS.BH-ID 20226310

BHK 380

    PROGRAM ekonomskog i psihosocijalnog osnaživanja žena u ruralnim sredinama : priručnik / [Sabiha Husić ... [et al.] ; konsultantice Emina Pašić i Aida Ganović]. - Zenica : Medica, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 76 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 76.

ISBN 978-9958-0365-1-4

305-055.2:331(035)

COBISS.BH-ID 2362291832 Politika

BHK 381

BAJRAMOVIĆ, Džebrail
    Bošnjački demokratski izazovi / Džebrail Bajramović. - Sarajevo : Udruženje za kulturu Nova svjetlost, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 171 str. : ilustr. ; 22 cm

Tiraž 300. - Predgovor / Muhamed Filipović: str. 9-13. - Biografija: str. 169-171.

ISBN 978-9958-856-41-9

323.1(=163.43)(497.6)

COBISS.BH-ID 23906566

BHK 382

BANDŽOVIĆ, Safet
    Ideja i iskustvo : jugoslavenski socijalizam i bošnjačka pozicija / Safet Bandžović. - Sarajevo : S. Bandžović, 2017 (Sarajevo : Amos Graf). - 746 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. [723]-746 i uz tekst.

ISBN 978-9926-442-05-7

323.1(=163.43):321.74(497.1)

COBISS.BH-ID 23695878

BHK 383

BEŠTIĆ-Bronza, Slavojka
    Ujedinjenje Njemačke i jugoslovensko javno mnijenje / Slavojka Beštić-Bronza. - Banja Luka : Filozofski fakultet, 2017 (Banja Luka : Comesgrafika). - 280 str. ; 24 cm

Tekst ćir. - Prema predgovoru, knjiga je dijelom prerađena doktorska disertacija odbranjena pod istim naslovom na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci 2015. godine. - Tiraž 300. - Bilješka o autorici: str. 279-280. - Bibliografija: str. 265-271 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registar.

ISBN 978-99976-38-03-8

327(430:497.1)
327.39(430)

COBISS.BH-ID 6888216

BHK 384

    BETWEEN salvation and terror : radicalization and the foreign fighter phenomenon in the Western Balkans / edited by Vlado Azinović ; foreword by Peter R. Neumann. - Sarajevo : Fakultet političkih nauka : Atlantska inicijativa, 2017 (Sarajevo : Amos Graf). - 147 str. : fotogr. ; 27 cm

Tiraž 300. - Foreword: str. 7-8. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-598-72-2 (Fakultet političkih nauka)
ISBN 978-9926-8097-3-7 (Atlantska inicijativa)

323.28(497)(082)

COBISS.BH-ID 24057094

BHK 385

BOBAN, Davor
    Politički sustav Rusije / Davor Boban, Tihomir Cipek. - Zagreb : Plejada ; Sarajevo : University Press, 2017 (Zagreb : Kerschoffset). - 430 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Argumenti) (Editio Politicon ; knj. 5)

Bilješka o autorima: str. [429]-430. - Bibliografija: str. [377]-414 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary. - Registri.

ISBN 978-9958-673-48-1 (University Press, karton)
ISBN 978-953-7782-55-9 (Plejada)

321.72(470)
342(470)

COBISS.BH-ID 24234246

BHK 386

CIBRA, Armin
    Fahrudin Radončić - mafijaš u podzemlju Balkana / Armin Cibra. - Sarajevo : A. Cibra, 2017 ([Visoko] : AD štamparija). - 320 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 2.000. - Podatak o godini izdanja preuzet iz CIP-a. - Registar.

ISBN 978-9926-442-30-9. - ISBN 9-30-442-9926-978!

32:929 Radončić F.

COBISS.BH-ID 24090630

BHK 387

ĆURAK, Nerzuk
    Rasprava o miru i nasilju : (geo)politika rata - (geo)politika mira - studije mira / Nerzuk Ćurak. - Sarajevo ; Zagreb : Buybook, 2016 (Grude : Grafotisak). - 242 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Memorija)

Bilješka o autoru: str. [245]. - Bibliografija: str. [233]-242.

ISBN 978-9958-30-292-3 (Sarajevo)
ISBN 978-953-7893-58-3 (Zagreb)

911.3:32(497.6)
341.382(497.6)
323(497.6)

COBISS.BH-ID 23031814

BHK 388

DEJANOVIĆ, Momir
    Programi političkih partija : ideje, politički projekat i javni interes / Momir Dejanović. - Banja Luka : Grafid, 2017 (Banja Luka : Grafid). - 246 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 241-246.

ISBN 978-99976-25-53-3

329(497.6)
329(497.5)
329(497.11)

COBISS.BH-ID 6428440

BHK 389

ĐOZIĆ, Adib
    Studije o bošnjaštvu : prilog sociologiji nacionalnih zajednica u Bosni i Hercegovini / Adib Đozić. - Tuzla : Off-set ; Sarajevo : BKC, 2012 (Tuzla : Off-set). - 403 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 500. - Bilješka o autoru: str. 399-400. - Bibliografija: str. 377-397 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-31-090-4 (Off-set)

323.1:316.356.4(=163.43)(497.6)(091)

COBISS.BH-ID 19963398

BHK 390

FEJZIĆ, Elvis
    Socijalna demokratija i socijalni kapitalizam : o mogućnostima praktične primjene u Bosni i Hercegovini / Elvis Fejzić, Elmir Sadiković, Sead Turčalo. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 116 str. : graf. prikazi ; 20 cm

Bibliografija: str. 107-116.

ISBN 978-9958-884-52-8

321.74:330.342.14

COBISS.BH-ID 24149510

BHK 391

HOARE, Marko Attila
    Bosnia and Herzegovina : genocide, justice and denial / Marko Attila Hoare ; [essay selection by Admir Mulaosmanović ]. - 2nd expanded ed. - Sarajevo : Centar za napredne studije = Center for Advanced Studies, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 332 str. ; 21 cm

Dostupno i na: https://www.cns.ba/download/izdanja/Bosnia%20and%20Herzegovina%20-%20Genocide%2c%20Justice%20and%20Denial%20%282nd%20Ed.%29%20-%20Marko%20Atilla%20Hoare.pdf. - Dostupno i na: https://greatersurbiton.files.wordpress.com/2018/10/marko-attila-bosnia-text-2-izdanje-print-21-12-2017.pdf. - Slika autora i bilješka o njemu na zadnjem kor. listu.

ISBN 978-9958-022-57-9

327(4:497.1)
341.485(497.6):341.645
94(497.6)

COBISS.BH-ID 24711430

BHK 392

HROMADŽIĆ, Azra
    Samo Bosne nema : mladi i stvaranje države u posleratnoj Bosni i Hercegovini / Azra Hromadžić ; prevela s engleskog Slobodanka Glišić. - Beograd : Biblioteka XX vek, 2017 (Beograd : Čigoja štampa). - 294 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Biblioteka XX vek ; 231) (Biblioteka Dvadeseti vek)

Prijevod djela: Citizens of an empty nation. - Bibliografija: str. [273]-292. - Registar.

ISBN 978-86-7562-135-5 (broš.)

323.1(497.6)
316.723-057.874(497.6)"20"

COBISS.BH-ID 24420870

BHK 393

KOTLO, Rebeka
    Pravo na udruživanje, političke partije i nevladine organizacije u savremenom pravno-političkom sistemu, uporednom i međunarodnom pravu / Rebeka Kotlo. - Sarajevo : University Press, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 317 str. ; 24 cm. - (Editio Iuristica ; knj. 37)

Lat. i ćir. - Bibliografija: str. 305-314 i uz tekst. - Summary.

ISBN 978-9958-673-44-3

329:342.8(497.6)

COBISS.BH-ID 23639046

BHK 394

KOZIĆ, Faruk
    Pravo na ljudskost : (rasprava o demokratiji, ljudskim pravima i društvenim pitanjima I i II) / Faruk Kozić. - Zenica : Meligrafprint, 2016 (Zenica : Meligrafprint). - 2 sv. (176, 174 str.) ; 24 cm

Biografija: Knj. 2, str. 172. - Bibliografija iza svakog poglavlja i bilješke uz tekst. - Summaries.

ISBN 978-9958-677-26-7 (Knj. 1)
ISBN 978-9958-677-27-4 (Knj. 2)

321.7
342.7
316

COBISS.BH-ID 23648262

BHK 395

    KRŠĆANI i Jevreji u Osmanskoj carevini : funkcioniranje jednog pluralnog društva / Benjamin Braude i Bernard Lewis ; [prijevod Mirza Sarajkić i Ahmet Alibašić ; izbor tekstova Ahmet Alibašić, Mirza Sarajkić]. - Sarajevo : Centar za napredne studije ; Beograd : Balkanski centar za Bliski istok, 2017 (Beograd : Službeni glasnik). - 189 str. ; 20 cm

Prijevod djela: Christians and Jews in the Ottoman Empire. - Tiraž 500. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-022-42-5 (Centar za napredne studije)
ISBN 978-86-80804-00-2 (Balkanski centar za Bliski istok)

323.1(560)(093.2)
94(560)

COBISS.BH-ID 23623174

BHK 396

KRŽALIĆ, Armin
    Vanjska i sigurnosna politika Europske unije / Armin Kržalić. - Sarajevo : Udruženje Nova sigurnosna inicijativa, 2017 (Tešanj : Planjax). - 200 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 300. - Slika autora i bilješka o njemu na zadnjem kor. listu. - Bibliografija: str. 187-191 ; bibliografske i duge biljške uz tekst.

ISBN 978-9926-8078-1-8

327:355.02]:061.1EU

COBISS.BH-ID 23923206

BHK 397

KURTĆEHAJIĆ, Suad
    Pravno-politička promišljanja o Bosni / Suad Kurtćehajić. - Sarajevo : Futur art, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 231 str. : fotogr. ; 24 cm. - (Biblioteka Ad hominem ; knj. 3)

Tiraž 1.000. - O autoru: str. 217-219.

ISBN 978-9926-8174-1-1

323(497.6)

COBISS.BH-ID 24145414

BHK 398

LUČIĆ, Iva
    Im Namen der Nation : der politische Aufwertungsprozess der Muslime im sozialistischen Jugoslawien (1956-1971) / Iva Lučić. - Uppsala : Uppsala Universitet, 2016. - 335 str. : tabele ; 24 cm + Errata ([1] list). - (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Historica Upsaliensia, ISSN 0081-6531 ; 256)

Bibliografija: str. 315-332 i uz tekst. - Summary. - Registar.

ISBN 978-91-554-9547-3

323.1(=163.43)(497.6)"1956/1971"(043)

COBISS.BH-ID 512621003

BHK 399

MEĐUNARODNI naučni simpozij Disolucija Jugoslavije (2010 ; Sarajevo)
    Disolucija Jugoslavije : procesi, uzroci i pozicija Bosne i Hercegovine kroz prizmu djelovanja političkog vodstva na čelu sa Alijom Izetbegovićem : zbornik radova / Međunarodni naučni simpozij, Sarajevo, 4. decembar 2010. godine ; [urednici Adnan Žiško i Elvis Kondžić ; prevodilac Divna Jukić-Subašić]. - Sarajevo : Muzej "Alija Izetbegović", 2012 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 209 str. : fotogr. u bojama ; 25 cm

Tiraž 500. - Zastupljeni autori: Sabit Subašić, Milan Kučan, Stjepan Mesić, Kasim Trnka, Mirko Pejanović, Ejup Ganić. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-566-02-8

342.28(497.1):341.231(497.6)(082)
323(497.6):929 Izetbegović A.(082)
32:929 Izetbegović A.(082)

COBISS.BH-ID 20180486

BHK 400

MUJAGIĆ, Nermina
    Višegrađanstvo : analize i nove teorije na relaciji - država, građani i društvo / Nermina Mujagić ; [pogovor Asim Mujkić]. - Sarajevo : Fakultet političkih nauka, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 223 str. ; 20 cm

Tiraž 300. - Pogovor: str. 199-203. - Bibliografija: str. 215-223.

ISBN 978-9958-598-71-5

323:[316.334.3:321.011.5(497.6)

COBISS.BH-ID 24023558

BHK 401

MURATOVIĆ, Sead
    Civilno društvo i sigurnost / Sead Muratović. - Sarajevo : Fakultet političkih nauka, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 346 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 200. - Biografija: str. 346. - Bibliografija: str. 299-313 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary. - Registar.

ISBN 978-9958-598-73-9

316.334.3:321.011.5]:355.02(497.6)

COBISS.BH-ID 24233222

BHK 402

    MUSLIMANI Balkana : "Istočno pitanje" u XX. vijeku / priredio Fikret Karčić. - Sarajevo : Centar za napredne studije ; Beograd : Balkanski centar za Bliski istok, 2017 (Beograd : Službeni glasnik). - 257 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Islam na Balkanu : selektivna bibliografija 1980.-1999. / Hamida Karčić: str. 219-238. - Registar.

ISBN 978-9958-022-41-8 (Centar za napredne studije)
ISBN 978-86-80804-01-9 (Balkanski centar za Bliski istok)

323.1:28(497)"19"(082)

COBISS.BH-ID 23623430

BHK 403

NAUČNI skup Nacionalne manjine u Sarajevu (2015 ; Sarajevo)
    Historijski pogled na razvoj i položaj nacionalnih manjina u Sarajevu i Bosni i Hercegovini : zbornik radova / [glavni i odgovorni urednik Enes S. Omerović]. - Sarajevo : Udruženje za modernu historiju/Udruga za modernu povijest, 2017 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 243 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Edicija Zbornici ; knj. 2)

"... Udruženje za modernu historiju/Udruga za modernu povijest iz Sarajeva 22. decembra 2015. godine u prostorijama Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine u Sarajevu organiziralo je Naučni skup Nacionalne manjine u Sarajevu ..." --> predgovor. - Bibliografija uz svaki rad i uz tekst. - Summaries.

ISBN 978-9926-8082-6-6

323.15(497.6)(063)(082)

COBISS.BH-ID 24355846

BHK 404

NAUČNI skup Naučne, kulturne i diplomatske veze Bosne i Hercegovine i Francuske kroz historiju (2017 ; Sarajevo)
    Naučne, kulturne i diplomatske veze Bosne i Hercegovine i Francuske kroz historiju : zbornik sažetaka / Naučni skup, Sarajevo, 14. decembar 2017. godine = Znanstvene, kulturne i diplomatske veze Bosne i Hercegovine i Francuske kroz povijest : zbornik sažetaka / Znanstveni skup, Sarajevo, 14. decembar 2017. godine = Scientific, cultural and diplomatic relations between Bosnia and Herzegovina and France through history : book of abstracts / Scientific Conference, Sarajevo, December 14, 2017 = Relations scientifiques, culturelles et diplomatiques entre la Bosnie-Herzégovine et la Feance à travers l'historie : livre des résumés / Conférence scientfique, Sarajevo, le 14 décembre 2017. - Sarajevo : Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 48 str. ; 21 cm

316.7:327(44:497.6)

COBISS.BH-ID 25035270

BHK 405

NEŠKOVIĆ, Radomir
    Nedovršena država : politički sistem Bosne i Hercegovine / Radomir Nešković. - 2. izd. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017 (Sarajevo : Amos Graf). - 432 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Dostupno i na: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/13413.pdf. - Tiraž 200. - Bibliografija: str. 425-432 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-884-51-1

321(497.6)

COBISS.BH-ID 24101382

BHK 406

    NIJEMCI u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj - nova istraživanja i perspektive : zbornik radova = Die Deutschen in Bosnien und Herzegowina und Kroatien - neue Forschungen und Perspektiven : Konferenzbeiträge / [glavni i odgovorni urednik Enes S. Omerović]. - Sarajevo : Institut za istoriju ; Zagreb : Hrvatski institut za povijest ; Tübingen : Zentrum zur Erforschung deutscher Geschichte und Kultur in Südosteuropa an der Universität, 2015 (Fojnica : "Fojnica"). - 441 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Posebna izdanja / Institut za istoriju, Sarajevo ; knj. 13)

Tekst na bos., hrv., srp., njem. i engl. jeziku. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-649-24-0 (Institut za istoriju)

323.15(=112.2)(497.5/.6)(082)
94(=112.2)(497.5/.6)(082)

COBISS.BH-ID 22442246

BHK 407

OKRUGLI stol Geopolitičke promjene u svijetu i Evropi i položaj Bosne i Hercegovine (2016 ; Sarajevo)
    Geopolitičke promjene u svijetu i Evropi i položaj Bosne i Hercegovine : zbornik radova / Okrugli stol, Sarajevo, 8. decembra/prosinca 2016. godine ; urednici Ivan Cvitković, Mirko Pejanović. - Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2017 (Sarajevo : Blicdruk). - 171 str. ; 24 cm. - (Posebna izdanja / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine ; knj. 171. Odjeljenje društvenih nauka ; knj. 8)

Dostupno i na: http://www.anubih.ba/images/publikacije/posebna_izdanja/ODN/08_posebna_izdanja_CLXXI_8/posebna_izdanja_CLXXI%20_8.pdf. - Na spor. nasl. str.: Geopolitical Changes in the World and Europe and Position of Bosnia and Herzegovina. - Tiraž 250. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija uz svaki rad. - Abstracts.

ISBN 978-9926-410-24-7

327::911.3(497.6)(082)

COBISS.BH-ID 24246022

BHK 408

OMEROVIĆ, Enes
    Politička djelatnost dr. Mehmeda Spahe : (1906-1939) : (Bošnjaci pod jugoslovenskom diktaturom) / Enes Omerović. - Tešanj : Planjax komerc, 2017 (Tešanj : Planjax print). - 423 str. : fotogr., faks. ; 25 cm

Biografija: str. 423. - Bibliografija: 331-333 i uz tekst.

ISBN 978-9958-34-273-8

32:929 Spaho M.
323(497.6)"1906/1939"

COBISS.BH-ID 24545286

BHK 409

PARISH, Matthew
    Slobodan grad na Balkanu : rekonstrukcija podijeljenog društva u Bosni / Matthew Parish ; preveo s engleskog Enid Pašalić. - Brčko : Brčanski demokratski forum, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 314 str. : ilustr. ; 25 cm

Prijevod djela: A free city in the Balkans. - Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 277-303 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9926-8017-2-4

327.7:341.382]:342.28(497.6 Brčko)
321.7(497.6 Brčko)
94(497.6)

COBISS.BH-ID 23685126

BHK 410

PRLIĆ, Jadranko
    Prilozi za povijest Hrvatske Republike Herceg-Bosne / Jadranko Prlić ; [kartografija Dario Šakić]. - Mostar : Hrvatski dokumentacijski centar Domovinskog rata u BiH ; Zagreb : Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, 2017 (Grude : Grafotisak). - 3 sv. (699, 711, 684 str.) : faks., geogr. karte ; 25 cm

Bilješka o autoru: Tom 3, str. 683-684. - Bibliografija: str. 665-682 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-0381-2-9 (cjelina, Hrvatski dokumentacijski centar Domovinskog rata u BiH)
ISBN 978-9958-0381-3-6 (Knj. 1)
ISBN 978-9958-0381-4-3 (Knj. 2)
ISBN 978-9958-0381-5-0 (Knj. 3)

323.1(=163.42)(497.6)
94(497.6)"1991/1993"

COBISS.BH-ID 24257542

BHK 411

PUŠARA, Kostadin
    Lobiranje u savremenim uslovima / Kostadin Pušara, Jasmin Jaganjac, Željko Kovačević. - Sarajevo : Udruženje interesnog lobiranja i promocije lobističke profesije u Bosni i Hercegovini, 2017 (Široki Brijeg : Suton). - 279 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 500. - O autorima: str. 276-279. - Bibliografija: str. 269-273 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9926-8177-0-1 (karton)

327:328.184]:061.1EU

COBISS.BH-ID 24139782

BHK 412

QADERI, Rouhullah Kangavari
    Iran i savremena strateška pitanja / Rouhullah Qaderi Kangavari. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 154 str. ; 20 cm

Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-9958-27-341-4 (broš.)

323:28(55)
327(55)

COBISS.BH-ID 23632646

BHK 413

SABITOVIĆ, Mesud
    Moja Bosna i Hercegovina / Mesud Sabitović. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 462 str. : fotogr. u bojama ; 24 cm

Slika autora i bilješka o njemu na zadnjem kor. listu. - Bibliografija: str. 447-448 i uz tekst.

ISBN 978-9958-27-364-3

323(497.6)

COBISS.BH-ID 24090374

BHK 414

SCHINDLER, John R.
    Bosanski rat i teror : Bosna, Al Kaida i uspon globalnog džihada / Džon R. Šindler ; preveo Rastko Jovanović. - 2. izd. - Beograd : Službeni glasnik, 2011 ([Beograd] : Štamparija Glasnik). - 281 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Društvo i nauka. Edicija Studije bezbednosti)

Prijevod djela: Unholy terror. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Registar.

ISBN 978-86-519-1101-2

327.88::323.28
329.3:28

COBISS.BH-ID 186616332

BHK 415

SMAJIĆ, Mirza
    Humana sigurnost u postkonfliktnom kontekstu / Mirza Smajić, Zarije Seizović, Sead Turčalo. - Sarajevo : Fakultet političkih nauka, 2017 (Sarajevo : Perfecta). - 274 str. : graf. prikazi ; 23 cm

Tiraž 300. - Biografije: str. 273-274. - Bibliografija: str. 249-272 i uz tekst.

ISBN 978-9958-598-73-9

327.56
321.7(497.6)

COBISS.BH-ID 24143622

BHK 416

    SMJERNICE za izvješćivanje u procesu europskih integracija / [glavni i odgovorni urednik Edin Dilberović]. - 1. izd. - Sarajevo : Direkcija za europske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, 2017 (Sarajevo : Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica). - 39 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tekst na hrv. jeziku. - Tiraž 200. - Bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-786-24-2

327(497.6):341.223(4-672 EU)

COBISS.BH-ID 23947782

BHK 417

    SMJERNICE za izvještavanje u procesu evropskih integracija / [glavni i odgovorni urednik Edin Dilberović]. - 1. izd. - Sarajevo : Direkcija za evropske integracije Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, 2017 (Sarajevo : Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica). - 39 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tekst na srp. jeziku. - Ćir. - Tiraž 200. - Bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-786-23-5

327(497.6):341.223(4-672EU)

COBISS.BH-ID 23948294

BHK 418

    SMJERNICE za izvještavanje u procesu evropskih integracija / [glavni i odgovorni urednik Edin Dilberović]. - 1. izd. - Sarajevo : Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, 2017 (Sarajevo : Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica). - 39 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tekst na bos. jeziku. - Tiraž 200. - Bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-786-25-9

327(497.6):341.223(4-672 EU)

COBISS.BH-ID 23947270

BHK 419

SOMUN, Hajrudin
    Jesmo li antisemiti? : veze naroda bivše Jugoslavije sa Jevrejima i Palestincima / Hajrudin Somun. - Sarajevo : Art Rabic : Synopsis ; Zagreb : Synopsis, 2017 (Sarajevo : Rabic). - 206 str. : ilustr. ; 21 cm

Bilješka o autoru: str. 204. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9926-428-23-5 (Art Rabic)
ISBN 978-953-7968-60-1 (Synopsis, Zagreb)

327(497.1:569.4-076)

COBISS.BH-ID 24093190

BHK 420

SPAHIĆ, Taib
    Izborna samoprevara naroda / Taib Spahić, Ramo Isak ; [fotografije Rusmir Isak]. - Zenica : autori, 2017 (Zenica : Štamparija A-print). - 130 str. : ilustr. u bojama ; 25 cm

Tiraž 500. - O autorima: str. 127-128. - Bibliografija: str. 129-130 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9926-442-14-9

324(497.6 Zenica)"2016"
329(497.6 Zenica)"2016"

COBISS.BH-ID 23832070

BHK 421

WHITE, Ben
    Izraelski aparthejd : vodič za početnike / Ben White ; prevela s engleskog Amra Mulović. - 1. izd. - Sarajevo : Centar za balkanske i bliskoistočne studije, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 207 str. : ilustr. ; 20 cm

Prijevod djela: Israeli apartheid. - Glosar: str. 177-185. - Bibliografija: str. 187-201 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9926-8159-0-5

323.12:341.324(569.4)
323.118(569.4)

COBISS.BH-ID 23872518

BHK 422

ZGODIĆ, Esad
    Naučnici i rat : prilozi mirotvornoj politici / Esad Zgodić. - Sarajevo : Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 439 str. ; 25 cm. - (Edicija Memoria mundi)

Tiraž 300. - Bilješka o autoru: str. 436-439. - Bibliografija: str. 414-439 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-500-79-4

327.5
355.02

COBISS.BH-ID 24741126

BHK 423

ZNANSTVENO-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem Hrvati Bosne i Hercegovine - nositelji europskih vrijednosti (2017 ; Neum)
    Zbornik radova / Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem Hrvati Bosne i Hercegovine - nositelji europskih vrijednosti, Neum, 16. i 17. ožujka 2017. = Conference proceedings / Interdisciplinary Conference with International Participation, Croats of Bosna and Herzegovina - Holders of European Values, Neum, March 16th and 17th 2017 ; [urednik Dejan Vanjek]. - [Mostar] : Ured hrvatskog člana Presjedništva BiH : Sveučilište u Mostaru : Hrvatska akademija za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini : Hrvatski narodni sabor, Odjel za znanost i umjetnost : Institut za društveno-politička istraživanja ; Zagreb : Sveučilište ; Split : Sveučilište, 2017 (Grude : Grafotisak). - 799 str. ; 25 cm

Hrv. tekst i engl. prijevod. - Bibliografija uz sva poglavlja

- - Hrvati Bosne i Hercegovine - nositelji europskih vrijednosti : znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem. - 33 str. : fotogr. u bojama ; 17 x 26 cm

316.356.4(=163.42)(497.6):061.1EU(063)(082)
323(497.6)(063)(082)

COBISS.BH-ID 938933733 Ekonomske nauke. Privreda. Rad

BHK 424

ARNAUT, Edin
    Izazovi ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine : (izabrani tekstovi) / Edin Arnaut. - 1. izd. - Vitez : Sveučilište/Univerzitet Vitez, 2017 (Zenica : Grafika). - 273 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 266-273 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-641-17-6

330.34(497.6)
338.1(497.6)

COBISS.BH-ID 24734470

BHK 425

AVRAM, Zdravko
    Snaga volje : od hobija do biznisa / Zdravko Avram. - Sarajevo : Z. Avram, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 152 str. : fotogr. u bojama ; 22 cm

Tiraž 100. - O autoru: str. 152. - Bibliografija: str. 139-140 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-9820-2-6

334.72:005.5(092)

COBISS.BH-ID 23720966

BHK 426

BALTA, Fuad
    Priručnik o platnim transakcijama u Bosni i Hercegovini / Fuad Balta, Jasenko Hadžiahmetović. - Sarajevo : Privredna štampa, 2017 (Laktaši : GrafoMark). - 270 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija: str. 266-269.

ISBN 978-9958-637-72-8

336.71(497.6)(035)

COBISS.BH-ID 23808262

BHK 427

BAŠIĆ, Nedžad
    Normativna moć i politička odgovornost u EU / Nedžad Bašić. - Sarajevo : "Šahinpašić", 2015 (Bihać : Grafičar). - 265 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Udžbenici i priručnici / "Šahinpašić")

O autoru: str. 264-265. - Bibliografija: str. 248-260 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-41-611-8 (meki uvez)

339.923:061.1EU

COBISS.BH-ID 22543622

BHK 428

BERGER, Wolfgang
    Direktiva o sistemu PDV : komentari s primjerima iz prakse / Wolfgang Berger, Samir Hadžić. - Sarajevo : Deloitte Advisory Services, 2016 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 220 str. : graf. prikazi ; 25 cm

ISBN 978-9926-8146-0-1

336.22(094.5.07)

COBISS.BH-ID 23729414

BHK 429

BIBANOVIĆ, Zoran
    Sarajevo : turistički vodič / [tekst Zoran Bibanović ; fotografije Haris Čalkić]. - Sarajevo : Connectum, 2011 (Sarajevo : Bemust). - 231 str. : fotogr. u bojama ; 19 cm. - (Connectum ; 112)

ISBN 978-9958-29-014-5

338.48(497.6 Sarajevo)(036)

COBISS.BH-ID 18803206

BHK 430

BLAGOVČANIN, Srđan
    Evropska unija i Bosna i Hercegovina : građenje države kroz proces evropskih integracija / Srđan Blagovčanin. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2016 (Sarajevo : Amosgraf). - 105 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 95-105 i uz tekst.

ISBN 978-9958-884-50-4

339.92(4-672EU):342.2(497.6)

COBISS.BH-ID 22823430

BHK 431

BOSNA i Hercegovina. Zakoni itd.
    Priručnik o porezima i doprinosima : PDV, porez na dohodak, doprinosi i drugi prečišćeni propisi o javnim prihodima : Bosna i Hercegovina, Federacija BiH, kantoni FBiH, Republika Srpska, Brčko distrikt BiH / [priredio] Ljubo Todorović. - Sarajevo : Fineks, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - XIII, 907 str. : obrasci, tabele ; 30 cm. - (Biblioteka Mostovi)

Tiraž 400. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

- - Prve dopune Priručnika o porezima i doprinosima. - 61 str. : graf. prikazi ; 24 cm
- - Druge dopune Priručnika o porezima i doprinosima. - 30 str. : graf. prikazi ; 24 cm
- - Treće dopune Priručnika o porezima i doprinosima. - 59 str. : graf. prikazi ; 24 cm

ISBN 978-9958-041-28-0

336.22(497.6)(094.5.07)

COBISS.BH-ID 23611142

BHK 432

BOSNA i Hercegovina. Zakoni itd.
    Unutrašnji platni promet i sprečavanje pranja novca : novi i prečišćeni propisi sa napomenama / [priredio] Ljubo Todorović. - Sarajevo : Fineks, 2015 (Fojnica : "Fojnica"). - X, 303 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Mostovi)

Tiraž 300. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-041-18-1

336.71:343.9.024(094.5)

COBISS.BH-ID 22297606

BHK 433

    CENTRALNA banka Bosne i Hercegovine : 20 years of stability : 20 godina stabilnosti : 1997-2017 / [editor-in-chief Senad Softić]. - Sarajevo : Central Bank of Bosnia and Herzegovina = Centralna banka Bosne i Hercegovine, 2017 (Sarajevo : Samas). - 83 str. : fotogr. u bojama ; 25 cm

Tiraž 200. - Bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-9552-5-9

336.711(497.6)"1997/2017"

COBISS.BH-ID 24332550

BHK 434

    CENTRALNA banka Bosne i Hercegovine : 20 years of stability : 20 godina stabilnosti : 1997-2017 / [glavni i odgovorni urednik Senad Softić]. - Sarajevo : Centralna banka Bosne i Hercegovine, 2017 (Sarajevo : Samas). - 99 str. : fotogr. u bojama ; 25 x 35 cm

Tekst na bos., hrv. i srp. jeziku. - Lat. i ćir. - Tiraž 300. - Bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-9552-4-2

336.711(497.6)"1997/2017"

COBISS.BH-ID 24328966

BHK 435

    COMPETITIVENESS as a process = Concurrence comme procès : research monograph / [editors] Vinko Kandžija, Ioana Panagoret. - Mostar : Asocijacija za studije Europske zajednice u Bosni i Hercegovini = European Community Studies Association in Bosnia and Herzegovina, 2017 (Banja Luka : Grafid). - 215 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 300. - Bibliografija uz svako poglavlje ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Abstracts ; Résumé

ISBN 978-9926-8164-0-7

339.137(497.5)

COBISS.BH-ID 23935238

BHK 436

HOŠO, Jasmin
    Regionalne integracije i multinacionalne kompanije / Jasmin Hošo. - Sarajevo : Perfecta, 2016 (Sarajevo : Perfecta). - 404 str. : ilustr. ; 26 cm

Tiraž 200. - Predgovor: str. 5-6. - Bibliografija: str. 365-400 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9926-403-06-5

339.922:332.1]:334.726

COBISS.BH-ID 22635014

BHK 437

HUERTA de Soto, Jesús
    Socijalizam, ekonomska kalkulacija i poduzetništvo / Jesús Huerta de Soto ; [preveli Asim Delibašić, Edo Omerčević, Dženan Smajić]. - Zenica : Centar za poslovnu afirmaciju : Ekonomski fakultet, 2017 (Tuzla : Off-set). - 436 str. : ilustr. ; 23 cm

Dostupno i na: https://drive.google.com/file/d/0B9kSGPUx_jE5aTRZNUY0Tkl2YnM/view. - Prijevod djela: Socialism, economic calculation and entrepreneurship. - Bibliografija: str. 407-436 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-0333-4-6 (Centar za poslovnu afirmaciju)
ISBN 978-9958-639-93-7 (Univerzitet u Zenici)

330.8

COBISS.BH-ID 24104710

BHK 438

    KOMENTAR Carinske tarife po harmonizovanom sistemu uz Index trgovačkih naziva roba : 1999/2000 / [priredio Hajro Omanić]. - Sarajevo : DES, 1999 (Sarajevo : DES). - 2 sv. ([642]; [558] str.) : graf. prikazi ; 30 cm

ISBN 9958-728-09-5 (Knj. 1-2)

339.543.4(497.6)(083.81)

COBISS.BH-ID 7134214

BHK 439

KOZAREVIĆ, Emira
    Finansijske institucije - pristup portfolio menadžmenta / Emira Kozarević, Meldina Kokorović Jukan, Amra Softić. - Tuzla : PrintCom, 2017 (Tuzla : PrintCom). - 341 str. : graf. prikazi ; 23 cm

Tiraž 100. - Kratke biografije autorica: str. 341. - Bibliografija: str. 332-335 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-13-109-7

336.1/.7:005.521(075.8)

COBISS.BH-ID 23964934

BHK 440

KOZAREVIĆ, Emira
    Upravljanje rizicima u konvencionalnom i islamskom bankarstvu : (komparativna analiza) / Emira Kozarević, Mirnesa Baraković Nurikić. - Tuzla : Off-set, 2015 (Tuzla : Off-set). - 199 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. [169]-188 i uz tekst. - Pojmovnik: str. [189]-199.

ISBN 978-9958-31-197-0

336.71:005.334(075.8)

COBISS.BH-ID 21953286

BHK 441

MAHMUTOVIĆ, Hasan
    Ekonomska politika / Hasan Mahmutović, Kadrija Hodžić, Ferhat Čejvanović. - 2. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zenica : Univerzitet, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 257 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija: str. 255-257 i uz tekst.

ISBN 978-9958-639-92-0

338.2(075.8)

COBISS.BH-ID 24065286

BHK 442

MEHMEDOVIĆ, Husein
    Poslovne prilike i mogućnosti (samo)zapošljavanja u poljoprivredi / Husein Mehmedović. - Travnik : Ekonomski fakultet, 2017 (Tešanj : Planjax Print). - 280 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 250. - Bio-bibliografija: str. 278-280. - Bibliografija: str. 272-277 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-527-30-2

338.3:331.5(497.6)

COBISS.BH-ID 23782406

BHK 443

    OSNOVE ekonomske nauke / Semiha Repak ... [et al.]. - Brčko : Knjigoljubac ; Kiseljak [i. e.Travnik] : Univerzitet, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 268 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Biblioteka Univerzitetski udžbenici / Knjigoljubac)

Pojmovnik: str. 249-264. - Bibliografija: str. 265-267 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9926-8123-2-4 (Knjigoljubac)
ISBN 978-9958-640-74-2 (Univerzitet u Travniku)

330.1(075.8)

COBISS.BH-ID 24311302

BHK 444

PETKOVIĆ, Darko
    Budi i ti preduzetnik! / Darko Petković. - Zenica : Institut za privredni inženjering, 2017 (Zenica : Feta-Grand). - 100 str. : ilustr. ; 25 cm

Slika autora i bilješka o njemu na zadnjem kor. listu. - Tiraž 300. - Bibliografija: str. 99-100.

ISBN 978-9958-886-11-9

334.72:005.5

COBISS.BH-ID 23801094

BHK 445

    PONOS brigada : ORB ,,Ivo Lola Ribar" - Derventa : 1974.-1990. Knj. 2 / [priredili] Franjo Miloš, Jasmina Radanović. - Sarajevo : Bosanska riječ, 2017 (Banja Luka : Grafid). - 236 str. : fotogr. ; 23 cm. - (Edicija Vihor ; knj. 1)

Tiraž 350.

ISBN 978-9958-26-185-5

331.103.5(497.6)"1974/1990"
329.78(497.6 Derventa)"1974/1990"

COBISS.BH-ID 24178438

BHK 446

SARAJČIĆ, Sahrudin
    Investiranje i razvoj / Sahrudin Sarajčić. - Sarajevo : REMS, 2017 (Sarajevo : REMS). - 125 str. ; 25 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 116-118 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9926-8158-1-3

330.322:330.34

COBISS.BH-ID 23972358

BHK 447

ŠMALCELJ, Tina
    Bosnia and Herzegovina : filmmakers' location guide / [text written by Tina Šmalcelj in collaboration with Elma Tataragić] ; [photographer Almin Zrno ... [et al.] ; [illustrator Bernard Pavlinović]. - Sarajevo : Triptih, 2017 (Sarajevo : Amos Graf). - 221 str. : fotogr. ; 22 cm

Tiraž 1.000

ISBN 978-9926-8160-0-1

338.48:908(497.6)(036)
791(497.6)(036)

COBISS.BH-ID 2388327034 Pravo

BHK 448

ALIČIĆ, Samir
    Imovinska šteta u rimskom klasičnom pravu : osnove koncepta štete u savremenom pravu / Samir Aličić. - Sarajevo : University Press, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - XII, 237 str. ; 24 cm. - (Editio Iuristica ; knj. 38)

Bibliografija: str. 217-223 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registri.

ISBN 978-9958-673-45-0

347.426

COBISS.BH-ID 23847942

BHK 449

BAJRAKTAREVIĆ Pajević, Dina
    Istraživanje krivičnih djela počinjenih iz mržnje : priručnik za policiju / [autorica Dina Bajraktarević Pajević]. - Sarajevo : Sarajevski otvoreni centar, 2016 ([s. l. : s. n.]). - 67 str. ; 24 cm. - (Edicija Ljudska prava Sarajevskog otvorenog centra ; knj. 51)

Dostupno i na: http://soc.ba/site/wp-content/uploads/2016/10/Policijski-prirucnik_FINAL-05.10.2016._web_manji.pdf. - O autorici: str. 67. - Bibliografija: str. 62-64 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-536-46-5

343.4(497.6)(035)

COBISS.BH-ID 23295750

BHK 450

BEGIĆ, Mujo
    Bosanska Krupa 1992-1995. : porušeni grad / Mujo Begić ; [autori fotografija Šefik Veladžić ... [et al.]. - Sarajevo : Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, 2016 (Bihać : Grafičar). - 351 str. : ilustr., faks. ; 25 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 334-342 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-028-14-4

341.31(497.6 Bosanska Krupa)"1992/1995"(093.2)
94(497.6 Bosanska Krupa)"1992/1995"

COBISS.BH-ID 22943238

BHK 451

BEGIĆ, Mujo
    Genocid u Sanskom Mostu / Mujo Begić. - Sarajevo : Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, 2017 (Bihać : Grafičar). - 856 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 400. - Bibliografija: str. 797-805 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-028-24-3 (karton.)

341.485(497.6 Sanski Most)"1992/1995"
94(497.6)"1992/1995"

COBISS.BH-ID 24161542

BHK 452

BISE, Nermin
    Stolac - prešućeni zločin / Nermin Bise, Aziz Tafro. - Sarajevo : autori, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 330 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 1.000. - Podaci o autorima: str. 324-325. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9926-442-37-8

341.31(497.6 Stolac)"1992/1995"
94(497.6)"1992/1995"

COBISS.BH-ID 24160006

BHK 453

BOJANIĆ, Nebojša
    Organizacija i uslovi obavljanja fizičke i tehničke zaštite sa kriminalističkim sadržajima / Nebojša Bojanić. - Sarajevo : Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, 2017 (Sarajevo : Perfecta). - 151 str. ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 146-151 i uz tekst.

ISBN 978-9958-613-90-6

343.9:351.75(075.8)

COBISS.BH-ID 23853062

BHK 454

BOROGOVAC, Muhamed
    The war in Bosnia : how to succeed at genocide / Muhamed Borogovac. - [Bloomington, IN] : Xlibris, 2017 ([s. l. : s. n.]). - XXVII, 179 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 170-171. - Registar.

ISBN 978-1-5245-6010-2

355.012(497.6)"1992/1995"
341.485(=163.43)(497.6)"1992/1995"
94(497.6)"1992/1995"

COBISS.BH-ID 24332038

BHK 455

BUBALOVIĆ, Tadija
    Krivično procesno pravo : opći dio / Tadija Bubalović, Nezir Pivić. - Zenica : Pravni fakultet, 2016 ([s. l. : s. n.]). - XV, 348 str. ; 25 cm. - (Udžbenici Univerziteta u Zenici = Manualia Universitatis studiorum Zenicaensis)

Predgovor: str. V-VI. - Bibliografija: str. 313-324 i uz tekst. - Registri.

ISBN 978-9958-639-81-4

343.1(075.8)

COBISS.BH-ID 23105030

BHK 456

CONFERENCE "2016 Local Elections - Lessons Learned" (2017 ; Sarajevo)
    Conference "2016 Local Elections - Lessons Learned", Ilidža, Sarajevo, 23-24 February 2017 : proceedings / [prepared by Irena Hadžiabdić ; translated by Tamara Ivanković]. - Sarajevo : Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine = BiH Central Election Commission, 2017 (Sarajevo : Agencija Koncept). - 80 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 100. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-555-31-2

342.8(497.6)"2016"(063)(082)

COBISS.BH-ID 23960582

BHK 457

DATZER, Darko
    Kriminologija korupcije / Darko Datzer. - Sarajevo : Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, 2016 (Sarajevo : Perfecta). - VIII, 309 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Editio Crimen)

Bibliografija: str. 279-307 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-613-78-4

343.352(075.8)

COBISS.BH-ID 23063046

BHK 458

DELJKIĆ, Irma
    Tehnike ispitivanja osumnjičenih osoba / Irma Deljkić, Ivan Džepina. - Sarajevo : Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, 2017 (Sarajevo : Perfecta). - VII, 177 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Editio Forensis)

Tiraž 300. - Bibliografija: str. [163]-172 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-613-89-0

343.985(075.8)
343.123.12:343.144(075.8)

COBISS.BH-ID 23639302

BHK 459

DIZDAR, Mihret
    Zakon o privrednim društvima FBiH : uporedni pregled s komentarima u odnosu na prethodni zakon / Mihret Dizdar. - Sarajevo : Revicon, 2016 (Fojnica : "Fojnica"). - 227 str. ; 24 cm

Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-757-40-2

347.72(497.6)(094.5)
334.7(497.6)(094.5)

COBISS.BH-ID 22828550

BHK 460

DIZDAREVIĆ, Sandi
    Uloga svjedoka u dokazivanju krivičnih djela ratnih zločina u Bosni i Hercegovini / Sandi Dizdarević ; [ilustracije Elma Jelovac]. - Mostar : Univerzitet modernih znanosti CKM, 2017 (Mostar : Fram Ziral). - XI, 255 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 130. - Bibliografija: str. 250-255 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst

ISBN 978-9926-8125-1-5

343.143:341.322.5(497.6)

COBISS.BH-ID 23915014

BHK 461

    DRŽAVA, politika i društvo u Bosni i Hercegovini : analiza postdejtonskog političkog sistema / priredili Damir Banović, Saša Gavrić. - Sarajevo : University Press : Magistrat, 2011 (Fojnica : "Fojnica"). - 639 str. ; 23 cm. - (Editio Politikon / University Press ; knj. 2)

Tiraž 400. - Biografije: str. 631-636. - Bibliografija: str. 591-622 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-673-03-0 (University Press)

341.382:342](497.6)(082)
323(497.6)(082)

COBISS.BH-ID 19178758

BHK 462

DŽIDIĆ, Miroslav
    Pravo osiguranja / Miroslav Džidić, Marijan Ćurković. - Mostar : Pravni fakultet Sveučilišta, 2017 (Grude : Grafotisak). - 607 str. ; 25 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 595-607 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst

ISBN 978-9926-8153-1-8

34:368(075.8)
368:34(075.8)

COBISS.BH-ID 24139014

BHK 463

DŽUNUZOVIĆ, Anes
    Lanet olsun : Doğu Bosnali Boşnaklara Yapilan Zulüm / Anes Džunuzović ; çeviri Reyhan Dilek ; editörler Nesrin Çayli, Mehmet Serhat Biçak. - Ankara : Haber Ajanda Yayinlari, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 334 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-605-67877-0-6

341.485(=163.43)(497.6)"1992/1995"
341.322.5(=163.43)(497.6)"1992/1995"

COBISS.BH-ID 25493766

BHK 464

EFENDIĆ, Ibrahim
    Moj put u diplomatiju / Ibrahim Efendić. - Sarajevo : Connectum, 2016 (Štampano u BiH). - 393 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Sofra) (Biblioteka Vrtovi)

Bilješka o autoru: str. 383. - Registar.

ISBN 978-9958-29-075-6

341.7(497.6)(092)
32:929 Efendić I.

COBISS.BH-ID 23246598

BHK 465

FEDERACIJA Bosne i Hercegovine. Zakoni itd.
    Zbirka propisa u Federaciji Bosne i Hercegovine : civilno materijalno pravo. Knj. 2 / priredio Anto Grgić. - Breza : Agencija Stručna knjiga, 2016 (Fojnica : "Fojnica"). - 568 str. ; 25 cm

Bibliografija i bilješke uz tekst

ISBN 978-9926-8006-2-8

349.6(497.6)(094.5)

COBISS.BH-ID 22934790

BHK 466

GANIĆ, Ejup
    King Salman, the Bosnian legacy / Ejup Ganić. - Sarajevo : Sarajevo School of Science and Technology, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 184 str. : ilustr. u bojama ; 28 cm

ISBN 978-9958-1935-4-5

341.232(532):355.012(497.6)
94(497.6)"1992/1995"
32:929 Salman bin Abdulaziz Al Saud

COBISS.BH-ID 23706118

BHK 467

GIRGINOV, Anton
    Izlazni zahtjevi Bosne i Hercegovine za međunarodnu pravosudnu saradnju : (detaljan priručnik) / [Anton Girginov ; prijevod s engleskog jezika Gordana Gogić-Janjić]. - Sarajevo : TDP : Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2016 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 150, 160 str. : obrasci ; 25 cm

Nasl. str. prištampanoga prijevoda: Outgoing requests by Bosnia and Herzegovina for international judicial cooperation. - Bos. tekst i engl. prijevod. - Izvorni tekst i prijevod štampani u međusobno obrnutim smjerovima.

ISBN 978-9958-553-31-8 (TDP)

341.45(497.6):341.24(035)

COBISS.BH-ID 22946822

BHK 468

GIRGINOV, Anton
    Izlazni zahtjevi Bosne i Hercegovine za međunarodnu pravosudnu saradnju : (detaljan priručnik) / [Anton Girginov ; prijevod s engleskog jezika Gordana Gogić-Janjić]. - Sarajevo : TDP : Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2016 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 160, 160 str. : obrasci ; 25 cm

Nasl. str. prištampanoga prijevoda: Outgoing requests by Bosnia and Herzegovina for international judicial cooperation : (comprehensive manual). - Srp. tekst i engl. prijevod. - Ćir. i lat. - Izvorni tekst i prijevod štampani u međusobno obrnutim smjerovima.

ISBN 978-9958-553-31-8 (TDP)

341.45(497.6):341.24(035)

COBISS.BH-ID 22946566

BHK 469

GIRGINOV, Anton
    Pravosudna saradnja s Irakom u vezi s terorizmom, organizovanim kriminalom i drugim težim krivičnim djelima / Anton Girginov ; [prijevod sa engleskog jezika Gordana Gogić-Janjić]. - Sarajevo : TDP : Deutsche Gesellshaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 107, 129 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Nasl. str. prištampanog prijevoda: Judicial cooperation with Iraq in respect of terrorism, organized crime and other major crimes. - Bos. tekst i engl. prijevod. - Izvorni tekst i prijevod štampani u međusobno obrnutim smjerovima.

ISBN 978-9958-553-37-0 (TDP)

341.4:341.24(497.6:567)(035)

COBISS.BH-ID 23736326

BHK 470

    GLOSSARY = Pojmovnik : IPA II / [glavni i odgovorni urednik Edin Dilberović]. - Sarajevo : Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, 2016 (Sarajevo : Amos Graf). - 163 str. ; 24 cm

Tekst na engl., bos., hrv. i srp. jeziku. - Lat. i ćir. - Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 163. - Registar.

ISBN 978-9958-786-21-1

341.232(4-67EU)"2014/2020"(038)
339.923:061.1EU"2014/2020"(038)

COBISS.BH-ID 22934022

BHK 471

GRBO, Zinka
    Uvod u pravo privrednih društava / Zinka Grbo. - Sarajevo : Pravni fakultet, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 231 str. ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 227-231 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-14-012-9

347.72(075.8)

COBISS.BH-ID 23804166

BHK 472

HALILOVIĆ, Haris
    Trgovina ljudima, Rantsev protiv Cipra i Rusije, međunarodni standardi i stanje u Bosni i Hercegovini / Haris Halilović, Eldan Mujanović i Želimir Škrbić. - Sarajevo : Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, 2017 (Sarajevo : Garmond). - 92 str. ; 21 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 85-89 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary

ISBN 978-9958-523-24-3

343.431(497.6)

COBISS.BH-ID 24364550

BHK 473

HALILOVIĆ, Sakib
    Zvornik između nama i srama / Sakib Halilović. - Sarajevo : Udruženje Pravda, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 190 str. : ilustr. ; 22 cm

Tiraž 1.000.

ISBN 978-9958-0355-7-9

341.31:355.45(497.6 Zvornik)"1992/1995"
94(497.6 Zvornik)"1992/1995"

COBISS.BH-ID 24339206

BHK 474

    HOLOKAUST u zemljama Višegradske grupe : komparativni pregled / priredili Jasmin Hasić, Ehlimana Memišević i Hikmet Karčić ; [prevodilac Selma Gondžetović-Puška]. - Sarajevo : Pravni fakultet, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 263 str. ; 24 cm

Bibliografija uz pojedina poglavlja.

ISBN 978-9958-14-014-3

341.485(=411.16)(4)"1941/1945(082)

COBISS.BH-ID 24197382

BHK 475

HUSEINOVIĆ, Avdo
    Bosanski dan" D" ili "Slučaj Dobrovoljačka" / Avdo Huseinović. - Sarajevo : Udruženje Pravda, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 369 str. : fotogr. ; 25 cm

Tiraž 1.000. - O autoru: str. 361. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-0355-3-1

341.31:355.45(497.6 Sarajevo)"1992"(047.53)

COBISS.BH-ID 23699206

BHK 476

INTERNATIONAL Study Day Twenty Years (1995-2015) After the Final Phase of Expulsion of Croats, Bosniaks and Others from Therritory of Republika Srpska (2015 ; Banja Luka)
    An unspoken crime : proceedings International Study Day Twenty Years (1995-2015) After the Final Phase of Expulsion of Croats, Bosniaks and Others from the Territory of Republika Srpska, Banja Luka, 13 November 2015 / [editor in chief and organiser Frano Piplović] ; [English translation Marica Risek, Adrian Beljo, Mihovil Katić]. - Banja Luka : Diocese of Banja Luka, European Academy, 2017 (Donja Lomnica : Ekološki glasnik). - 363 str. : fotogr., tabele ; 24 cm. - (Series Korijeni ; book 7)

Prijevod djela: Prešućivani zločin. - Tiraž 500. - Bibliografija uz pojedine radove ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registri.

ISBN 978-9926-8145-2-6

341.322.5:323.12(=163.42/.43)(497.6)(082)

COBISS.BH-ID 23811590

BHK 477

JAŠARBEGOVIĆ, Amra
    Ustavnosudska zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda sa posebnim osvrtom na rješenja u Bosni i Hercegovini / Amra Jašarbegović. - Mostar : A. Jašarbegović, 2016 (Mostar : Fram-Ziral). - 295 str. ; 23 cm

Tiraž 150. - Bibliografija: str. 292-295 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9926-408-89-3

342.7:342.565.2(497.6)
342.565.2
340.142:342.565.2

COBISS.BH-ID 23425542

BHK 478

JURIĆ, Alena
    Stjecanje priraštaja u Federaciji Bosne i Hercegovine / Alena Jurić. - Mostar : Pravni fakultet Sveučilišta, 2017 (Mostar : Grafit). - 165 str. ; 25 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 161-165 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9926-8153-0-1

347.2(497.6)(075.8)

COBISS.BH-ID 23809030

BHK 479

KADRIBAŠIĆ, Adnan
    Vodič za primjenu izmijenjenog i dopunjenog Zakona o zabrani diskriminacije BiH : pregled izmjena i dopuna sa objašnjenjima i odgovorom pravosuđa BiH / [Adnan Kadribašić]. - Sarajevo : Sarajevski otvoreni centar, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 60 str. ; 21 cm. - (Edicija Ljudska prava Sarajevskog otvorenog centra ; knj. 60)

Podatak o autoru preuzet sa prednjeg kor. lista. - O autoru: str. 58. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-536-54-0

342.7(497.6)(094.5)

COBISS.BH-ID 24323590

BHK 480

KAHTERAN, Senad
    Viktimološki profil žrtava mobinga u Bosni i Hercegovini / Senad Kahteran. - 1. izd. - Sanski Most : Kalem, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 195 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 150-159. - Summary.

ISBN 978-9926-415-04-4

343.62-057.16(497.6)
342.726-058.64-057.16
343.988:342.726-058.64-057.16

COBISS.BH-ID 24459526

BHK 481

KAJMOVIĆ, Munib
    [Tristo šesnaest dana opsade]
    316 dana opsade i odbrane starog Viteza / Munib Kajmović. - Vitez : Organizacija porodica šehida, poginulih boraca i nestalih lica Općine, 2017 (Sarajevo : CPU Printing Company). - 831 str. : ilustr., faks. ; 30 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. [836] i uz tekst.

ISBN 978-9958-0307-1-0

341.31:355.45(497.6 Vitez)"1992/1995"
94(497.6 Vitez)"1992/1995"

COBISS.BH-ID 23704838

BHK 482

KONFERENCIJA Krivična djela počinjena iz mržnje u Jugoistočnoj Evropi (2016 ; Sarajevo)
    Zbornik radova / Konferencija Krivična djela počinjena iz mržnje u Jugoistočnoj Evropi, Sarajevo, 8. novembar/studeni 2016. - Sarajevo : Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 485 str. ; 25 cm

Dostupno i na: https://docs.wixstatic.com/ugd/7e0f63_cae7000206d7415283bec70aa45244e2.pdf. - Bibliografija uz svaki rad i uz tekst. - Përmbledhjet.

ISBN 978-9958-613-98-2

343.4(4-12)(063)(082)

COBISS.BH-ID 24772614

BHK 483

KONFERENCIJA Krivična djela počinjena iz mržnje u jugoistočnoj Evropi (2016 ; Sarajevo)
    Zbornik radova [Elektronski izvor] / Konferencija Krivična djela počinjena iz mržnje u Jugoistočnoj Evropi, Sarajevo, 8. novembar/studeni 2016. - El. knjiga. - Sarajevo : Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, 2017

Način pristupa (URL): https://docs.wixstatic.com/ugd/7e0f63_cae7000206d7415283bec70aa45244e2.pdf. - Nasl. s nasl. ekrana. - Opis izvora dana 21. 12. 2017. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-613-99-9

343.4(4-12)(063)(082)

COBISS.BH-ID 24772102

BHK 484

KONFERENCIJA "Lokalni izbori 2016 - naučene lekcije" (2017 ; Sarajevo)
    Zbornik radova / Konferencija "Lokalni izbori 2016 - naučene lekcije", Sarajevo, 23. i 24. februar/veljača 2017. godine ; [pripremila Irena Hadžiabdić]. - Sarajevo : Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, 2017 (Sarajevo : Agencija Koncept). - 80 str. : ilustr. ; 24 cm

Lat. i ćir. - Tiraž 300. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-555-30-5

342.8(497.6)"2016"(063)(082)

COBISS.BH-ID 23933958

BHK 485

KOZLIĆ, Spahija
    Filozofija prava / Spahija Kozlić. - Zenica : Pravni fakultet Univerziteta, 2015 (Tešanj : Štamparija S). - 406 str. : slika autora ; 24 cm. - (Udžbenici Univerziteta u Zenici = Manualia Universitatis studiorum Zenicaensis)

Tiraž 400. - Bilješka o autoru: str. 405. - Bibliografija: str. 379-392 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-639-70-8

340.11(075.8)

COBISS.BH-ID 22639622

BHK 486

KURTĆEHAJIĆ, Suad
    Prilozi za politički sistem Bosne i Hercegovine / Suad Kurtćehajić. - Sarajevo : Futur art, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 716 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Ad hominem ; knj. 2)

Tiraž 1.500. - O autoru: str. 692-693. - Bibliografija: str. 694-708 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Sadrži i: Povelja Kulina bana ; Ahdnama sultana Mehmeda El-Fatiha II ; Vidovdanski ustav - Čl. 135 ; Zakon o nazivu i podjeli Kraljevine na upravna područja (banovine) ; Ustav Kraljevine Jugoslavije ; Rezolucija ZAVNOBiH-a ; Odluka Drugog zasjedanja AVNOJ-a o izgradnji Jugoslavije na federativnom principu ; Deklaracija Drugog zasjedanja ZAVNOBIH-a o pravima građana u Bosni i Hercegovini ; Ustav Bosne i Hercegovine ; Opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini

ISBN 978-9958-0943-9-2

342.2(497.6)(091)

COBISS.BH-ID 23689478

BHK 487

LONDRC, Benjamina
    Pravni položaj jevrejske zajednice u BiH od 1918. do 1945. godine / Benjamina Londrc. - 2. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Sarajevo : University Press - Izdanja Magistrat, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 184 str. : faks. ; 23 cm. - (Editio Iuristica ; knj. 39)

Predgovor uz drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje / Zijad Šehić: str. 9-12. - Bibliografija: str. 127-132 i uz tekst. - Summary ; Resümee. - Registar.

ISBN 978-9958-673-49-8

342.724(=411.16)(497.6)"1918/1945"

COBISS.BH-ID 24335622

BHK 488

LUČIĆ, Zdravko
    Osnove evropskog privatnog prava / Zdravko Lučić. - Sarajevo : Pravni fakultet, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 218 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 200-216 i uz tekst.

ISBN 978-9958-14-013-6

341.9:061.1 EU(075.8)

COBISS.BH-ID 23760390

BHK 489

    LJUDSKA prava i interspolne osobe : [tematska publikacija koju objavljuje Komesar za ljudska prava Vijeća Evrope] / [prevod Aida Spahić]. - Sarajevo : Sarajevski otvoreni centar, 2016 ([s. l. : s. n.]). - 64 str. : fotogr. u bojama ; 17 x 24 cm. - (Edicija Ljudska prava ; knj. 52)

Dostupno i na: http://soc.ba/site/wp-content/uploads/2016/08/Ljudska-prava-i-Interspolne-osobe_web_2308pdf.compressed.pdf. - Prijevod djela: Human rights and intersex people. - Podnasl. preuzet iz kolofona. - Bibliografija: str. 52-63.

ISBN 978-9958-536-45-8 (Broš.)

342.726:613.885

COBISS.BH-ID 23170310

BHK 490

MAHMUTAGIĆ, Amra
    Vjerska komparativna privatna prava u Bosni i Hercegovini između dva svjetska rata / Amra Mahmutagić. - Mostar : Fram Ziral, 2017 (Mostar : Fram Ziral). - 309 str. ; 23 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 299-309 i uz tekst.

ISBN 978-9958-37-073-1

340.15(497.6)
348:347.6]:27/28-74(497.6)"1918/1941"

COBISS.BH-ID 24059910

BHK 491

MANDŽUKIĆ, Jasmin
    Lokalna uprava u Tešnju 1878-1941. : (tešanjski gradonačelnici) / Jasmin Mandžukić. - Tešanj : autor, 2017 (Gračanica : Grin). - 189 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 600. - Bibliografija: str. 188-189 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9926-442-54-5

352(497.6 Tešanj)"1878/1941"

COBISS.BH-ID 24311814

BHK 492

MARINKOVIĆ-Lepić, Mirjana
    Uloga masovnih medija u afirmaciji ljudskih prava u Bosni i Hercegovini / Mirjana Marinković-Lepić ; [prevod na engleski Adnan Tinjić]. - Tuzla : Arhiv Tuzlanskog kantona : Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona, 2017 (Tuzla : Off-set). - 252 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 300. - Biografija: str. 251-252. - Bibliografija: str. 243-245 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary.

ISBN 978-9958-794-19-3 (Arhiv Tuzlanskog kantona)
ISBN 978-9958-0317-6-2 (Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona)

342.7:659.3(497.6)

COBISS.BH-ID 24645382

BHK 493

    MEDIJI u najboljem interesu djeteta : pregled znanja i iskustava za kreatore medijskih sadržaja / [Milena Jurić ... [et al.] ; [fotografije Dženat Dreković, Almir Panjeta, Anthony Asael]. - 1. izd. - Sarajevo : Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, 2017 ([Sarajevo] : Arch design). - 169 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostupno i na: https://www.unicef.org/bih/sites/unicef.org.bih/files/2018-10/mediji-u-najboljem-interesu-djeteta.pdf. - Kor. nasl. - Biografije: str. 154-161. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-522-26-0

342.726-053.2:316.774(497.6)(082)
316.774:342.726-053.2(497.6)(082)

COBISS.BH-ID 24027142

BHK 494

MEĐUNARODNA naučno-stručna konferencija Krivično zakonodavstvo između prakse i propisa i usklađivanje sa evropskim standardima (2017 ; Milići)
    Krivično zakonodavstvo između prakse i propisa i usklađivanje sa evropskim standardima / Međunarodna naučno-stručna konferencija, Milići, 20. i 21. aprila 2017. godine ; [glavni i odgovorni urednik Miodrag N. Simović]. - Beograd : Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu ; Banja Luka : Ministarstvo pravde Republike Srpske, 2017 (Banja Luka : Mako Print). - 368 str. : ilustr. ; 30 cm

Ćir. i lat. - Tiraž 150. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija uz svaki rad. - Abstracts.

ISBN 978-99976-681-1-0

343.21(082)

COBISS.BH-ID 6441496

BHK 495

MIFTARI, Edita
    Vodič kroz administrativnu proceduru upisa prilagodbe spola za transrodne osobe u Bosni i Hercegovini / [Edita Miftari]. - Sarajevo : Sarajevski otvoreni centar, cop. 2017 ([s. l. : s. n.]). - 39 str. ; 17 x 24 cm. - (Edicija Ljudska prava Sarajevskog otvorenog centra ; knj. 57)

Podatak o autorici preuzet sa prednjeg kor. lista. - O autorici: str. 37. - Pojmovnik transrodnosti: str. 30-33. - Bibliografija: str. 34-36 i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-536-51-9

342.726-055.3(497.6)(036)

COBISS.BH-ID 23743750

BHK 496

MUSA, Ilija
    Medijsko pravo : sloboda izražavanja u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj / Ilija Musa. - Mostar : Školska naklada, 2017 (Mostar : Fram Ziral). - 615 str. : ilustr. ; 23 cm

O autoru: str. 615. - Bibliografija: str. 585-601 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-774-11-9

34:659.3(497.6)
34:659.3(497.5)

COBISS.BH-ID 24076294

BHK 497

NAUČNI skup Historija države i prava BiH - izazovi i perspektive (2014 ; Tuzla)
    Zbornik radova sa Naučnog skupa Historija države i prava BiH : izazovi i perspektive : povodom 50 godina naučnog i publicističkog rada prof. dr. Mustafe Imamovića, [Tuzla, 28-30. novembar 2014.] / [glavni i odgovorni urednik Edin Mutapčić]. - Tuzla : Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 368 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 300. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija uz pojedine radove

ISBN 978-9926-8157-0-7

340.15(497.6+4)(082)
342(497.6+4)(082)

COBISS.BH-ID 23865606

BHK 498

    NE sudi o knjizi po koricama : vodič za organizatore Žive biblioteke / [fotografije Peter Wootsch, Sever Džigurski i Bratislav Cocić]. - Zenica : Independent, 2015 (Zenica : Graforad). - 112 str. : fotogr. u bojama ; 24 cm

Izv. stv. nasl.: Don't judge a book by its cover!. - Tiraž 500

ISBN 978-9958-9688-6-0

342.7(036)

COBISS.BH-ID 22270470

BHK 499

NETTELFIELD, Lara
    Srebrenica nakon genocida / Lara J. Nettelfield i Sarah E. Wagner ; [prevela s engleskog Senada Kreso ; izrada registra Vera Katz]. - Sarajevo : Institut za istoriju, 2015 ([Fojnica] : "Fojnica"). - XXI, 347 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Historijske monografije ; knj. 13)

Bibliografija: str. 313-329 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-649-23-3

341.485:061.75(497.6 Srebrenica)"1995"

COBISS.BH-ID 22192390

BHK 500

    NOVE tehnologije u izbornom procesu - izazovi i mogućnosti primjene u Bosni i Hercegovini / urednik Suad Arnautović. - Sarajevo : Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 203 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 24 cm. - (Edicija Izbori u Bosni i Hercegovini ; knj. 1)

Lat. i ćir. - Tiraž 400. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-555-32-9

342.8:004(497.6)(082)

COBISS.BH-ID 24327942

BHK 501

NUMANOVIĆ, Amar
    Brojevi koji ravnopravnost znače 2 : analiza rezultata istraživanja problema i potreba LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini u 2017. godini / Amar Numanović ; [saradnici/e Aida Tinjak ... [et al.]. - Sarajevo : Sarajevski otvoreni centar, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 123 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Edicija Ljudska prava Sarajevskog otvorenog centra ; knj. 60)

O autoru: str. 121. - Bibliografija: str. 94-95 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Rječnik osnovnih LGBTI pojmova: str. 117-120.

ISBN 978-9958-536-55-7

342.726-055.3(497.6)

COBISS.BH-ID 24423686

BHK 502

NUMANOVIĆ, Amar
    Numbers of equality 2 : research on problems and needs of LGBTI persons in Bosnia and Herzegovina in 2017 - analysis on findings / Amar Numanović ; [collaborators Aida Tinjak ... [et al.] ; [translation Aida Spahić]. - Sarajevo : Sarajevo Open Centre, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 120 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Human rights series of Sarajevo Open Centre ; knj. 61)

Prijevod djela: Brojevi koji ravnopravnost znače 2. - About the author: str. 118. - Bibliografija: str. 91 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Glossary of key LGBTI terms: str. 114-117.

342.726-055.3(497.6)

COBISS.BH-ID 24423942

BHK 503

NURIĆ, Šaban
    Menadžment i pravo : prilog savremenom poimanju konvergencije menadžmenta i prava / Šaban Nurić, Muamer Muminović. - 3. dopunjeno izd. - Brčko : Internacionalni univerzitet, 2016 (Srebrenik : Printas). - 262 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka NIR ; knj. 8)

Kratke biografije autora: str. 250-253. - Bibliografija: str. 245-249 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9926-437-01-5

347.7(075.8)

COBISS.BH-ID 23508230

BHK 504

OMERBAŠIĆ, Amir
    Miljanovci : bedem odbrane 1992.-1995. / Amir Omerbašić, Esed Omerbašić. - Tešanj : Opća biblioteka, 2017 (Tešanj : Planjax print). - 760 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 500. - Bilješke o autorima: str. 749-750. - Bibliografija: str. 751-755.

ISBN 978-9958-895-42-5

341.31:355.45(497.6 Miljanovci)"1992/1995"
94(497.6 Miljanovci)"1992/1995"

COBISS.BH-ID 24094982

BHK 505

OMEROVIĆ, Husejin
    Žrtve genocida na području Vlasenice 1992.-1995. / Husejin Omerović. - Sarajevo : Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, 2016 (Tešanj : Planjax komerc). - 499 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

Slika autora. - Tiraž 1.000. - Biografija: str. 499. - Bibliografija: str. 317-336 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-028-15-1

341.485(497.6 Vlasenica)"1992/1995"
94(497.6 Vlasenica)

COBISS.BH-ID 22993926

BHK 506

OTAJAGIĆ, Ferid
    Javna subjektivna prava i dužnosti / Ferid Otajagić. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 291 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 281-291 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-27-361-2

342.2

COBISS.BH-ID 24009478

BHK 507

OUSSEDIK, Fevzi
    Uvod u međunarodno humanitarno pravo / Fevzi Oussedik ; [prevod Bego Hasanović]. - Sarajevo : Fakultet islamskih nauka : Crveni polumjesec Katara, 2011 ([s. l. : s. n.]). - 103 str. ; 24 cm

Prijevod djela: El-Medhal lil-kanun ed-duveli el-insani. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-622-69-4

341.33

COBISS.BH-ID 18944262

BHK 508

PETROVEC, Dragan
    Nasilje pod maskom / Dragan Petrovec ; sa slovenačkog prevela Hajrija Sijerčić-Čolić. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 125 str. ; 23 cm

Prijevod djela: Nasilje pod masko. - Bilješka o autoru: str. 125. - Bibliografija: str. 115-123 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-27-351-3

343.6
316.6

COBISS.BH-ID 23687942

BHK 509

PIPLOVIĆ, Frano
    Briševački mučenici : dvadeset pet godina od masakra nad Hrvatima katolicima sela Briševa : 25. srpnja 1992.-25. srpnja 2017. / Frano Piplović, Ivo Atlija. - Banja Luka : Banjalučka biskupija, Europska akademija, 2017 (Donja Lomnica : Ekološki glasnik). - 382 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Korijeni ; knj. 8)

Tiraž 1.000. - Frano Piplović: str [383]. - Ivo Atlija: str. [385]. - Bibliografija i bilješke uz tekst

ISBN 978-9926-8145-3-3

341.322.5(=163.42)(497.6 Biševo)"1992"
94(497.6 Biševo)"1992"

COBISS.BH-ID 24201222

BHK 510

    PORTRET spisatelja : savremena kritika o djelu Mustafe Imamovića / priredila Ivana Teronić Oruč. - Sarajevo : University Press, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 322 str. : fotogr. M. Imamovića ; 24 cm. - (Magistrat izdanja) (Edicija Mustafa Imamović bira za vas ; knj. 10)

Tiraž 300. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-673-47-4

342:323.1(=163.43)(497.6)
342(497.6):929 Imamović M.
342(497.6):012 Imamović M.

COBISS.BH-ID 23966726

BHK 511

    PRIRUČNIK za tužioce za procesuiranje predmeta nasilja u porodici / [autori/autorke Vedran Alidžanović ... [et al.] ; urednici Nenad Galić, Callum Watson]. - Sarajevo : DCAF : Atlantska inicijativa = Atlantic Initiative, 2017 ([Sarajevo] : CPU). - 73 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija i bilješke uz tekst

ISBN 978-9926-8097-4-4!

343.54/.55:343.13(035)

COBISS.BH-ID 24175366

BHK 512

    PROCJENA rizika korupcije u sigurnosnom sektoru Bosne i Hercegovine / Denis Hadžović ... [et al.]. - Sarajevo : Centar za sigurnosne studije, 2015 (Sarajevo : Sonic Studio). - 124 str. : graf. prikazi ; 29 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 119-123 i uz tekst.

ISBN 978-9958-022-13-5

343.352:351.74/.77(497.6)

COBISS.BH-ID 22298630

BHK 513

    PROŠIRENO oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima : teorijski, međunarodno-pravni i komparativno-pravni aspekti / [autori Darko Datzer ... [et al.] ; urednici Eldan Mujanović, Darko Datzer ; [prevodilac sa italijanskog Nadira Šehović]. - 1. izd. - Sarajevo : Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu, 2017 (Sarajevo : Agencija ALIGO). - 127 str. ; 30 cm

Dostupno i na: http://www.cprc.ba/biblioteka/Prosireno-oduzimanje-imovinske-koristi.pdf. - Tiraž 350. - Bibliografija uz svako poglavlje ; bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9926-8148-1-6

343.272(497.6)

COBISS.BH-ID 24217862

BHK 514

    RATNI zločin u Trusini : presude / [urednik Edvin Kanka Ćudić]. - Sarajevo : Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije [i. e.] UDIK, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 85 str. ; 25 cm. - (Edicija Ratni zločini - transkripti presuda sudova u Bosni u Hercegovini ; 3)

Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9926-8011-6-8 (broš.)

341.322.5:347.95(497.6 Trusina)

COBISS.BH-ID 23721222

BHK 515

    RATNI zločini na Grbavici : presude / [urednik Edvin Kanka Ćudić]. - Sarajevo : Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 391 str. : tabele ; 25 cm. - (Edicija Ratni zločini - transkripti presuda sudova u Bosni u Hercegovini ; 6)

Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9926-8205-1-0

341.322.5:347.95(497.6 Sarajevo)

COBISS.BH-ID 24744966

BHK 516

    RATNI zločini u Foči : presude / [urednik Edvin Kanka Ćudić]. - Sarajevo : Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 413 str. : tabele ; 25 cm. - (Edicija Ratni zločini - transkripti presuda sudova u Bosni u Hercegovini ; 5)

Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9926-8011-9-9 (broš.)

341.322.5:347.95(497.6 Foča)
341.485(=163.43)(497.6)"1992/1995"

COBISS.BH-ID 24312838

BHK 517

    RATNI zločini u Višegradu : presude / [urednik Edvin Kanka Ćudić]. - Sarajevo : Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 393 str. : tabele ; 25 cm. - (Edicija Ratni zločini - transkripti presuda sudova u Bosni u Hercegovini ; 4)

Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9926-8011-7-5 (broš.)

341.322.5:347.95(497.6 Višegrad)

COBISS.BH-ID 23783174

BHK 518

REPUBLIKA Srpska. Zakoni itd.
    Novi Krivični zakonik Republike Srpske : napomene, registar pojmova / [priredio] Ljubo Todorović. - Sarajevo : Fineks, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 226 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Mostovi)

Tiraž 200. - Registar.

ISBN 978-9958-041-31-0

343.1(497.6)(094.5)

COBISS.BH-ID 24278534

BHK 519

RODINIS, Andrej
    Velika praznina : njemački ratni zarobljenici na radu u Bosni i Hercegovini / Andrej Rodinis. - 1. izd. - Tuzla : Bosanska riječ, 2017 (Štampano u BiH). - 282 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Bosanska riječ)

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 260-266 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registri.

ISBN 978-9958-12-273-6

341.341(=112.2):331(497.6)
94(497.6)

COBISS.BH-ID 23669766

BHK 520

SAVIČIĆ, Saša
    Ka ostvarivanju ravnopravnosti polova u kantonima Federacije BiH : pravila, institucije, politike / [Saša Savičić]. - Sarajevo : Sarajevski otvoreni centar : Friedrich-Ebert-Stiftung BiH, 2016 ([s. l. : s. n.]). - 44 str. ; 24 cm. - (Edicija Ljudska prava Sarajevskog otvorenog centra ; knj. 53)

Dostupno i na: http://soc.ba/site/wp-content/uploads/2016/11/Vodic-rodna-rav_01_28.11.2016._web.pdf. - O autoru: str. 44. - Bibliografija: str. 42-43 i uz tekst.

ISBN 978-9958-536-48-9

341.231.14:305-055.1/.2(497.6)

COBISS.BH-ID 23518982

BHK 521

SAVIĆ Božić, Dijana
    Efikasnost sudskog sistema u Bosni i Hercegovini / Dijana Savić Božić. - Kragujevac : Pravni fakultet : Institut za pravne i društvene nauke, 2017 (Bijeljina : "Mojić"). - 215 str. ; 25 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 204-212 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-86-7623-078-5

347.9(497.6)

COBISS.BH-ID 25039110

BHK 522

SEIZOVIĆ, Zarije
    Međunarodno humanitarno pravo / Zarije Seizović. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2016 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 240 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 221-235 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-27-323-0

341.3(075.8)

COBISS.BH-ID 23219462

BHK 523

SIJERČIĆ-Čolić, Hajrija
    Krivično procesno pravo. Knj. 1, Krivičnoprocesni subjekti i krivičnoprocesne radnje / Hajrija Sijerčić-Čolić. - 4. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Sarajevo : Pravni fakultet, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 470 str. ; 24 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 452-468 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-14-015-0 (Cjelina)
ISBN 978-9958-14-016-7 (Knj. 1)

343.1(075.8)

COBISS.BH-ID 24493318

BHK 524

SIJERČIĆ-Čolić, Hajrija
    Krivično procesno pravo. Knj. 2, Tok redovnog krivičnog postupka i posebni postupci / Hajrija Sijerčić-Čolić. - 4. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Sarajevo : Pravni fakultet, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 292 str. ; 24 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 278-289 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-14-015-0 (Cjelina)
ISBN 978-9958-14-017-4 (Knj. 2)

343.1(075.8)

COBISS.BH-ID 24493574

BHK 525

SIMOVIĆ, Miodrag
    Krivičnopravno reagovanje na teške oblike kriminaliteta / Miodrag Simović, Mile Šikman. - Banja Luka : Pravni fakultet, 2017 (Laktaši : Grafomark). - 813 str. ; 25 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 745-813 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-99938-50-77-9

343.85
343.2/.7

COBISS.BH-ID 6383640

BHK 526

    SISTEM pravnih lijekova u savremenom krivičnom procesnom pravu. [Knj. 1] / priredio Tadija Bubalović ; [istraživački tim Enes Bikić ... [et al.]. - Zenica : Minex, 2017 (Zenica : Minextrade). - 346 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 200. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9926-411-07-7

343.156

COBISS.BH-ID 23770886

BHK 527

    SJEĆANJE na bosanski genocid : pravda, pamćenje i poricanje / [urednik Hikmet Karčić] ; [prevodilac Azra Mulović]. - Sarajevo : Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka, 2017. - 354 str. ; 24 cm

Prijevod djela: Remembering the Bosnian genocide. - Autori: str. 351-354. - Bibliografija uz svako poglavlje i uz tekst

ISBN 978-9958-575-06-8

341.485(497.6)"1992/1995"(082)

COBISS.BH-ID 23678214

BHK 528

    SMJERNICE za postupanje nadležnih institucija u postupku za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom / [Sead Kreštalica ... [et al.] ; urednik Eldan Mujanović. - 1. izd. - Sarajevo : Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu, 2017 (Sarajevo : Agencija Aligo). - 132 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 104-105. - Pojmovnik: str. 106-108.

ISBN 978-9926-8148-0-9

343.272(497.6)

COBISS.BH-ID 23760134

BHK 529

SULJAGIĆ, Emir
    Srebrenica MCMXCV / [author Emir Suljagić ; translation Nina Begović ; fotografije Amel Emrić ... [et al.]. - Zenica : Vrijeme, 2017 (Široki Brijeg : Suton). - 153 str. : ilustr. ; 17 cm

Prijevod djela: Srebrenica MCMXCV. - Podatak o autoru preuzet iz kolofona.

ISBN 978-9958-18-085-9

341.485(497.6 Srebrenica)"1995"
94(497.6)"1992/1995"

COBISS.BH-ID 23790086

BHK 530

SULJAGIĆ, Emir
    Srebrenica MCMXCV / [autor Emir Suljagić] ; [Übersetzung Vahidin Preljević] ; [photos Amel Emrić ... [et al.]. - Zenica : Vrijeme, 2017 (Široki Brijeg : Suton). - 156 str. : ilustr. ; 18 cm

Prijevod djela: Srebrenica MCMXCV. - Podatak o autoru preuzet iz kolofona.

ISBN 978-9958-18-090-3

341.485(497.6 Srebrenica)"1995"
94(497.6)"1992/1995"

COBISS.BH-ID 24273414

BHK 531

SULJAGIĆ, Emir
    Srebrenica MCMXCV / [autor teksta Emir Suljagić ; fotografije Amel Emrić ... [et al.]. - Zenica : Vrijeme, 2017 (Široki Brijeg : Suton). - 151 str. : ilustr. ; 17 cm

Podatak o autoru preuzet iz kolofona.

ISBN 978-9958-18-083-5

341.485(497.6 Srebrenica)"1995"
94(497.6)"1992/1995"

COBISS.BH-ID 23726598

BHK 532

    ŠTA je vitalni interes naroda i kome on pripada? : ustavnopravna i politička dimenzija : zbornik radova sa Konferencije / [urednici/ce Damir Banović, Dženana Kapo]. - Sarajevo : Udruženje za istraživanje i političke studije, 2014. - 65 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Edicija Vladavina prava Centra za političke studije ; knj. 2)

"Centar za političke studije u Sarajevu, u saradnji s Domom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, organizovao je 10 maja/svibnja 2013. godine konferenciju pod nazivom "Šta je vitalni interes naroda i kome on pripada?" --> predgovor. - Predgovor: str. 4.

ISBN 978-9958-060-04-5

342.7:323.1(497.6)(082)
342.4(497.6)(082)

COBISS.BH-ID 21249798

BHK 533

TADIĆ, Mato
    Upravno i radno pravo prema programu pravosudnog ispita / Mato Tadić. - Sarajevo : Službeni list Bosne i Hercegovine, 2010 ([Sarajevo] : Službeni list Bosne i Hercegovine). - 260 str. ; 25 cm

Tiraž 300. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-46-052-4

342.9(497.6)(035)
349.2(497.6)(035)

COBISS.BH-ID 18480134

BHK 534

TAJIĆ, Haso
    Građansko i privredno pravo u praksi sudova u Bosni i Hercegovini : (aktuelna sudska praksa 2013-2016.) / Haso Tajić, Almir Alispahić. - Sarajevo : Privredna štampa, 2017 (Laktaši : GrafoMark). - 544 str. ; 25 cm

ISBN 978-9958-637-73-5

347:340.142(497.6)
347.7:340.142(497.6)

COBISS.BH-ID 24270598

BHK 535

TODOROVIĆ, Ljubo
    Registar propisa Bosne i Hercegovine / [sastavio] Ljubo Todorović. - Sarajevo : Fineks, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - VII, 986 str. ; 30 cm. - (Biblioteka Mostovi)

Tekst na bos., hrv. i srp. jeziku. - Tiraž 400.

- - Prve dopune Registra propisa Bosne i Hercegovine. - 70 str. ; 24 cm
- - Druge dopune Registra propisa Bosne i Hercegovine. - 56 str. ; 24 cm
- - Treće dopune Registra propisa Bosne i Hercegovine. - 75 str. ; 24 cm

ISBN 978-9958-041-29-7

342.924(497.6)(094.5)

COBISS.BH-ID 23686662

BHK 536

USTAVNI sud Bosne i Hercegovine (Sarajevo)
    Ustavni sud Bosne i Hercegovine : 1997-2017 / [urednik Mato Tadić]. - Sarajevo : Ustavni sud Bosne i Hercegovine, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 134 str. : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 24 cm

Tekst na bos., hrv. i srp. jeziku. - Lat. i ćir. - Tiraž 600

ISBN 978-9958-0389-6-9

342.565.2(497.6)"1997/2017"

COBISS.BH-ID 24010502

BHK 537

VASIĆ, Vladana
    Jednaka zaštita za različitost : priručnik o postupanju u slučaju kršenja ljudskih prava lezbjeki [i. e. lezbejki], gejeva, biseksualnih i trans* i interspolnih osoba za policajke i policajce / [autori_ce Vladana Vasić, Saša Gavrić, Darko Pandurević. - 2. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Sarajevo : Sarajevski otvoreni centar, 2016 ([s. l. : s. n.]). - 62 str. : fotogr. u bojama ; 15 x 21 cm. - (Edicija Ljudska prava Sarajevskog otvorenog centra ; knj. 54)

O autorima_cama: str. 60. - Sadrži: Ko su LGBTI osobe ; Predrasude i stereotipi prema LGBTI osobama ; LGBTI aktivizam u Bosni i Hercegovini ; Diskriminacija LGBTI osoba ; Govor mržnje prema LGBTI osobama ; Nasilje i krivična djela počinjena iz mržnje (zločin iz mržnje) ; Javna okupljanja, javni događaji i sloboda udruživanja ; Krivična djela koja najčešće pogađaju LGBTI osobe ; Kako postupati sa LGBTI osobama žrtvama krivičnog djela

ISBN 978-9958-536-50-2 (Broš.)

342.726-055.3:351.74(497.6)(035)

COBISS.BH-ID 23542022

BHK 538

    ZLOČINI nad Bošnjacima Jajca, Jezera i Šipova : 1992-1995. / Zilha Mastalić-Košuta ... [et al.]. - Sarajevo : Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta : Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka ; Jajce : Medžlis Islamske zajednice, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 410 str. : fotogr. ; 29 cm

Tiraž 700. - Biografije autora: str. 409-410. - Bibliografija: str. 403-408 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst

Sadržaj s nasl. str.:
Dio 1: Zločini protiv čovječnosti i međunarodnog prava nad Bošnjacima Jajca, Jezera i Šipova 1992-1995. / Zilha Mastalić-Košuta, Alma Hajrić-Čaušević, Almir Grabovica
Dio 2: Memorijalizacija zločina nad Bošnjacima Jajca, Jezera i Šipova / Elvir Duranović, Hikmet Karčić

ISBN 978-9958-028-26-7 (Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava)

341.322.5(=163.43)(497.6)"1992/1995"

COBISS.BH-ID 24318470

BHK 539

ZUPAREVIĆ, Samir
    Metodologija prava s osnovama nomotehnike / Samir Zuparević. - Travnik : Sveučilište/Univerzitet, 2016 (Banja Luka : Markos desing & Print studio). - 158 str. ; 25 cm

Tiraž 150. - Bibliografija: str. 158 i uz tekst.

ISBN 978-9958-641-14-5

340.115:340.13(075.8)

COBISS.BH-ID 2282317435 Javna uprava

BHK 540

KURTOVIĆ, Samir
    Upravni nadzor sa posebnim osvrtom na nadzor iz oblasti boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine / Samir Kurtović. - Sarajevo : Mentor, 2017 (Sarajevo : Amos Graf). - 188 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 300. - [Biografija autora]: str. 187. - Bibliografija: str. 181-186 i uz tekst.

ISBN 978-9926-441-01-2

35.078.3:[364.694:355.11(497.6)

COBISS.BH-ID 23856390

BHK 541

MUJAKIĆ, Muhamed
    Lokalna samouprava u Bosni i Hercegovini / Muhamed I. Mujakić. - 2. izm[i]jenjeno i dopunjeno izd. - Sarajevo : Udruženje Pravni institut u Bosni i Hercegovini, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 143 str. : ilustr. ; 20 cm

Bilješka o autoru: str. 143. - Bibliografija: str. 138-141 i uz tekst.

ISBN 978-9958-0396-0-5!

352(497.6)

COBISS.BH-ID 21801222

BHK 542

    ODRED policije za specijalne namjene "Lasta" / [urednik Vedad Šakić]. - Sarajevo : Udruženje veterana Odreda policije za specijalne namjene "Lasta", 2015 (Sarajevo : Print-line). - 131 str. : fotogr. u bojama ; 31 cm

Tiraž 500

ISBN 978-9926-8018-0-9

351.749(497.6)"1992/1995"(084)

COBISS.BH-ID 22096390

BHK 543

RAHIĆ, Tarik
    Upravna i sudska zaštita javnih nabavki u Bosni i Hercegovini sa osvrtom na Evropsku uniju i zemlje okruženja / Tarik Rahić, Fuad Purišević. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 163 str. ; 20 cm

Bibliografija: str. 160-163 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-27-375-9

351.712:34.037(497.6)

COBISS.BH-ID 24325638

BHK 544

SIJERČIĆ-Čolić, Hajrija
    Organizacija i nadležnosti policijskih agencija u Bosni i Hercegovini / Hajrija Sijerčić-Čolić, Mak Radičić ; [prijevod na engleski jezik Adžanela Ardian]. - Sarajevo : Perfecta, 2015 (Sarajevo : Perfecta). - 56, 56 str. : ilustr. ; 24 cm

Nasl.str. prištampanog prijevoda: Organization and authority of police agencies in Bosnia and Herzegovina. - Izvorni tekst i prijevod štampani u međusobno obrnutim smjerovima. - Bibliografija: str. 54-55 i uz tekst.

ISBN 978-9926-403-01-0

351.741(497.6)

COBISS.BH-ID 22447110

BHK 545

VUKOVIĆ, Vjekoslav
    Reforma policije u sjeni organiziranog kriminaliteta / Vjekoslav Vuković. - Mostar : Visoka škola Logos centar, 2015 (Banja Luka : Grafid). - 374 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 500. - [O autoru]: str. [375]. - Bibliografija: str. 208-218 i uz tekst.

ISBN 978-9958-043-06-2

351.74:343.9.02(497.6)(075.8)

COBISS.BH-ID 22016774

BHK 546

WILLIAMS, Steve
    Priručnik za korištenje okvira kompetencija u procesu zapošljavanja u državnoj službi u Bosni i Hercegovini / Steve Williams. - Sarajevo : T&T concept, 2015 (Sarajevo : Savart M). - 96 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-9958-1982-9-8

35.07:005.953.2(497.6)(035)

COBISS.BH-ID 22518534355/359 Vojni poslovi. Ratna vještina. Vojne nauke. Odbrana

BHK 547

ALIBABIĆ, Munir
    Kako paraobavještajci - kosovci, mosovci i sisovci, mafijaškim metodama, pljačkaju i fašiziraju građane BiH? / Munir Alibabić Munja. - Sarajevo : M. Alibabić, 2017 (Sarajevo : Print line). - 287 str. ; 20 cm

Bibliografija: str. 285-287.

ISBN 978-9958-0321-2-7

355.40(497.1:497.6)
355.02(497.6)
94(497.6)

COBISS.BH-ID 23878918

BHK 548

ARNAUT Haseljić, Meldijana
    Prisilni nestanci na području Sarajeva 1992-1995 / Meldijana Arnaut Haseljić. - Sarajevo : Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 327 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija: str. 313-327 i uz tekst.

ISBN 978-9958-028-28-1

355.1-058.65(497.6 Sarajevo)"1992/1995"
341.322.5(497.6 Sarajevo)"1992/1995"
94(497.6)"1992/1995"

COBISS.BH-ID 24510470

BHK 549

BAJRAMOVIĆ, Velid
    Zlatni ljiljani / Velid Bajramović. - Sarajevo : autor, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 276 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 276.

ISBN 978-9958-9912-9-5

355.134.2:929.71(497.6)"1992/1995"

COBISS.BH-ID 24040966

BHK 550

BAJRAMOVIĆ, Velid
    Zlatni ljiljani - heroji oslobodilačkog rata 1992.-1995. / Velid Bajramović. - Sarajevo : autor, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 84 str. : fotogr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 82.

ISBN 978-9958-9912-8-8

355.134.2:929(497.6)(084.12)

COBISS.BH-ID 24040710

BHK 551

BAJRAMOVIĆ, Velid
    Zlatni ljiljani - tinejdžeri / Velid Bajramović. - Sarajevo : autor, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 84 str. : fotogr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 82.

ISBN 978-9958-9912-6-4

355.134.2-053.6:929(497.6)"1992/1995"(084.12)

COBISS.BH-ID 24041478

BHK 552

BAJRAMOVIĆ, Velid
    Zlatni ljiljani - žene / Velid Bajramović. - Sarajevo : autor, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 72 str. : fotogr. ; 22 cm

ISBN 978-9958-9912-7-1

355.134.2-055.2:929.71(497.6)"1992/1995"(084.12)

COBISS.BH-ID 24041222

BHK 553

BERIDAN, Almir
    Metodologija za izradu plana zaštite i spašavanja od nesreća i katastrofa i procjene rizika, ranjivosti i kapaciteta odgojno-obrazovnih ustanova u Bosni i Hercegovini : sveobuhvatno planiranje pripremljenosti : riječi u djela / [Almir Beridan]. - Sarajevo : Save the Children International, 2017 ([Sarajevo] : Amos Graf). - 50 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm

Podatak o autoru preuzet iz kolofona. - Tiraž 300. - Bibliografija: str. 50.

ISBN 978-9926-8161-6-2

614.8:504.4]:373(497.6)(035)
355.58:556.166(497.6)(035)

COBISS.BH-ID 25061638

BHK 554

    BOSNA i Hercegovina - 15 godina učešća Oružanih snaga u operacijama podrške miru = Bosna i Hercegovina - 15 godina sudjelovanja Oružanih snaga u operacijama potpore miru : 2000.-2015. : fotomonografija / [priredili Mirsad Ahmić, Mario Andrić, Jasmina Omerbegović]. - Sarajevo : Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine : Oružane snage Bosne i Hercegovine, 2015 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 140 str. : fotogr. u bojama ; 21 cm

Tekst na bos., hrv. i srp. jeziku. - Lat i ćir. - Tiraž 400

ISBN 978-9958-543-02-9

355.1:355.357(497.6)"2000/2015"(084)

COBISS.BH-ID 22118150

BHK 555

    BOSNIA and Herzegovina - 15 years of participation of the Armed Forces in peace support operations : 2000.-2015. : photomonography / [editing Mirsad Ahmić, Mario Andrić, Jasmina Omerbegović]. - Sarajevo : Ministry of Defense and Armed Forces of Bosnia and Herzegovina, 2015 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 140 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 400.

ISBN 978-9958-543-03-6

355.1:355.357(497.6)"2000/2015"(084)

COBISS.BH-ID 22136838

BHK 556

    BUSOVAČKO ne : 1991-1995 / Ekrem Alihodžić ... [et al.]. - Sarajevo : Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu, 2017 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 588 str. : ilustr. ; 31 cm

Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 557-561 i uz tekst.

ISBN 978-9958-819-17-9

355.012(497.6 Busovača)"1991/1995"
94(497.6)"1991/1995"

COBISS.BH-ID 24547334

BHK 557

GANIJA, Vildana
    Edukacija kadrova u sigurnosnim službama Bosne i Hercegovine / Vildana Ganija. - Kiseljak : autor, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 142 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 200. - Podaci o autorici: str. 141. - Bibliografija: str. 127-132 i uz tekst. - Abstract. - Registar.

ISBN 978-9926-442-42-2

351.74/.76+355.02]:377(497.6)

COBISS.BH-ID 24227846

BHK 558

MINISTARSTVO odbrane Bosne i Hercegovine (Sarajevo)
    Dvije godine uspjeha i napretka / [priredilo Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine]. - Sarajevo : Ured za odnose s javnošću Ministarstva obrane BiH, 2017 (Istočno Sarajevo : ERMEX). - 67 str. : fotogr. u bojama ; 20 cm

Kor. nasl.

354.61(497.6)"2015/2017"
355.1(497.6)"2015/2017"

COBISS.BH-ID 24002566

BHK 559

MURATOVIĆ, Rasim
    Olovo 1992-1995. : stradanje i razaranje herojskog Olova / Rasim Muratović ; [registar Jasmina Zagorica]. - Sarajevo : Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 507 str. : fotogr. ; 29 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 467-471. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Registri.

ISBN 978-9958-028-23-6

355.1-058.65(497.6 Olovo)"1992/1995"
355.012(497.6 Olovo)"1992/1995"

COBISS.BH-ID 23999750

BHK 560

    NEIZLIJEČENA trauma : rad na ozdravljenju i izgradnji mira u BiH / Julianne Funk, Nancy Good. - Sarajevo : TPO Fondacija, 2017 (Sarajevo : Amos-Graf). - 240 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 300. - "Tokom konferencije održane u Sarajevu, ljeta 2016, pod nazivom "Trauma, pamćenje i ozdravljenje na Balkanu ..." --> predgovor. - Predgovor: str. 4-7. - Bibliografija uz svako poglavlje i uz tekst.

ISBN 978-9926-422-05-9

355.012:616.89(497.6)
355.012:616.89(497)

COBISS.BH-ID 24461830

BHK 561

ØSTERUD, Øyvind
    Šta je rat / Øyvind Østerud ; s norveškog preveo Rasim Muratović. - Sarajevo : Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, 2016 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 236 str. ; 20 cm

Prijevod djela: Hva er krig. - Tiraž 500. - Bibliografija: str. 225-234 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-028-13-7

355.01

COBISS.BH-ID 22860550

BHK 562

PAJEVIĆ, Maid
    Obavještajne studije / Maid Pajević ; [predgovor Peter Gill]. - 1. izd. - Kiseljak : Visoka škola CEPS - Centar za poslovne studije, 2017 (Banja Luka : Grafid). - 790 str. : ilustr. ; 25 cm

Bos. tekst i engl. prijevod. - Predgovor: str. [18-20]. - Bibliografija: str. 756-790 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9926-417-04-8

355.40

COBISS.BH-ID 23845638

BHK 563

    PRVI korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine / Smail Čekić ... [et al.] ; [izrada karata Kemal Bećirević]. - Sarajevo : Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta, 2017 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 494 str. : fotogr. ; 29 cm

Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 465-469 i uz tekst. - Registri.

ISBN 978-9958-028-25-0

355.311.4:355.01(497.6)"1992/1995"

COBISS.BH-ID 24268806

BHK 564

    SARAJEVSKI masakri 1992.-1995. : [životne priče stradalih civila Kantona Sarajevo] / [urednik Omer Hadrović]. - Sarajevo : Udruženje za zaštitu istorijskih vrijednosti Haber, 2017 ([Sarajevo] : CPU). - 162 str. : fotogr. ; 25 cm

Tiraž 500.

ISBN 978-9958-9953-4-7

355.1-058.65(497.6 Sarajevo)"1992/1995"(092)
821.163.4(497.6)-94(082)

COBISS.BH-ID 23942662

BHK 565

ŠEJTANIĆ, Esad
    Sigurnost i odbrana Bosne i Hercegovine u evroatlantskom kontekstu / Esad Šejtanić. - Mostar : IC štamparija, 2017 (Mostar : IC štamparija). - 300 str. : ilustr. ; 24 cm

Bilješka o autoru: str. 299-300. - Bibliografija: str. 279-294 i uz tekst.

ISBN 978-9958-573-14-9

355.02:327(497.6)

COBISS.BH-ID 23914246

BHK 566

ŠILJAK, Remzija
    Monografija 306/706. brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine / Remzija Šiljak, Munir Karić, Fahir Čamdžić. - Sarajevo : Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu, 2015 (Travnik : Graforad). - 654 str. : fotogr. (djelomice u bojama), faks. ; 30 cm

Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. [657-660] ; bibliografske i druge bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-819-15-5

355.311.6(497.6 Travnik)"1992/1995"

COBISS.BH-ID 2255002236 Socijalni rad. Socijalna pomoć. Stanovanje. Osiguranje

BHK 567

    BITI roditelj djeteta sa posebnim potrebama : zakonski okvir i mogućnosti / [autori Alma Dizdarević ... [et al.]. - Tuzla : Harfo-Graf, 2017 (Tuzla : Harfo-Graf). - 60 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Podatak o izdavaču preuzet iz CIP-a. - Tiraž 500. - Bibliografija: str. 57-60 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-49-055-2

364.6-056.24/.36(035)

COBISS.BH-ID 24744710

BHK 568

KARIĆ, Nijaz
    Socijalni rad i maloljetnička delinkvencija u zajednici / Nijaz Karić. - 2. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Tuzla : Off-set, 2017 (Tuzla : Off-set). - 504 str. ; 24 cm. - (Univerzitetski udžbenik)

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 403-423. - Registar.

ISBN 978-9958-31-286-1

364.4:343.91-053.6(497.6)(075.8)

COBISS.BH-ID 23696134

BHK 569

KOVAČEVIĆ, Suno
    Socijalna zaštita nastradalih pripadnika Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine i njihovih članova porodica u periodu 1992.-1995. godine / Suno Kovačević, Vahid Mulić. - Zenica : Udruženje građana "Asocijacija prosperiteta", 2017 (Zenica : Minex trade). - 195 str. : tabele ; 25 cm

Bilješke o autorima: str. 194-195. - Bibliografija: str. 146-158 ; biblografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-9585-6-4

364:355.11-058.65(497.6)"1992/1995"

COBISS.BH-ID 23778566

BHK 570

KOZAREVIĆ, Safet
    Ekonomika osiguranja / Safet Kozarević, Radivoj Kovač. - [Tuzla] : Off-set, 2013 ([Tuzla] : Off-set). - XVIII, [558] str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 300. - Predgovor: str. V-VI. - Bibliografija: str. [507-525] i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-31-105-5

368.01(497.6)(075.8)

COBISS.BH-ID 20303366

BHK 571

PARGAN, Mehmed
    [Javna ustanova]
    JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla : monografija / Mehmed Pargan. - Tuzla : Bosanska medijska grupa, 2017 (Tuzla : OFF-Set). - 168 str. : ilustr. u bojama ; 25 cm

Tiraž 1.000. - Biografija: str. 165. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-089-15-2

364-54-053.2-058.862(497.6 Tuzla)"1967/2017"(084)

COBISS.BH-ID 24084230

BHK 572

    PSIHOSOCIJALNA pomoć djeci i osnaživanje žena u BiH : priručnik za planiranje radionica / [uredila Jelena Marković]. - Sarajevo : Caritas Bosne i Hercegovine, 2016 (Sarajevo : Triptih). - 50 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm

Tiraž 100

ISBN 978-9958-9434-4-7

364-787-053.2(497.6)(035)
364-787-055.2(497.6)(035)

COBISS.BH-ID 23246086

BHK 573

SELIMOVIĆ, Jasmina
    Aktuarska ocjena solventnosti u životnim osiguranjima : teorijski aspekti / Jasmina Selimović. - Sarajevo : Ekonomski fakultet, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 298 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija: str. [303-319] i uz tekst.

ISBN 978-9958-25-126-9

368.91

COBISS.BH-ID 2406323837 Vaspitanje. Obrazovanje. Nastava

BHK 574

AGRONOMSKI i prehrambeno-tehnološki fakultet (Mostar)
    Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet u Mostaru : naših dvadeset godina / [glavna urednica Danijela Petrović]. - Mostar : Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta, 2015 ([s. l. : s. n.]). - 191 str. : fotogr., faks. ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 170-190.

ISBN 978-9958-16-038-7

378.6:631/637(497.6 Mostar)

COBISS.BH-ID 22074630

BHK 575

ALIĆ, Amel
    Impact study : UWC Mostar 2017 / Amel Alić, Haris Cerić, Sedin Habibović. - 1st ed. - Mostar : IC štamparija, 2017 (Mostar : IC štamparija). - 15 str. : fotogr., graf. prikazi ; 30 cm

Tiraž 300. - About the authors: str. 4.

ISBN 978-9958-573-15-6

373.5(497.6 Mostar)

COBISS.BH-ID 24042246

BHK 576

    ATLAS slijepih karata : za osnovnu školu / priredila Enisa Kulašin ; [izrada karata Amra Mekić]. - Sarajevo : Bosanska knjiga, 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 48 str. : geogr. karte u bojama ; 30 cm

ISBN 978-9958-796-82-1

37.016:91(075.2)(076)

COBISS.BH-ID 20666374

BHK 577

BEČANOVIĆ, Branka
    Historija : udžbenik za peti razred osnovne škole / Branka Bečanović ; [prevod Aida Smajović ; ilustracije Lidija Taranović, Dragan Maksimović ]. - 4. izd. - Beograd : Klett, 2017 (Beograd : Cicero). - 147 str. : ilustr. u bojama ; 29 cm

Tiraž 500

ISBN 978-86-7762-527-6

37.016:94(075.2)

COBISS.BH-ID 25045766

BHK 578

BEGANOVIĆ, Saudin
    Preporuke za poboljšanje kvaliteta inkluzivnog odgoja i obrazovanja / Saudin Beganović. - Bugojno : Udruženje roditelja, građana i prijatelja za pomoć djeci i omladini s posebnim potrebama "Leptir", 2017 (Bugojno : Grafika). - 29 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 29 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-827-05-1

376.1-056.24/.36-053.5

COBISS.BH-ID 24322310

BHK 579

BEGANOVIĆ, Saudin
    Vodič kroz Protokol o postupanju u slučaju nasilja u školi / Saudin Beganović. - Bugojno : Udruženje roditelja, građana i prijatelja za pomoć djeci i omladini s posebnim potrebama "Leptir", 2017 (Bugojno : Grafika). - 28 str. : ilustr. u bojama ; 21 x 30 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 28.

ISBN 978-9958-827-04-4

37.06:364.632(036)
316.624:373.3(036)

COBISS.BH-ID 24054534

BHK 580

BEGOVIĆ, Emina
    Inkluzivno vaspitanje i obrazovanje u reformisanoj školi / Emina Begović, Šaćira Mešalić. - Tuzla : Off-set, 2017 (Tuzla : Off-set). - 254 str. : ilustr. ; 24 cm

Na nasl. str.: Filozofski fakultet u Tuzli - Evropski univerzitet Brčko Distrikt. - Tiraž 200. - O autoricama: str. 253-254. - Bibliografija: str. 243-252.

ISBN 978-9958-31-300-4

376.1-056.24/.36(075.8)
376(075.8)

COBISS.BH-ID 24033030

BHK 581

BOJIČIĆ, Ahmet
    Pjesnikinja Umihana Čuvidina i Osnovna škola "Umihana Čuvidina", Sarajevo / Ahmet Bojičić. - Sarajevo : A. Bojičić, 2017 (Sarajevo : Eurocopy). - 169 str. : fotogr. ; 30 cm

Tiraž 50. - Bibliografija: str. 168.

ISBN 978-9926-442-61-3

373.3(497.6 Sarajevo)
821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 24399878

BHK 582

BOSNIA and Herzegovina Qualifications Framework for Higher Education
    BHQFHE : self-certification to the QF-EHEA draft report / [autori Darko Petković ... [et al.]. - Sarajevo : Svjetski univerzitetski servis Bosne i Hercegovine, 2017 ([Sarajevo] : Blicdruk). - 73 str. : ilustr. ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Tempus project. - Bibliografija: str. 69-70.

ISBN 978-9958-042-15-7

378(497.6)

COBISS.BH-ID 23828998

BHK 583

BRANKOVIĆ, Drago
    Vaspitanje i slobodno vrijeme / Drago J. Branković, Brane R. Mikanović. - Banja Luka : Filozofski fakultet, 2017 (Banja Luka : Komesgrafika). - 223 str. ; 25 cm

Ćir. - Tiraž 300. - Bibliografija: str. 197-210. - Registri.

ISBN 978-99955-59-92-2

37.013:379.8
379.8

COBISS.BH-ID 6579992

BHK 584

BRKIĆ, Milenko
    Metodika nastave / Milenko Brkić, Ruža Tomić. - Mostar : Sveučilište, 2017 (Tešanj : Štamparija-S). - 310 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 303-310.

ISBN 978-9926-412-02-9

371.3(075.8)

COBISS.BH-ID 23753734

BHK 585

BRKIĆ, Milenko
    Metodika odgojnog rada / Milenko Brkić, Ruža Tomić. - Mostar : Sveučilište Hercegovina, 2017 (Tešanj : Štamparija-S). - 391 str. ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 381-391.

ISBN 978-9926-412-03-6

37.02(075.8)

COBISS.BH-ID 24027654

BHK 586

BRKIĆ, Milenko
    Obiteljska pedagogija / Milenko Brkić, Ruža Tomić. - Mostar : Sveučilište Hercegovina, 2017 (Tuzla : Off-set). - 506 str. ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 494-506.

ISBN 978-9926-412-04-3

37.018.1(075.8)

COBISS.BH-ID 24312582

BHK 587

BUBALO, Đorđe
    Historija 6 : udžbenik za šesti razred osnovne škole / Đorđe Bubalo, Branka Bečanović ; [prijevod Amir Dautović ; ilustracije Dragan Maksimović]. - 3. izd. - Beograd : Klett, 2017 (Beograd : Cicero). - 196 str. : ilustr. u bojama ; 29 cm

Prijevod djela: Istorija 6

ISBN 978-86-7762-625-9

37.016:94(075.2)

COBISS.BH-ID 24401158

BHK 588

CURIĆ, Dalila
    Učimo ćirilicu : bosanski jezik za drugi razred osnovne škole / Dalila Curić ; [ilustracije Mladen Anđelković]. - 4. izd. - Beograd : Klett, 2017 (Beograd : Cicero). - 89 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm

ISBN 978-86-7762-613-6

37.016:003.349-028.31(075.2)

COBISS.BH-ID 24398342

BHK 589

CURIĆ, Dalila
    Učimo ćirilicu : bosanski jezik za drugi razred osnovne škole / Dalila Curić ; [ilustracije Mladen Anđelković]. - 5. izd. - Beograd : Klett, 2017 (Beograd : Cicero). - 89 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm

ISBN 978-86-7762-613-6

37.016:003.349(075.2)

COBISS.BH-ID 25043206

BHK 590

    ČITANKA : bosanski jezik za drugi razred osnovne škole / [priredile] Sanela Međedović, Adela Melajac ; [ilustracije Zoran Peškan, Mladen Anđelković, Nemanja Ristić]. - 4. izd. - Beograd : Klett, 2017 (Beograd : Cicero). - 94 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm

Tiraž 500

- - Čitanka [Elektronski izvor] : izbor obaveznih tekstova : bosanski jezik za drugi razred osnovne škole. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : zvuk ; 12 cm. - Nasl. s nasl. ekrana

ISBN 978-86-7762-611-2

37.016:821-82(075.2)

COBISS.BH-ID 24381190

BHK 591

    ČITANKA : bosanski jezik za prvi razred osnovne škole / [priredili] Adela Melajac, Hodo Katal ; [ilustracije Rešad Prtinac, Nataša Prtinac, Zorana Keser-Petrović]. - 5. izd. - Beograd : Klett, 2017 (Beograd : Cicero). - 72 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm

ISBN 978-86-7762-551-1

37.016:821-82-028.31(075.2)

COBISS.BH-ID 25043718

BHK 592

    ČITANKA : bosanski jezik za treći razred osnovne škole / [priredile] Sanela Međedovič, Adela Melajac ; [ilustracije Zoran Peškan]. - 3. izd. - Beograd : Klett, 2017 (Beograd : Cicero). - 156 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm

ISBN 978-86-7762-836-9

37.016:821-822(075.2)

COBISS.BH-ID 25044230

BHK 593

    ČITANKA za bosanski jezik : za 4. razred osnovne škole / [priredili] Amir Dautović, Nezrina Dolovac, Ismeta Šmaković ; [ilustracije Boris Kuzmanović]. - 1. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike, 2017 (Beograd : Službeni glasnik). - 133 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm

Tiraž 2.000

ISBN 978-86-17-19740-5

37.016:821-82(075.2)

COBISS.BH-ID 25632774

BHK 594

    ČITANKA za bosanski jezik 8 : za osmi razred osnovne škole / [priredili] Dino Lotinac, Adisa Musić, Azemina Bojadžić ; [ilustracije Ivona Križak, Dragan Maksimović]. - Beograd : Zavod za udžbenike, 2017 (Beograd : Službeni glasnik). - 193 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm

ISBN 978-86-17-19743-6

37.016:821-82(075.2)

COBISS.BH-ID 25632262

BHK 595

ČOLAKOVIĆ, Elma
    Ocjenjivanje uspjeha učenika / Elma Čolaković, Husejn Musić. - Tuzla : Off-set, 2012 (Tuzla : Off-set). - 204 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 202-204 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary.

ISBN 978-9958-31-093-5

371.26

COBISS.BH-ID 19986182

BHK 596

ĆURTOVIĆ, Enisa
    Pedagoška poema o inkluziji u Smaragdnoj dolini : antologija o uspješnom uključivanju djece i mladih sa razvojnim teškoćama u životnu zajednicu, uz stručnu pomoć / Enisa Ćurtović. - Bihać : Grafičar, 2017 (Bihać : Grafičar). - 208 str. : fotogr. u bojama ; 24 cm

Autobiografija: str. 205.

ISBN 978-9958-781-84-1

376.1-056.24/.36-053.2(497.6-24 Unsko-sanski)
316.66-053.2-056.24/.36(497.6-24 Unsko-sanski)

COBISS.BH-ID 24304134

BHK 597

    DINA i Dino. Matematika 1 : radna sveska za prvi razred osnovne škole / Branislav Popović ... [et al.] ; [prijevod Zejna Biberović ; ilustracije Tošo Borković, Igor Šinkovec]. - 1. izd. - Beograd : Klett, 2017 (Beograd : Cicero). - 2 sv. ( 93, 87 str.) : ilustr. u bojama ; 29 cm

Prijevod djela: Maša i Raša. Matematika 1

ISBN 978-86-7762-984-7 (Dio 1.)
ISBN 978-86-7762-985-4 (Dio 2.)

37.016:51-028.31(075.2)(076)

COBISS.BH-ID 24396294

BHK 598

    DINA i Dino. Matematika 1 : udžbenik za prvi razred osnovne škole / Branislav Popović ... [et al.] ; [prijevod Zejna Biberović ; ilustracije Tošo Borković, Igor Šinkovec]. - 1. izd. - Beograd : Klett, 2017 (Beograd : Cicero). - 92 str. : ilustr. u bojama ; 29 cm

Prijevod djela: Maša i Raša. Matematika 1

ISBN 978-86-7762-983-0

37.016:51-028.31(075.2)

COBISS.BH-ID 24396550

BHK 599

    DINA i Dino. Matematika 2 : radna sveska za drugi razred osnovne škole / Branislav Popović ... [et al.] ; prijevod Senaida Pipić ; ilustracije Tošo Borković, Igor Šinkovec]. - 1. izd. - Beograd : Klett, 2017 (Beograd : Cicero). - 2 sv. ( 72, 88 str.) : ilustr. u bojama ; 29 cm

Prijevod djela: Maša i Raša. Matematika 2. - Tiraž 2.000

ISBN 978-86-7762-987-8 (Dio 1.)
ISBN 978-86-7762-988-5 (Dio 2.)

37.016:51(075.2)(076)

COBISS.BH-ID 24377350

BHK 600

    DINA i Dino. Matematika 2 : udžbenik za drugi razred osnovne škole / Branislav Popović ... [et al.] ; prijevod Zejna Biberović ; ilustracije Tošo Borković, Igor Šinkovec]. - 1. izd. - Beograd : Klett, 2017 (Beograd : Cicero). - 86 str. : ilustr. u bojama ; 29 cm

Prijevod djela: Maša i Raša. Matematika 2. - Tiraž 2.000

ISBN 978-86-7762-986-1

37.016:51(075.2)

COBISS.BH-ID 24375558

BHK 601

    DINA i Dino. Matematika 3 : radna sveska za treći razred osnovne škole / Branislav Popović ... [et al.] ; prijevod Aida Smajović ; ilustracije Tošo Borković, Igor Šinkovec]. - 1. izd. - Beograd : Klett, 2017 (Beograd : Cicero). - 2 sv. (98, 100 str.) : ilustr. u bojama ; 29 cm

Prijevod djela: Maša i Raša. Matematika 3. - Tiraž 2.000.

ISBN 978-86-7762-990-8 (Dio 1.)
ISBN 978-86-7762-991-5 (Dio 2)

37.016:51(075.2)(076)

COBISS.BH-ID 24375814

BHK 602

    DINA i Dino. Matematika 3 : udžbenik za treći razred osnovne škole / Branislav Popović ... [et al.] ; prijevod Aida Smajović ; ilustracije Tošo Borković, Igor Šinkovec]. - 1. izd. - Beograd : Klett, 2017 (Beograd : Cicero). - 100 str. : ilustr. u bojama ; 29 cm

Prijevod djela: Raša i Maša. Matematika 3. - Tiraž 500.

ISBN 978-86-7762-989-2

37.016:51(075.2)

COBISS.BH-ID 24375046

BHK 603

    DINA i Dino. Matematika 4 : radna sveska za četvrti razred osnovne škole / Branislav Popović ... [et al.] ; prijevod Aida Smajović ; ilustracije Tošo Borković, Kristijan Hranisavljević, Igor Šinkovec]. - 1. izd. - Beograd : Klett, 2017 (Beograd : Cicero). - 207 str. : ilustr. u bojama ; 29 cm

Prijevod djela: Maša i Raša. Matematika 4. - Tiraž 1.500

ISBN 978-86-7762-993-9

37.016:51(075.2)(076)

COBISS.BH-ID 24376326

BHK 604

    DINA i Dino. Matematika 4 : udžbenik za četvrti razred osnovne škole / Branislav Popović ... [et al.] ; prijevod Aida Smajović ; ilustracije Tošo Borković, Kristijan Hranisavljević, Igor Šinkovec]. - 1. izd. - Beograd : Klett, 2017 (Beograd : Cicero). - 122 str. : ilustr. u bojama ; 29 cm

Prijevod djela: Maša i Raša. Matematika 4. - Tiraž 1.500.

ISBN 978-86-7762-992-2

37.016:51(075.2)

COBISS.BH-ID 24376070

BHK 605

DVADESET najvažnijih psiholoških
    20 najvažnijih psiholoških načela za učenje i nastavu od vrtića do kraja srednje škole / [priredili] Savez za psihologiju u školama i obrazovanju [i Američka psihološka asocijacija ; na srpski prevela Slavica Tutnjević]. - Banja Luka : Filozofski fakultet, 2017 (Banja Luka : Komesgrafika). - 64 str. ; 24 cm

Izv. stv. nasl.: Top 20 Principles for Pre-K to 12 Education. - Tiraž 300. - Bibliografija uz svako poglavlje ; bibliografske i druge bilješke uz tekst

ISBN 978-99955-59-95-3

37.015.3
159.922.7

COBISS.BH-ID 6839064

BHK 606

FAKULTET islamskih nauka (Sarajevo)
    Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu : 1977-2017. / [glavni i odgovorni urednik Zuhdija Hasanović ; fotografije foto studio "MH Hadžić" ... [et al.]. - Sarajevo : Fakultet islamskih nauka : El-Kalem, 2017 (Sarajevo : Jordan studio). - 293 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm

Tiraž 1.000. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Abstract.

ISBN 978-9958-622-77-9 (Fakultet islamskih nauka)
ISBN 978-9958-23-467-5 (El-Kalem)

378.6:28(497.6 Sarajevo)"1977/2017"

COBISS.BH-ID 24649990

BHK 607

GAZI Husrev-begova medresa (Sarajevo)
    Gazi Husrev-begova medresa : 480 godina / [urednik Ismet Veladžić ; foto Ahmed Mehmedović]. - Sarajevo : Gazi Husrev-begova medresa, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 287 str. : fotogr. u bojama ; 21 x 27 cm

Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-580-13-0

373.5.014.521(497.6 Sarajevo)"1537/2017"(082)
28-754-9(497.6 Sarajevo)"1537/2017"(082)

COBISS.BH-ID 23555334

BHK 608

HAJDER, Muradif
    Pozitivne razvojne inovacije u učenju i nastavi / Muradif Hajder. - Sarajevo : Sarajevo Publishing, 2017 (Banja Luka : Atlantik BB). - 233 str. ; 26 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Sarajevo Publishing)

Bibliografija: str. 223-230 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-21-601-5

371.3
37:159.923.2

COBISS.BH-ID 23730182

BHK 609

HODŽIĆ-Kožar, Zumreta
    Poboljšanje komunikacije nagrađivanjem i kažnjavanjem učenika u nastavi / Zumreta Hodžić-Kožar, Husejn Musić. - Tuzla : Off-set, 2015 (Tuzla : Off-set). - 187 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 161-166 i uz tekst. - Summary.

ISBN 978-9958-31-218-2

371.53/.54.064.2
37.064.2/.3

COBISS.BH-ID 22302470

BHK 610

ILIĆ, Gordana
    Čarobni svijet muzike : muzička kultura za drugi razred osnovne škole / Gordana Ilić ; [prijevod Amela Zejnelović ; ilustracije Sašenjka Meljnikov-Ivanović]. - 4. izd. - Beograd : Klett, 2017 (Beograd : Cicero). - 69 str. : ilustr. u bojama, note ; 26 cm

Prijevod djela: Čarobni svet muzike

ISBN 978-86-7762-637-2

37.016:78(075.2)

COBISS.BH-ID 24399622

BHK 611

ILIĆ, Gordana
    Čarobni svijet muzike : muzička kultura za prvi razred osnovne škole / Gordana Ilić ; [prijevod Zejna Biberović ; ilustracije Sašenjka Meljnikov-Ivanović]. - 3. izd. - Beograd : Klett, 2017 (Beograd : Cicero). - 71 str. : ilustr. u bojama, note ; 26 cm

Prijevod djela: Čarobni svet muzike

ISBN 978-86-7762-519-1

37.016:78(075.2)

COBISS.BH-ID 24398598

BHK 612

ILIĆ, Gordana
    Čarobni svijet muzike : nastavni listovi za muzičku kulturu za treći razred osnovne škole / Gordana Ilić ; [prijevod Amina Islamović ; ilustracije Sašenjka Meljnikov-Ivanović]. - 1. izd. - Beograd : Klett, 2017 (Beograd : Cicero). - 49 str. : ilustr. u bojama, note ; 26 cm

Prijevod djela: Čarobni svet muzike. - Tiraž 500.

ISBN 978-86-7762-803-1

37.016:78(075.2)(076)

COBISS.BH-ID 24380422

BHK 613

INTERNACIONALNI univerzitet Travnik
    Internacionalni univerzitet Travnik : 2007-2017. : monografija = International University Travnik : 2007-2017. : monography / [uredništvo Jasmin Jusufranić ... [et al.]. - Travnik : Internacionalni univerzitet Travnik = International University Travnik, 2017 (Travnik : Internacionalni univerzitet Travnik). - 342 str. : fotogr. u bojama, tabele ; 25 cm

Tekst na bos., hrv., srp. i engl. jeziku. - Tiraž 1.000

ISBN 978-9958-527-35-7

378.4(497.6)"2007/2017"

COBISS.BH-ID 24461574

BHK 614

JAKUBOVIĆ, Edinalda
    Priručnik za rad s djecom s teškoćama u učenju / Edinalda Jakubović, Nihada Čolić. - Sarajevo : Bosanska knjiga, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 104 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 103-104.

ISBN 978-9958-796-85-2

376.1-056.36(035)

COBISS.BH-ID 23911430

BHK 615

JENJIĆ, Slaviša
    Prilozi metodici nastave prirode i društva / Slaviša Jenjić, Želimir Dragić. - Banja Luka : Filozofski fakultet, 2017 (Banja Luka : Komesgrafika). - 211 str. : ilustr. ; 24 cm

Ćir. - Tiraž 300. - Bilješke o autorima: str. 210-211. - Bibliografija: str. 202-209. - Registar.

ISBN 978-99955-59-94-6

371.3::3/5(075.8)

COBISS.BH-ID 6711064

BHK 616

JOKIĆ, Tijana
    Social dimension of studying in Bosnia and Herzegovina : Eurostudent V : report for the Federation of Bosnia and Herzegovina / [Tijana Jokić, Dejan Stanković]. - Belgrade : University of Belgrade, 2016 (Beograd : Službeni glasnik). - 100 str. : tabele ; 24 cm

"This publication was published through the project 'Towards sustainable & equitable financing of higher education reform in Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia - FINHED"... --> kolofon. - Tiraž 150. - Bibliografija: str. 99-100 i uz tekst.

ISBN 978-86-7522-052-7

378-057.875(497.6)"2012/2014"(083.41)
378.091.8(497.6)

COBISS.BH-ID 222100492

BHK 617

JOVANOVIĆ, Gorana
    Ja sam zadovoljan roditelj! : (i kako to postati?) / Gorana Jovanović. - Sarajevo : "Šahinpašić", 2015 (Bihać : Grafičar). - 172 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Priručnici i udžbenici)

ISBN 978-9958-41-610-1

37.018.1/2(035)
159.922.7(035)

COBISS.BH-ID 22530566

BHK 618

KADRIĆ, Fatima
    Bosanski jezik i književnost : priručnik za razrednu nastavu : zbirka nastavnih listića, radnih zadataka za grupni oblik rada, vježbi-testova, priprema i primjera praktične primjene savremenih tehnika u nastavi / Fatima Kadrić. - Sarajevo : Sarajevo Publishing, 2017 (Banja Luka : Atlantik). - [560] str. : ilustr. u bojama ; 29 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. [560]

ISBN 978-9958-21-603-9

37.016:811.163.43(072.2)

COBISS.BH-ID 24722694

BHK 619

KADRIĆ, Fatima
    Moja okolina : (priručnik za razrednu nastavu) : zbirka nastavnih listića, radnih zadataka za grupni oblik rada, vježbi-testova, priprema i primjera praktične primjene savremenih tehnika u nastavi / Fatima Kadrić. - Sarajevo : Sarajevo Publishing, 2017 (Banja Luka : Atlantik). - [590] str. : ilustr. ; 29 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. [589-590].

ISBN 978-9958-21-604-6

37.016:3/5(072.2)

COBISS.BH-ID 24723462

BHK 620

KARIĆ, Selmir
    Matematika za dodatnu nastavu / Selmir Karić, Kristina Nurkanović. - Tuzla : Off-set, 2017 ; Gradačac : Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" (Tuzla : Off-set). - 299 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Predgovor: str. 1. - Bibliografija: str. [301].

ISBN 978-9958-31-311-0

37.016:51(075.2)(076)

COBISS.BH-ID 24267782

BHK 621

    KATALOG programa cjeloživotnog učenja : međunarodna zimska škola "Korporativna sigurnost i zaštita" : ljetna škola "Sigurnost u odgojno obrazovnim ustanovama" / [autori programa Nedžad Korajlić ... [et al.]. - Sarajevo : Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, 2017 ([Sarajevo] : Perfecta). - 19 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-9958-613-91-3

374.71:343.62-053.2(497.6 Sarajevo)

COBISS.BH-ID 23878406

BHK 622

    KATALOG programa drugog ciklusa studija Kriminalistika / [autori programa Nedžad Korajlić ... [et al.]. - Sarajevo : Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, 2016 ([Sarajevo] : Perfecta). - 32 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-9958-613-81-4

378.6:371.214(497.6)

COBISS.BH-ID 23154694

BHK 623

    KATALOG programa drugog ciklusa studija Kriminologija / [autori programa Mujo Hasković ... [et al.] ; urednici Admir Hadžikadunić, Ermina Bakić]. - Sarajevo : Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, 2016 ([Sarajevo] : Perfecta). - 30 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-9958-613-82-1

378.6:371.214(073)

COBISS.BH-ID 23155974

BHK 624

    KATALOG programa drugog ciklusa studija Sigurnosne studije / [autori programa Ramo Masleša ... [et al.] ; urednici Admir Hadžikadunić, Ermina Bakić]. - Sarajevo : Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, 2016 ([Sarajevo] : Perfecta). - 28 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-9958-613-83-8

378.6:371.214(073)

COBISS.BH-ID 23156230

BHK 625

    KATALOG zajedničkog programa drugog ciklusa studija Korporativna sigurnost i zaštita / [autori programa Nedžad Korajlić ... [et al.]. - Sarajevo : Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, 2017 ([Sarajevo] : Perfecta). - 41 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-9958-613-93-7

378.6:371.214(497.6 Sarajevo)

COBISS.BH-ID 24224774

BHK 626

KATICA, Amer
    Sveznalica vježbalica : vježbanka za učenike prvog i drugog razreda osnovne škole / [Amer Katica ; ilustracije Naida Kadušić]. - 2. dopunjeno izd. - Sarajevo : BookA, 2017 (Sarajevo : Amos Graf). - 106 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm

Tekst na bos. i engl. jeziku. - Tiraž 1.000

ISBN 978-9926-8190-0-2

37.016(075.2)(076)

COBISS.BH-ID 24287238

BHK 627

KOVAČEVIĆ, Vinko
    Geografija 5 : udžbenik za peti razred osnovne škole / Vinko Kovačević, Radojka Vlajev, Jelena Popović-Rakočević ; [prevod Haris Kučević ; ilustracije Dragan Maksimović ; fotografije Aleksandar Branković ... [et al.] ; karte Vinko Kovačević. - 4. izd. - Beograf : Klett, 2017 (Beograd : Cicero). - 169 str. : ilustr. u bojama ; 29 cm

Tiraž 500.

ISBN 978-86-7762-530-6

37.016:91(075.2)

COBISS.BH-ID 24378630

BHK 628

KOVAČEVIĆ, Vinko
    Priroda i društvo : radna sveska za četvrti razred osnovne škole / Vinko Kovačević, Branka Bečanović ; [prijevod Amina Islamović ; ilustracije Dragan Maksimović, Mladen Anđelković]. - 1. izd. - Beograd : Klett, 2017 (Beograd : Cicero). - 144 str. : ilustr. u bojama ; 29 cm

Prijevod djela: Priroda i društvo

ISBN 978-86-7762-982-3

37.016:3/5(075.2)(076)

COBISS.BH-ID 24377094

BHK 629

KOVAČEVIĆ, Vinko
    Priroda i društvo : udžbenik za četvrti razred osnovne škole / Vinko Kovačević, Branka Bečanović ; [prijevod Amina Islamović ; ilustracije Dragan Maksimović]. - 1. izd. - Beograd : Klett, 2017 (Beograd : Cicero). - 144 str. : ilustr. u bojama ; 29 cm

Prijevod djela: Priroda i društvo. - Tiraž 1.000

ISBN 978-86-7762-981-6

37.016:3/5(075.2)

COBISS.BH-ID 24376838

BHK 630

MAKSIMOVIĆ, Sanja
    Igra brojeva i oblika 2 : radna sveska : matematika za 2. razred osnovne škole / Sanja Maksimović ; [prevod Amir Dautović ; ilustracije Alen Bauer]. - 4. izd. - Beograd : Klett, 2017 (Beograd : Cicero). - 102 str. : ilustr. u bojama ; 29 cm

Prijevod djela: Igra brojeva i oblika 2. - Tiraž 500

ISBN 978-86-7762-608-2

37.016:51(075.2)(076)

COBISS.BH-ID 24379654

BHK 631

MAKSIMOVIĆ, Sanja
    Igra brojeva i oblika 2 : radna sveska : matematika za 2. razred osnovne škole / Sanja Maksimović ; [pr[i]evod [sa srpskog jezika] Amir Dautović ; ilustracije Alen Bauer]. - 5. izd. - Beograd : Klett, 2017 (Beograd : Cicero). - 102 str. : ilustr. u bojama ; 29 cm

Tiraž 500.

ISBN 978-86-7762-608-2

37.016:51(075.2)(076)

COBISS.BH-ID 25045510

BHK 632

MALAJAC, Adela
    Naš jezik : bosanski jezik za treći razred osnovne škole / Adela Malajac, Sanela Međedović ; [ilustracije Zoran Peškan, Mladen Anđelković]. - 3. izd. - Beograd : Klett, 2017 (Beograd : Cicero). - 127 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm

ISBN 978-86-7762-837-6

37.016:811.163.43(075.2)

COBISS.BH-ID 24397318

BHK 633

MALJOKU, Maida
    Priroda i društvo : dodatak za nastavu na bosanskom jeziku za treći razred osnovne škole / Maida Maljoku. - 1. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike, 2017 (Beograd : Službeni glasnik). - 19 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm

ISBN 978-86-17-19704-7

37.016:3/5(075.2)

COBISS.BH-ID 25041414

BHK 634

MARINKOVIĆ, Simeun
    Svijet oko nas 2 : radna sveska za drugi razred odnovne škole / [autori Simeun Marinković, Slavica Marković ; [prijevod na bosanski Zejna Biberović ; ilustrovali Darko i Mirjana Žebić]. - 4. izd. - Beograd : Kreativni centar, 2017 (Kragujevac : Grafis). - 91 str. : ilustr. ; 22 x 24 cm. - (Kreativna škola)

Prijevod djela: Svet oko nas

ISBN 978-86-529-0231-6

37.016:3/5(075.2)(076)

COBISS.BH-ID 25040902

BHK 635

MAŠINSKI fakultet (Sarajevo)
    Univerzitet u Sarajevu, Mašinski fakultet Sarajevo : od 1958. do 2013. : povodom 55 godina MFS-a. - Sarajevo : Mašinski fakultet, 2014 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 308 str. : fotogr. (pretežno u bojama), tabele ; 25 cm

ISBN 978-9958-601-47-7

378.6:621(497.6 Sarajevo)"1958/2013"

COBISS.BH-ID 20980230

BHK 636

    MATEMATIKA 2 : udžbenik za drugi razred osnovne škole / Simeon Marinković ... [et al.] ; prijevod na bosanski Aida Smajović ; ilustrovala Mirjana Živković]. - 2. izd. - Beograd : Kreativni centar, 2016 ([Beograd] : Grafiprof). - 43 str. : ilustr. u bojama ; 22 X 24 cm. - (Kreativna škola)

ISBN 978-86-529-0135-7

37.016:51(075.2)

COBISS.BH-ID 24400646

BHK 637

MELAJAC, Adela
    Naš jezik : bosanski jezik za drugi razred osnovne škole / Adela Melajac, Sanela Međedović ; [ilustracije Mladen Anđelković]. - 4. izd. - Beograd : Klett, 2017 (Beograd : Cicero). - 100 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm

ISBN 978-86-7762-612-9

37.016:811.163.43(075.2)

COBISS.BH-ID 24397062

BHK 638

MELAJAC, Adela
    Naš jezik : bosanski jezik za drugi razred osnovne škole / Adela Melajac, Sanela Međedović ; [ilustracije Mladen Anđelković]. - 5. izd. - Beograd : Klett, 2017 (Beograd : Cicero). - 100 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm

ISBN 978-86-7762-612-9

37.016:811.163.43(075.2)

COBISS.BH-ID 25043462

BHK 639

MELAJAC, Adela
    Sehara slova : bosanski jezik za prvi razred osnovne škole / Adela Melajac, Sanela Međedović, Mevluda Melajac ; [ilustracije Rešad Prtinac ... [et al.]. - 4. izd. - Beograd : Klett, 2016 (Beograd : Cicero). - 87 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm

Tiraž 1.000.

- - Čitanka/Sehara slova [Elektronski izvor] : izbor obaveznih tekstova : bosanski jezik za prvi razred osnovne škole / sve tekstove čita Semir Grcić (osim u numeri 25 - Semir Grcić i Rifat Rifatović) ; majstor tona Nebojša Burović. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : zvuk ; 12 cm. - Nasl. s nasl. ekrana

ISBN 978-86-7762-550-4

37.016:003-028.31(075.2)
37.016:811.163.43-028.31(075.2)

COBISS.BH-ID 23783430

BHK 640

MELAJAC, Adela
    Sehara slova : bosanski jezik za prvi razred osnovne škole / Adela Melajac, Sanela Međedović, Mevluda Melajac ; [ilustracije Rešad Prtinac ... [et al.]. - 5. izd. - Beograd : Klett, 2017 (Beograd : Cicero). - 87 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm

Tiraž 1.000

ISBN 978-86-7762-550-4

37.016:003.344-028.31(075.2)
37.016:811.163.43(075.2)

COBISS.BH-ID 24398086

BHK 641

MELAJAC, Adela
    Sehara slova : bosanski jezik za prvi razred osnovne škole / Adela Melajac, Sanela Međedović, Mevluda Melajac ; [ilustracije Rešad Prtinac ... [et al.]. - 6. izd. - Beograd : Klett, 2017 (Beograd : Cicero). - 87 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm

Tiraž 1.000.

- - Čitanka/Sehara slova [Elektronski izvor] : izbor obaveznih tekstova : bosanski jezik za prvi razred osnovne škole. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : zvuk ; 12 cm. - Nasl. s nasl. ekrana

ISBN 978-86-7762-550-4

37.016:003-028.31(075.2)

COBISS.BH-ID 25043974

BHK 642

MIKANOVIĆ, Brane
    (Ne)disciplina u vaspitanju / Brane R. Mikanović. - Banja Luka : Filozofski fakultet, 2017 (Banja Luka : Komesgrafika). - 184 str. : ilustr. ; 21 cm

Ćir. - Tiraž 300. - Bilješka o autoru: str. 183-184. - Bibliografija: str. 178-181.

ISBN 978-99976-38-04-5

37.015.3
371.5
37.018.1/.2

COBISS.BH-ID 7118360

BHK 643

MILOVANOVIĆ, Dragica
    Dina i Dino. priroda i društvo za četvrti razred osnovne škole : nastavni listovi / Dragica Milovanović, Zoran B. Gavrić ; [prijevod Zejna Biberović ; ilustracije Mladen Anđelković, Igor Šinkovec, Dragan Maksimović]. - 1. izd. - Beograd : Klett, 2017 (Beograd : Cicero). - 112 str. : ilustr. u bojama ; 29 cm

Tiraž 1.000

ISBN 978-86-7762-892-5

37.016:3/5(075.2)

COBISS.BH-ID 24378374

BHK 644

MUSIĆ, Husejn
    Didaktika / Husejn Musić. - Tuzla : Off-set, 2017 (Tuzla : Off-set). - 291 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 289-291 i uz tekst.

ISBN 978-9958-31-327-1

37.02

COBISS.BH-ID 24594694

BHK 645

    NASTAVNI listovi : za bosanski jezik : za četvrti razred osnovne škole / [priredila] Sanela Međedović ; [ilustracije Zoran Peškan]. - 2. izd. - Beograd : Klett, 2017 (Beograd : Cicero). - 161 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm

ISBN 978-86-7762-917-5

37.016:821-82(075.2)(076)

COBISS.BH-ID 24397830

BHK 646

NIKŠIĆ, Naka
    Muzička kultura : dodatak za nastavu na bosanskome jeziku za četvrti razred osnovne škole / Naka Nikšić ; [ilustrator Fikret Hajdinović]. - 1. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike, 2017 (Beograd : Službeni glasnik). - 28 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm

ISBN 978-86-17-19705-4

37.016:78(075.2)

COBISS.BH-ID 25042950

BHK 647

OBRALIĆ, Tarik
    Historija pedagogije i školstva I : od prvobitne zajednice do novog vijeka / Tarik Obralić, Hanifa Obralić. - Travnik : Edukacijski fakultet, 2016 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 304 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Univerzitetski udžbenik)

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 283-290. - Registar.

ISBN 978-9958-640-63-6

37.01(091)

COBISS.BH-ID 23379462

BHK 648

    OBRAZOVANJE u BiH : čemu (ne) učimo djecu? : analiza sadržaja udžbenika nacionalne grupe predmeta u osnovnim školama / [istraživači(ce) Andrea Soldo ... [et al.]. - Sarajevo : Mas media : Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina, 2017 ([s .l. : s. n.]). - 338 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Školegijum. Lektira ; 13)

Tiraž 2.000. - Bibliografija: str. 335-338.

ISBN 978-9926-414-06-1 (Mas media)
ISBN 978-9958-749-19-3 (Fond otvoreno društvo BiH)

37.011.33(497.6)

COBISS.BH-ID 23908870

BHK 649

OGREŠEVIĆ, Elvira
    Priručnik kognitivnih mapa u nastavi / Elvira Ogrešević, Edina Hadžić, Fuada Cerić ; [ilustracij[e] kognitivnih mapa Edina Hadžić ... [et al.]. - Cazin : Grafis, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 150 str. : ilustr. u bojama ; 31 cm

O autorima: str. 149-150. - Bibliografija: str. 137-142.

ISBN 978-9958-667-56-5

373.3:371.335(035)
159.922.072:159.953.072(035)

COBISS.BH-ID 24781574

BHK 650

OKRUGLI stol povodom 390 godina Behram-begove medrese u Tuzli (2016 ; Tuzla)
    Kapija vremena : zbornik radova sa Okruglog stola povodom 390 godina Behram-begove medrese u Tuzli / [urednik Mensur Husić]. - Tuzla : Behram-begova medresa, 2017 (Tuzla : Off-set). - 298 str. : ilustr., faks. ; 24 cm

Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-698-27-9

373.5.014.521:28(497.6 Tuzla)(063)(082)

COBISS.BH-ID 24099846

BHK 651

OMERSOFTIĆ, Aida
    Nastavnik kao menadžer / Aida Omersoftić. - Sarajevo : Bosanska knjiga, 2016 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 192 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 500. - Biografija sa bibliografijom: str. 189-192. - Bibliografija: str. 169-176. - Summary.

ISBN 978-9958-26-171-8

371.213:005

COBISS.BH-ID 22828806

BHK 652

PAŠIĆ, Mediha
    Dani razigrani : radni listovi za djecu predškolskog uzrasta / Mediha Pašić, Indira Tahmaz, Eldina Dizdar ; [ilustrator Ada Pašić]. - Sarajevo : Bosanska knjiga, 2014 (Tešanj : Planjax). - 112 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm

ISBN 978-9958-796-83-8

37.016:003-028.31(076)
087.5

COBISS.BH-ID 21426694

BHK 653

PETKOVIĆ, Darko
    Rangiranja visokoškolskih organizacija - kako vrednovati sve tri misije univerziteta? / Darko Petković. - Zenica : Institut za privredni inženjering, 2016 (Zenica : FETA-Grand). - 164 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 157-161 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-886-12-6

378:005.6

COBISS.BH-ID 23613446

BHK 654

POROBIĆ, Selma
    Motivacija i kreativnost u nastavi muzičke kulture / Selma Porobić. - Tuzla : Off-set, 2015 (Tuzla : Off-set). - 162 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 149-157. - Summary.

ISBN 978-9958-31-221-2

371.3.02:78

COBISS.BH-ID 22423302

BHK 655

    PREGLED događaja : FASTO 2016 / [urednik] Nusret Smajlović. - Sarajevo : Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 87 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-9958-606-91-5

378.6:796(497.6 Sarajevo)

COBISS.BH-ID 23766278

BHK 656

PRIBIŠEV Beleslin, Tamara
    Tri teorijska pristupa metodici matematičkog obrazovanja u ranom djetinjstvu / Tamara Pribišev Beleslin, Dragica Milinković, Aleksandra Šindić. - Banja Luka : Filozofski fakultet, 2017 (Banja Luka : Komesgrafika). - 287 str. : ilustr. ; 24 cm

Na spor. nasl. str.: Three theoretical approaches to methodics of mathematical education in early childhood. - Tekst ćir. - Tiraž 300. - Autori: str. 17-18. - Bibliografija uz svako poglavlje. - Registri

ISBN 978-99976-38-01-4

37.012:51-053.4
51

COBISS.BH-ID 6877720

BHK 657

    PROCEEDINGS of the BHQFHE projects : basis, analysis, development, impact and prospects of the BHQFHE Tempus project = [Zbornik BHQFHE projekata : osnove, analize, razvoj, utjecaj i perspektive BHQFHE Tempus projekta] / uredništvo, program committee Wilhelm Schäfer ... [et al.]. - Sarajevo : Svjetski univerzitetski servis Bosne i Hercegovine, 2017 ([Sarajevo] : Blicdruk). - 184 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Tekst na engl. i bos. jeziku. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-042-16-4

378(497.6)(082)

COBISS.BH-ID 23847430

BHK 658

SIJAMHODŽIĆ-Nadarević, Dina
    Samovrednovanje odgojno-obrazovnog rada u bosanskohercegovačkim medresama / Dina Sijamhodžić-Nadarević. - Bužim : Ilum ; Sarajevo : Centar za napredne studije, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 280 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Bibliografija: str. 224-228 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Abstract.

ISBN 978-9958-790-14-0 (ILUM) : poklon
ISBN 978-9958-022-54-8 (Centar za napredne studije)

373.5.014.521:28]:371.31(497.6)

COBISS.BH-ID 24676870

BHK 659

SIMPOZIJ Obrazovanje kadrova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini - izazovi i perspektive (2017 ; Sarajevo)
    Obrazovanje kadrova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini - izazovi i perspektive : zbornik radova / Simpozij, Sarajevo, 16-17. novembar 2017. godine ; [urednici Ibrahim Begović, Mustafa Prljača]. - Sarajevo : El-Kalem, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 139 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-23-458-3

37:28-7(497.6)(063)(082)

COBISS.BH-ID 24132614

BHK 660

STANISAVLJEVIĆ, Ljubiša
    Biologija 6 : radna sveska za šesti razred osnovne škole / Ljubiša Stanisavljević, Jelena Stanisavljević ; [prijevod Aida Smajović ; ilustracije Luka Veselinović]. - Beograd : Klett, 2017 (Beograd : Cicero). - 59 str. : ilustr. u bojama ; 29 cm

ISBN 978-86-7762-620-4

37.016:57(075.2)(076)

COBISS.BH-ID 24379910

BHK 661

STEINER, Rudolf
    Uvod u waldorfsku pedagogiju : duhovne osnove vaspitanja : devet predavanja održanih u Oxfordu, Engleska, 16-25. avgusta 1922. / Rudolf Steiner ; preveo s njemačkog Vojislav Janković ; revidirao i dopunio Slobodan Žalica. - 2. prerađeno i prošireno izd. - Sarajevo : Buybook, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 315 str. : slika autora ; 20 cm. - (Biblioteka Antropozofija)

Prijevod djela: Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst. - [Bilješka o autoru]: str. 314. - Bibliografija i bilješke uz pojedina poglavlja i tekst.

ISBN 978-9958-30-354-8

37.013.77(042.2)
37.013:141.333(042.2)

COBISS.BH-ID 24230918

BHK 662

STEVANOVIĆ, Doris
    Razvoj kreativnosti i prevencija poremećaja u ponašanju (djece predškolskog uzrasta) / Doris Stevanović, Lejla Kuralić-Ćišić ; [prevod na engleski jezik Alma Omeragić] ; [ilustracije Farah Ćišić, Emilija Lukić ; fotografije Branislav Lukić Luka]. - Lukavac : Javna biblioteka, 2017 ([Lukavac] : INDA). - 286; 72 str. : fotogr., graf. prikazi ; 21 cm

Bos. tekst i engl. prijevod. - Nasl. str. prištampanog prijevoda: Development of creativity and prevention of behavioural disorders (in preschool children). - Izvorni tekst i prijevod štampani u međusobno obrnutim smjerovima. - Tiraž 300. - Biografija autora Doris Stevanović, Lejla Kuralić-Ćišić: str. 253-255. - Bibliografija: str. 256-285.

ISBN 978-9958-693-13-7

37.013.42-053.4
159.922.76-056.49-053.4

COBISS.BH-ID 24028422

BHK 663

STOJANOVIĆ, Gordana
    Muzička kultura : za 3. razred osnovne škole / Gordana Stojanović ; [prevodilac Amela Paučinac ; ilustracije Tijana Knežević]. - 1. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike, 2017 (Loznica : Mobid). - 71 str. : ilustr. u bojama, note ; 27 cm

ISBN 978-86-17-19706-1

37.016:78(075.2)

COBISS.BH-ID 25041926

BHK 664

STOJANOVIĆ, Gordana
    Muzička kultura : za osmi razred osnovne škole / Gordana Stojanović, Milica Rajčević ; [prevodilac Seniha Škrijelj ; notografija Jelena Pejčić]. - 1. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike, 2017 (Beograd : Colorgrafx). - 89 str. : ilustr. u bojama, note ; 27 cm

- - Muzička kultura [Elektronski izvor] : za osmi razred osnovne škole. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : zvuk ; 12 cm. - Nasl. s nasl. ekrana

ISBN 978-86-17-19708-5

37.016:78(075.2)

COBISS.BH-ID 25042438

BHK 665

STOJANOVIĆ, Gordana
    Muzička kultura 4 : za 4. razred osnovne škole / Gordana Stojanović ; [prevodilac Amela Paučinac ; ilustrator Vuga Radulović]. - 1. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike, 2017 (Loznica : Mobid). - 74 str. : ilustr. u bojama, note ; 27 cm

ISBN 978-86-17-19707-8

37.016:78(075.2)

COBISS.BH-ID 25042182

BHK 666

STOJANOVIĆ, Vladimir
    Matematika 6 : udžbenik za šesti razred osnovne škole / Vladimir Stojanović. - Beograd : Matematiskop, 2014 (Kragujevac ; Grafostil). - 222 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 3.000.

ISBN 978-86-7076-063-9

37.016:51(075.2)

COBISS.BH-ID 207217420

BHK 667

SUŠIĆ, Ajla
    Priručnik o partnerstvu učenika i nastavnika u prevenciji i suzbijanju vršnjačkog nasilja u školama - prikaz dobrih praksi / Ajla Sušić i Nedžla Idrizbegović ; [fotografije Nezir Rujanac ... [et al.]. - Donji Vakuf ; Bugojno : autori, 2017 ([Donji Vakuf] : Studio VAG). - 60 str. : fotogr. ; 20 cm

Tiraž 200

ISBN 978-9926-442-36-1

37.06:316.624(035)

COBISS.BH-ID 24150534

BHK 668

ŠABANOVIĆ, Hamid
    Muzička kultura : dodatak za nastavu na bosanskome jeziku za prvi razred osnovne škole / Hamid Šabanović, Zineta Hukić ; [ilustratori Muriz Ćoković i Muhamed Đerlek]. - 1. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike, 2017 (Beograd : Službeni glasnik). - 25 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm

ISBN 978-86-17-19703-0

37.016:78(075.2)

COBISS.BH-ID 25042694

BHK 669

ŠEJTANIĆ, Semir
    Stilovi rada nastavnika / Semir Šejtanić. - Mostar : Univerzitet "Džemal Bijedić", Nastavnički fakultet, 2016 (Mostar : IC štamparija). - 262 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 257-262.

ISBN 978-9926-434-05-2

371.213:371.321

COBISS.BH-ID 23452934

BHK 670

ŠEZDESET godina
    60 godina Muzičke akademije u Sarajevu : deset novih godina : (2005-2015) = 60 anniversary of the Academy of Music in Sarajevo : ten new years : (2005-2015) / [autori priloga, authors of contributions Ivan Čavlović ... et al.] ; prijevod na engleski, English translation Milica Babić ; autori fotografija, authors of photographs Almin Zrno, Vanja Ćerimagić, Tamara Karača Beljak]. - Sarajevo : Muzička akademija = Academy of Music, 2016 ([Sarajevo] : ŠDC). - 148 str. : ilustr., faks. ; 21 x 24 cm. - (Biblioteka Musica monografica = Library Musica monografica)

Uporedo bos. tekst i engl. prijevod. - Tiraž 500. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-689-15-4

378.6:78(497.6 Sarajevo)"2005/2015"

COBISS.BH-ID 22859782

BHK 671

ŠUMAN, Željko
    Sveučilište i svijet = University and the world / Željko Šuman ; [fotografije, photos privatna arhiva autora ... [et al.]. - Mostar : Sveučilište, 2017 (Široki Brijeg ; Logotip). - 166 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm

Hrv. tekst i engl. prijevod. - Tiraž 300. - Pogovor / Frano Ljubić: str. 151-154. - O autoru: str. 163-166. - Bibliografija uz pojedina poglavlja i uz tekst

ISBN 978-9958-16-078-3

378.4(497.6 Mostar)

COBISS.BH-ID 24117254

BHK 672

TRBOJEVIĆ, Mirjana
    Istorija : za 3. razred gimnazije opšteg i društveno-jezičkog smjera / Mirjana Trbojević, Nada Đaković. - 1. izd. - Istočno Novo Sarajevo : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2017 (Zvornik : Eurografika). - 205 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm

Ćir. - Tiraž 1.500.

ISBN 978-99955-1-321-4 (брош.)

37.016:94(075.3)

COBISS.BH-ID 6762264

BHK 673

TURBIĆ-Hadžagić, Amira
    Gramatika bosanskog jezika : udžbenik za 6. razred osnovne škole / Amira Turbić-Hadžagić, Bernes Aljukić ; [ilustrovao Đorđe Marković]. - 1. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike, 2017 (Loznica : Mobid). - 174 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm

Tiraž 2.000.

ISBN 978-86-17-19654-5

37.016:811.163.43(075.2)

COBISS.BH-ID 24388614

BHK 674

UNIVERZITET "Džemal Bijedić" (Mostar)
    [Četrdeset godina]
    40 godina Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru = 40 years of "Dzemal Bijedic" University of Mostar / [glavni i odgovorni urednik Edim Šator ; prevod na engleski jezik Edina Špago-Ćumurija ; fotografija Ćamil Topuz]. - Mostar : Univerzitet "Džemal Bijedić", 2017 (Mostar : IC štamparija). - 224 str. : fotogr. u bojama ; 31 cm

Tekst na bos. i engl. jeziku. - Tiraž 1.000

ISBN 978-9926-434-09-0

378.4(497.6 Mostar)"1977/2017"

COBISS.BH-ID 23634694

BHK 675

UNIVERZITET u Bihaću
    Monografija Univerziteta u Bihaću : 1997-2017. / [glavni urednik Refik Šahinović]. - Bihać : Univerzitet, 2017 (Bihać : Obrt Bigraf). - 149 str. : ilustr. ; 31 cm

ISBN 978-9958-533-10-5

378.4(497.6 Bihać)"1997/2017"

COBISS.BH-ID 24152582

BHK 676

UNIVERZITET u Bihaću
    Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću : 2017-2022. / [urednici Bahrudin Hrnjica, Enes Dedić]. - Bihać : Univerzitet, 2017 (Bihać : Bigraf). - 32 str. ; 25 cm

Tiraž 100.

ISBN 978-9958-533-11-2

378.4(497.6 Bihać)"2017/2022"

COBISS.BH-ID 24461062

BHK 677

VAJAGIĆ, Predrag M.
    Radna sveska 5 : sa historijskom čitankom za peti razred osnovne škole / Predrag M. Vajagić ; [prijevod Aida Smajović ; ilustracije Dragan Maksimović, Emilija Nikolić, Lidija Taranović]. - 3. izd. - Beograd : Klett, 2017 (Beograd : Cicero). - 90 str. : ilustr. u bojama ; 29 cm

Na prednjem kor. listu: Historija : radna sveska sa historijskom čitankom za 5. razred osnovne škole. - Tiraž 500

ISBN 978-86-7762-528-3

37.016:94(075.2)(076)

COBISS.BH-ID 24380934

BHK 678

VELIČKOVIĆ, Nenad
    Ne govori mi dok te prekidam : pubertetski antibonton / Bistra Beatris. - Sarajevo : Mas Media : Fond otvoreno društvo BiH, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 73 str. ; 20 cm. - (Školegijum. Lektira ; 14)

Dostupno i na: https://skolegijum.ba/static/files/magazin/pdf/5a3289a155691_knjiga14.1.pdf. - Bistra Beatris je pseudonim Nenada Veličkovića. - Tiraž 2.000. - Utopija bez alternative / Nenad Veličković: str. 63-73

ISBN 978-9926-414-07-8 (Mas Media)
ISBN 978-9958-749-20-9 (Fond otvoreno društvo BiH)

37.018:395

COBISS.BH-ID 24191750

BHK 679

    VJERONAUKA : za deveti razred osnovne škole / Emina Grabus ... [et al.]. - 1. izd. - Sarajevo : El-Kalem, 2013 ([Sarajevo] : Dobra knjiga). - 113 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm

ISBN 978-9958-23-315-9

37.016:28(075.2)

COBISS.BH-ID 19779334

BHK 680

    ZBIRKA zadataka iz biologije, geografije, historije, fizike i hemije za završni ispit u osnovnom obrazovanju i odgoju za školsku 2016/2017. godinu / [Albina Holod... [et al.] ; prevodioci Adisa Musić ... [et al.]. - Beograd : Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i odgoja [etc.], 2016 (Beograd : Službeni glasnik). - 142 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-86-86715-98-2

37.016:57/59(075.2)(079.1)
37.016:91(075.2)(079.1)
37.016:94(075.2)(079.1)
37.016:53(075.2)(079.1)
37.016:54(075.2)(079.1)

COBISS.BH-ID 24401670

BHK 681

    ZBIRKA zadataka iz matematike za završni ispit u osnovnom obrazovanju i odgoju za školsku 2016/2017. godinu / [autori Vladumir Baltić ... [et al.] ; prevodioci Seniha Halilović-Škrijelj, Amela Paučinac]. - Beograd : Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i odgoja [etc.], 2016 (Beograd : Službeni glasnik). - 141 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-86-80742-06-9

37.016:51(075.2)(079.1)

COBISS.BH-ID 24401926

BHK 682

ZEJNILAGIĆ-Hajrić, Meliha
    Dnevnik metodičke prakse iz hemije : I ciklus studija / Meliha Zejnilagić-Hajrić. - Sarajevo : Prirodno-matematički fakultet, 2017 ([Sarajevo] : Sabah Print). - 119 listova : graf. prikazi ; 29 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: list 119.

ISBN 978-9958-592-90-4

371.3:54(075.8)(076)

COBISS.BH-ID 24033798

BHK 683

ŽEŽELJ-Ralić, Radmila
    Priroda i društvo : radna sveska za treći razred osnovne škole / Radmila Žeželj-Ralić ; [prijevod Aida Smajović ; ilustracije Mladen Anđelković]. - 3. izd. - Beograd : Klett, 2017 (Beograd : Cicero). - 62 str. : ilustr. ; 30 cm

Na prednjem kor. listu: Priroda i društvo : radna sveska uz udžbenik za treći razred osnovne škole. - Tiraž 500

ISBN 978-86-7762-802-4

37.016:3/5(075.2)(076)

COBISS.BH-ID 24382214

BHK 684

ŽIC, Jasna
    Igra brojeva i oblika 1 : radna sveska : matematika za 1. razred osnovne škole / Jasna Žic, Marina Jovanović, Martina Rajšp ; [prijevod Seniha Halilović ; ilustracije Alen Bauer]. - 5. izd. - Beograd : Klett, 2017 (Beograd : Cicero). - 120 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm

ISBN 978-86-7762-518-4

37.16:51-028.31(075.2)

COBISS.BH-ID 25044998

BHK 685

ŽIC, Jasna
    Igra brojeva i oblika 1 : udžbenik : matematika za 1. razred osnovne škole / Jasna Žic, Marina Jovanović, Martina Rajšp ; [prijevod Seniha Halilović ; ilustracije Alen Bauer]. - 4. izd. - Beograd : Klett, 2017 (Beograd : Cicero). - 87 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm

ISBN 978-86-7762-517-7

37.016:51-028.31(075.2)

COBISS.BH-ID 24382470

BHK 686

ŽIVOTIĆ, Biljana
    Pustolovine kroz svijet oko nas : radna sveska za prvi razred osnovne škole / Biljana Životić, Olivera Ramović ; [prijevod Maida Ujkanović ; ilustracije Andreja Jović, Dragutin Vukelić, Saša Arsenić]. - 3. izd. - Beograd : Klett, 2017 (Beograd : Cicero). - 91 str. : ilustr. u bojama ; 29 cm

Tiraž 900.

ISBN 978-86-7762-521-4

37.016:3/5-028.31(075.2)(076)

COBISS.BH-ID 24381958

BHK 687

ŽIVOTIĆ, Biljana
    Svijet oko nas : radna sveska za drugi razred odnovne škole / Biljana Životić ; [prevod Seniha Halilović ; ilustracije Mladen Anđelković]. - 4. izd. - Beograd : Klett, 2017 (Beograd : Cicero). - 63 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm

Prijevod djela: Svet oko nas

ISBN 978-86-7762-610-5

37.016:3/5(075.2)(076)

COBISS.BH-ID 2440013439 Etnologija. Etnografija. Folklor

BHK 688

CVITKOVIĆ, Ivan
    Ganga - pjesma o životu u Hercegovini : (sociologijske marginalije o gangi) / Ivan Cvitković. - Sarajevo : University Press ; Zagreb : Plejada, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 195 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Editio Civitas ; knj. 28)

Bilješka o autoru: str. 195. - Bibliografija: str. 185-188 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-673-54-2 (University Press)
ISBN 978-953-7782-59-7 (Plejada)

398.8(497.6)
39(=163.42)(497.6)
930.85(497.6)

COBISS.BH-ID 24777222

BHK 689

KRALJEVIĆ, Ante
    Ganga - s izvora glas / Ante Kraljević ; [prijevod sažetka na engleski, summary translation Jasna Spajić] ; [fotografije, photographs Slobodan Palac, Tomislav Matković, Dalibor Zorić]. - Grude : Udruga za očuvanje kulturne baštine i istobiti "Davorija" ; Zagreb : Dan, 2017 (Grude : Grafotisak). - 164 str. : fotogr., note ; 15 x 16 cm

Bibiografija: str. 112-121. - Summary

- - S izvora glas [Elektronski izvor] : izabrani napjevi gange od Cetine do Neretve. - 1 elektronski optički disk (CD) : zvuk ; 12 cm. - Nasl. s nasl. ekrana

ISBN 978-9926-8188-0-7

398.8(497.6)
39(0163.42)(497.6)
930.85(497.6)

COBISS.BH-ID 24272902

BHK 690

PETROVIĆ, Jasminka
    Bonton / Jasminka Petrović ; ilustrovao Dobrosav Bob Živković. - Sarajevo : Malik Books, 2017. - 88 str. : ilustr. u bojama ; 23 cm. - (Biblioteka Bez dlake na jeziku)

ISBN 978-9926-444-62-4

395(0.053.6)

COBISS.BH-ID 24375302

BHK 691

SOFTIĆ, Aiša
    Obećani čas : običaji bosanskohercegovačkih muslimana vezani za smrt / Aiša Softić. - Sarajevo : Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, 2016 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 326 str. : fotogr. u bojama ; 25 cm

Tiraž 800. - Bibliografija: str. 291-300 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Rječnik manje poznatih riječi: str. 311-322. - Registri.

ISBN 978-9958-502-17-0

393:28(497.6)

COBISS.BH-ID 22949126

BHK 692

TALAM, Jasmina
    Pripovijedanje kroz pjesmu : narativni oblici u narodnoj muzičkoj tradiciji Bosne i Hercegovine / Jasmina Talam. - Sarajevo : Muzička akademija, Institut za muzikologiju, 2017 (Sarajevo : ŠDC). - 195 str. : fotogr., note ; 25 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 183-189 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-689-19-2

398.8(497.6)
784.4(497.6)

COBISS.BH-ID 24402182502/504 Ekologija

BHK 693

BUBLIN, Mehmed
    Održivi razvoj Bosne i Hercegovine / Mehmed Bublin. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2016 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 190 str. : ilustr. ; 27 cm

Biografija: str. [191]. - Bibliografija: str. 188-190.

ISBN 978-9958-27-317-9

502.131.1(497.6)

COBISS.BH-ID 23187718

BHK 694

    EKOLOŠKA sigurnost / Goran Kovačević ... [et al.]. - Sarajevo : Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 237 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Editio Securitas)

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 230-237 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Rječnik: str. 208-229.

ISBN 978-9958-613-95-1

502/504
502.1:32

COBISS.BH-ID 24321542

BHK 695

HUSIKA, Azrudin
    Kvalitet zraka / Azrudin Husika, Ismar Jamaković, Albin Toljević. - Sarajevo : Mašinski fakultet, 2017 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 145 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. [143]-145 i uz tekst.

ISBN 978-9958-601-63-7

502.3:613.15(075.8)
614.71(075.8)

COBISS.BH-ID 24149254

BHK 696

    KANTONALNI plan zaštite okoliša Tuzlanskog kantona 2015.-2020. godina / [Irem Silajdžić ... [et al.]. - Sarajevo : Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta, 2015 (Sarajevo : GrafX). - 251 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Tiraž 250. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-614-08-8

502.15(497.6)"2015/2020"

COBISS.BH-ID 22114310

BHK 697

KNEŽEVIĆ, Aleksandar
    Ekonergijska paradigma. Knj. 1 / Aleksandar Knežević. - Sarajevo : REIC [i. e.] Regionalni centar za informisanje i obrazovanje iz održivog razvoja za Jugoistočnu Evropu, 2017 (Sarajevo : A dizajn). - XVII, 413 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 500. - Štampano dvostubačno.

ISBN 978-9958-0325-2-3 (Cjelina)
ISBN 978-9958-0325-3-0 (Knj. 1)

504.3
614.71

COBISS.BH-ID 24061190

BHK 698

    POPLAVA, zemljotres, smog : prilozi ekohistoriji Bosne i Hercegovine u 20. stoljeću : zbornik radova / [glavni i odgovorni urednik Amir Duranović ; prijevod rezimea na engleski jezik Nermina Filipović]. - Sarajevo : Udruženje za modernu historij/Udruga za modernu povijest, 2017 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 195 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Edicija Zbornici ; knj. 3)

O autorima: str. 195-[196]. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija uz svako poglavlje. - Summaries.

ISBN 978-9926-8082-7-3 (broš.)

504.4(497.6)(091)(082)
504.4:94(497.6)(082)

COBISS.BH-ID 24669446

BHK 699

    PRIRUČNIK za nastavnike/ce u osnovnim školama u oblasti zagađenja i zaštite zraka / Elma Krasny ... [et al.]. - 1. izd. - Sarajevo : Udruženje Green Council, 2017 (Sarajevo : Elif Print). - 46 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 100. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9926-8106-4-1

504.3(035)
614.71(035)

COBISS.BH-ID 24025094

BHK 700

SELIMBAŠIĆ, Vahida
    Osnove ekologije i zaštite okoline / Vahida Selimbašić, Abdel Đozić ; [ilustracije Abdel Đozić]. - Tuzla : Off-set, 2012 (Tuzla : Off-set). - 198 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 150. - Bibliografija: str. 185-186. - Pojmovnik: str. 189-196.

ISBN 978-9958-31-098-0

502.1(075.8)

COBISS.BH-ID 20185862

BHK 701

TALIĆ, Stanislava
    Karcinogeni u okolišu / Stanislava Talić. - Mostar : Sveučilište, 2015 ([Mostar] : Kandija - digitalni tisak). - 159 str. : ilustr. u bojama, tabele ; 25 cm

Tiraž 500. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-16-050-9

504.5:616-006.04(075.8)

COBISS.BH-ID 2259175051/54 Matematika. Astronomija. Fizika. Hemija

BHK 702

ALIĆ, Fikret
    Termalno zračenje / Fikret Alić ; [ilustracije Fikret Alić]. - Tuzla : Soreli, 2014 (Tuzla : Soreli). - 202 str. : ilustr. ; 26 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 199. - Registar.

ISBN 978-9958-562-07-5

536.2(075.8)

COBISS.BH-ID 21280262

BHK 703

Al-BIALY, Mohamed Sami
    The hitchhiker's guide to elementary differential equations / Mohamed Sami El Bialy. - Sarajevo : International University, 2017 (Sarajevo : Sabah Print). - 71 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 71.

ISBN 978-9958-896-33-0

517.9(075.8)

COBISS.BH-ID 24188934

BHK 704

Al-BIALY, Mohamed Sami
    The hitchhiker's guide to linear algebra / Mohamed Sami El Bialy. - Sarajevo : International University, 2017 (Sarajevo : Sabah Print). - 116 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 109.

ISBN 978-9958-896-31-6

512.64(075.8)

COBISS.BH-ID 24178950

BHK 705

BIKIĆ, Farzet
    Eksperimentalna analitička hemija okoline / Farzet Bikić. - Zenica : Fakultet za metalurgiju i materijale, 2014 (Zenica : Feta-grand). - 84 str. : ilustr. ; 26 cm

Tiraž 50. - Bibliografija: str. 84.

ISBN 978-9958-785-30-6

542/543(075.8)

COBISS.BH-ID 21533190

BHK 706

ĆATOVIĆ, Alan
    Naš svemir : zapanjujuće činjenice o svemiru u kojem živimo / Alan Ćatović. - 2. izd. - Sarajevo : TDP, 2017 (Sarajevo : TDP). - 274 str. : fotogr. ; 20 cm

Slika autora. - Ukratko o autoru: str. [275]. - Bibliografija: str. 272-274

ISBN 978-9958-553-40-0

52

COBISS.BH-ID 24344326

BHK 707

EKINOVIĆ, Elma
    Zbirka ispitnih zadataka iz kinematike, dinamike i oscilacija sa rješenjima / Elma Ekinović, Nedim Hodžić. - 1. izd. - Zenica : Mašinski fakultet, 2016 (Zenica : Feta grand). - V, 97 str. : graf. prikazi ; 29 cm

Tiraž 100. - Predgovor: str. III. - Bibliografija: str. 87.

ISBN 978-9958-617-49-2

531.1/.3(075.8)(076)

COBISS.BH-ID 23584006

BHK 708

    FIZIČKO-hemijske instrumentalne metode u analizi hrane i vode / Enisa Omanović-Mikličanin ... [et al.]. - Sarajevo : Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, 2017 (Sarajevo : Grafičar promet). - XI, 253 str. : ilustr. ; 29 cm

Tiraž 150. - Bibliografija uz svako poglavlje i uz tekst.

ISBN 978-9958-597-55-8

543.4/.5:[664+628.033(075.8)

COBISS.BH-ID 23718918

BHK 709

GOJAK-Salimović, Sabina
    Kinetika i kataliza / Sabina Gojak-Salimović. - Sarajevo : Prirodno-matematički fakultet, 2017 (Sarajevo : DEA print). - 216 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 120. - Bibliografija: str. 209-212. - Registar.

ISBN 978-9958-592-86-7

543.23(075.8)

COBISS.BH-ID 23734022

BHK 710

    HEMIJA prirodnih organskih spojeva / Melita Huremović ... [et al.]. - Tuzla : MIT-Alex, 2017 (Tuzla : MIT-Alex). - 246 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 50. - Bibliografija: str. 245-246.

ISBN 978-9926-8199-1-0

547.9(075.8)

COBISS.BH-ID 24442118

BHK 711

IKODINOVIĆ, Nebojša
    Matematika : udžbenik sa zbirkom zadataka za prvi razred gimnazija i srednjih stručnih škola / Nebojša Ikodinović ; [prevod Aida Smajović ; ilustracije Andrej Vojković, Milan Dragojlović]. - 1. izd. - Beograd : Klett, 2017 (Beograd : Cicero). - 360 str. : ilustr. ; 26 cm

- - Rješenja zadataka uz udžbenik Matematika za prvi razred gimnazija i srednjih stručnih škola / Nebojša Ikodinović. - 76 str. : graf. prikazi ; 26 cm

ISBN 978-86-7762-537-5

51(075.3)

COBISS.BH-ID 25640454

BHK 712

ISIĆ, Safet
    Kvantitativne metode u inžinjerstvu i biznisu / Safet Isić, Senada Pobrić, Rašid Hadžović. - Mostar : Univerzitet "Džemal Bijedić", Mašinski fakultet, 2016 (Mostar : IC štamparija). - VII, 186 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 186.

ISBN 978-9958-058-07-3

519.2(075.8)

COBISS.BH-ID 23612678

BHK 713

JAMAK, Hasan
    Matematički olimpijski kutak II / Hasan Jamak. - Sarajevo : Grafičar promet, 2017 (Sarajevo : Grafičar promet). - XVIII, 347 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 345-347.

ISBN 978-9958-518-11-9

51(035)

COBISS.BH-ID 24095238

BHK 714

KLJUNO, Elvedin
    Zbirka zadataka iz kinematike / Elvedin Kljuno. - Sarajevo : Mašinski fakultet, 2017 ([Sarajevo] : Dobra knjiga). - VIII, 215 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 215.

ISBN 978-9958-601-67-5

531.1(075.8)(076)

COBISS.BH-ID 24500230

BHK 715

KOŽUL, Mladen
    Mehanika II. Kinematika i dinamika / Mladen Kožul, Ante Džolan. - Mostar : Sveučilište, 2017 (Grude : Grafotisak). - 442 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Mostaru = Manualia Universitatis studiorum Mostariensis)

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 435-437. - Registar.

ISBN 978-9958-16-074-5

531.1/.3(075.8)

COBISS.BH-ID 23869190

BHK 716

MAHMUTOVIĆ, Omer
    Hemija koja nas okružuje / Omer Mahmutović. - Sarajevo : Pedagoški fakultet, 2017 (Sarajevo : Amos Graf). - 205 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 201. - Registar.

ISBN 978-9926-448-00-4

54(075.8)

COBISS.BH-ID 24378118

BHK 717

MARTINOVIĆ, Dunja
    Provođenje toplote i difuzija : teorija i zadaci / Dunja Martinović, Nihad Hodžić. - Sarajevo : Mašinski fakultet, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 201 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 500. - Izvod iz biografije autora: str. 201. - Bibliografija: str. 199.

ISBN 978-9958-601-62-0

536.2(075.8)

COBISS.BH-ID 23957254

BHK 718

MEKIĆ, Edis
    Zbirka riješenih zadataka iz elementarne matematike / Edis Mekić, Kristina Nurkanović, Inela Čergić. - Tuzla : Off-set, 2017 (Tuzla : Off-set). - 279 str. : graf. prikazi ; 24 cm

ISBN 978-9958-31-332-5

51(075.3)(076.2)

COBISS.BH-ID 24762630

BHK 719

MUHIBIĆ, Alija
    Fizika 1 : sa zbirkom zadataka / Alija Muhibić, Elvir Čajić. - 1. izd. - Tuzla : Soreli, 2017 (Tuzla : Graflom). - 338 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 331-334 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-562-18-1

53(075.8)

COBISS.BH-ID 24163590

BHK 720

MULAHUSIĆ, Admir
    Geodezija za građevinske inžinjere / Admir Mulahusić, Jusuf Topoljak, Nedim Tuno ; [ilustracije Admir Mulahusić, Jusuf Topoljak, Nedim Tuno]. - Zenica : Politehnički fakultet, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 295 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 160. - Bibliografija: str. 272-288.

ISBN 978-9958-639-94-4

528(075.8)

COBISS.BH-ID 24139526

BHK 721

MURATOVIĆ-Ribić, Amela
    Algebra za kompjuterske nauke : (grupa, prsten, polje) / Amela Muratović-Ribić. - 1. izd. - Sarajevo : Prirodno-matematički fakultet, 2017 ([Sarajevo] : Pentagram, Comy-Prof). - 210 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 50. - Bibliografija: str. 205-206. - Registar.

ISBN 978-9958-592-88-1

512(075.8)

COBISS.BH-ID 23757574

BHK 722

MURATOVIĆ-Ribić, Amela
    Uvod u linearnu algebru / Amela Muratović-Ribić. - Sarajevo : Prirodno-matematički fakultet, 2015 ([Sarajevo] : Pentagram). - 166 str. : graf. prikazi ; 23 cm

Tiraž 50. - Bibliografija: str. 163-164. - Registar.

ISBN 978-9958-592-67-6

512.64(075.8)

COBISS.BH-ID 22484742

BHK 723

NEIMARLIJA, Nagib
    Termodinamika : teorija, zadaci, prilozi / Nagib Neimarlija. - 1. izd. - Zenica : Institut za privredni inženjering, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - XVI, 442 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija: str. 385-386.

ISBN 978-9958-886-13-3

536.7(075.8)

COBISS.BH-ID 24038150

BHK 724

ODOBAŠIĆ, Amra
    Fizikalna hemija / Amra Odobašić. - 1. izd. - Tuzla : In Scan, 2016 (Tuzla : In Scan). - XII, 433 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 433.

ISBN 978-9958-894-33-6

544(075.8)

COBISS.BH-ID 23560710

BHK 725

ODŽAK, Almasa
    Linearna algebra i analitička geometrija sa primjenama / Almasa Odžak, Senad Odžak. - 1. izd. - Sarajevo : Prirodno-matematički fakultet, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - VII, 256 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. [251]-252. - Registar.

ISBN 978-9958-592-91-1

512.64(075.8)
514.12(075.8)

COBISS.BH-ID 24140038

BHK 726

    OPŠTA hemija sa eksperimentalnim dijelom / Benjamin Ćatović ... [et al.]. - Tuzla : Mit-Alex, 2017 (Tuzla : Mit-Alex). - 237 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 50. - Bibliografija: str. 187-188.

ISBN 978-9926-8199-0-3

54(075.8)

COBISS.BH-ID 24372998

BHK 727

PETROVIĆ, Marin
    Zbirka zadataka iz statike / Marin Petrović. - Sarajevo : Mašinski fakultet, 2016 ([Tešanj] : Feral Press). - 161 str. : graf. prikazi ; 23 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 161.

ISBN 978-9958-601-53-8

531.2(075.8)(076)

COBISS.BH-ID 23009030

BHK 728

SALKIĆ, Mirsad
    Obrada analitičkih podataka / Mirsad Salkić, Hatidža Pašalić. - Tuzla : In scan, 2014 (Tuzla : In scan). - 72 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 50. - Bibliografija: str. 72.

ISBN 978-9958-894-23-7

543.062(075.8)

COBISS.BH-ID 21736198

BHK 729

SULEJMANOVIĆ, Smajo
    Fizika : predmetni ispitni katalog za polaganje eksterne mature u općim gimnazijama Tuzlanskog kantona / Smajo Sulejmanović, Suad Kunosić, Denis Suljendić. - Tuzla : In scan, 2015 (Tuzla : In scan). - 280 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 280.

ISBN 978-9958-894-25-1

53(035)

COBISS.BH-ID 21881862

BHK 730

SULEJMANOVIĆ, Smajo
    Fizika : za studente tehničkih fakulteta / Smajo Sulejmanović. - Tuzla : In Scan, 2015 (Tuzla : In Scan). - 296 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 250. - Bibliografija: str. 292. - Registar.

ISBN 978-9958-894-29-9

53(075.8)

COBISS.BH-ID 22375174

BHK 731

SULJAGIĆ, Jasmin
    Eksperimentalna organska hemija sa teoretskim osnovama / Jasmin Suljagić, Zahida Ademović, Snježana Marić. - Tuzla : In Scan, 2017 (Tuzla : In Scan). - 162 str. : ilustr. ; 29 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 162.

ISBN 978-9958-894-37-4

547(075.8)(076)

COBISS.BH-ID 24333574

BHK 732

ŠUPIĆ, Haris
    Automati i formalni jezici / Haris Šupić. - Sarajevo : Elektrotehnički fakultet, 2015 ([s. l. : s. n.]). - 342 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija: str. 337-338. - Registar.

ISBN 978-9958-629-62-4

519.713(075.8)
004.42/.43(075.8)

COBISS.BH-ID 22607366

BHK 733

TURKOVIĆ, Emir
    Metodička zbirka zadataka iz integralnog računa funkcije dvije i više promenjivih / Emir Turković, Anela Hrnjičić. - Travnik : Internacionalni univerzitet, 2017 (Travnik : Internacionalni univerzitet). - 363 str. : graf. prikazi ; 25 cm + Ispravka grešaka (8 str.)

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 363.

ISBN 978-9958-527-32-6

517(075.8)(076)

COBISS.BH-ID 2409600655/59 Geologija. Biologija. Zoologija

BHK 734

AŠIMOVIĆ, Zilha
    Osnovi biohemije / Zilha Ašimović. - 1. izd. - Sarajevo : Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, 2017 (Sarajevo : Amos Graf). - 262 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 257-262.

ISBN 978-9958-597-60-2

577(075.8)

COBISS.BH-ID 24047878

BHK 735

AŠIMOVIĆ, Zilha
    Uvod u metaboličku biohemiju : (odabrana poglavlja) / Zilha Ašimović. - 1. izd. - Sarajevo : Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, 2017 (Sarajevo : Amos Graf). - 153 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 149-153.

ISBN 978-9958-597-61-9

577.12(075.8)

COBISS.BH-ID 24048646

BHK 736

BALLIAN, Dalibor
    Varijabilnost crne topole (Populus nigra L.) i njeno očuvanje u Bosni i Hercegovini / Dalibor Ballian. - Sarajevo : Šumarski fakultet ; Ljubljana : Silva Slovenica, 2017 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 205 str. : fotogr. u bojama ; 25 cm

Tiraž 350. - Bibliografija: str. 170-191. - Summary.

ISBN 978-9958-616-40-2

582.681.81(497.6)

COBISS.BH-ID 24269830

BHK 737

BALLIAN, Dalibor
    Varijabilnost obične jele (Abies alba Mill.) u Bosni i Hercegovini / Dalibor Ballian, Velid Halilović. - Sarajevo : Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine ; Ljubljana : Silva Slovenica, 2016 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 345 str. : ilustr. (djelomice u bojama), graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 350. - Bibliografija: str. 302-327. - Summary.

ISBN 978-9958-9291-9-9 (Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine)

582.475(497.6)

COBISS.BH-ID 22841606

BHK 738

    BIOLOG i ekolog - Smilja Mučibabić : život i djelo : zbornik radova i sećanja povodom stogodišnjice rođenja i šezdesetogodišnjice doktoriranja na Kembridžu / izbor i redakcija Ljubomir Berberović, Dragoslav Marinković, Spasoje Mučibabić. - Beograd : "Filip Višnjić", 2016 (Beograd : "Filip Višnjić"). - 291 str. : ilustr., faks. ; 24 cm

Tekstovi na srp. i eng. jeziku. - Ćir i lat.. - Slike S. Mučibabić. - Tiraž 250. - Predgovor / Spasoje Mučibabić, Rifat Škrijelj, Željko Tomanović: str. 9-11. - Pogovor / Dragoslav Marinković: str. 289-291

ISBN 978-86-6309-141-2

57:929 Mučibabić S.(082)

COBISS.BH-ID 227446796

BHK 739

    BIOLOGIJA : za 4. razred gimnazije : opšti i prirodno-matematički smjer / Stojko Vidović ... [et al]. - 1. izd. - Istočno Novo Sarajevo : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2017 (Zvornik : Eurografika). - 171 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm

Ćir. - Tiraž 1.000.

ISBN 978-99955-1-295-8

57(075.3)

COBISS.BH-ID 6626328

BHK 740

    BIOLOGIJA : za studente zdravstvene struke / Jasminka H. Halilović ... [et al.]. - Tuzla : Off-set, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 275 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 245-248. - Pojmovnik: str. 249-275.

ISBN 978-9958-31-301-1

57(075.8)

COBISS.BH-ID 24037382

BHK 741

ČABARAVDIĆ, Azra
    Biometrika u šumarstvu i hortikulturi / Azra Čabaravdić. - Sarajevo : Šumarski fakultet, 2017 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 236 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 235-236.

ISBN 978-9958-616-42-6

57.087.1:630

COBISS.BH-ID 24367878

BHK 742

DAUTBAŠIĆ, Mirza
    Dendroflora urbanog zelenila grada Mostara i njena zaštita / Mirza Dautbašić, Bojan Spasojević, Osman Mujezinović. - Sarajevo : Šumarski fakultet, 2016 (Tešanj : Planjax-print). - 191 str. : ilustr. u bojama ; 25 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 177-183. - Registar.

ISBN 978-9958-616-36-5

582.091(497.6 Mostar)(075.8)
712(497.6 Mostar)

COBISS.BH-ID 23563782

BHK 743

GALIĆ, Amira
    Osnove hidrogeologije i hidrologije krša / Amira Galić, Gordan Prskalo. - Mostar : Sveučilište, 2016 (Mostar : Fram-Ziral). - 182 str. : ilustr. (djelomice u bojama), graf. prikazi ; 25 cm

Kazalo krških pojmova: str. 173-176. - Bibliografija: str. 177-182.

ISBN 978-9958-16-061-5

551.435.8:556.3(497.6)

COBISS.BH-ID 23084550

BHK 744

JUKIĆ, Huska
    Mikrobiologija i parazitologija / Huska Jukić. - Bihać : Visoka zdravstvena škola, 2017 (Cazin : Grafis). - 441 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 200. - Bibliografija uz svako poglavlje i uz tekst. - Rječnik pojmova, kratica i simbola: str. 400-441.

ISBN 978-9958-563-09-6

579(075.8)
576.8(075.8)

COBISS.BH-ID 24101894

BHK 745

JUKIĆ, Nedim
    Gljive reda Pezizales u Bosni i Hercegovini : ugroženost, ekologija i biogeografija / Nedim Jukić i Nihad Omerović ; [fotografije Nedim Jukić i Nihad Omerović]. - Sarajevo : Amatersko mikološko udruženje, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 206 str. : ilustr. ; 25 cm

Slike autora i bilješke o njima na zadnjem kor. listu. - Tiraž 200. - Bibliografija: str. 200-206.

ISBN 978-9926-8172-0-6

582.282.16(497.6)(084)

COBISS.BH-ID 24096262

BHK 746

LAČIĆ, Osman
    Antropometrija i kineziometrija sa savremenom dijagnostikom / Osman Lačić, Jasmin Bilalić. - Tuzla : In Scan, 2017 (Tuzla : In Scan). - 205 str. : ilustr. ; 26 cm

Tiraž 60. - Bibliografija: str. 201-205.

ISBN 978-9958-894-34-3

572.087
796.012:612.73/.76

COBISS.BH-ID 23884038

BHK 747

MLAĆO, Nadžida
    Histološke osnove tkiva / Nadžida Mlaćo, Amela Katica, Dunja Rukavina ; [fotografije i šeme Nadžida Mlaćo, Amela Katica, Dunja Rukavina]. - Sarajevo : Veterinarski fakultet, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 78 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 73.

ISBN 978-9958-599-63-7

591.8(075.8)
636.09:611.013(075.8)

COBISS.BH-ID 23670022

BHK 748

OPERTA, Mevlida
    Paleogeografija / Mevlida Operta. - Sarajevo : Prirodno-matematički fakultet, 2017 ([Sarajevo] : AB Copy). - 241 str. : ilustr., tabele ; 26 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 236-241.

ISBN 978-9958-592-93-5

551.8(075.8)

COBISS.BH-ID 24221702

BHK 749

    ORALNA mikrobiologija / Enes Pašić ... [et al.]. - 1. izd. - Sarajevo : Stomatološki fakultet sa klinikama, 2017 (Sarajevo : Tipografija). - 231 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 211-223. - Registar.

ISBN 978-9958-9051-7-9

579.61:616.31(075.8)

COBISS.BH-ID 23708422

BHK 750

ORNITOLOŠKI festival Mostarsko blato IBA područje (6 ; 2017 ; Grude, Široki Brijeg, Mostar, Blidinje)
    Mostarsko blato IBA područje : znanstveni radovi = scientific papers / Ornitološki festival, Grude, Široki Brijeg, Mostarsko blato i Park prirode Blidinje, 25.-28. svibanj 2017. - Čapljina : Ekološka udraga "Lijepa naša" : Udruga za zaštitu ptica i prirode "Čaplja", 2017 (Mostar : Grafit). - 160 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 21 cm

Bibliografija uz pojedine radove.

598.2(497.6)

COBISS.BH-ID 25036038

BHK 751

    OSNOVE medicinske mikrobiologije : priručnik s radnim zadacima / Sabina Mahmutović Vranić ... [et al.]. - Sarajevo : Medicinski fakultet Univerziteta, 2017 (Sarajevo : Rimigraf). - 214 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 209-210.

ISBN 978-9958-608-93-3

579.61(075.8)

COBISS.BH-ID 24401414

BHK 752

PAVLOVIĆ, Nevenka
    Rječnik zoologije - Vertebrata / Nevenka Pavlović, Boro P. Pavlović. - Banja Luka : Prirodno-matematički fakultet, 2017 (Laktaši : Grafomark). - XIV, 522 str. ; 21 cm

Ćir. i lat. - Tiraž 300. - Bibliografija: str. 3-16

ISBN 978-99955-21-61-5

597/599(038)=00

COBISS.BH-ID 7113240

BHK 753

    PRIRUČNIK iz sistematike viših ahordata : repetitorij i radna sveska / Sadbera Trožić-Borovac ... [et al.]. - Sarajevo : Prirodno-matematički fakultet, 2017 (s. l. : s. n.]). - 170 str. : ilustr. ; 29 cm

Tiraž 400. - Bibliografija: str. 165-167.

ISBN 978-9958-592-89-8

593/595(075.8)(076)

COBISS.BH-ID 23821318

BHK 754

PUIZINA, Darije
    Skriveno blago jajačkog kraja : stratigrafski vodič kroz geološko-petrografsku, mineralošku i palentološku zbirku, te nova saznanja o geologiji šireg područja općine Jajce u Bosni i Hercegovini / Darije Puizina i Atif Kučuković. - Jajce : Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca, 2016 (Banja Luka : Grafid). - 219 str. : ilustr. u bojama ; 25 cm

Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 111-119. - Rezime na franc. jeziku.

ISBN 978-9958-1911-1-4

069.5:55(497.6 Jajce)(036)
550.81(497.6 Jajce)

COBISS.BH-ID 23486470

BHK 755

SARAJLIĆ, Nermina
    Džepni vodič za posmatranje ptica na području Općine Centar (Sarajevo) / Nermina Sarajlić i Dražen Kotrošan ; [autori fotografija Goran Topić ... [et al.]. - Sarajevo : Ornitološko društvo "Naše ptice", 2015 (Sarajevo : Art 7). - [46] listova : fotogr. u bojama ; 15 x 8 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: list [46].

ISBN 978-9958-9194-4-2

598.2(497.6 Sarajevo)(036)

COBISS.BH-ID 22499334

BHK 756

SOFTIĆ, Adaleta
    Imunohemijske tehnike / Adaleta Softić. - Tuzla : Soreli, 2017 ([Banja Luka] : Alf-om). - 115 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. [99]-101. - Registar.

ISBN 978-9958-562-16-7

577.1.083.3(075.8)

COBISS.BH-ID 23634950

BHK 757

    TIJELA podzemnih voda sliva rijeke Save : na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine / Izet Žigić ... [et al.]. - Fojnica : "Fojnica", 2013 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 140 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 50. - Bibliografija: str. 125-129.

ISBN 978-9958-17-031-7

556.3/.5(282.249.1 Sava)(497.6)

COBISS.BH-ID 20324870

BHK 758

VOJNIKOVIĆ, Sead
    Atlas šumske vegetacije i dendroflore Bosne i Hercegovine i susjednih područja = Atlas of forest vegetation and dendroflora in Bosnia and Herzegovina and surrounding areas / Sead Vojniković, Neđad Bašić, Vladimir Beus. - Sarajevo : Šumarski fakultet : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2017 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 135 str. : ilustr. ; 34 cm

Bos. tekst i engl. prijevod. - Tiraž 300. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-9958-616-37-2 (Šumarski fakultet)
ISBN 978-9926-410-15-5 (Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine)

581/582(497.6)(084.4)

COBISS.BH-ID 23639558

BHK 759

    ZOOLOGIJA : praktikum sa radnom sveskom / Avdul Adrović ... [et al.]. - Tuzla : Off-set, 2017 (Tuzla : Off-set). - 92 str. : ilustr. ; 29 cm

Predgovor: str. 3. - Bibliografija: str. 91-92.

ISBN 978-9958-31-321-9

59(075.8)(076)

COBISS.BH-ID 2439885461 Medicina. Fiziologija. Farmacija

BHK 760

AVDIĆ, Sead
    Vatrogasna oprema / Sead Avdić. - Tuzla : Repro-Karić, 2017 (Tuzla : Repro-Karić). - 189 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 120. - Bibliografija: str. 183-184.

ISBN 978-9958-795-11-4

614.843/.847

COBISS.BH-ID 24461318

BHK 761

BALKAN States Anesthesia Days (4 ; 2017 ; Sarajevo)
    Book of proceedings and abstracts : abdominal anesthesia and intensive care / [IVth Balkan States Anesthesia Days], Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 17-20 May 2017 ; [editor-in-chief Jasmina Smajic, Meral Kanbak]. - Tuzla : Off-set, 2017 (Tuzla : Off-set). - XIX, 277 str. : ilustr. ; 24 cm

Na vrhu nasl. str: Anesthesiology and Reanimation Specialists' Society Congress. - Bibliografija uz pojedine radove.

ISBN 978-9958-31-302-8

616.33/.38-089.5(063)(082)

COBISS.BH-ID 24040454

BHK 762

BEKAVAC-Bešlin, Miroslav
    Kirurško liječenje bolesti debljine / Miroslav Bekavac-Bešlin, Fuad Pašić sa suradnicima. - Tuzla : PrintCom ; Zagreb : Zagrebački institut za kulturu zdravlja, 2017 ([Tuzla : Printcom]). - XV, 239 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 25 cm

Bibliografija uz svako poglavlje. - Registar.

ISBN 978-9958-13-123-3 (PrintCom)
ISBN 978-953-8022-05-0 (za Hrvatsku)

616-089-056.257(082)
617.55-089(082)

COBISS.BH-ID 24018438

BHK 763

BIOČANIN, Vladimir
    Osnovi stomatološke radiologije : za studente i lekare / Vladimir Biočanin, Mithat Asotić. - Travnik : Farmaceutsko-zdravstveni fakultet, 2017 (Kraljevo : ADM grafika). - 220 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 197-204.

ISBN 978-9958-640-69-8

616.31-073(075.8)

COBISS.BH-ID 23886086

BHK 764

BRKIĆ, Harun
    Neurohirurgija / Harun Brkić i suradnici. - Tuzla : PrintCom, 2015 (Tuzla : PrintCom). - 149 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija uz svako poglavlje. - Registar.

ISBN 978-9958-13-100-4

616.8-089(075.8)

COBISS.BH-ID 22248966

BHK 765

BUTUROVIĆ, Sead
    Ratna bolnica : organizacija zdravstvene zaštite u vanrednim uslovima : konjički model / Sead Buturović. - Fojnica : "Fojnica", 2016 ([s. l. : s. n.]). - 252 str. : fotogr. ; 24 cm

Slika autora. - Tiraž 300. - Biografija: str. 249-250. - Bibliografija: str. 247.

ISBN 978-9958-17-105-5

614.2:355.012(497.6 Konjic)"1992/1995"

COBISS.BH-ID 24311046

BHK 766

    CONTRIBUTIONS to the history of medical informatics / editor Izet Masic ; co-editor George Mihalas. - Sarajevo : Avicena, 2014 (Fojnica : "Fojnica"). - 438 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Library of biomedical publications ; book 46)

About editor: str. [ 439]. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-9958-720-56-7!

61:004(091)

COBISS.BH-ID 22900998

BHK 767

ČABARAVDIĆ-Alispahić, Nedžada
    Njega bolesnika : za 1. razred medicinske škole / Nedžada Čabaravdić-Alispahić, Adnan Hadžimuratović, Ademir Hadžismajlović. - 1. izd. - Sarajevo : Bosanska riječ, 2016 ([s. l. : s. n.]). - 246 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Udžbenici i priručnici ; knj. 225)

Tiraž 1.000

ISBN 978-9958-26-178-7

616-083(075.3)

COBISS.BH-ID 23056902

BHK 768

ĆORIĆ, Tončica
    Priručnik za sanitarne tehničare u programima obrazovanja odraslih / Tončica Ćorić, Mile Pilatić. - Široki Brijeg : Srednja strukovna škola s pravom javnosti, Centar za obrazovanje ; Ljubuški : Privatna srednja strukovna škola s pravom javnosti, Eduka centar, 2012 ([Banja Luka] : Grafid). - 417 str. : ilustr. ; 23 cm

Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 417.

ISBN 978-9958-567-12-4

611/616(035)

COBISS.BH-ID 20014086

BHK 769

DEDEIĆ-Ljubović, Amela
    Osjetljivost i rezistencija bakterija na antibiotike u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu : (2013-2016 godina) / Amela Dedeić-Ljubović. - Sarajevo : Institut za naučnoistraživački rad i razvoj KCUS, 2017 (Sarajevo : Rimigraf). - 90 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 85-89.

ISBN 978-9958-00-024-9

615.33.015.8:579.8

COBISS.BH-ID 24709894

BHK 770

DELIĆ, Haris
    Sam na vratima hipoglikemije / Haris Delić, Davorka Dautbegović Stevanović ; [prevod na engleski Mersiha Sarač ; ilustracija Emina Skopovska]. - Zenica : Institut za zdravlje i sigurnost hrane, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 127 str. : ilustr. ; 20 cm

Nasl. str. prištampanog prijevoda: Alone at hypoglycaemia's door. - Bos. tekst i engl. prijevod

ISBN 978-9926-8178-0-0

616.379-008.64
821.163.4(497.6)-94

COBISS.BH-ID 24142342

BHK 771

DIMITRIJEVIĆ, Jovan
    Svaki dan s Parkinsonovom bolešću / Jovan Dimitrijević, Mirsad Muftić. - Sarajevo : Perfecta, 2015 (Sarajevo : Perfecta). - 137 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 180. - Bibliografija: str. 135-137.

ISBN 978-9926-403-04-1

616.858-08

COBISS.BH-ID 22579974

BHK 772

    DOBROVOLJNO, povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV : protokol / [radna grupa za reviziju DPST protokola Zlatko Čardaklija ... [et al.]. - Izmijenjeno i dopunjeno izd. - Sarajevo : Udruženje Partnerstvo za zdravlje, 2013 ([Sarajevo] : Arch Desing). - 68 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Tekst na srp. jeziku. - Ćir. i lat. - Tiraž 200. - Bibliografija: str. 43-44.

ISBN 978-9958-568-13-8

616.98-078:578.828HIV(035)

COBISS.BH-ID 20383238

BHK 773

    DOBROVOLJNO, povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV : protokol / [radna grupa za rezviju DTPST protkola Zlatko Čardaklija ... [et al.]. - Izmijenjeno i dopunjeno izd. - Sarajevo : Udruženje Partnerstvo za zdravlje, 2013 ([Sarajevo] : Arch design). - 67 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Tekst na bos. jeziku. - Tiraž 200. - Bibliografija: str. 43-44.

ISBN 978-9958-568-11-4

616.98-078:578.828HIV(035)

COBISS.BH-ID 20382982

BHK 774

    DRAGOVOLJNO, povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV : protokol / [radna grupa za reviziju DPST protokola Zlatko Čardaklija ... [et al.]. - Izmijenjeno i dopunjeno izd. - Sarajevo : Udruženje Partnerstvo za zdravlje, 2013 ([Sarajevo] : Arch design). - 68 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Tekst na hrv. jeziku. - Tiraž 200. - Bibliografija: str. 43-44.

ISBN 978-9958-568-12-1

616.98-078:578.828HIV(035)

COBISS.BH-ID 20382214

BHK 775

DURMIŠEVIĆ, Smajil
    Higijena i zdravstvena ekologija : praktikum za studente zdravstvenih i srodnih struka, medicinare, ekologe i urbaniste / Smajil Durmišević, Amir Ibrahimagić. - 2. dopunjeno izd. - Zenica : Institut za zdravlje i sigurnost hrane, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 326 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 100. - Osnovni biografski podaci o autorima: str. 14-15. - Bibliografija: str. 321-326.

ISBN 978-9926-8178-2-4

613/614:502.17(075.8)(076)

COBISS.BH-ID 24320262

BHK 776

DURMIŠEVIĆ, Smajil
    Zdravlje u vrtiću : udžbenik zdravstvenog odgoja za studente, odgajatelje, prosvjetne radnike i roditelje / Smajil Durmišević, Jasminka Durmišević-Serdarević. - Zenica : Institut za zdravlje i sigurnost hrane, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 197 str. ; 23 cm

Tiraž 100. - Osnovni biografski podaci autora: str. 15. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-9926-8178-1-7

613.952/.954(075.8)

COBISS.BH-ID 24320518

BHK 777

ĐURIČIĆ, Snježana
    Smjernice za poboljšanje mehanizama i metoda učešća udruženja građana u procesima donošenja odluka u javnom zdravstvu u Bosni i Hercegovini / Snježana Đuričić. - 1. izd. - Sarajevo : Udruženje Partnerstvo za zdravlje, 2014 ([Sarajevo] : Avdić 3A). - 47 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Tiraž 300

ISBN 978-9958-568-18-3

614.2:[316.334.3:321.011.5(497.6)

COBISS.BH-ID 21004550

BHK 778

    FAMILIJARNA hiperholesterolemija - globalni i bosanskohercegovački medicinski izazov / Belma Pojskić ... [et al.] ; [prevodilac Belma Pojskić]. - Zenica : Minex, 2017 (Zenica : Minex Trade). - 143 str. : ilustr. u bojama ; 25 cm

Prijevod djela: Familial hypercholesterolemia. - Tiraž 200. - Bibliografija uz tekst. - Sadrži i: Familijarna hiperholesterolemija / Richard Češka

ISBN 978-9926-411-10-7

616.153.922

COBISS.BH-ID 24154630

BHK 779

HADŽIMEHMEDOVIĆ, Azra
    Reproduktivno zdravlje mladih / Azra Hadžimehmedović. - Tuzla : PrintCom, 2017 (Tuzla : PrintCom). - 74 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-9958-13-132-5

613.88-053.6

COBISS.BH-ID 24737542

BHK 780

HAJDER, Elmira
    Smjernice za obradu i liječenje neplodnosti / Elmira Hajder, Mithad Hajder, Ensar Hajder. - Tuzla : Off-set, 2017 (Tuzla : Off-set). - 478 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija uz svako poglavlje. - Registar.

ISBN 978-9958-31-309-7

618.177(075.8)

COBISS.BH-ID 24203526

BHK 781

HAXHIBEQIRI-Karabdić, Ilirijana
    Praktikum ambulantne hirurgije / Ilirijana Haxhibeqiri Karabdić, Haris Vranić. - Sarajevo : Klinički centar Univerziteta, Institut za naučnoistraživački rad i razvoj, 2017 (Sarajevo : Perfecta). - 105 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 102-105.

ISBN 978-9958-00-023-2

616-089.81

COBISS.BH-ID 24056326

BHK 782

    HIV, AIDS i socijalni rad : brošura za učesnike / priredio Amer Paripović. - 1. izd. - Sarajevo : Udruženje Partnerstvo za zdravlje, 2013 (Sarajevo : Arch design). - 67 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 300. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-9958-568-16-9

616.98:578.828HIV]:364(035)

COBISS.BH-ID 20696838

BHK 783

    HIV, AIDS i socijalni rad : priručnik za trenere / Remzija Šetić ... [et al.]. - Sarajevo : Udruženje Partnerstvo za zdravlje, 2013 ([Sarajevo] : Arch design). - 106 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 300. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-9958-568-15-2

616.98:578.828HIV(035)

COBISS.BH-ID 20635142

BHK 784

    INFEKTOLOGIJA / Sead Ahmetagić i saradnici. - Tuzla : PrintCom, 2016 (Tuzla : PrintCom). - 619 str. : ilustr. ; 27 cm

Tiraž 50. - Bibliografija uz svako poglavlje. - Registar.

ISBN 978-9958-13-107-3

616.9(075.8)

COBISS.BH-ID 22794502

BHK 785

The INTERNATIONAL Conference on Medical and Biological Engineering (2017 ; Sarajevo)
    Proceedings of the International Conference on Medical and Biological Engineering 2017 - CMBEBIH 2017, [held from 16 to 18 March 2017 in Sarajevo, B & H] / editor Almir Badnjevic. - Singapore : Springer Nature Singapore, 2017. - XIX, 806 str. : ilustr. ; 27 cm. - (IFMBE proceedings, ISSN 1680-0737 ; vol. 62)

Dostupno i na: https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-10-4166-2. - Dostupno i na: http://www.springer.com/gp/book/9789811041655?wt_mc=ThirdParty.SpringerLink.3.EPR653.About_eBook. - Bibliografija i sažeci na engl. jeziku uz svaki rad. - Registar.

ISBN 978-981-10-4165-5
ISBN 978-981-10-4166-2 (Online)
doi: 10.1007/978-981-10-4166-2

61:62(082)

COBISS.BH-ID 25048326

BHK 786

INTERNATIONAL Scientific Conference "Perspectives in Paediatric Cardiology" (2012 ; Dubrovnik)
    International Scientific Conference "Perspectives in Paediatric Cardiology, Dubrovnik, 20-22 September 2012 : proceedings / editor in chief Senka Mesihović-Dinarević. - Sarajevo : Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina = Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2012 ([Sarajevo] : Dobra knjiga). - 204 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Special editions / Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina ; vol. 151. Department of Medical Sciences ; vol. 43)

Na spor. nasl. str.: Internacionalna naučna konferencija "Perspektive u pedijatrijskoj kardiologiji", Dubrovnik, 20-22. septembar 2012. - Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-9958-501-86-9

616.12-053.2(063)(082)

COBISS.BH-ID 20226054

BHK 787

INTERNATIONAL Symposium Mitral Valve Diseases in Children and Adults (2016 ; Sarajevo)
    International Symposium Mitral Valve Diseases in Children and Adults, Sarajevo, September 29, 2016 : proceedings / editor Senka Mesihović-Dinarević ; [translator Adnan Arnautlija]. - Sarajevo : Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina = Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 55 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Special editions / Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina ; vol. 168. Department of Medical Sciences ; vol. 49 = Posebna izdanja / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine ; knj. 168. Odjeljenje medicinskih nauka ; knj. 49)

Dostupno i na: http://www.anubih.ba/images/publikacije/posebna_izdanja/OMN/37_posebna_izdanja_CLXVIII_49/Zbornik%20Mitralna%20Valvula.pdf. - Na spor. nasl. str.: Međunarodni simpozij Bolesti mitralne valvule kod djece i odraslih, Sarajevo, 29. septembra/rujna 2016. godine : zbornik radova. - Tiraž 100. - Bibliografija uz svaki rad. - Abstracts.

ISBN 978-9926-410-16-2

616.126.42(063)(082)

COBISS.BH-ID 23757062

BHK 788

    INTERVENTNA neuroradiologija : endovaskularni tretman koilovanjem / Huseinagić, Moranjkić i saradnici. - Tuzla : PrintCom, 2017 (Tuzla : PrintCom). - XVI, 246 str. : ilustr. djelomice u bojama, tabele ; 29 cm

Bibliografija uz svako poglavlje. - Registri.

ISBN 978-9958-31-324-0

616.8-073

COBISS.BH-ID 24511238

BHK 789

JAHIĆ, Mahira
    Infekcije grlića materice i vagine i krioterapija / Mahira Jahić. - Tuzla : Identity, 2017 (Tuzla : Identity). - 260 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija uz svako poglavlje. - Registar.

ISBN 978-9926-8166-0-5

618.146/.15:616.9
615.832.9

COBISS.BH-ID 23955974

BHK 790

JAKUBOVIĆ, Edinalda
    Kada govor zakasni / Edinalda Jakubović. - Sarajevo : Udruženje za rad sa djecom sa teškoćama u učenju i razvoju "Kutak", 2016 (Sarajevo : Intea Solutions BiH). - 30 str. : fotogr. u bojama ; 24 cm

O autoru: str. 29. - Bibliografija: str. 30.

ISBN 978-9926-8069-0-3

616.89'008.434-053.3

COBISS.BH-ID 22829062

BHK 791

JAKUBOVIĆ Čičkušić, Amra
    Ultrazvučna dijagnostika u bolestima štitne žlijezde / Amra Jakubović Čičkušić. - Tuzla : Printcom, 2015 (Tuzla : Printcom). - 364 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 25 cm

Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-9958-13-098-4

616.441-073

COBISS.BH-ID 22113542

BHK 792

JUKIĆ, Huska
    Fiziologija probavnog sistema i principi pravilne ishrane / Huska Jukić, Sulejman Kendić, Adem Salihagić. - Bihać : Visoka zdravstvena škola, 2016 (Cazin : Grafis). - 231 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 300. - Kratke biografije autora: str. 231. - Bibliografija: str. 224-226. - Registar.

ISBN 978-9958-563-08-9

612.3(075.8)

COBISS.BH-ID 25036294

BHK 793

KAPETANOVIĆ, Amila
    Postmenopauzalna i premenopauzalna osteoporoza : nefarmakološki i farmakološki koncept / Amila Kapetanović. - Fojnica : "Fojnica", 2016 ([s. l. : s. n.]). - 136 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm

Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-9958-17-072-0

616.71-007.234:618.173

COBISS.BH-ID 22830598

BHK 794

    KARDIOPULMONALNA reanimacija. Knj. 2 / Slobodan Mihaljević ... [et al.]. - Dopunjeno i prerađeno izd. - Mostar : Medicinski fakultet Sveučilišta, 2017 (Mostar : Fram-Ziral). - 256 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 300. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-16-075-2 (Knj. 2)

616-083.98(075.8)

COBISS.BH-ID 23898374

BHK 795

    KATALOG kliničkih vještina / [Elmir Čičkušić ... [et al.]. - Sarajevo : Fondacija Fami, 2017 (Sarajevo : Aligo). - 55 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Na nasl. str.: Medicinski fakultet Tuzla, Odsjek zdravstvenih studija, Studij sestrinstva. - Sadržaj s nasl. str. !. Kliničke vještine ; 2. Vještine javnog zdravstva ; 3. Vještine zdravstveno informacionih sistema

ISBN 978-9958-1925-3-1

616-083(079)

COBISS.BH-ID 24704262

BHK 796

    KLINIČKA anatomija spinalnih nerava / Ilvana Hasanbegović ... [et al.]. - Sarajevo : Medicinski fakultet, 2017 (Sarajevo : Pentagram). - 117 str. : ilustr. u bojam ; 25 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 115-117.

ISBN 978-9958-608-91-9

611.832(075.8)

COBISS.BH-ID 24174854

BHK 797

    KLINIČKE vodilje za tretman HIV-a i AIDS-a u Bosni i Hercegovini / [Zlatko Čardaklija ... [et al.]. - 1. izd. - Sarajevo : Udruženje Partnerstvo za zdravlje, 2013 ([Sarajevo] : Arch design). - 166 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Tekst na bos. jeziku. - Tiraž 200. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-9958-568-10-7

616.98:578.828HIV(497.6)(035)
616.36-002(497.6)(035)

COBISS.BH-ID 20272902

BHK 798

    KLINIČKE vodilje za tretman HIV-a i AIDS-a u Bosni i Hercegovini / [Zlatko Čardaklija ... [et al.]. - 1. izd. - Sarajevo : Udruženje Partnerstvo za zdravlje, 2013 ([Sarajevo] : Arch design). - 176 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Tekst na srp. jeziku. - Ćir. - Tiraž 200. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-9958-568-14-5

616.98:578.828HIV(497.6)(035)
616.36-002(497.6)(035)

COBISS.BH-ID 20402438

BHK 799

LEKIĆ, Lana
    Farmakologija u zdravstvenoj njezi / Lana Lekić ; [ilustrator Mahir Haračić]. - 1. izd. - Sarajevo : Fakultet zdravstvenih studija, 2017 (Sarajevo : Intervista Consulting). - 302 str. : ilustr., graf. prikazi ; 27 cm

Na poleđini nasl. str.: Godina izdanja i godina štampanja 2017, 2018. - Tiraž 200. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-9958-692-16-1

615.03:616-083

COBISS.BH-ID 24784646

BHK 800

MARINKOVIĆ, Slobodan
    Anatomija čovjeka = Human anatomy : za studente medicine i stomatologije / Slobodan Marinković. - Tuzla : Evropski univerzitet "Kallos", 2017 (Banja Luka : Markos). - XXV, 610 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. [611-613]..

ISBN 978-9926-450-01-4

611(075.8)

COBISS.BH-ID 24392710

BHK 801

MARJANOVIĆ, Aleksandra
    Praktikum iz toksikološke hemije / Aleksandra Marjanović, Miroslav Šober, Elma Omeragić. - 1. izd. - Sarajevo : TDP, 2017 (Sarajevo : TDP). - 155 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 250. - Bibliografija: str. 153-155.

ISBN 978-9958-553-41-7

615.9:54(075.8)(076)

COBISS.BH-ID 24365318

BHK 802

MAŠIĆ, Izet
    Biographical lexicon of public health / Izet Masic. - Sarajevo : "Avicena", 2016 (Fojnica : "Fojnica"). - 402 str. : fotogr. ; 25 cm. - (Library of biomedical publications ; book 49)

Podatak o godini izdanja preuzet iz CIP-a. - Bibliografija: str. 393-397. - Registar.

ISBN 978-9958-720-60-4

614.2:929(031)

COBISS.BH-ID 22302982

BHK 803

MEĐUNARODNI znanstveni simpozij Tumori štitnjače u kliničkoj praksi (2014 ; Sarajevo)
    Međunarodni znanstveni simpozij Tumori štitnjače u kliničkoj praksi, Sarajevo, 10. oktobra/listopada 2014. : zbornik radova / urednica Lidija Lincender Cvijetić. - Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine = Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina, 2016 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 94 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 24 cm. - (Posebna izdanja / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine ; knj. 167. Odjeljenje medicinskih nauka ; knj. 48 = Special editions / Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina ; vol. 167. Department of Medical Sciences ; vol. 48)

Dostupno i na: http://www.anubih.ba/images/publikacije/posebna_izdanja/OMN/36_posebna_izdanja_CLXVI_48/pos_CLXVI_48%20.pdf. - Na spor. nasl. str.: International Scientific Symposium Thyroid Cancer in Clinical Practice, Sarajevo, October 10, 2014 : proceedings. - Tiraž 150. - Bibliografija uz svaki rad. - Abstracts.

ISBN 978-9926-410-12-4

616.441-006(063)(082)

COBISS.BH-ID 23476742

BHK 804

MESIHOVIĆ-Dinarević, Senka
    Pedijatrijska hipertenzija = Pediatric hypertension / Senka Mesihović-Dinarević. - Sarajevo : Bookline, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 75 str. : ilustr. ; 24 cm

Bos, tekst i engl. prijevod. - Nasl. str. prištampanog prijevoda: Pediatric hypertension. - Tiraž 50. - Biografija: str. 69-71, 73-75. - Bibliografija: str. 29-33, 59-63.

ISBN 978-9958-694-98-1

616.12-008.331.1-053.2

COBISS.BH-ID 23785478

BHK 805

MUJEZINOVIĆ, Indira
    Farmakografija za studente veterinarske medicine / Indira Mujezinović, Ahmed Smajlović. - 1. izd. - Sarajevo : Veterinarski fakultet, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 151 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Univerzitetska knjiga)

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 149-151. - Registar.

ISBN 978-9958-599-64-4

615:636.09(075.8)

COBISS.BH-ID 23720710

BHK 806

MUSIĆ, Mirjana
    Vodič za savjetnike / [priredila] Mirjana Musić. - Sarajevo : Udruženje Žene ženama, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 64 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 61.

ISBN 978-9958-9695-2-2

615.851(036)

COBISS.BH-ID 24132358

BHK 807

    NEUROLOŠKI poremećaji u gerijatrijskoj populaciji / Emir Tupković ... [et al.]. - Tuzla : Printcom, 2017 (Tuzla : Printcom). - 106 str. : tabele ; 24 cm

Bibliografija: str. 101-103.

ISBN 978-9958-13-124-0

616.8-053.9

COBISS.BH-ID 24069382

BHK 808

NUKOVIĆ, Jusuf
    Radiologija : za studente stomatologije, općeg smjera, radiologije i fizioterapije / Jusuf Nuković ; autori saradnici Alma Efendić ... [et al.]. - Travnik : Farmaceutsko-zdravstveni fakultet, 2017 (Tešanj : Planjax print). - 339 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 200. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-9958-640-72-8

616-073(075.8)

COBISS.BH-ID 24176646

BHK 809

OMERBAŠIĆ, Ago
    Biomehanika krvotoka i disanja / Ago Omerbašić. - Sarajevo : Medicinski fakultet, 2017 (Sarajevo : Perfecta). - 196 str. : ilustr. ; 28 cm

Tiraž 150. - Bibliografija: str. 177-178.

ISBN 978-9958-608-95-7

53:61(075.8)
577.3(075.8)

COBISS.BH-ID 24885766

BHK 810

    OPĆA epidemiologija / Ivan Vasilj i suradnici. - Mostar : Medicinski fakultet Sveučilišta : Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta, 2014 (Mostar : Fram Ziral). - 178 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-9958-16-035-6

616-036.22(075.8)

COBISS.BH-ID 21736966

BHK 811

OPTICAL Coherence Tomography
    OCT angiografija u kliničkoj praksi / Sanja Sefić Kasumović ... [et al.]. - Sarajevo : Očna poliklinika "Dr. Sefić", 2017 (Sarajevo : Amos Graf). - 190 str. : ilustr. ; 29 cm

Tiraž 200. - Iz biografije autora: str. 5. - Bibliografija uz svako poglavlje i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9926-8162-0-9

617.7-073

COBISS.BH-ID 23920646

BHK 812

    OSNOVE obiteljske medicine / Edita Černy Obrdalj ... [et al.] ; [urednici Edita Černy Obrdalj, Amra Zalihić ; ilustracije Adnan Zalihić]. - Mostar : Sveučilište, Medicinski fakultet, 2015 (Mostar : Fram). - 253 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija uz svako poglavlje. - Registar.

ISBN 978-9958-16-036-3

614.2(075.8)

COBISS.BH-ID 21851910

BHK 813

    PATHOLOGY 1 : histopathology textbook with color atlas for medical students / Suada Kuskunović-Vlahovljak ... [et al.]. - Sarajevo : School of Medicine, 2017 (Sarajevo : Perfecta). - 164 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 164.

ISBN 978-9958-608-92-6

616-091.8(075.8)(076)

COBISS.BH-ID 24329222

BHK 814

    PATOLOGIJA : opšta i specijalna sa atlasom / Slobodan Marinković ... [et al.]. - Tuzla : Evropski univerzitet "Kallos", 2017 (Banja Luka : Markos). - XIV, 406 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. [397]-406.

ISBN 978-9926-450-03-8

616(075.8)

COBISS.BH-ID 24809478

BHK 815

PETROVIĆ, Jasminka
    Seks za početnike / napisala Jaminka Petrović ; ilustrovao Dobrosav Bob Živković. - Sarajevo : Malik Books, cop. 2017 (Kragujevac : Grafostil). - 103 str. : ilustr. u bojama ; 23 cm. - (Biblioteka Bez dlake na jeziku)

ISBN 978-9926-444-60-0

613.88-053.6

COBISS.BH-ID 24339718

BHK 816

PORIĆ, Samir
    Kompetencije zdravstveno-medicinskih profila sestrinstva u porodičnoj/obiteljskoj medicini : univerzitetski udžbenik / Samir Porić, Sulejman Kendić, Adem Salihagić. - Bihać : Fakultet zdravstvenih studija, 2017 (Cazin : Grafis). - 512 str. : ilustr., tabele ; 25 cm

Tiraž 100. - Kratki biografski podaci autora: str. 6-7. - Bibliografija: str. 500-504. - Registar. - Sadrži i: Glaukom (glaucoma) kao javno zdravstveni i socijalni problem sa tendencijom porasta u opštoj populaciji stanovništva / pripremio i uredio Enver Budimlić

ISBN 978-9958-533-12-9

616-083(075.8)

COBISS.BH-ID 24672262

BHK 817

    PRETILOST djece u srednjim školama Kantona Sarajevo : (prikaz rezultata istraživanja provedenog na 7.600 djece) / Ensar Abazović ... [et al.]. - Sarajevo : Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo : Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 131 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 112-130.

ISBN 978-9926-8104-2-9 (Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo)
ISBN 978-9958-695-41-4 (Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo)

613.25-053.6:373.5(497.6 Sarajevo)

COBISS.BH-ID 24195590

BHK 818

    PRETILOST i posturalni status djece osnovnoškolskog uzrasta u gradu Mostaru / Ekrem Čolakhodžić ... [et al.]. - Mostar : Grad : Univerzitet "Džemal Bijedić", Nastavnički fakultet, 2017 (Mostar : IC štamparija). - 115 str. : graf. prikazi u bojama ; 24 cm

Tiraž 1.000. - Bilješka o autorima: str. 113-115. - Bibliografija: str. 107-111.

ISBN 978-9958-686-07-8

613.25:616.711-007.5-053.5(497.6 Mostar)

COBISS.BH-ID 24212230

BHK 819

    PRIRUČNIK za onkološkog pacijenta : savjeti za samopomoć kod neželjenih efekata onkološke terapije / Semir Bešlija ... [et al.]. - Sarajevo : Perfecta, 2015 (Sarajevo : Perfecta). - 30 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 2.000. - Bibliografija: str. 30.

ISBN 978-9926-403-03-4

616-006-085(035)

COBISS.BH-ID 22531334

BHK 820

    REHABILITACIJA pacijenata sa spinalnom lezijom / Narcisa Vavra-Hadžiahmetović ... [et al.]. - Sarajevo : Institut za naučnoistraživački rad i razvoj UKCS, 2015 (Sarajevo : SaVart). - 154 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 145-154.

ISBN 978-9958-00-015-7

616.832-001-08(075.8)

COBISS.BH-ID 22478342

BHK 821

RODIĆ, Renata
    Bez limita : 8 zakona uma za beskonačan uspjeh : spiritualno buđenje sa Venus / Renata Rodić. - 1. izd. - Tuzla : Lijepa riječ, 2017 (Štampano u BiH). - 128 str. : slika autorice ; 25 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Lijepa riječ, Tuzla)

Tiraž 1.000. - O autorici: str. 13-15.

ISBN 978-9926-427-22-1

615.851.2

COBISS.BH-ID 23838214

BHK 822

RODRÍGUEZ-Vida, Alejo
    Ilustrirani atlas ljudskog tijela / [autor Alejo Rodríguez-Vida]. - Sarajevo : Malik Books, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 24 str. : ilustr. ; 30 cm

Kor. nasl. - Izv. stv. nasl.: My illustrated atlas of the human body.

ISBN 978-9926-444-57-0

611(084.4)(02.053.2)

COBISS.BH-ID 24293382

BHK 823

SALIHAGIĆ, Sanela
    Trauma šake / Sanela Salihagić, Zoran Hadžiahmetović, Narcisa Vavra-Hadžiahmetović. - Sarajevo : Institut za naučnoistraživački rad i razvoj, 2014 (Sarajevo : Graphic Car). - 200 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm

Tiraž 100. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-9958-00-004-1

616-001:611.976(075.8)

COBISS.BH-ID 21293062

BHK 824

SARAČ-Hadžihalilović, Aida
    Anatomically - anthropological significance of the skull / Aida Sarač-Hadžihalilović ; [in English prepared Izeta Aganovic-Musinovic ; index prepared Jelena Koprivica]. - Sarajevo : Medicinski fakultet : Medical Faculty, 2017 ([Sarajevo] : Amos Graf). - 95 str. : ilustr. u bojama ; 25 cm

Prijevod djela: Anatomsko-antropološki značaj lobanje. - Tiraž 200. - Bibliografija: str. 77-87. - Registar.

ISBN 978-9958-608-90-2

572.73.087:611.714(075.8)

COBISS.BH-ID 23873798

BHK 825

SEMIZ, Sabina
    Personalizirana terapija tipa 2 dijabetesa / Sabina Semiz. - Sarajevo : Internacionalni univerzitet, 2016 (Sarajevo : Perfecta). - 99 str. : ilustr. ; 24 cm

O autoru: str. 99. - Bibliografija: str. 77-97.

ISBN 978-9958-896-23-1

615.015:616.379-008.64(075.8)

COBISS.BH-ID 22698246

BHK 826

    SINDROM policističnih jajnika / Mithad Hajder ... [et al.]. - Tuzla : Off-set, 2016 (Tuzla : Off-set). - VIII, 455 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija uz svako poglavlje. - Registar.

ISBN 978-9958-31-283-0

618.11-006-07/-08

COBISS.BH-ID 23591174

BHK 827

SLATINA, Enes
    Sanitarno-medicinski značaj toksikologije i rješavanje urgentnih stanja : univerzitetski udžbenik / Enes Slatina ; [autor fotografija Enes Slatina]. - 1. izd. - Sarajevo : Fakultet zdravstvenih studija, 2017 (Sarajevo : Štamparija Armis). - 259 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 255-259.

ISBN 978-9958-692-15-4

615.9(075.8)

COBISS.BH-ID 24252422

BHK 828

SMAJIĆ, Ahmed
    Nutricionizam - ishrana stanovništva : monografija / Ahmed Smajić. - Sarajevo : Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ured za koordinaciju projekata - PCU, 2017 (Sarajevo : Grafičar Promet). - 429 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 100. - Kratka biografija: str. 25-29. - Bibliografija iza svakog poglavlja.

ISBN 978-9958-9369-5-1

613.2

COBISS.BH-ID 23780358

BHK 829

SOFIĆ, Amela
    Dijagnostika i liječenje bolesti debelog crijeva / Amela Sofić, Azra Husić-Selimović. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 214 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija uz svako poglavlje. - Registar.

ISBN 978-9958-27-360-5

616.345-071-085(075.8)

COBISS.BH-ID 23983366

BHK 830

    SPECIJALNA epidemiologija infektivnih bolesti / Ivan Vasilj, Jelena Ravlija, Ivo Curić i suradnici. - Mostar : Sveučilište, 2017 (Mostar : Fram-Ziral). - 424 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-9958-16-077-6

616.9-036.22(075.8)

COBISS.BH-ID 23992838

BHK 831

STOJIĆ, Vildana
    Propedeutika infektološkog pregleda / Vildana Stojić, Dilista Piljić. - Tuzla : Off-set, 2017 (Tuzla : Off-set). - 149 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 300. - Predgovor: str. 9. - Bibliografija: str. 147-149.

ISBN 978-9958-31-315-8

616.9(075.8)

COBISS.BH-ID 24338438

BHK 832

ŠARIĆ-Kundalić, Broza
    Uvod u farmakognoziju I / Broza Šarić-Kundalić, Zoran Maksimović. - Banovići : Mikrotrik, 2016 (Banovići : Mikrotrik). - 121 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 150. - Bibliografija: str. 117-121.

ISBN 978-9958-9890-8-7

615.011/.012(075.8)

COBISS.BH-ID 22827270

BHK 833

TIHIĆ, Nijaz
    Virusi hepatitisa / Nijaz Tihić, Amela Dedeić-Ljubović, Elmir Čičkušić. - 1. izd. - Tuzla : Off-set, 2017 (Tuzla : Off-set). - 147 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 142-145. - Registar.

ISBN 978-9958-31-305-9

616.36-002

COBISS.BH-ID 24133126

BHK 834

    TUMORSKA imunologija / Jasenko Karamehić i saradnici. - Sarajevo : Max Media, 2016 (Sarajevo : Hamdija-štamparija). - 364 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija uz tekst.

ISBN 978-9926-8092-0-1

616-006-097

COBISS.BH-ID 23064838

BHK 835

TUPKOVIĆ, Emir
    Neuropatska bol : kratki vodič / Emir Tupković. - Sarajevo : Bosnalijek, 2015 ([s. l. : s. n.]). - 20 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 20.

ISBN 978-9958-9282-9-1

616.8-009.7(036)

COBISS.BH-ID 22084870

BHK 836

VOLJEVICA, Alma
    Anatomske varijacije glave i vrata : (za studente Medicinskog fakulteta) : fakultetski udžbenik / Alma Voljevica, Elvira Talović, Eldan Kapur. - Sarajevo : Medicinski fakultet, 2016 (Sarajevo : Pentagram). - V, 160 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 23 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. [146]-160.

ISBN 978-9958-608-87-2

611.91/.93(075.8)

COBISS.BH-ID 23303430

BHK 837

VUČINA, Iskra
    Postojeći mehanizmi i pravni okviri učešća organizacija civilnog sektora u zdravstvenom sektoru : istraživanje / [Iskra Vučina, Orle Đurđević]. - Sarajevo : Udruženje Partnerstvo za zdravlje, 2013 ([Tešanj] : Feral Press). - 72 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Podatak o autorima preuzet iz kolofona. - Tiraž 300.

ISBN 978-9958-568-17-6

614.2:061.2(497.6)(049.5)

COBISS.BH-ID 20725766

BHK 838

    ZA zdravo srce : sarajevska studija o prevenciji rizika bolesti srca i krvnih sudova sa ekonomskom analizom / autor studije Arif Smajkić ; [autori] Mirsad Kacila ... [et al.]. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2016 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 174 str. : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 28 cm

Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 171-173. - Conclusions

ISBN 978-9958-27-305-6

616.12-084(497.6)

COBISS.BH-ID 23018758

BHK 839

ZUKIĆ, Esad
    Srednji medicinari u 70 godina gradačačkog zdravstva / Esad Zukić, Elvir Peštalić, Fadil Imširović. - Gradačac : autori, 2015 (Gradačac : Foto Ćiro). - 96 str. : fotogr. ; 25 cm

Slike autora. - Tiraž 500. - Biografij[e] autora: str. 92-95. - Bibliografija: str. 96.

ISBN 978-9926-408-26-8

614.253.5(497.6 Gradačac)

COBISS.BH-ID 2250163862 Inženjerstvo. Tehnika uopće

BHK 840

ALIĆ, Izet
    Rashladni sistemi / Izet Alić, Sandira Eljšan, Indira Buljubašić ; [ilustracije Izet Alić]. - Tuzla : Soreli, 2014 (Tuzla : Soreli). - 187 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 186-187.

ISBN 978-9958-562-08-2

621.56/.59(075.8)

COBISS.BH-ID 21528070

BHK 841

AVDIĆ, Hasan
    Pogodnost održavanja tehničkih sistema / Hasan Avdić. - Tuzla : PrintCom, 2017 (Tuzla : PrintCom). - 190 str. : ilustr. ; 26 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 185-190

ISBN 978-9958-13-128-8

62-7(075.8)

COBISS.BH-ID 24450566

BHK 842

BAJRAKTAREVIĆ-Dobran, Haša
    Rasprostiranje otpadnih voda u otvorenim vodotocima : procesi difuzije i disperzije / Haša Bajraktarević-Dobran. - Sarajevo : Građevinski fakultet, 2012 (Fojnica : "Fojnica"). - VIII, 150 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 150. - Bibliografija: str. 136-142 i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-638-38-1

628.3:66.071(075.8)

COBISS.BH-ID 20127750

BHK 843

BIBIĆ, Dževad
    Motori s unutrašnjim sagorijevanjem : oprema motora / Dževad Bibić. - Sarajevo : Mašinski fakultet, 2017 (Sarajevo : DEA print). - IV, 223 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 50. - Bibliografija: str. 215-219.

ISBN 978-9958-601-60-6

621.43(075.8)

COBISS.BH-ID 23696646

BHK 844

BIKIĆ, Farzet
    Korozija i zaštita / Farzet Bikić. - Zenica : Fakultet za metalurgiju i materijale, 2017 (Zenica : Feta-grand). - 175 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 167-172.

ISBN 978-9958-785-41-2

620.193/.197(075.8)

COBISS.BH-ID 23762694

BHK 845

ČARŠIMAMOVIĆ, Tarik
    Osnovni principi i elementi sistema za upravljanje komunikacijskim mrežama / Tarik Čaršimamović. - Univerzitetsko izd. - Sarajevo : Fakultet za saobraćaj i komunikacije, 2017 (Zenica : Copy & Print). - 391 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 80. - Bibliografija: str. 383-391 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-619-37-3

621.39:654

COBISS.BH-ID 24255750

BHK 846

ČOLIĆ, Mirsad
    Proračun transportnih uređaja / Mirsad Čolić. - Sarajevo : Mašinski fakultet, 2017 (Sarajevo : Pentagram). - III, 245 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 243-245.

ISBN 978-9958-601-64-4

621.86/.87(075.8)

COBISS.BH-ID 24156166

BHK 847

DELIĆ, Salih
    Ventilacija rudnika / Salih Delić. - Tuzla : Rudarski institut, 2016 (Tuzla : Off-set). - 590 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 579-590.

ISBN 978-9958-9109-8-2

622.4

COBISS.BH-ID 22887174

BHK 848

DOKIĆ, Branko
    Energetski pretvarači u obnovljivim izvorima / Branko Dokić, Branko Blanuša, Željko Ivanović. - Banja Luka : Elektrotehnički fakultet ; Beograd : Akademska misao, 2013 (Laktaši : Grafomark). - XIII, 262 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 249-258. - Registar.

ISBN 978-99955-46-17-5 (Elektrotehnički fakultet)

621.314:620.92

COBISS.BH-ID 4034328

BHK 849

DOKIĆ, Branko
    Power electronics : converters and regulators / Branko L. Dokić, Branko Blanuša. - 3rd ed. - [Cham] : Springer, 2015 ([Cham : Springer]). - XVIII, 598 str. : ilustr. ; 25 cm

Foreword / Vladimir Katić, Predrag Pejović: str. V-VIII. - Bibliografija: str. 593-594 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-3-319-09401-4

621.314(075.8)
621.316.721(075.8)

COBISS.BH-ID 22904582

BHK 850

DOMLJAN, Ivana
    Participacija privatnoga sektora u vodoopskrbi / Ivana Domljan. - Mostar : Građevinski fakultet Sveučilišta, 2017 (Mostar : Print Team). - 234 str. : graf. prikazi ; 23 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 210-234 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst

ISBN 978-9926-8171-2-1

628.1:[338.246.88:339.542.4(497.6)

COBISS.BH-ID 24227590

BHK 851

DRAŠKOVIĆ, Danislav
    Inteligentni transportni sistemi : informaciono-komunikacione tehnologije u saobraćaju i logistici / Danislav Drašković. - Travnik : Internacionalni univerzitet, 2017 (Travnik : Internacionalni univerzitet). - 290 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 289-290.

ISBN 978-9958-527-33-3

629.05:007

COBISS.BH-ID 24145670

BHK 852

DŽIDIĆ, Sanin
    Studije o betonu 2015-2016 / Sanin Džidić, Husein Okugić, Emir Bajramović. - Sarajevo : International Burch University, 2017 ([s. l.] : OR Mint). - 257 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 26 cm

Tiraž 100. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-9958-834-57-8

624.012.4

COBISS.BH-ID 24495622

BHK 853

FILIPOVIĆ, Ivan
    Motori s unutarnjim izgaranjem : konstrukcija motora / Ivan Filipović. - Sarajevo : Mašinski fakultet, 2017 (Sarajevo : DEA print). - VI, 405 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 387-389. - Registar.

ISBN 978-9958-601-59-0

621.431(075.8)

COBISS.BH-ID 23582470

BHK 854

HALILBEGOVIĆ, Ermedin
    Inženjerska geologija / Ermedin Halilbegović. - Travnik : Internacionalni univerzitet, 2017 (Travnik : Internacionalni univerzitet). - 112 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 112.

ISBN 978-9958-527-29-6

624.131.1(075.8)

COBISS.BH-ID 23713286

BHK 855

HALILOVIĆ, Velid
    Karakteristike i upotreba motornih pila / Velid Halilović. - Sarajevo : Šumarski fakultet, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 154 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 350. - Bibliografija: str. 144-150 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-616-39-6

621.93(035)

COBISS.BH-ID 24126982

BHK 856

İMECI, Şehabeddin Taha
    Design and manufacture of patch antennas / Ş. Taha İmeci. - Sarajevo : International University, 2017 (Sarajevo : Sabah Print). - 115 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija uz tekst.

ISBN 978-9958-896-35-4

621.396.67

COBISS.BH-ID 24346886

BHK 857

İMECI, Şehabeddin Taha
    Wideband 3dB hybrid couplers / Ş. Taha İmeci. - Sarajevo : International University, 2017 (Sarajevo : Sabah Print). - 80 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija uz tekst.

ISBN 978-9958-896-34-7

621.82

COBISS.BH-ID 24266246

BHK 858

JAHIĆ, Edin
    Projektovanje krovova / Edin Jahić ; [ilustracije Edin Jahić]. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 307 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Univerzitetska knjiga)

Bibliografija: str. 299-302. - Registar.

ISBN 978-9958-27-389-6

692.4(075.8)
624.024(075.8)

COBISS.BH-ID 24539654

BHK 859

JURKOVIĆ, Milan
    Tehnološki procesi : projektiranje i modeliranje / Milan Jurković, Džemo Tufekčić. - 2. izd. - Tuzla : Printcom, 2015 (Tuzla : Printcom). - V, 378 str. : ilustr. ; 25 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Tuzli. - Tiraž 300. - Bibliografija: str. 355-370 i uz tekst.

ISBN 978-9958-13-097-7

621.7/.9:658.5](075.8)
621.7/.9:004.9(075.8)

COBISS.BH-ID 22095878

BHK 860

KASAPOVIĆ, Suad
    Osnove mobilnih komunikacija / Suad Kasapović. - Tuzla : Off-set, 2012 (Tuzla : Off-set). - 255 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 246-253

ISBN 978-9958-31-089-8

621.395.721.5:004.7

COBISS.BH-ID 19902726

BHK 861

KOLOKVIJ Energetika BiH na raskršću - uloga znanja u odlučivanju i tranziciji (2016 ; Sarajevo)
    Energetika BiH na raskršću - uloga znanja u odlučivanju i tranziciji / Kolokvij, Sarajevo, 30. novembra 2016. ; urednici K. [Kemal] Hanjalić ... [et al.]. - Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine = Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina, 2017 (Sarajevo : Blicdruk). - 125 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Posebna izdanja / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine ; knj. 170. Odjeljenje tehničkih nauka, Odbor za energiju, energetiku i okoliš ; knj. 18)

Dostupno i na: http://www.anubih.ba/images/publikacije/posebna_izdanja/OTN/18_posebna_izdanja_CLXX_18_EnergetikaBiH.pdf. - Na spor. nasl. str.: Energy Sector of Bosnia and Herzegovina at a Crossroads - the Role of Knowledge in Decision-Making and Transitions. - Tiraž 300

ISBN 978-9926-410-21-6

620.9(497.6)(063)(082)

COBISS.BH-ID 23934726

BHK 862

MANJGO, Mersida
    Mašinski elementi 1 / Mersida Manjgo, Fadil Islamović, Dženana Gačo. - Mostar : Univerzitet "Džemal Bijedić", Mašinski fakultet, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 246 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 400. - Bibliografija: str. 240.

ISBN 978-9958-058-01-1

621.81(075.8)

COBISS.BH-ID 21078278

BHK 863

NEIMARLIJA, Nagib
    Energetski sistemi / Nagib Neimarlija. - 1. izd. - Zenica : Institut za privredni inženjering, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 406 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 347-350 i uz tekst.

ISBN 978-9958-886-14-0

620.9(075.8)

COBISS.BH-ID 24419846

BHK 864

OBUĆINA, Murčo
    Use of sustainable wood building materials in Bosnia and Herzegovina, Slovenia and Sweden / Murčo Obućina, Manja K. Kuzman, Dick Sandberg. - Sarajevo : Mechanical Engineering Faculty, 2017 ([Sarajevo] : Dobra knjiga). - 216 str. : ilustr., graf. prikazi ; 29 cm

Bibliografija uz pojedina poglavlja.

ISBN 978-9958-601-65-1

674:624.011.1

COBISS.BH-ID 24184326

BHK 865

OMANOVIĆ-Mikličanin, Enisa
    Uvod u nanotehnologiju / Enisa Omanović-Mikličanin, Almir Badnjević. - 1. izd. - Sarajevo : Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, 2017 ([Sarajevo] : Mediabiro). - 140 str. : ilustr. u bojama ; 25 cm

Na nasl. str.: Univerzitetsko izd. - Tiraž 500. - Bibliografija: str. 129-136.

ISBN 978-9958-597-56-5

620.3(075.8)

COBISS.BH-ID 23810822

BHK 866

OSMIĆ, Jakub
    Vjetroelektrane : modeliranje, upravljanje i simulacije / Jakub Osmić, Mirza Kušljugić ; [ilustracije Jakub Osmić]. - Tuzla : Off-set, 2017 (Tuzla : Off-set). - VIII, 196 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm + Ispravke ([1] list)

Tiraž 150. - Bibliografija: str. 193-196.

ISBN 978-9958-31-330-1

621.311.245

COBISS.BH-ID 24711686

BHK 867

    OSNOVI elektrotehnike : praktikum. Dio 1 / Izudin Kapetanović ... [et al.]. - Tuzla : PrintCom, 2017 (Tuzla : PrintCom). - III, 181 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 250. - Bibliografija: str. 181.

ISBN 978-9958-13-126-4

621.3.024(075.8)(076.1)

COBISS.BH-ID 24228614

BHK 868

PIKULA, Boran
    Osnovi dinamike vozila / Boran Pikula, Suada Dacić. - 1. izd. - Sarajevo : Mašinski fakultet, 2017 (Sarajevo : DEA print). - 205 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 50. - Bibliografija: str. 199-201.

ISBN 978-9958-601-61-3

629.3.015(075.8)

COBISS.BH-ID 23699718

BHK 869

    PRAKTIKUM iz korozije i zaštite / Fehim Korać ... [et al.]. - Sarajevo : Prirodno-matematički fakultet, 2017 (Sarajevo : DEA print). - 135 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 135.

ISBN 978-9958-592-98-0

620.19(075.8)(076)

COBISS.BH-ID 24507398

BHK 870

SILAJDŽIĆ, Irem
    Anaerobna digestija : najbolja raspoloživa tehnika za upravljanje otpadom iz prehrambene industrije / Irem Silajdžić, Nusret Imamović, Melina Džajić-Valjevac. - Sarajevo : Enova, 2017 (Zenica : Fetagrand). - 95 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 79-95 ; bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-021-02-2

628.477.042

COBISS.BH-ID 23849478

BHK 871

SMAJLOVIĆ, Jasmina
    Mikroorganizmi u obradi otpadnih voda / Jasmina Smajlović, Fatima Numanović, Vahida Selimbašić ; [ilustracije Muamer Smajlović]. - Tuzla : Harfo-Graf, 2016 (Tuzla : Harfo-Graf). - X, 188 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 60. - Bibliografija: str. 167-171. - Registar.

ISBN 978-9958-49-052-1

628.3:579.8(075.8)

COBISS.BH-ID 22833670

BHK 872

SMAKA, Senad
    Mali i specijalni električni strojevi / Senad Smaka, Šemsudin Mašić. - 1. izd. - Sarajevo : Elektrotehnički fakultet, 2017 ([s. l. : s. n.]). - VIII, 311 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

Na dnu nasl. str.: Univerzitetsko izdanje. - Tiraž 100. - Bibliografija uz svako poglavlje. - Registar.

621.313(075.8)

COBISS.BH-ID 24271110

BHK 873

ŠIŠIĆ, Ifet
    Konstrukcioni materijali : prehrambena industrija / Ifet Šišić, Osman Perviz. - Bihać : Biotehnički fakultet, 2013 (Sarajevo : Graf-X). - 243 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 240-242. - Sadržaj s nasl. str.: Konstrukcioni (tehnički) materijali ; Korozioni procesi i zaštita od korozije ; Recikličnost i reciklaža ambalažnih i drugih materijala

ISBN 978-9958-9265-6-3

620.1/.2(075.8)

COBISS.BH-ID 20508166

BHK 874

TOPALOVIĆ, Mirsad
    Osnove potresnog inženjerstva / Mirsad Topalović, Damir Zenunović. - 1. izd. - Tuzla : Off-set, 2017 (Tuzla : Off-set). - VII, 310 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 302-310.

ISBN 978-9958-31-299-1

624.042.7(075.8)
699.841(075.8)

COBISS.BH-ID 24024838

BHK 875

VIŠEKRUNA, Antonija
    Tehnologija vode i obrada otpadnih voda / Antonija Višekruna. - Mostar : Sveučilište, Agronomski i prehrambeno tehnološki fakultet, 2017 (Mostar : Fram Ziral). - 245 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 100. - Bibliografija uz svako poglavlje. - Pojmovnik: str. 231-245.

ISBN 978-9958-16-082-0

628.3(075.8)

COBISS.BH-ID 24465414

BHK 876

VUKOJEVIĆ, Nedeljko
    Priručnik iz mašinskih elemenata : (zbirka proračuna, tabela i dijagrama) / Nedeljko Vukojević. - 1. izd. - Zenica : Univerzitet, 2017 (Zenica : Feta - Grand). - 217 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija: str. 217.

ISBN 978-9958-639-91-3

621.81(075.8)

COBISS.BH-ID 24050182

BHK 877

ZNANSTVENA konferencija Duvnjaci (o) Duvnu (2016 ; Tomislavgrad)
    Znanstvena konferencija Duvnjaci (o) Duvnu : energetski, poljoprivredno-stočarski, šumarski, turistički i lovnogospodarski potencijali duvanjskoga kraja, Tomislavgrad, 17. rujna 2016. : zbornik radova / glavni urednik Mate Buntić. - Tomislavgrad : Naša ognjišta, 2017 (Široki Brijeg : Suton). - 207 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. - (Knjižnica Naših ognjišta ; knj. 227)

Tiraž 300. - Bibliografija uz većinu poglavlja i uz tekst. - Summaries.

ISBN 978-9958-782-56-5

620.9(497.6 Tomislavgrad)(063)(082)
636(497.6 Tomislavgrad)(063(082)

COBISS.BH-ID 2474752663 Poljoprivreda. Šumarstvo. Stočarstvo. Lov i ribolov

BHK 878

AKAGIĆ, Asima
    Svojstva voća za proizvodnju sokova / Asima Akagić, Amila Vranac. - Sarajevo : Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, 2017 ([Sarajevo] : Grafika Šaran). - 196 str. : ilustr. u bojama ; 25 cm

Tiraž 50. - Bibliografija: str. 181-196.

ISBN 978-9958-597-57-2

634.1:641.1]:635.077(075.8)

COBISS.BH-ID 23821062

BHK 879

ALIMAN, Jasmina
    Osnove voćarstva sa praktikumom / Jasmina Aliman, Jasna Hasanbegović. - Mostar : Univerzitet "Džemal Bijedić", Agromediteranski fakultet, 2017 ([Zagreb] : Intergrafika). - [2], 161 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 29 cm

Bibliografija: str. 160-161.

ISBN 978-9926-434-15-1

634.1(075.8)(076)

COBISS.BH-ID 24415750

BHK 880

AVDIĆ, Jasna
    Lukovičasto cvijeće / Jasna Avdić. - Sarajevo : Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, 2016 (Sarajevo : Grafičar Promet). - 269 str. : ilustr. u bojama ; 25 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 267-268.

ISBN 978-9958-597-43-5

635.9:631.532.1

COBISS.BH-ID 22588422

BHK 881

DŽUBUR, Ahmed
    Smilje - Helichrysum italicum (Roth) G. Don / Ahmed Džubur. - 1. izd. - Mostar : Univerzitet "Džemal Bijedić", Agromediteranski fakultet, 2017 (Grude : Grafotisak). - 192 str. : fotogr. u bojama ; 26 cm. - (Edicija Ljekovito bilje)

Tiraž 2.000. - Bibliografija: str. 191-192.

ISBN 978-9926-434-10-6

633.88(084)
582.998:615.322(084)

COBISS.BH-ID 23645446

BHK 882

GAŠI, Fuad
    Konvencionalne metode i genetičke modifikacije u oplemenjivanju biljaka / Fuad Gaši, Adaleta Durmić Pašić. - Tuzla : Off-set, 2015 (Tuzla : Off-set). - 80 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 80.

ISBN 978-9958-31-211-3

631.52

COBISS.BH-ID 22152454

BHK 883

    GENETIKA i oplemenjivanje jabuke / Fuad Gaši ... [et al.]. - Sarajevo : Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, 2013 (Tuzla : PrintCom). - 215 str. : ilustr. u bojama ; 25 cm

Tiraž 1.000. - Biografije: str. 212-215. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-9958-597-30-5

634.11-53:575.113(075.8)

COBISS.BH-ID 20242950

BHK 884

HADŽIAHMETOVIĆ-Jurida, Elvira
    Ekologija ishrane pasa / Elvira Hadžiahmetović Jurida. - Tuzla : Off-set, 2017 (Tuzla : Off-set). - 103 str . : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 150. - Bibliografija: str. 87-91. - Summary. - Registar.

ISBN 978-9958-31-285-4

636.7.085(075.8)

COBISS.BH-ID 23630598

BHK 885

LETO, Alma
    Osnove hemije tla / Alma Leto. - 1. izd. - Mostar : Univerzitet "Džemal Bijedić", Agromediteranski fakultet, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 191 str. : fotogr. u bojama, graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 150. - Bibliografija: str. 187-190.

ISBN 978-9926-434-13-7

631.4(075.8)
550.4(075.8)

COBISS.BH-ID 23763206

BHK 886

LOJO, Ahmet
    Snimanje taksacionih podataka na terenu za potrebe izrade šumskogospodarske osnove = Collecting of inventory data for the purpose of making forest management plan / Ahmet Lojo, Besim Balić, Tomáš Pikula. - Sarajevo : Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine ; Brandýs nad Labem : Ústav pro hospodářskou úpravu lesů - ÚHÚL, 2017 (Brandýs nad Labem : Ústav pro hospodářskou úpravu lesů - ÚHÚL). - 130 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 120. - Bibliografija: str. 62.

ISBN 978-9958-9291-1-3

630*5(497.6)

COBISS.BH-ID 24433158

BHK 887

    MELIORATIVNA kategorizacija izdanačkih bukovih šuma na području Kantona Sarajevo / Ćemal Višnjić ... [et al.]. - Sarajevo : Šumarski fakultet, 2016 (Fojnica : "Fojnica"). - 115 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 25 cm

Tiraž 400. - Bibliografija: str. 109-115.

ISBN 978-9958-616-34-1

630*222:582.632.2(497.6 Sarajevo)(075.8)

COBISS.BH-ID 23453190

BHK 888

    MELIORATIVNA kategorizacija izdanačkih bukovih šuma na području Kantona Sarajevo [Elektronski izvor] / Ćemal Višnjić ... [et al.]. - El. knjiga. - Sarajevo : Šumarski fakultet, 2016

Način pristupa (URL): http://www.sfsa.web.ba/v2/stranica/publikacije-86. - Nasl. s nasl. ekrana

ISBN 978-9958-616-33-4

630*222:582.632.2(497.6 Sarajevo)(075.8)

COBISS.BH-ID 23453446

BHK 889

NAUČNO-stručni simpozij Poljoprivredna proizvodnja i zaštita okoliša u funkciji razvoja ruralnih područja (4 ; 2017 ; Tuzla)
    Poljoprivredna proizvodnja i zaštita okoliša u funkciji razvoja ruralnih područja : zbornik radova / Četvrti Naučno-stručni simpozij, Tuzla, 26. 5. 2017. godine. - Tuzla : In Scan, 2017 (Tuzla : In Scan). - 157 str. ; 25 cm

Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-894-35-0

631.15:502(063)(082)

COBISS.BH-ID 24060422

BHK 890

    OSNOVE biljne proizvodnje / Hamdija Čivić ... [et al.]. - Sarajevo : Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, 2017 (Sarajevo : Grafičar Promet). - 398 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 29 cm

Tiraž 1.000. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-9958-9369-6-8

633/635

COBISS.BH-ID 23941126

BHK 891

    SADNICE i presadnice : rasadnička proizvodnja / Besim Salkić ... [et al.]. - Srebrenik : Printas, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 180 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 174-177.

ISBN 978-9958-547-19-5

631.53/.54

COBISS.BH-ID 23784710

BHK 892

SIMPOZIJ Unapređenje poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u kraškim, brdskim i planinskim područjima - racionalno korištenje i zaštita (2016 ; Sarajevo)
    Simpozij Unapređenje poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u kraškim, brdskim i planinskim područjima - racionalno korištenje i zaštita, Sarajevo, 23. juna/lipnja 2016. : zbornik radova / urednici Taib Šarić, Vladimir Beus. - Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine = Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 306 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Posebna izdanja / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine ; knj. 169. Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka ; knj. 26)

Dostupno i na: http://www.anubih.ba/images/publikacije/posebna_izdanja/PRIMAT/26_posebna_izdanja_CLXIX_26/Krs%202016.pdf. - Na spor. nasl. str.: Symposium Improvement of Agriculture, Forestry and Water Management in the Region the Hilly and Mountainous Areas - Sustainable Use and Protection. - Tiraž 350. - Bibliografija uz svaki rad. - Summaries.

ISBN 978-9926-410-17-9

631(497.6)(063)(082)
630(497.6)(063)(082)
556(497.6)(063)(082)

COBISS.BH-ID 23757318

BHK 893

SOKOLOVIĆ, Dževada
    Projektovanje šumskih kamionskih puteva / Dževada Sokolović. - Sarajevo : Šumarski fakultet, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 163 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 25 cm

Bibliografija: str. 155-159.

ISBN 978-9958-616-46-4

630:625.711.84(075.8)

COBISS.BH-ID 24480006

BHK 894

    STROJEVI za sistematizaciju zemljišta, obradu i gnojidbu tla / Petar Lukač ... [et al.]. - Mostar : Sveučilište, 2017 (Vinkovci : Zebra). - [9], 312 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 25 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Mostaru = Manualia Universitas studiorum Mostariensis)

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 309-312.

ISBN 978-9958-16-076-9

631.3(075.8)

COBISS.BH-ID 23972870

BHK 895

ŠABANOVIĆ, Elvedin
    Ljekovite biljne vrste na Visočici / [Elvedin Šabanović, Sanida Bektić] ; [fotografije Elvedin Šabanović, Džanin Jamaković]. - Sarajevo : Dobra knjiga ; Visoko : Zavičajni muzej, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 301 str. : fotogr. u bojama ; 24 cm

Tiraž 150. - Bibliografija: str. 279-301. - Pojmovnik manje poznatih pojmova: str. 278.

ISBN 978-9958-27-368-1

633.88(497.6)(075.8)

COBISS.BH-ID 24251910

BHK 896

TEMIM, Elma
    Sobno bilje / Elma Temim, Boris Dorbić. - Mostar : Univerzitet "Džemal Bijedić", Agromediteranski fakultet, 2017 (Mostar : Green). - 73 str. : fotogr. u bojama ; 25 cm

Bibliografija: str. 72-73.

ISBN 978-9926-434-14-4

635.91(075.8)

COBISS.BH-ID 24089862

BHK 897

VOJNIKOVIĆ, Sead
    Zaštićena šumska područja u Bosni i Hercegovini / Sead Vojniković. - Sarajevo : Šumarski fakultet, 2017 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 220 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 250. - Bibliografija: str. 204-218 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-616-44-0

630(497.6)(075.8)

COBISS.BH-ID 24466438636.09 Veterina

BHK 898

    AVIJARNA klamidioza / Edin Šatrović ... [et al.]. - 1. izd. - Sarajevo : Veterinarski fakultet, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 117 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 99-117.

ISBN 978-9958-599-66-8

636.6.09:579.882

COBISS.BH-ID 24032774

BHK 899

VELIĆ, Lejla
    Bolest plavog jezika / Lejla Velić, Jasmin Omeragić. - Sarajevo : Veterinarski fakultet, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 138 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 100. - Bibliografija uz svako poglavlje. - Registar.

ISBN 978-9958-599-68-2

636.09:578.823(075.8)

COBISS.BH-ID 24108294

BHK 900

    VETERINARSKA toksikologija / Indira Mujezinović ... [et al.]. - 1. izd. - Sarajevo : Veterinarski fakultet, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 244 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 239-244. - Registar.

ISBN 978-9958-599-67-5

636.09:615.9(075.8)

COBISS.BH-ID 2409677464 Domaćinstvo. Ugostiteljstvo. Hotelijerstvo

BHK 901

DELIĆ, Dževida
    Bosanskohercegovačka jela / Dževida Delić. - Tuzla : Soreli, 2017 (Tuzla : Soreli). - 109 str. : fotogr. u bojama ; 25 cm

Tiraž 100. - O autorici: str. [111]. - Bibliografija: str. [110].

ISBN 978-9958-562-17-4

641.568(497.6)(083.12)

COBISS.BH-ID 23920902

BHK 902

LEKO, Dragica
    Zlatna knjiga torti / Dragica Leko, Anja Knezović ; [amaterske fotografije Mirna Leko]. - Široki Brijeg : Suton, 2016 (Široki Brijeg : Suton). - 199 str. : ilustr. u bojama ; 23 cm

ISBN 978-9958-655-45-6

641.85(083.12)

COBISS.BH-ID 22712070

BHK 903

    NAŠI odabrani recepti 2 / [urednica Azra Hasanović ; fotografije Almir Džanović]. - Brčko distrikt : Udruženje žena Bošnjakinja ; Tuzla : Off-set, 2017 (Tuzla : Off-set). - 96 str. : fotogr. u bojama ; 23 cm

Tiraž 1.000

ISBN 978-9958-31-296-0

641.55(497.6)(083.12)

COBISS.BH-ID 23854086656 Saobraćaj (organizacija i kontrola). Transport. Pošte

BHK 904

BOSNA i Hercegovina. Zakoni itd.
    Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine : napomene, pregled prekršajnih kazni, registar pojmova, prilog drugih propisa / [priredio] Ljubo Todorović. - Sarajevo : Fineks, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 255 str. ; 25 cm. - (Biblioteka Mostovi)

Tiraž 400. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-041-30-3

656.1(497.6)(094.5.07)

COBISS.BH-ID 23746310

BHK 905

DELJANIN, Abidin
    Saobraćajno komunikacijski sistemi / Abidin Deljanin, Fadila Kiso. - Sarajevo : Fakultet za saobraćaj i komunikacije, 2015 (Sarajevo : Amos Graf). - 690 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 667-678.

ISBN 978-9958-619-32-8

656.1/.8(075.8)

COBISS.BH-ID 22604038

BHK 906

DIREKCIJA za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine (Banja Luka)
    BHATM Project : turning the impossible into the possible / [Bosnia and Herzegovina Directorate of Civil Aviation] = BHATM projekat : moguće od nemogućeg / [Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine] ; [priređivač, arragend by Đorđe Ratkovica ; prevod na engleski jezik, English translation Srđan Krsman ... [et al.]. - Laktaši : Grafomark, 2017 (Laktaši : Grafomark). - 147 str. : fotogr. u bojama ; 29 cm

Tekst uporedo na engl. i srp. jeziku. - Lat. i ćir.

ISBN 978-99976-36-04-1

656.715(497.6)(084)

COBISS.BH-ID 24520454

BHK 907

JAGODIĆ, Zijad
    Osnove saobraćaja / Zijad Jagodić. - Tuzla : Evropski univerzitet "Kallos", 2017 (Banja Luka : Markos). - XIV, 325 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 200. - Bilješka o autoru: str. 325. - Bibliografija: str. 315-320 i uz tekst.

ISBN 978-9926-450-00-7

656.1/.8(075.8)

COBISS.BH-ID 24392454

BHK 908

JUSUFRANIĆ, Ibrahim
    Saobraćajni sistemi : teorija, transport, tehnologija, trendovi / Ibrahim Jusufranić. - Travnik : Internacionalni univerzitet, 2017 (Travnik : Internacionalni univerzitet). - 404 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 402-404.

ISBN 978-9958-527-31-9

656.1/.8(075.8)

COBISS.BH-ID 24040198

BHK 909

KISO, Fadila
    Metode vrednovanja u planiranju i projektovanju saobraćajne infrastrukture / Fadila Kiso, Abidin Deljanin. - Sarajevo : Fakultet za saobraćaj i komunikacije, 2017 (Sarajevo : Amos Graf). - 370 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 363-366 i uz tekst.

ISBN 978-9958-619-35-9

711.7:656.1(075.8)
338.47:656.1(075.8)

COBISS.BH-ID 23626502

BHK 910

MEHANOVIĆ, Mustafa
    Planiranje u saobraćaju, prevozu i komunikacijama / Mustafa Mehanović ; [ilustrator Džana Mehanović ; autor slika Mustafa Mehanović]. - 1. izd. - Sarajevo : Fakultet za saobraćaj i komunikacije, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - XII, 564 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Univerzitetsko izdanje)

Tiraž 200. - Bilješka o autoru: str. 564. - Bibliografija: str. 541-546 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-619-36-6

656(075.8)

COBISS.BH-ID 23746822

BHK 911

PREINDLSBERGER-Mrazović, Milena
    Bosanska istočna željeznica : ilustrovani vodič na bosanskohercegovačkim državnim linijama Sarajevo-Uvac i Međeđa-Vardište / Milena Prajndlsberger-Mrazović ; [prevodilac Vahidin Preljević ; crteže uz tekst uradili Ewald Arndt, Ludwig Hans Fischer ; amaterske snimke uradili F. Topic, Otto Denk]. - 1. izd. - Sarajevo : SPKD "Prosvjeta", 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 236 str. : ilustr. ; 21 cm

Prijevod djela: Die Bosnische Ostbahn / von Milena Preindlsberger-Mrazović. - Ćir. - Slika autorice. - Tiraž 500. - Milena u zemlji prepuna čari / Dragana Tomašević: str. 9-27.

ISBN 978-9958-821-34-9

656.2(497.6)(091)(036)

COBISS.BH-ID 24322822

BHK 912

    PRIJEVOZ opasnih tvari / Ivan Ševo ... [et al.]. - 2. izd. - Široki Brijeg : Centar motor, 2015 ([Banja Luka] : Grafid). - 158 str. : ilustr. ; 23 cm

Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 155-156.

ISBN 978-9958-0941-3-2

656.1.073.436:620.26(035)

COBISS.BH-ID 22274822

BHK 913

SMAILHODŽIĆ, Akif
    Prekršaji i kazne u Zakonu o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine / Akif Smailhodžić. - Tešanj : Planjax komerc, 2017 (Tešanj : Planjax print). - 87 str. ; 21 cm

Kor. stv. nasl.: Prekršaji i kazne u saobraćaju

ISBN 978-9958-34-262-2

656.1.05:343.346(497.6)

COBISS.BH-ID 24144134657 Računovodstvo. Knjigovodstvo

BHK 914

BAJRIĆ, Muhamed
    Financijsko računovodstvo : osnove sa MRS i MSFI / Muhamed Bajrić. - Travnik : Internacionalni univerzitet, 2016 (Travnik : [s. n.]). - 392 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 384-386 i uz tekst.

ISBN 978-9958-527-21-0

657(075.8)

COBISS.BH-ID 22826502

BHK 915

GRBAVAC, Josipa
    Osnove računovodstva / Josipa Grbavac, Mirjana Hladika. - Mostar : Sveučilište, Ekonomski fakultet, 2017 (Široki Brijeg : Logitip). - 320 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 317-318 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-16-083-7

657(075.8)

COBISS.BH-ID 24497414

BHK 916

KAPIĆ, Reuf
    Revizija / Reuf Kapić. - Tuzla : Off-set : Econ, 2012 (Tuzla : Off-set). - 361 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 500. - Rječnik osnovnih pojmova: str. 337-360. - Bibliografija: str. 361.

ISBN 978-9958-31-099-7

657.6

COBISS.BH-ID 20193542

BHK 917

KURTANOVIĆ, Senada
    Računovodstvo / Senada Kurtanović. - 1. izd. - Fojnica : "Fojnica", 2015 (Fojnica : "Fojnica"). - 314 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 311-31 i uz tekst.

ISBN 978-9958-17-069-0

657(075.8)

COBISS.BH-ID 22538246

BHK 918

NOVALIJA Islambegović, Selma
    Specijalna računovodstva II / Selma Novalija Islambegović ; [crteži Safet Novalija]. - Tuzla : Off-set, 2015 (Tuzla : Off-set). - VIII, 278 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 50. - Bibliografija: str. 267-275 i uz tekst.

ISBN 978-9958-31-214-4

657(075.8)

COBISS.BH-ID 22265094

BHK 919

PILJIĆ, Jozo
    Računovodstvo privrednih društava / Jozo Piljić. - Tuzla : Off-set, 2017 (Tuzla : Off-set). - XI, 826 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 821-823 i uz tekst.

ISBN 978-9958-31-313-4

657:334.7(497.6)

COBISS.BH-ID 24282630658 Ekonomika i organizacija preduzeća

BHK 920

ALIĆ, Adi
    Brand equity trgovačkih brandova / Adi Alić. - Sarajevo : Ekonomski fakultet, 2017 (Sarajevo : Top Dog). - 441 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 339-382.

ISBN 978-9958-25-125-2

658.8

COBISS.BH-ID 24039942

BHK 921

DELIĆ, Sabina
    Ekonomika poslovnih sistema u šumarstvu / Sabina Delić, Dženan Bećirović. - Sarajevo : Šumarski fakultet, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 256 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 247-253 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-616-45-7

658:630(075.8)

COBISS.BH-ID 24465926

BHK 922

FEHRIĆ, Fahrudin
    Savremeno poslovanje : marketing menadžment u kreiranju konkurentnosti / Fahrudin Fehrić, Sanja Zekić, Kemo Čamdžija. - Tuzla : Off-set, 2017 (Tuzla : Off-set). - 411 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 403-410 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-31-297-7

658.8:005.5]:339.137.2

COBISS.BH-ID 23974918

BHK 923

HUSAKOVIĆ, Dijana
    Društveno odgovorno poslovanje kao konkurentska strategija preduzeća u Bosni i Hercegovini / Dijana Husaković. - Zenica : Ekonomski fakultet, 2016 (Zenica : Plan plus). - 191 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Predgovor: str. 9-10. - Bibliografija: str. 177-189 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-639-84-5

658:005.21(497.6)

COBISS.BH-ID 23481094

BHK 924

VASELIĆ, Darko
    Shopper marketing uticaj na category management / Darko Vaselić. - Sarajevo : Altermedia, 2017 ([Sarajevo] : Avery). - 353 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 347-353 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-675-02-7

658.8:005.5

COBISS.BH-ID 23977478

BHK 925

VUJIĆ, Saša
    Marketing poslovanja lokacije / Saša Vujić, Slobodan Vujić. - Fojnica : "Fojnica", 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 279 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija: str. 275-279.

ISBN 978-9958-17-099-7

658.8

COBISS.BH-ID 24054278659 Reklama. Oglašavanje. Odnosi sa javnošću

BHK 926

DUPANOVIĆ, Ekrem
    The best of adriatic creative directors / Ekrem Dupanović ; [prevodilac, translator Adnan Arnautlija]. - Sarajevo : No Limit, 2016 (Zagreb : Printera). - 381 str. : fotogr. ; 28 cm

Bos. tekst i engl. prijevod.

ISBN 978-9958-9936-2-6

659.1

COBISS.BH-ID 2353613466 Hemijska tehnologija. Hemijske i srodne industrije

BHK 927

AVDUŠINOVIĆ, Hasan
    Željezni liv. Knj. 1 / Hasan Avdušinović. - Zenica : Fakultet za metalurgiju i materijale, 2015 (Zenica : Feta-grand). - 132 str. : ilustr. ; 26 cm

Tiraž 70. - Bibliografija: str. 128-130 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-785-31-3

669.13(075.8)

COBISS.BH-ID 22025478

BHK 928

BURGIĆ, Mustafa
    Ravnotežni dijagrami rastvorljivosti u tehnologiji mineralnih soli / Mustafa Burgić, Gordan Avdić, Franc Andrejaš. - Tuzla : Soreli, 2017 (Tuzla : Soreli). - VI, 314 str. : graf. prikazi ; 26 cm. - (Udžbenici Univerziteta u Tuzli = Manualia Universitas studiorum Tuzlaensis)

Tiraž 50. - Kor. stv. nasl.: Ravnotežni dijagrami rastvorljivosti u tehnologiji neorganskih soli. - Bibliografija: str. 313-314.

ISBN 978-9958-562-19-8

66.06:546(075.8)

COBISS.BH-ID 24456454

BHK 929

DURAKOVIĆ, Jusuf
    Goriva i sagorijevanje / Jusuf Duraković. - Zenica : Fakultet za metalurgiju i materijale, 2017 (Zenica : Feta grand). - VIII, 188 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 179-181.

ISBN 978-9958-785-40-5

662.61(075.8)

COBISS.BH-ID 23668486

BHK 930

ORUČ, Mirsada
    Ispitivanje materijala visokozahtjevnih komponenti / Mirsada Oruč, Raza Sunulahpašić, Mustafa Hadžalić. - Zenica : Fakultet za metalurgiju i materijale, 2016 (Zenica : Feta-grand). - 103 str. : ilustr. ; 26 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 96-98.

ISBN 978-9958-785-39-9

669.018:620.1(075.8)

COBISS.BH-ID 23528454

BHK 931

PROLIĆ, Mesud
    Njeno veličanstvo kafa / Mesud Prolić ; autor ilustracija Mahmut Latifić. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2016 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 61 str. : ilustr. ; 20 cm

Bilješka o autoru: str. 61. - Rječnik manje poznatih riječi i izraza: str. 59.

ISBN 978-9958-27-321-6

663.93

COBISS.BH-ID 23205894

BHK 932

SADADINOVIĆ, Jasminka
    Organska hemijska tehnologija / Jasminka Sadadinović, Zoran Iličković. - Tuzla : In Scan, 2017 (Tuzla : In Scan). - 343 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 339-343.

ISBN 978-9958-894-39-8

66

COBISS.BH-ID 24665350

BHK 933

    TEHNOLOGIJA sokova i nektara / [Asima Akagić ... [et al.] ; uredile Asima Akagić, Nermina Spaho. - Sarajevo : Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, 2017 ([Sarajevo] : Grafika Šaran). - 385 str. : ilustr. u bojama ; 25 cm

Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-9958-597-62-6

663.8(075.8)

COBISS.BH-ID 24162310664 Prehrambena industrija

BHK 934

KARAHMET, Enver
    Higijena i sanitacija pogona u prehrambenoj industriji / Enver Karahmet, Almir Toroman, Suad Hamidović. - Sarajevo : Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, 2017 (Sarajevo : Grafičar promet). - 230 str. : ilustr. ; 25 cm

Autori: str. 229-230. - Bibliografija: str. 216-228

ISBN 978-9958-597-54-1

664:614.31(075.8)
664:579.67(075.8)

COBISS.BH-ID 23575046

BHK 935

MILIČEVIĆ, Dijana
    Prehrambeno procesno inženjerstvo / Dijana Miličević, Gordan Avdić. - Tuzla : In Scan, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 237 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm. - (Udžbenici Univerziteta u Tuzli = Manualia Universitatis studiorum Tuzlaensis)

Tiraž 100. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-9958-894-36-7

664(075.8)

COBISS.BH-ID 2419763867/69 Razne industrije i zanati

BHK 936

AHMAD, Jamal
    Obrada polimernih kompozita / Jamal Ahmad ; prijevod odabranih poglavlja Sabahudin Ekinović, Edin Begović. - Zenica : Univerzitet, 2014 (Zenica : Copy & Print). - IV, 202 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 100. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-9958-639-58-6

678.7:693.98](075.8)

COBISS.BH-ID 21327110

BHK 937

BILOPAVLOVIĆ, Vinko
    Ukrasni kamen u Hercegovini : (popularizacija poduzetništva i obrade kamena) / Vinko Bilopavlović ; [izvorne fotografije Vinko Bilopavlović]. - Mostar : Građevinski fakultet Sveučilišta, 2017 (Široki Brijeg : Logotip). - 221 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm

Tiraž 300. - Bilješka o autoru: str. 213. - Bibliografija: str. 209-212.

ISBN 978-9926-8171-1-4

679.85(497.6 Hercegovina)

COBISS.BH-ID 24205574

BHK 938

HAJDAREVIĆ, Seid
    Mehanička svojstva drveta / Seid Hajdarević, Murčo Obućina. - Sarajevo : Mašinski fakultet, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 240 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 181-184, 231-234.

ISBN 978-9958-601-68-2

674.03:620.17(075.8)

COBISS.BH-ID 24525574

BHK 939

ILIČKOVIĆ, Zoran
    Polimeri i polimerizacijski procesi : teorijske osnove sa praktikumom / Zoran Iličković, Zahida Ademović, Jasmin Suljagić. - Tuzla : In Scan, 2017 (Tuzla : In Scan). - 165 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 150. - Bibliografija: str. 164-165.

ISBN 978-9958-894-41-1

678.02:66.095.26

COBISS.BH-ID 24760582

BHK 940

JANKOVIĆ, Dragana
    Microscopic shrinkage coefficient in mesoscopic lattice models for drying and microcrack simulations / Dragana Jankovic. - Sarajevo : autor, 2017 ([s. l. : s. n.]). - XV, 235 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

Podatak o izdavaču preuzet iz CIP-a. - Author bibliography: str. V-VII. - Glossary: str. 195-213. - Bibliografija: str. 215-235

ISBN 978-9926-442-60-6

691.32:620.17

COBISS.BH-ID 2439117471/72 Prostorno uređenje. Urbanizam. Arhitektura

BHK 941

ASLANI, Mirsada
    Zenica - graditeljska baština / [autorica tekstova Mirsada Aslani]. - Zenica : Grad Zenica : Muzej grada Zenice, 2015 ([s. l. : s. n.]). - 112 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm

Tiraž 500. - Umjesto predgovora: str. 3-4

ISBN 978-9958-0985-3-6

725.94(497.6 Zenica)
726(497.6 Zenica)
930.85(497.6 Zenica)

COBISS.BH-ID 21237766

BHK 942

    ATINSKA povelja i misao arhitekata i urbanista FNRJ 1950-ih / [priredio] Branislav Krstić. - Beograd : B. Krstić, 2014 (Đurinci : Atom štampa). - 470 str. : tabele ; 21 cm

Tiraž 300. - Uvod / Branislav Krstić: str. 9-14. - Misao arhitekata i urbanista Jugoslavije 1950-ih godina / Branislav Krstić: str. 15-74. - Bibliografija i bilješke uz tekst

ISBN 978-86-918241-0-5

71/72(497.1)(082)
71/72:005.745(497.5)"1950"

COBISS.BH-ID 211015436

BHK 943

BILALIĆ, Sabrija
    Moje pumpe : ideje i realizacije _2017 : treća samostalna izložba arhitektonskih radova, Sarajevo, 20. 12. 2017-30. 1. 2018. / Sabrija Bilalić ; [fotografija Sabrija Bilalić] ; [predgovor Emir Fejzić]. - Sarajevo : Arhitektonski fakultet, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 52 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 21 x 24 cm

Predgovor: str. 4. - Sabrija Bilalić: str. 52

ISBN 978-9958-691-59-1

725.384.012(497.6 Sarajevo)

COBISS.BH-ID 24702470

BHK 944

DŽANANOVIĆ, Mirza
    Grad u dimnjacima - urbanizacija Zenice od 1945. do 1990. godine / Mirza Džananović. - Zenica : Udruženje za zaštitu intelektualnih i kulturnih vrijednosti "Zjenica", 2017 (Tuzla : Off-set). - 233 str. : fotogr. (pretežno u bojama) ; 24 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 217-223 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9926-8228-0-4

711.4(497.6 Zenica)"1945/1990"

COBISS.BH-ID 24774918

BHK 945

HADROVIĆ, Ahmet
    Arhitektonsko kulturno-historijsko nasljeđe i energetska efikasnost / Ahmet Hadrović. - Sarajevo : Arhitektonski fakultet, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - II, 268 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 175-182 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registri.

ISBN 978-9958-691-57-7

72.012:620.92(075.8)
719:908(497.6)(075.8)

COBISS.BH-ID 24249606

BHK 946

HADROVIĆ, Ahmet
    Arhitektura kao energetski sistem / Ahmet Hadrović. - Sarajevo : Arhitektonski fakultet, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - III, 267 str. : fotogr. u bojama ; 30 cm

Slika autora. - Biografija autora: str. 263-266. - Bibliografija: str. 255-261 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-691-60-7

72.012:620.92(075.8)

COBISS.BH-ID 24752390

BHK 947

HADROVIĆ, Ahmet
    Bosanska kuća čardaklija / Ahmet Hadrović. - Sarajevo : Arhitektonski fakultet, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - VI, 1322 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 32 cm

Biografija autora: str. 1307-1309. - Bibliografija: str. 1303-1304 i uz tekst. - Glosari (riječi turskog, arapskog i persijskog porijekla): str. 1305-1306.

ISBN 978-9958-691-52-2

728.3(497.6)

COBISS.BH-ID 23793926

BHK 948

HADROVIĆ, Ahmet
    Moj pristup projektiranju džamija / Ahmet Hadrović. - Sarajevo : Arhitektonski fakultet, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - II, 389 str. : fotogr. u bojama, graf. prikazi ; 31 x 32 cm

Biografija autora: str. 379-381. - Bibliografija: str. 378 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Glosari (riječi turskog, arapskog i persijskog porijekla): str. 387-389. - Registri.

ISBN 978-9958-691-58-4

726.2.012(497.6)

COBISS.BH-ID 24480262

BHK 949

HADŽIDERVIŠAGIĆ, Dino
    Projektovanje urbanog zelenila / Dino Hadžidervišagić. - Sarajevo : Šumarski fakultet, 2013 (Sarajevo : Blicdruk). - 181 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 25 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 149-152, 175-181. - Pojmovnik: str. 153-167. - Registar.

ISBN 978-9958-616-18-1

712.253(075.8)

COBISS.BH-ID 20310534

BHK 950

    IN memoriam Republika Hrvatska : (1991-1995). Knj. 1 / [urednik Edvin Kanka Ćudić]. - Sarajevo : Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije ; Brčko : Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 503 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Edicija Memorijali ; knj. 3)

Tekst na bos., hrv., srp. i engl. jeziku. - Bibliografija: str. 501-503. - Registri.

ISBN 978-9926-8011-8-2 (UDIK, Sarajevo)
ISBN 978-9926-8165-0-6 (UDIK, Brčko)

725.94:355.1-053.99"364"(497.5)"1991/1995"

COBISS.BH-ID 23923718

BHK 951

INTERNATIONAL Academic Conference Places and Technologies (4th ; 2017 ; Sarajevo)
    Places and technologies 2017 : keeping up with technologies in the context of urban and rural synergy : book of conference abstracts / [4th International Academic Conference, Sarajevo, June, 8th-9th, 2017] ; editors Dženana Bijedić, Aleksandra Krstić-Furundžić, Mevludin Zečević. - Sarajevo : Arhitektonski fakultet, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 112 str. ; 21 cm

ISBN 978-9958-691-55-3

711.3/.4(084.3)

COBISS.BH-ID 24118022

BHK 952

MAČKIĆ, Arna
    Gradovi smrtnici - zaboravljeni spomenici / Arna Mačkić ; s engleskog jezika preveo Mirza Purić. - Sarajevo : Udruženje Akcija, 2017 (Grude : Grafotisak). - 156 str. : fotogr. (djelomice u bojama) ; 24 cm

Prijevod djela: Mortal cities & forgotten monuments. - Tiraž 500. - Bibliografija: str. [158-159].

ISBN 978-9926-8216-0-9

725.94:355.012(497.6 Mostar)"1992/1995"

COBISS.BH-ID 24550406

BHK 953

    MEMBERS of the Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina - artists and architects / [authors Azra Begić ... [et al.] ; editors Petar Perica Vidić, Ibrahim Krzović ; [translated by Janet Tuškan]. - Sarajevo : Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina, Department of Arts = Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Odjeljenje umjetnosti, 2017 (Sarajevo : Blicdruk). - 422 str. : ilustr. u bojama ; 31 cm

Prijevod djela: Članovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine - likovni umjetnici i arhitekti. - Na spor. nasl. str.: Članovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine - likovni umjetnici i arhitekti. - Tiraž 400. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9926-410-23-0

72/75:929]:061.12(497.6)(084)

COBISS.BH-ID 24107782

BHK 954

    MOSTARSKA Hurqualya : (ne)zaboravljeni grad = Mostar's Hurqualya : the (un)forgotten city / [urednici, editors Marko Barišić, Aida Murtić, Alisa Burzić] ; [prevodi, translations Vanja Gredelj]. - Bihać : Grafičar, 2017 (Bihać : Grafičar). - 129 str. : fotogr. ; 22 cm

Tekst na bos., hrv. i engl. jeziku. - Tiraž 500

ISBN 978-9958-781-86-5

725.94(497.6 Mostar)

COBISS.BH-ID 24717318

BHK 955

PAŠIĆ, Ibrahim
    Od stećka do nišana u Bosni i Hercegovini / Ibrahim Pašić. - Sarajevo : BZK "Preporod", 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 591 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 1.000. - BIlješka o autoru: str. 591. - Bibliografija: str. 561-571 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registri.

ISBN 978-9958-820-73-1

726.825(497.6)(093)
930.85(497.6)

COBISS.BH-ID 23594502

BHK 956

SALIHOVIĆ, Erdin
    Povijest enterijera i dizajna namještaja na razmeđu manualnog i industrijskog koncepta : od Arts and Craftsa do Art Decoa / [Erdin Salihović]. - Sarajevo : Arhitektonski fakultet, 2017 (Sarajevo : Avery). - 243 str. : ilustr. ; 22 x 31 cm

Bibliografija: str. 225-243. - Summary. - Registar.

ISBN 978-9958-691-44-7

725.71:747
684.4-035.3"18/19"

COBISS.BH-ID 23073030

BHK 957

STANKOVIĆ, Milenko
    Arhitektura i čula : arhitektonski elementi i strukture objedinjene promišljanjem o unapređenju stvaralačkog procesa / Milenko Stanković. - Mostar : Sfera, 2014 ([Sarajevo] : Dobra knjiga). - 137 str. ; 21 cm. - (Edicija Iskustva graditelja)

Na prednjem kor. listu: Architecture and senses. - Biografija: str. 135-136. - Bibliografija: str. 122-125 i uz tekst.

72

COBISS.BH-ID 512457940

BHK 958

ŠURKOVIĆ, Kenan
    Osmanska arhitektura Sarajeva = Ottoman architecture of Sarajevo = Saraybosna'da osmanli mimarisi / Kenan Šurković & Elvira Bojadžić ; [prevod, translation, çeviri Mila Gračanin, Edina Nurikić]. - Sarajevo : Udruženje za promociju islamske umjetnosti Monolit = Association for Promoting Islamic Arts Monolit = İslam Kültürünü Tanitma Derneği Monolit, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 244 str. : fotogr. u bojama ; 25 cm

Uporedo bos. tekst i engl. i tur. prijevod.

ISBN 978-9926-8191-0-1

72.033.3(497.6 Sarajevo)(084.12)
72(497.6 Sarajevo)

COBISS.BH-ID 24295174

BHK 959

TEMIM, Elma
    Historija vrtne umjetnosti : klasični vrtovi / Elma Temim. - Mostar : Fram-Ziral, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 210 str. : fotogr. u bojama ; 24 cm

Predgovor: str. 9. - Bibliografija: str. 207-210 i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-37-076-2

712(091)

COBISS.BH-ID 2445671073/76+77 Kiparstvo. Crtanje. Slikarstvo. Fotografija

BHK 960

COGO, Ikbal
    Stjepan Totić : prilog kulturnoj historiji Zenice / Ikbal Cogo ; [prijevod sažetka na engleski jezik Kamiah Arnaut Karović]. - Zenica : Muzej grada Zenice, 2017 (Zenica : Element). - 184 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Edicija Memoria ; knj. 1)

Tiraž 200. - Bilješka o autoru: str. 182. - Bibliografija: str. 178-181 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary.

ISBN 978-9958-0985-7-4

75.071.1:929 Totić S.(084)
929 Totić S.(084)
75(497.6)

COBISS.BH-ID 24537862

BHK 961

EKMEČIĆ, Mevludin
    Mevludin Ekmečić : drawing the war : Bosnia 1992-1995 = crtanje rata : Bosna 1992-1995 : [Sarajevo, Galerija Duplex, 28. juni do 2. juli 2017. godine] / [curator of the exhibition and author of the catalogue, kustosica izložbe i autorica kataloga Claudia Zini ; translator, prevodilac Senada Kreso ; photography, fotografija Pierre Courtin]. - Sarajevo : Bošnjački institut - Fondacija Adila Zulfikarpašića, 2017 ([Sarajevo] : Dobra knjiga). - [28] str. : ilustr. ; 20 x 28 cm

Uporedo engl. tekst i bos. prijevod. - Tiraž 300.

ISBN 978-9958-743-25-2

741 Ekmečić M.(083.824)
069.02:741 Ekmečić M.(083.824)

COBISS.BH-ID 24157958

BHK 962

HANDUKIĆ, Irfan
    Irfan Handukić : monografija = Irfan Handukić : monograph / [fotografije Kenan Spahić, Arhiv Irfan Handukić] ; [biografija i bibliografija Muhidin Džanko] ; [prevodilac na engleski Ćamila Tabaković]. - Sarajevo : Akademija likovnih umjetnosti, 2017 ([Sarajevo] : Dobra knjiga). - 667 str. : fotogr. u bojama ; 32 cm. - (Biblioteka Likovni umjetnici)

Irfan Handukić: str. [10-13]. - Bio-bibliografija: str. [604]-667

ISBN 978-9958-029-02-8

75/76:929 Handukić I.(084)
929 Handukić I.(084)
75/76(497.6)(084)

COBISS.BH-ID 24457478

BHK 963

HODŽIĆ, Džeko
    Apokalipsa u djelu Džeke Hodžića / [priredili Andrea Mekić, Faruk Dizdarević] ; fotografije Almin Zrno, Eso Lukač, Džeko Hodžić ; [prevod sa njemačkog Vildana Dervišbegović]. - Tešanj : Planjax komerc, 2017 (Tešanj : Planjax). - 168 str. : ilustr. ; 25 cm

Džeko Hodžić - biografija: str. 168.

ISBN 978-9958-34-248-6

75.046.3:2-175.2(084)
75 Hodžić Dž.(084)

COBISS.BH-ID 23996422

BHK 964

HRKAŠ, Ivan
    Bamitbah = U kuhinji = In the kitchen / [fotografije] Ivan Hrkaš ; [tekstovi Jakob Finci, Ivan Hrkaš, Branka Vujanović ; prevod Hajdi Janković, Dina Katan Ben-Zion]. - Sarajevo : Kult B, 2017 (Grude : Grafotisak). - 191 str. : fotogr. ; 23 cm

Uporedo tekst na bos., hebr. i engl. jeziku. - Tiraž 500. - Biografija: str. 186-187.

ISBN 978-9958-684-13-5

77.03:061.234(=411.16)(497.6 Sarajevo)(084.12)

COBISS.BH-ID 22638598

BHK 965

IZLOŽBA Akvareli Fuada Arifhodžića (2016 ; Sarajevo)
    Izložba Akvareli Fuada Arifhodžića : povodom predstavljanja legata Fuada Arifhodžića u Bošnjačkom institutu - Fondacija Adila Zulfikarpašića, Sarajevo, 5. 10. 2016. - 31. 12. 2016. / [kustosica izložbe Merima Trnka ; autor teksta Gradimir Gojer ; fotografije Dragana Antonić, Enis Logo]. - Sarajevo : Bošnjački institut - Fondacija Adila Zulfikarpašića, 2016 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 57 str. : ilustr. u bojama ; 25 cm

Tiraž 500.

ISBN 978-9958-743-24-5

75.071.1 Arifhodžić F.(084.824)
061.27:75 Arifhodžić F.(084.824)
75(497.6)(084.824)

COBISS.BH-ID 23300614

BHK 966

KAIĆ, Mato
    Svjetlopisi pod bosanskim nebom / Mato Kaić ; [autorice izložbe i kataloga Ružica Barišić, Željka Markov]. - Livno : Franjevački muzej i galerija Gorica, 2015 (Grude : Grafotisak). - 96 str. : pretežno ilustr. ; 30 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 91-93. - Summary.

ISBN 978-9958-9365-7-9

77 Kaić M.(083.824)
75:929 Kaić M.

COBISS.BH-ID 22221574

BHK 967

KELAVA, Ivan
    Mostar iza kulisa = Mostar behind the scenes / [autor fotografija, photography] Ivan Kelava, [autor tekstova, texts] Mirko Božić ; [preveo na engleski, English translation Mirko Božić]. - 1. izd. - Mostar : Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosača, 2017 ([Široki Brijeg] : Suton). - 141 str. : ilustr. ; 35 cm

Uporedo hrv. tekst i engl. prijevod. - Tiraž 1000.

ISBN 978-9958-0378-2-5

77.033:72(497.6 Mostar)

COBISS.BH-ID 23822598

BHK 968

MLADENOVIĆ, Ljubica
    Kako su se sami naslikali : iz zbirke Muzeja = As they portrayed themselves : from the Museum collections / [autor izložbe, author of the exhibit Ljubica Mladenović ; fotografije, photographs Ensar Sulejmanagić ; prevod na engleski, English translation Emir Džaferagić]. - Sarajevo : Muzej Sarajeva = Museum of City of Sarajevo, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 74 str. : ilustr. ; 22 x 23 cm

Tekst na bos. i engl. jeziku. - Tiraž 200.

ISBN 978-9958-9250-8-5

75.071.1.041.53(497.6)(083.824)

COBISS.BH-ID 23982598

BHK 969

RADIĆ, Silva
    Simbolika crteža / Silva Radić. - Široki Brijeg : Akademija likovnih umjetnosti, 2017 (Široki Brijeg : Suton). - 455 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm

Tiraž 500. - O autorici: str. 455. - Bibliografija: str. 445-449. - Abstract.

ISBN 978-9926-8143-1-1

75.071.1

COBISS.BH-ID 23682310

BHK 970

    RETROGRAFIJA dizajna = Retrography of design / [autori projekta, authors of the project Irfan Hošić ... [et al.] ; [urednik, editor Irfan Hošić] ; [prijevodi, translations Merima Zulić] ; [fotografije, photography Damir Midžić ... [et al.]. - Bihać : Tehnički fakultet = Faculty of Technical Engineering, 2017 (Bihać : Grafičar). - 173 str. : fotogr. u bojama ; 23 cm

Tekst uporedo na bos. ili hrv. i engl. jeziku. - "Publikacija Retrografija dizajna realizirana je u postprodukciji uz istoimeni projekat održan u Tvornici savitljive ambalaže "Polietilenka" od 20. do 24. jula 2015." --> str. [5]. - Tiraž 250. - Biografije učesnika: str. 170-173. - Bibliografija: str. 167-168 i uz tekst.

745/749:658.512.2(083.824)
745/749(091)

COBISS.BH-ID 23806982

BHK 971

SOFTIĆ-Kaunitz, Elma
    Nira / Elma Kaunitz, Pavle Kaunitz ; [autori crteža, comic book authors Neven Misaljević, Filip Andronik ; prijevod, translation D. [Diana] Saržinski]. - Sarajevo : TPO Fondacija, 2015 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 64, 64 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm

Nasl. str. prištampanog prijevoda: Nira. - Izvorni tekst i prijevod štampani u međusobno obrnutim smjerovima. - Tiraž 2.000. - Sadržaj s nasl. str.: Spas iz Geta ; Zovem se "Niko" ; Trešnje ; Izgubljeni talenti ; Djeca ratnici

ISBN 978-9958-0386-3-1

741.5

COBISS.BH-ID 22230534

BHK 972

VIDIĆ, Petar
    Fra Petar Perica Vidić / Mirko Marjanović ... [et al.] ; [fotografije Enis Logo, Dragana Antonić]. - Sarajevo : Matica hrvatska, 2017 (Široki Brijeg : Suton). - 260 str. : ilustr. u bojama ; 31 cm

Tiraž 500. - Biografija, biography: str. 252. - Bibliografija, bibliography / priredila Ljiljana Marjanović: str. 256-258

ISBN 978-9958-830-57-0

75 Vidić P.(082)

COBISS.BH-ID 2436506278 Muzika

BHK 973

ALTARAC, Želimir
    Antikvarnica snova / Želimir Altarac Čičak ; [fotografije arhiv autora]. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 438 str. : fotogr. u bojama ; 26 cm

ISBN 978-9958-27-384-1

78.07:929 Altarac Ž.
78.071.2:929
929 Altarac Ž.

COBISS.BH-ID 24480774

BHK 974

BAŠIĆ, Jasmin
    Primadonna Gertruda Munitić / Jasmin Bašić. - Sarajevo : Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 271 str. : fotogr. ; 23 cm

Tiraž 700. - Biografija autora: str. [282-283].

ISBN 978-9926-446-00-0

784.071.2:929 Munitić G.

COBISS.BH-ID 24228102

BHK 975

ČAVLOVIĆ, Ivan
    Muzički portreti : izvori i sjećanja / Ivan Čavlović. - Sarajevo ; Zagreb : Buybook, 2017 ([Sarajevo] : ŠDC). - 333 str. : fotogr., note ; 25 cm

Tiraž 350. - Biografija autora: str. 333. - Bibliografija uz svako poglavlje. - Registri.

ISBN 978-9958-30-339-5 (Sarajevo)
ISBN 978-953-7893-75-0 (Zagreb)

78.07:929(497.6)
78.03(497.6)

COBISS.BH-ID 24086022

BHK 976

HODŽIĆ, Refik
    Harmonija u praksi / Refik Hodžić ; [notografija Alma Šuman]. - Sarajevo : Muzička akademija, 2016 ([Sarajevo] : ŠDC). - 133 str. : note ; 24 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 131. - Registar.

ISBN 978-9958-689-17-8

781.4(075.8)

COBISS.BH-ID 22956294

BHK 977

IMAMOVIĆ, Damir
    Sevdah / [Damir Imamović] ; [translation Amira Sadiković, Christopher Biehl]. - Zenica : Vrijeme, 2017 (Široki Brijeg : Suton). - 154 str. : fotogr. ; 17 cm

About the author: str. 153-154. - Glossary: str. 147-148. - Bibliografija: str. 149-152 i uz tekst.

ISBN 978-9958-18-084-2

784.4(091)
930.85(497.6)

COBISS.BH-ID 23680006

BHK 978

MERDŽANIĆ, Samira
    Vokalni ansambl Bugojno 1996.-2016. / Samira Merdžanić. - Bugojno : Teatar Fedra, 2017 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 199 str. : ilustr., note ; 23 cm

Tiraž 500. - Biografija autora: str. 199.

ISBN 978-9958-838-08-8

784.087.684(497.6 Bugojno)"1996/2016"

COBISS.BH-ID 23928838

BHK 979

MISIRLIĆ, Amir
    [Pedeset godina bosansko-hercegovačkog]
    50 godina bosansko-hercegovačkog [i. e. bosanskohercegovačkog] pop-roka / Amir Misirlić. - Sarajevo ; Zagreb : "Šahinpašić", 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 302 str. : fotogr. u bojama ; 29 cm. - (Biblioteka Publicistika)

ISBN 978-9958-41-730-6 (Sarajevo)
ISBN 978-953-282-151-2 (Zagreb)

78.011.26(497.6)(031)

COBISS.BH-ID 23961350

BHK 980

    POEZIJA sevdaha / [priredio] Enes Kujundžić. - Sarajevo : E. Kujundžić : Udruženje "Saray-sevdah", 2017 (Sarajevo : Grafičar-promet). - 112 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Otvorena akademija bošnjačke humanističke baštine. Edicija Lektira Bosanske dopunske škole)

Dr. Enes Kujundžić : priručna biografija: str. 106-107. - Bibliografija: str. 94-105.

ISBN 978-9926-442-74-3

784.4(497.6)
821.163.4(497.6)-1:398
398.8(497.6)

COBISS.BH-ID 24594438

BHK 981

PRUSINA Prašo, Ubavka
    [Šezdeset godina]
    60 godina glazbenih škola u Mostaru / Ubavka Prusina Prašo. - Mostar : Matica hrvatska, 2011 (Široki Brijeg : Suton). - 292 str. : fotogr., faks. ; 25 cm

Registar

- - 60 godina glazbenih škola u Mostaru / Ubavka Prusina Prašo [Elektronski izvor]. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm. - Nasl. s nasl. ekrana

ISBN 978-9958-891-82-3

373.3/.5:78(497.6 Mostar)(084)

COBISS.BH-ID 18522886

BHK 982

ROMANIĆ, Teodor
    Put muzike [Štampana muzikalija] : odabrane kompozicije / Teodor Romanić ; urednici Petar Perica Vidić, Tatjana Romanić. - Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine = Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 244 str. : note ; 31 cm. - (Djela / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine ; knj. 87. Odjeljenje umjetnosti ; knj. 7)

Dostupno i na: http://www.anubih.ba/images/publikacije/djela/OU/Dj-LXXXVII-7-romanic/Dj-LXXXVII-7-romanic.pdf. - Na spor. nasl. str.: The path of music. - Tiraž 200

ISMN 979-0-802166-00-4. - ISMN M-802166-00-4!
doi: 10.5644/D2017.87

786/787

COBISS.BH-ID 23686918

BHK 983

SMAILOVIĆ Bravničar, Sidika
    Album sjećanja : izbor iz arhiva porodice Smailović / Sidika Smailović Bravničar ; [fotografije Arhiv porodice Smailović]. - Sarajevo : Musica ad hominem, 2017 (Sarajevo : SAMAS). - 75 str. : fotogr., note ; 24 cm

Tiraž 500.

ISBN 978-9926-8200-0-8

78.071.1:929 Smailović A.
929 Smailović A.
78(497.6)

COBISS.BH-ID 24443910

BHK 984

ŠIMŠIĆ, Dragan
    [Dvadeset pet]
    25 "Raspjevanih jeseni" : zavidovićki festival zabavne muzike : monografija / Dragan Šimšić. - Zavidovići : Centar za kulturu, 2017 (Zavidovići : Kompa). - 133 str. : fotogr. u bojama ; 23 cm

Slika autora. - Tiraž 300. - O autoru: str. 132.

78.011.26:06.078"1991/2016"(497.6 Zavidovići)

COBISS.BH-ID 24335110

BHK 985

    VJEČITE, neprolazne sevdalinke, narodne i starogradske pjesme / odabrao i priredio Junuz Čabaravdić ; [ilustracije Junuz Čabaravdić]. - 1. izd. - Tuzla : Bosanska riječ, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 335 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / [Bosanska riječ, Tuzla])

Tiraž 1.000. - Rječnik manje poznatih riječi iz knjige: str. 319-326.

- - Pjesmom da ti kažem [Elektronski izvor]. - 1 CD ; 12 cm

ISBN 978-9958-12-294-1

784.4(497.6)
821.163.4(497.6)-1:398

COBISS.BH-ID 24134406

BHK 986

    ZBORNIK radova u čast 120-godišnjice rođenja prvog bosanskohercegovačkog etnomuzikologa fra dr. Branka Marića / [urednice, editors Jasmina Talam, Tamara Karača Beljak]. - Sarajevo : Muzička akademija ; Mostar : Hercegovačka franjevačka provincija, 2016 ([s. l. : s. n.]). - 137 str. : ilustr., note ; 24 cm

Bibliografija uz svaki rad ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-689-18-5 (Muzička akademija)
ISBN 978-9958-876-24-0 (Hercegovačka franjevačka provincija)

781.072:929 Marić B.(082)
781.7(497.6)(082)

COBISS.BH-ID 23393798791.4+792 Film. Pozorište

BHK 987

    DJECA i prava u okviru Fedrinog teatra / Vernesa Manov ... [et al.] ; [ilustracije Meho Manov ; fotografije Edin Ćatić Bato ... [et al.]. - Bugojno : Teatar Fedra, 2016 (Bugojno : Grafika). - 155 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 150. - Biografija: str. 152-155.

ISBN 978-9958-838-07-1

792.09(497.6 Bugojno)
821.163.4(497.6)-93-82

COBISS.BH-ID 23457030

BHK 988

PAŠIĆ, Milena
    Psihologija i filmsko stvaralaštvo / Milena Pašić. - Banja Luka : Filozofski fakultet, 2017 (Banja Luka : Komesgrafika). - 207 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 192-198. - Registri.

ISBN 978-99976-38-00-7

791.235(075.8)
159.9:791

COBISS.BH-ID 5197862793/794 Društvene zabave. Ples. Stolne igre. Šah

BHK 989

KAVAZOVIĆ, Osman
    Tavla klub "Brezovo Polje" / Osman Kavazović. - Tuzla : Off-set, 2017 (Tuzla : Off-set). - 186 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm

Slika autora. - Tiraž 200. - Osman Kavazović: str. 179-181. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-31-307-3

794:061.237(497.6)

COBISS.BH-ID 24148998796/799 Sport. Tjelesna kultura

BHK 990

BIKIĆ, Muhamed
    Sportskivremeplov.ba / Muhamed Bikić. - 3. dopunjeno izd. - Sarajevo ; Zagreb : Buybook, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 411 str. : fotogr. ; 24 cm

ISBN 978-9958-30-359-3 (Sarajevo)
ISBN 978-953-7893-87-3 (Zagreb)

796.071.2:929(497.6)

COBISS.BH-ID 24411142

BHK 991

ĐEDOVIĆ, Damir
    Organiziranje u sportu / Damir Đedović, Almir Popo, Munir Talović. - Mostar : Univerzitet "Džemal Bijedić", Nastavnički fakultet, 2016 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 160 str. : ilustr. ; 25 cm

Slike autora. - Autori: str. 160. - Bibliografija: str. 157-159.

ISBN 978-9958-604-98-0

005:796(075.8)

COBISS.BH-ID 23010310

BHK 992

HADŽIOSMANOVIĆ, Alija
    Pedesetogodišnja historija "Vrbanjuše" i Brace / Alija Braco Hadžiosmanović. - Sarajevo : A. Hadžiosmanović, 2017 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 515 str. : fotogr. u bojama, faks. ; 29 cm

Tiraž 500.

ISBN 978-9926-442-75-0

796.332:061.237(497.6 Sarajevo)"1967/2017"(084)

COBISS.BH-ID 24628742

BHK 993

HUŠIDIĆ, Aziz
    Podzvizd : tamo gdje sam rođen ja - - - / Aziz Hušidić. - Bihać : Bigraf, 2017 (Bihać : Bigraf). - 254 str. : fotogr. u bojama, faks. ; 25 cm

ISBN 978-9958-0993-4-2

796.332:061.237(497.6 Podzvizd)
908(497.6 Podzvizd)

COBISS.BH-ID 23732742

BHK 994

JEMENDŽIĆ, Nevres
    Jednoj izgubljenoj mladosti ---. 2, Drugih deset godina Memorijala "Kenan Memija" / Nevres Jemendžić ; [fotografije Nevres Jemendžić, Hazim Čukle, Studio "Color Art"]. - Fojnica : "Fojnica", 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 270 str. : fotogr. u bojama ; 25 cm

Tiraž 500. - Kenan Memija (1968.-1993.): str. 3.

ISBN 978-9958-17-107-9

796.332.093(497.6 Fojnica)"2005/2015"

COBISS.BH-ID 24328454

BHK 995

KAPUR, Eldan
    Osnove anatomije i fiziologije čovjeka sa fiziologijom sporta : (za studente Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja) / Eldan Kapur, Almira Hadžović-Džuvo. - Dopunjeno izd. - Sarajevo : Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, 2013 (Sarajevo : Avery). - 209 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 202-203. - Registar.

ISBN 978-9958-606-67-0

796.012:611/612(075.8)

COBISS.BH-ID 20355334

BHK 996

KAZAZOVIĆ, Elvir
    Planine i planinarstvo : udžbenik / Elvir Kazazović, Alan Čaplar ; [fotografije Nedim Tvrtković ... [et al.]. - Sarajevo : Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 432 str. : fotogr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 432.

ISBN 978-9958-606-94-6

796.52(075.8)

COBISS.BH-ID 24229382

BHK 997

KORJENIĆ, Azer
    Taktika igre u košarci / Azer Korjenić, Ferhat Nožinović. - Mostar [i. e. Tuzla] : Off-set, 2017 (Tuzla : Off-set). - 171 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 150. - Bibliografija: str. 169-171.

ISBN 978-9958-31-287-8

796.323.052.24(075.8)

COBISS.BH-ID 23727110

BHK 998

MAĐAREVIĆ, Mirjana
    Ritmička gimnastika u teoriji i praksi / Mirjana Mađarević & Savo Maksimović ; [ilustracije Dragan Marković, Muhamed Bajramović]. - 2. prošireno izd. - Zenica : Filozofski fakultet, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 132 str. : ilustr. u bojama ; 25 cm

Bibliografija: str. 131-132 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-639-60-9!

796.412(075.8)

COBISS.BH-ID 26130950

BHK 999

MIRVIĆ, Edin
    Igre i vježbe adaptacije na vodu u elementarnoj školi plivanja i vaterpola / Edin Mirvić. - Sarajevo : Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, 2013 (Sarajevo : KN). - 106 str. : fotogr. ; 26 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 105-106.

ISBN 978-9958-606-65-6

797.2.012(075.8)

COBISS.BH-ID 20329734

BHK 1000

OSAMDESET godina
    80 godina alpinizma u BiH : (1929.-2009.) : dokumentarna brošura / [glavni urednik Slobodan Žalica]. - 3. izd. - Sarajevo : Planinarski savez BiH, 2010 (Sarajevo : Kaligraf). - 65 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 300.

796.525(497.6)"1929/2009"

COBISS.BH-ID 46984710

BHK 1001

    OSNOVNA planinarska škola / Armin Daguda ...[et al.]. - Sarajevo : Planinarski savez FBiH, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 332 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 330.

ISBN 978-9926-8139-1-8

796.52(035)

COBISS.BH-ID 24721926

BHK 1002

RAĐO, Izet
    Kako voditi sportski klub do uspješne budućnosti : SportGo / Izet Rađo, Dino Mujkić, Aela Ajdinović. - Sarajevo : Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 228 str. : ilustr. ; 16 x 23 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 223-228.

ISBN 978-9958-606-93-9

796:005(075.8)

COBISS.BH-ID 24228870

BHK 1003

    REKVIZITI u ritmičkoj gimnastici / Amra Nožinović Mujanović ... [et al.]. - Tuzla : PrintCom, 2017 (Tuzla : PrintCom). - 134 str. : ilustr. ; 26 cm

Predgovor: str. 5. - Bibliografija: str. 130-134.

ISBN 978-9958-13-130-1

796.412.24

COBISS.BH-ID 24671750

BHK 1004

TOMIĆ, Branko
    Olimpijski spomenar / Branko Tomić. - Sarajevo : Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine, 2017 (Sarajevo : Blicdruk). - 475 str. : fotogr. ; 31 cm

Tiraž 1.000. - Bilješka o autoru: str. 471-472. - Bibliografija: str. 473.

ISBN 978-9926-8154-0-0

796.032.2:929(497.6)

COBISS.BH-ID 23805190

BHK 1005

VUKOTIĆ, Enes
    Legendarni FK "Velež" Mostar : 1952-1992. / Enes Vukotić. - Mostar : autor, 2017 (Mostar : IC Štamparija). - 1099 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 150

ISBN 978-9926-442-18-7

796.332:061.237(497.6)"1952/1992"

COBISS.BH-ID 23933446

BHK 1006

ŽDRALE, Milan
    Zlatna knjiga bosanskohercegovačkog nogometa/fudbala / Milan Ždrale. - Tešanj : Planjax, 2014 (Tešanj : Planjax). - 493 str. : fotogr. ; 25 cm

Slika autora. - Milan Ždrale: str. 493.

ISBN 978-9958-34-126-7

796.332(497.6)(084)

COBISS.BH-ID 2119936680+81 Filologija. Lingvistika. Jezici

BHK 1007

BERBEROVIĆ, Sanja
    Politički humor i javni diskurs : kognitivno - lingvistička analiza / Sanja Berberović, Nihada Delibegović Džanić. - Tuzla : Off-set, 2015 (Tuzla : Off-set). - 152 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 135-147 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-31-230-4

81'27
82-7:32

COBISS.BH-ID 22558726

BHK 1008

BUJAK, Samra
    Language learning motivation : understanding dynamics of foreign language classroom / Samra Bujak, Azamat Akbarov. - Sarajevo [i. e. Fojnica] : "Fojnica", 2016 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 148 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: 132-147.

ISBN 978-9958-17-081-2

81'243:159.947.5-057.87

COBISS.BH-ID 23087110

BHK 1009

HANIĆ, Jasmina
    Prefixes expressing sub-locativity : a cognitive linguistic view / Jasmina Hanić, Alma Jahić Jašić. - Tuzla : Off-set, 2017 (Tuzla : Off-set). - 159 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 150. - Bibliografija: str. 151-156 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-31-325-7

81'373.611

COBISS.BH-ID 24548358

BHK 1010

SADIKOVIĆ, Amira
    Klasici u prevodu : kratki osvrt / Amira Sadiković. - Sarajevo : Malik Books, 2017 (Sarajevo : Amos Graf). - 139 str. ; 25 cm. - (Biblioteka Altera)

Bibliografija: str. 133-136 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9926-444-61-7

81'255.4

COBISS.BH-ID 24339974811.111 Engleski jezik

BHK 1011

ALJOVIĆ, Nadira
    Non-finite clauses in English : formal properties and function / Nadira Aljović. - Sarajevo : autor, 2017 (Prnjavor : Tehnoprint). - 175 str. : tabele ; 21 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 173-175.

ISBN 978-9926-442-50-7

811.111'367

COBISS.BH-ID 24296710

BHK 1012

DŽANIĆ, Mirza
    Semiotic and pragmatic analysis of advertising myths today : decoding visuals / Mirza Džanić. - Tuzla : Off-set, 2017 (Tuzla : Off-set). - 90 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 87-90.

ISBN 978-9958-31-323-3

811.111'22:659.1
659.131.2:81'22

COBISS.BH-ID 24490758

BHK 1013

IMAMOVIĆ, Adisa
    Grammatical categories in English and Bosnian / Adisa Imamović. - Tuzla : Off-set, 2017 (Tuzla : Off-set). - 158 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 155-158. - Registar.

ISBN 978-9958-31-319-6

811.111'36
811.163.43'36

COBISS.BH-ID 24392966

BHK 1014

INTERNATIONAL Conference on English Language, Literature, Teaching and Translation Studies (1st ; 2015 ; Sarajevo)
    Word, context, time : proceedings / 1st International Conference on English Language, Literature, Teaching and Translation Studies (1st CELLTTS), Sarajevo, 18-19 September, 2015 ; [editors Merima Osmankadić, Ifeta Čirić-Fazlija, Nejla Kalajdžisalihović]. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 492 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija uz svaki rad ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Abstracts

ISBN 978-9958-27-363-6

811.111(063)(082)

COBISS.BH-ID 24062470

BHK 1015

KUJUNDŽIĆ, Maja
    Pasiv u jeziku britanske štampe / Maja Kujundžić. - Pale : Filozofski fakultet, 2016 (Banja Luka : Comesgrafika). - 334 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Monografije i monografske studije ; knj. 6)

Tiraž 300. - O autoru: str. [335-336]. - Dodaci: 273-334. - Bibliografija: str. 267-272. - Summary.

ISBN 978-99938-47-76-2

811.111'366.573:070.41(410)
070

COBISS.BH-ID 5666840811.112.2 Njemački jezik

BHK 1016

HASANICA, Memnuna
    Phraseologie / Memnuna Hasanica, Belma Prndelj-Šator ; [ilustrator Omer Halilhodžić]. - 1. izd. - Zenica : Meligrafprint, 2017 (Zenica : Meligrafprint). - 104 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Zenici, Filozofski fakultet. - Bibliografija: str. 93-103.

ISBN 978-9958-677-28-1

811.112.2'373.7(075.8)

COBISS.BH-ID 24167686

BHK 1017

MARINČIĆ, Senka
    Übungsbuch zur Einführung in die Syntax der deutschen Gegenwartssprache / Senka Marinčić. - Mostar : Filozofski fakultet = Philosophische Fakultät, 2017 (Mostar : Fram Ziral). - 221 str. : tabele ; 22 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 219-221.

ISBN 978-9926-439-02-6

811.112.2'367(075.8)

COBISS.BH-ID 24228358

BHK 1018

MEŠIĆ, Sanela
    Der Gebrauch von als und seine Entsprechungen im Bosnischen / Sanela Mešić. - Tešanj : Planjax komerc, 2017 (Tešanj : Planjax print). - 169 str. : graf. prikazi ; 26 cm

Tiraž 150. - Bibliografija: str. 158-164 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-34-277-6

811.112.2'367.634
811.163.43'367.634

COBISS.BH-ID 24794374

BHK 1019

MEŠIĆ, Sanela
    Pragmatičke funkcije modalne partikule doch i rečenični modus : kontrastivna analiza / Sanela Mešić. - Tešanj : Planjax komerc, 2017 ([Tešanj] : Planjax print). - 181 str. ; 24 cm

Tiraž 300. - Bilješka o autorici: str. 178. - Bibliografija: str. 158-176 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-34-268-4

811.112.2'367.635
811.163.43'367.635

COBISS.BH-ID 24372230811.13 Romanski jezici

BHK 1020

MEĐUNARODNI znanstveni skup iz romanistike Pozorište i pripovijetka u književnostima na romanskim jezicima (2015 ; Sarajevo)
    Pozorište i pripovijetka u književnostima na romanskim jezicima : zbornik radova sa Međunarodnog znanstvenog skupa iz romanistike, Sarajevo, 19. juna 2015. godine / [priređivač Mirza Mejdanija]. - Sarajevo : TDP, 2017 (Sarajevo : TDP). - 183 str. : slika J. Džinde ; 24 cm

Tekst na hrv., bos., engl., fran., ital. i špan. jeziku. - "Ovaj zbornik radova je posvećen prof. dr. Jasminu Džindi (1965-2015)" ---> poleđina nasl. str. - Bibliografija uz svaki rad i uz tekst

ISBN 978-9958-553-36-3

811.13(063)(082)
821.13(063)(082)

COBISS.BH-ID 23682054

BHK 1021

TEKEŠINOVIĆ, Lejla
    Uzročna rečenica u savremenom francuskom i bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku / Lejla Tekešinović. - Sarajevo : Bosansko filološko društvo, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 222 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 200. - Bilješka o autorici: str. 222. - Bibliografija: str. 216-221 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary. - Registri.

ISBN 978-9958-9309-7-3

811.133.1'367.3
811.163'367.3

COBISS.BH-ID 23684614811.163.41 Srpski jezik

BHK 1022

BABIĆ, Milanka
    Bosanski problemi srpskog jezika / Milanka Babić. - Beograd : Jasen, 2016 (Beograd : Dijamant print). - 202 str. : graf. prikazi ; 20 cm. - (Biblioteka Jezikoslovlje)

Ćir. - Bibliografija uz svako poglavlje. - Registar.

ISBN 978-86-6293-048-4

811.163.41'272
811.163.41(497.6)

COBISS.BH-ID 24450822811.163.43 Bosanski jezik

BHK 1023

ALAĐUZ, Vahid
    Hadžićka toponimija / Vahid Alađuz. - Hadžići : Općina, 2016 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 277 str. : ilustr. u bojama ; 25 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 262-268 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-057-06-9

811.163.43'373.21(497.6-21 Hadžići)

COBISS.BH-ID 23587334

BHK 1024

ALIĆ, Elmedina
    Akcenat u standardnom bosanskom jeziku / Elmedina Alić. - Sarajevo : Slavistički komitet : Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 177 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Bosnistika. Monografije ; knj. 16 / Slavistički komitet)

Slika autorice. - O autorici: str. [179]. - Bibliografija: str. 156-157. - Summary ; Rezjume. - Registri.

ISBN 978-9958-648-15-1 (Slavistički komitet)
ISBN 978-9958-11-137-2 (Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke)

811.163.43'342.8

COBISS.BH-ID 24209414

BHK 1025

ARNAUT, Muhamed
    Govor zeničkih Muslimana starosjedilaca / Muhamed Arnaut. Morfološke osobine govora Hercegovine i jugoistočne Bosne / Jasna Hadžimejlić. - Sarajevo : Institut za jezik, 2017 (Tuzla : Off-set). - 433 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik ; knj. 11)

Tiraž 300. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-620-29-4

811.163.43'28

COBISS.BH-ID 24288518

BHK 1026

HALILOVIĆ, Senahid
    Pravopis bosanskoga jezika / Senahid Halilović. - 2. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Sarajevo : Slavistički komitet, 2017 (Grude : Grafotisak). - 800 str. ; 25 cm

Štampano dvostubačno.

ISBN 978-9958-648-16-8

811.163.43'35
811.163.43'374.81

COBISS.BH-ID 24779270

BHK 1027

HAVERIĆ, Đenita
    Riječi perzijskog porijekla u bosanskom jeziku / Đenita Haverić, Amela Šehović. - Sarajevo : Institut za jezik, 2017 ([Tešanj] : Planjax Komerc). - 335 str. ; 25 cm. - (Edicija Posebna izdanja ; knj. 25)

Bilješke o autoricama: str. 334-335. - Bibliografija: str. 315-326 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registri.

ISBN 978-9958-620-28-7

811.163.43'373.45

COBISS.BH-ID 24270342

BHK 1028

KASUMOVIĆ, Ahmet
    Rječnik karakterističnih prezimena u Bosni i Hercegovini / Ahmet Kasumović, Ćamil Huseinbašić. - Sarajevo : Perfecta, 2017 (Sarajevo : Perfecta). - 207 str. ; 21 cm

Tiraž 200. - Predgovor: str. 9-29.

ISBN 978-9926-403-11-9

811.163.43'373.232.1

COBISS.BH-ID 23825926

BHK 1029

PALIĆ, Ismail
    Genitiv, prostor i prostorne slike : (leksikon prijedloga) / Ismail Palić. - Sarajevo : Bosansko filološko društvo, 2016 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 399 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 300. - Bilješka o autoru: str. 399. - Bibliografija: str. 365-391 i uz tekst. - Registri.

ISBN 978-9958-9309-6-6

811.163.43'366.543

COBISS.BH-ID 22933766

BHK 1030

    SA Igmana Ilidža se vidi : ilidžanske ulice / [urednik Fatima Prašo]. - Sarajevo : Općina Ilidža, 2017 (Grude : Grafotisak). - 239 str. : fotogr. (djelomice u bojama) ; 22 x 24 cm

Bibliografija: str. 239. - Registri.

ISBN 978-9958-1912-2-0

811.163.43'373.21(497.6 Ilidža)

COBISS.BH-ID 24417542

BHK 1031

    ZBIRKA zadataka iz bosanskoga jezika za završni ispit u osnovnom obrazovanju i odgoju za školsku 2016/2017. godinu / [Sead Šemsović ... [et al.]. - Beograd : Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i odgoja [etc.], 2016 (Beograd : Službeni glasnik). - 174 str. ; 30 cm

ISBN 978-86-86715-89-0

811.163.43(075.2)(079.1)

COBISS.BH-ID 24402438811.222.1 Perzijski jezik

BHK 1032

ČARDAKLIJA, Nijaz
    Gramatika savremenog dari jezika / Nijaz Čardaklija. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 455 str. ; 24 cm

Bilješka o autoru: str. 455

ISBN 978-9958-27-367-4

811.222.1'36

COBISS.BH-ID 24232198811.411.21 Arapski jezik

BHK 1033

MUFTIĆ, Teufik
    Arapsko-bosanski rječnik / Teufik Muftić. - 4. izd. - Sarajevo : El-Kalem, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - XVI, 1956 str. ; 31 cm

Štampano trostubačno. - Bibliografija: str. XV-XVI.

ISBN 978-9958-23-457-6 (karton)

811.411.21'374.822=163.43

COBISS.BH-ID 24139270

BHK 1034

RAMIĆ, Jusuf
    Arapski jezik i književnost : klasična i moderna / Jusuf Ramić. - Sarajevo : Connectum, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 320 str. ; 21 cm. - (Connectum knjiga ; 203)

Dio teksta na bos. i arap. jeziku. - Slika autora i bilješka o njemu na zadnjem kor. listu. - Bibliografija: str. 313-316.

ISBN 978-9958-29-108-1 (broš.)

811.411.21
821.411.21.09

COBISS.BH-ID 24917766

BHK 1035

SOFTIĆ, Mejra
    Ogledi u jeziku / Mejra Softić ; [kaligrafija Abdulhak Hadžimejlić]. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 204 str. ; 24 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 193-201 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-27-397-1

811.411.21'243(035)
811.411.21(035)

COBISS.BH-ID 24802054811.512.161 Turski jezik

BHK 1036

FILAN, Kerima
    O turskom jeziku u Bosni : studija / Kerima Filan. - Sarajevo : Connectum, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 407 str. ; 20 cm. - (Connectum knjiga ; 175) (Biblioteka Vrtovi)

Bibliografija: str. 389-407 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summaries. - Registar.

ISBN 978-9958-29-080-0 (broš.)

811.512.161(497.6)"14/18"

COBISS.BH-ID 23782918

BHK 1037

GEÇMIŞTEN Günümüze - Balkanlarda Türkçenin Süreli Yayinlardaki Yeri ve Önemi Sempozyumu (2017 ; Zenica)
    Geçmişten Günümüze - Balkanlarda Türkçenin süreli yayinlardaki yeri ve Önemi sempozyumu : tebliğ kitabi / Geçmişten Günümüze - Balkanlarda Türkçenin Süreli Yayinlardaki Yeri ve Önemi Sempozyumu, (11-14 Mayis 2017, Bosna Hersek, Zenica) ; [genel yayin yönetmeni Edina Solak]. - Sarajevo : CPU, 2017 (Sarajevo : CPU). - 752 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 100. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9926-418-02-1

811.512.161:005(497)(082)

COBISS.BH-ID 2401869482.0 Teorija i izučavanje književnosti i književne tehnike

BHK 1038

    MOST u književnosti, istoriji i kinematografiji : zbornik radova / [glavni i odgovorni urednik Emir Kusturica ; urednik Aleksandra Vraneš]. - [Višegrad] : Andrićev institut, 2017 (Beograd : Belpak). - 390 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Naučni skupovi Odjeljenja za književnost. Kolo Zbornici radova ; knj. 6)

Tekst na srp., špan. i engl. jeziku. - Ćir. - Tiraž 200. - Bibliografija uz svaki rad. - Summaries. - Registar. - Iz sadržaja: Mostovi ili ostrva : šta je Andrić mislio o diplomatama / Gorana Raičević (205-226). Venclovićeva beseda o neprohodljivom mostu srpskoga društva / Nada Savković (227-242). Mladićko doba Svetog Save - premošćavanje od istorije do književnosti i natrag / Danica Trifunjagić (257-270). O mostu u Mostu Zorana Živkovića / Marijana Jelisavčić (289-300). Veze između tradicionalne kulture i srpskih prevoda srednjovekovnih apokrifa / Isidora Ana Stambolić (327-350). Andrićeva priča Most na Žepi u kontekstu natpisa na mostovima / Stefan Pajović (351-364).

ISBN 978-99976-21-21-4

82.09(082)
791.237.2(082)

COBISS.BH-ID 6842136

BHK 1039

PINJUH, Ivica
    Narativna ekspanzija od ideje do djela / Ivica Pinjuh. - Sarajevo ; Zagreb : Buybook, 2016 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 317 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. [305-313]. - Summary ; Resume.

ISBN 978-9958-30-304-3 (Sarajevo)
ISBN 978-953-7893-68-2 (Zagreb)

7.01:111.852
82.0

COBISS.BH-ID 23111942

BHK 1040

    ŽELEZNICA, književnost i film : zbornik radova / priredila Dragana Bedov ; [urednik Aleksandra Vraneš ; prevod na engleski Milica Jelić Mariokov]. - Višegrad : Andrićev institut, 2016 (Beograd : Belpak). - 441 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Naučni skupovi Odjeljenja za književnost. Zbornici radova ; knj. 4)

Radovi na srp. i engl. jeziku. - Ćir. - Tiraž 300. - Bibliografija uz svaki rad. - Rezimei na engl. ili rus. jeziku uz svaki rad. - Registar.

ISBN 978-99976-21-14-6

82.09:656.2(082)
656.2
791.237.2:656.2(082)

COBISS.BH-ID 6506264821 Svjetska književnost. Antologije. Čitanke

BHK 1041

BAŠOVIĆ, Almir
    Maske dramskog subjekta : govoreći subjekt i autorska pozicija na primjeru drame s kraja XIX i početka XX stoljeća / Almir Bašović. - Sarajevo ; Zagreb : Buybook, 2015 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 287 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. [265]-278 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-30-276-3 (Sarajevo, meki uvez)

821.09-2

COBISS.BH-ID 22607110

BHK 1042

    ČITANKA : bosanski jezik i književnost za prvi razred gimnazije i srednjih stručnih škola / [priredila] Melida Rebronja ; [ilustracije Nataša Prtinac]. - 3. izd. - Beograd : Klett, 2017 (Beograd : Cicero). - 173 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm

ISBN 978-86-7762-553-5

821-82(075.3)

COBISS.BH-ID 25044742

BHK 1043

    ĐERDAN mudrosti : priče, poslovice i izreke / priredio Admir Iković. - 2. dopunjeno izd. - Sarajevo : Udruženje građana Svitanje, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 76 str. ; 18 cm

Bibliografija: str. 75.

ISBN 978-9926-8208-0-0

821-342
821-84

COBISS.BH-ID 24474630

BHK 1044

KUSTURICA, Nazif
    Doticaji i suočenja I : Ljermontov, Gorki, Beli, Šolohov, Pasternak, Leonov, Kazakov, Voronski, Lukač, Stojnić, Dombrovska, Hlasko, Andrić, Sijarić, Cvijetić, Ramić / Nazif Kusturica ; priredila Adijata Ibrišimović-Šabić ; [indeksi Adijata Ibrišimović-Šabić] ; [prijevod rezimea Ajla Šabić, engleski, Adijata Ibrišimović-Šabić, ruski]. - 2. izd. - Sarajevo : Slavistički komitet ; Mostar : Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 155 str. ; 25 cm. - (Biblioteka Bosnistika. Posebna izdanja ; knj. 15)

O autoru: str. 155. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Summary ; Rezjume. - Registri.

ISBN 978-9958-648-14-4 (Slavistički komitet)
ISBN 978-9958-11-135-8 (Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke)

821.09
821.163.4(497.6).09

COBISS.BH-ID 23971334

BHK 1045

    MUDRE izreke slavnih / [pripremile Nataša Mihajlović, Dragana Krnetić]. - [Banja Luka] : Kasper, [2009] ([Banja Luka] : Grafopapir). - 63 str. : ilustr. ; 10 x 7 cm

Tiraž 1.000

ISBN 978-99955-632-2-6

821-84(082.2)

COBISS.BH-ID 979992821.111 Engleska književnost

BHK 1046

ELLORY, Roger Jon
    Karneval sjenki / R. J. Ellory ; s engleskog prevela Gordana Subotić. - Sarajevo : "Šahinpašić", 2016 (Bihać : Grafičar). - 436 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Savremena književnost)

Prijevod djela: Carnival of shadows. - Bilješka o autoru: str. 436

ISBN 978-9958-41-632-3

821.111-31

COBISS.BH-ID 22830086

BHK 1047

HILL, Justin
    Pritajeni tigar, skriveni zmaj : zelena legenda / Justin Hill ; preveo Srđan Ladičorbić. - Sarajevo : "Šahinpašić", 2016 (Kragujevac : Grafostil). - 287 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Džepna knjiga)

Prijevod djela: Crouching tiger, hidden dragon. - O autoru: str. 286-287.

ISBN 978-9958-41-635-4

821.111-31

COBISS.BH-ID 22877958

BHK 1048

ISHIGURO, Kazuo
    Ne daj mi nikada da odem / Kazuo Ishiguro ; s engleskog prevela Ljiljana Marković. - Sarajevo : Buybook, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 328 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Nobelium)

Prijevod djela: Never let me go

ISBN 978-9958-30-362-3

821.111-31

COBISS.BH-ID 24467462

BHK 1049

KUREISHI, Hanif
    Nigdje / Hanif Kureishi ; s engleskog prevela Irena Žlof. - Sarajevo : Buybook, 2017 (Bihać : Grafičar). - 47 str. ; 18 cm

Prijevod djela: Nowhere. - O autoru: str. [49].

ISBN 978-9958-30-344-9

821.111-32

COBISS.BH-ID 24147462

BHK 1050

ROWLING, Joanne Kathleen
    Harry Potter i plameni pehar / J. K. Rowling ; s engleskog prevela Mirjana Evtov. - Sarajevo : Buybook, 2016 (Grude : Grafotisak). - 628 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Neverland)

Prijevod djela: Harry Potter and the goblet of fire

ISBN 978-9958-30-287-9

821.111-93-31

COBISS.BH-ID 22946054

BHK 1051

RUSHDIE, Salman
    Dvije godine, osam mjeseci i dvadeset osam noći / Salman Rushdie ; s engleskog preveo Danko Ješić. - Sarajevo : Buybook, 2016 (Grude : Grafotisak). - 284 str. ; 21 cm. - (Nobelovci na čekanju)

Prijevod djela: Two years, eight months and twenty-eight nights. - Slika autora i bilješka o njemu na zadnjem kor. listu.

ISBN 978-9958-30-281-7

821.111-31

COBISS.BH-ID 22862854

BHK 1052

ŞAFAK, Elif
    Crno mlijeko : o pisanju, majčinstvu i unutarnjem haremu / Elif Şafak ; s engleskog preveo Edin Urjan Kukavica. - Sarajevo : Buybook, 2017 (Grude : Grafotisak). - 290 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Farah)

Prijevod djela: Black milk. - O autorici: str. [287]-288.

ISBN 978-9958-30-358-6

821.111-94
821.512.161-94

COBISS.BH-ID 24377862

BHK 1053

ŞAFAK, Elif
    Tri Evine kćeri / Elif Şafak ; s engleskog prevela Sabina Nikšić. - Sarajevo : Buybook, 2017 (Grude : Grafotisak). - 413 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Farah)

Prijevod djela: Three daughters of Eve. - Slika autorice i bilješka o njoj na zadnjem kor. listu

ISBN 978-9958-30-373-9

821.111-31
821.512.161-31

COBISS.BH-ID 24699398

BHK 1054

SHAMSIE, Kamila
    Bog u svakom kamenu / Kamila Shamsie ; s engleskog prevela Milica Cvetković. - Sarajevo : Buybook, 2016 (Grude : Grafotisak). - 302 str. ; 22 cm

Prijevod djela: A God in every stone

ISBN 978-9958-30-294-7

821.111-31
821.214.22-31

COBISS.BH-ID 23080710

BHK 1055

SULLIVAN, Kevin
    Najduža zima / Kevin Sullivan ; [s engleskog prevela Marija Fekete-Sullivan]. - 1. izd. - Sarajevo : Enkidu, 2017 ([Sarajevo] : Unioninvest plastika). - 197 str. : ilustr. ; 20 cm

Prijevod djela: The longest winter. - Slika autora i bilješka o njemu na presavitku prednjeg kor. lista. - Tiraž 500.

ISBN 978-9958-9174-5-5 (meki uvez)

821.111-31

COBISS.BH-ID 23525126

BHK 1056

ŠUBIĆ, Anastazija
    With Shakespeare / Anastazija Šubić ; [translated from Bosnian, Croatian, Serbian into English by Ulvija Tanović]. - Sarajevo : Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 215 str. ; 21 cm. - (Edition International Affirmation of Contemporary Literature of Bosnia and Herzegovina)

Prijevod djela: Sa Šekspirom. - Tiraž 400. - About the author: str. 215.

ISBN 978-9926-410-20-9

821.111.09-2 Shakespeare W.

COBISS.BH-ID 23898630

BHK 1057

VULLIAMY, Ed
    Rat je mrtav, živio rat : Bosna - svođenje računa / Ed Vulliamy ; s engleskog prevela Senada Kreso. - Sarajevo ; Zagreb : Buybook, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 492 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Biblioteka Memorija)

Prijevod djela: The war is dead, long live the war. - Bibliografija: str. [477]-478. - Registar.

ISBN 978-9958-30-330-2 (Sarajevo)
ISBN 978-953-7893-72-9 (Zagreb)

821.111-94
341.485(497.6)"1992/1995"

COBISS.BH-ID 23861510821.111(...) Ostale književnosti na engleskom jeziku

BHK 1058

O'BRIEN, Edna
    Male crvene stolice / Edna O'Brien ; s engleskog preveo Muharem Bazdulj. - Sarajevo : Buybook, 2016 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 249 str. ; 21 cm

Prijevod djela: The little red chairs

ISBN 978-9958-30-290-9

821.111(417)-31

COBISS.BH-ID 23011078821.111(73) Američka književnost

BHK 1059

ALAMEDDINE, Rabih
    Anđeo historije / Rabih Alameddine ; s engleskog prevela Mirjana Evtov. - Sarajevo ; Zagreb : Buybook, 2017 (Grude : Grafotisak). - 267 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Izlog)

Prijevod djela: The angel of history. - Slika autora i bilješka o njemu na zadnjem kor. listu.

ISBN 978-9958-30-370-8 (Sarajevo)
ISBN 978-953-7893-93-4 (Zagreb)

821.111(73)-31

COBISS.BH-ID 24651270

BHK 1060

BAUM, Lyman Frank
    Čarobnjak iz Oza : prema motivima predstave u režiji Adisa Bakrača, tekstu Segora Hadžagića i ilustracijama likova Romana Sulejmanpašića / [autor teksta Segor Hadžagić [prema originalnom tekstu Lymana Franka Bauma] ; ilustrator Roman Sulejmanpašić]. - Sarajevo : Buybook, 2017 ([Sarajevo] : Grafika Šaran). - 42 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm

Tiraž 600

ISBN 978-9958-30-360-9

821.111(73)-93-31
087.5

COBISS.BH-ID 24454662

BHK 1061

BEATTY, Paul
    Prodana duša / Paul Beatty ; s engleskog preveo Danko Ješić. - Sarajevo : Buybook, 2017 (Grude : Grafotisak). - 286 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Izlog)

Prijevod djela: Sellout. - Slika autora i bilješka o njemu na zadnjem kor. listu

ISBN 978-9958-30-338-8

821.111(73)-31

COBISS.BH-ID 24078854

BHK 1062

BROWN, Dan
    Porijeklo / Dan Brown ; s engleskog preveo Danko Ješić. - Sarajevo : Buybook, 2017 (Grude : Grafotisak). - 536 str. : ilustr. ; 21 cm

Prijevod djela: Origin

ISBN 978-9958-30-364-7

821.111(73)-31

COBISS.BH-ID 24501254

BHK 1063

FREEMAN, John
    Mape / John Freeman ; s engleskog prevela Irena Žlof. - Sarajevo ; Zagreb : Buybook, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 87 str. ; 21 cm

Prijevod djela: Maps

ISBN 978-9958-30-353-1 (Sarajevo, meki uvez)
ISBN 978-953-7893-84-2 (Zagreb)

821.111(73)-1

COBISS.BH-ID 24182278

BHK 1064

GREEN, John
    Nema kraja kornjačama / John Green ; prijevod s engleskog Jasmina Marković Karović. - Sarajevo : Malik Books, 2017 (Kragujevac : Grafostil). - 226 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Mali je svijet)

Prijevod djela: Turtles all the way down

ISBN 978-9926-444-68-6 (broš.)

821.111(73)-93-31

COBISS.BH-ID 24702982

BHK 1065

GREEN, John
    U potrazi za Alaskom / John Green ; sa engleskog prevela Jasmina Marković Karović. - Sarajevo : "Šahinpašić", 2015 (Kragujevac : Grafostil). - 288 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Džepna knjiga / "Šahinpašić")

Prijevod djela: Looking for Alaska

ISBN 978-9958-41-594-4

821.111(73)-31

COBISS.BH-ID 22333190

BHK 1066

GROFF, Lauren
    Sudbe i kudbe / Lauren Groff ; prijevod s engleskog Oto Oltvanji. - Sarajevo : "Šahinpašić", 2017 (Kragujevac : Grafostil). - 350 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Savremena književnost)

Prijevod djela: Fates and furies.

ISBN 978-9958-41-722-1 (broširano)

821.111(73)-31

COBISS.BH-ID 23679494

BHK 1067

JAMES, Marlon
    Sažeta istorija sedam ubistava / Marlon James ; s engleskog prevela Mirjana Evtov. - Sarajevo : Buybook, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 552 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Izlog)

Prijevod djela: A brief history of seven killings

ISBN 978-9958-30-331-9

821.111(73)-31

COBISS.BH-ID 23918598

BHK 1068

KONDALI, Ksenija
    Prepleti paradigmi : prošlost, pamćenje i prostor u američkoj ženskoj prozi / Ksenija Kondali. - 1. izd. - Sarajevo : Filozofski fakultet, 2017 ([s. l. : s. n.]). - XV, 261 str. ; 24 cm

Biografija: str. 261. - Bibliografija: str. 227-250 i uz tekst. - Registri.

ISBN 978-9958-625-70-1

821.111(73).09

COBISS.BH-ID 24750342

BHK 1069

ŠOŠTARIĆ, Sanja
    Igram se, dakle postojim : postmoderna američka proza kontrakulturnog eksperimenta / Sanja Šoštarić. - Sarajevo : Centar Samouprava, 2017 (Bihać : Grafičar). - 269 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Logos)

Tiraž 500. - Bilješka o autorici: str. 269. - Zapisi o piscima: str. 254-257. - Bibliografija: str. 258-267 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9926-8085-4-9

821.111(73).09

COBISS.BH-ID 25029638

BHK 1070

YANCEY, Rick
    Peti val / Rick Yancey ; s engleskog preveo Ivan Jovanović. - Sarajevo : "Šahinpašić", 2016 (Bihać : Grafičar). - 438 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Džepna knjiga / "Šahinpašić")

Prijevod djela: The fifth wave. - Knjiga je prvi dio trilogije "Peti val"

ISBN 978-9958-41-629-3 : broš.

821.111(73)-31

COBISS.BH-ID 22752774821.112.2 Njemačka književnost

BHK 1071

BORCHERT, Wolfgang
    Vani, pred vratima / Wolfgang Borchert ; prevela Bisera Suljić-Boškailo. - 1. izd. - Tuzla : Bosanska riječ, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 87 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Savremena drama / Bosanska riječ, Tuzla)

Prijevod djela: Draussen vor der Tür. - Tiraž 500.

ISBN 978-9958-12-287-3 (Karton)

821.112.2-2

COBISS.BH-ID 23886598

BHK 1072

BUSCH, Wilhelm
    Seljak i tele = Der Bauer und das Kalb / Vilhelm Buš ; ilustracije, Ilustrationen Wilhelm Busch ; slobodan prijevod i priprema, Freie Übersetzung und Vorbereitung Mesud Prolić. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 29 str. : ilustr. ; 20 cm

Tekst na bos. i njem. jeziku. - Tiraž 500

ISBN 978-9958-27-377-3

821.112.2-93-32
087.5

COBISS.BH-ID 24374022

BHK 1073

EILERS, Reimer
    Crveno ostrvo : lirske amplitude / Reimer Boy Eilers ; s njemačkog prevela Emina Čabaravdić-Kamber. - 1. izd. - Tuzla : Bosanska riječ, 2017 (Štampano u BiH). - 72 str. ; 22 cm. - (Savremena poezija / Bosanska riječ, Tuzla)

Prijevod djela: Rote Insel. - Tiraž 500. - Bilješka o autoru: str. 69.

ISBN 978-9958-12-285-9

821.112.2-1

COBISS.BH-ID 23854342

BHK 1074

FALLADA, Hans
    Jedan čovjek stremi ka vrhu : žene i sanjar : roman / Hans Fallada ; s njemačkog prevela Mira Đorđević. - Sarajevo : Buybook, 2017 (Bihać : Grafičar). - 523 str. ; 24 cm

Prijevod djela: Ein Mann will nach oben

ISBN 978-9958-30-324-1

821.112.2-31

COBISS.BH-ID 23624966

BHK 1075

GRIMM, Jacob
    Bajke braće Grimm / [priredila Delia Ciccarelli] ; [prijevod s italijanskog Zenaida Karavdić]. - Sarajevo : Malik Books, 2017 (Kragujevac : Grafostil). - 99 str. : ilustr. u bojama ; 23 cm

Prevedeno prema: Le fiabe dei fratelli Grimm

ISBN 978-9926-444-54-9

821.112.2-93-342
087.5

COBISS.BH-ID 24283398

BHK 1076

KEYSERLING, Eduard von
    Valovi / Eduard von Keyserling ; s njemačkog preveo Vahidin Preljević. - Zenica : Vrijeme, 2017 (Široki Brijeg : Suton). - 168 str. ; 21 cm. - (Svjetska književnost)

Prijevod djela: Wellen. - Čekajući more da nas pusti / Vahidin Preljević: str. 157-168.

ISBN 978-9958-18-092-7

821.112.2-31

COBISS.BH-ID 24804358

BHK 1077

KHIDER, Abbas
    Šamar / Abbas Khider ; s njemačkog preveo Vahidin Preljević. - Sarajevo : Buybook, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 154 str. ; 21 cm

Prijevod djela: Ohrfeige. - Slika autora i bilješka o njemu na zadnjem kor. listu.

ISBN 978-9958-30-352-4 (broš.)

821.112.2-31

COBISS.BH-ID 24182022

BHK 1078

LEINEWEBER, Gino
    Srebrene strune / Gino Leineweber ; izabrala i prevela Emina Čabaravdić-Kamber. - 1. izd. - Tuzla : Bosanska riječ, 2017 (Štampano u BiH). - 87 str. ; 22 cm. - (Savremena poezija / Bosanska riječ, Tuzla)

Prijevod djela: Silberfäden. - Tiraž 500. - Bilješka o autoru: str. 87.

ISBN 978-9958-12-283-5

821.112.2-1

COBISS.BH-ID 23836678

BHK 1079

SCHNITZLER, Arthur
    Široka zemlja i druge drame / Arthur Schnitzler ; s njemačkog prevela Irma Duraković. - Zenica : Vrijeme, 2017 (Široki Brijeg : Suton). - 337 str. ; 20 cm. - (Svjetska književnost)

Prijevod djela: Das weite Land. - Između stvaranja ljudi i razotkrivanja svijeta / Irma Duraković: str. 329-337.

ISBN 978-9958-18-089-7

821.112.2-2

COBISS.BH-ID 24174086

BHK 1080

TROJANOW, Ilija
    Sakupljač svjetova / Ilija Trojanow ; s njemačkog prevela Sabine Marić. - Sarajevo : Buybook, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 433 str. ; 21 cm

Prijevod djela: Der Weltensammler. - Rječnik: str. [429]-433

ISBN 978-9958-30-334-0

821.112.2-31

COBISS.BH-ID 23930630

BHK 1081

VEREMEJ, Nellja
    Berlin se nalazi na istoku / Nellja Veremej ; s njemačkog prevela Mira Đorđević. - Sarajevo : Buybook, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 238 str. ; 21 cm

Prijevod djela: Berlin liegt im Osten

ISBN 978-9958-30-351-7 (meki uvez)

821.112.2-31
821.161.1-31=112.2

COBISS.BH-ID 24177926821.112.5 Nizozemska književnost

BHK 1082

MAK, Geert
    Putovanje bez Johna : u potrazi za Amerikom / Geert Mak ; s holandskog preveo Goran Sarić. - Sarajevo : Buybook, 2016 (Grude : Grafotisak). - 575 str. : ilustr. ; 21 cm

Prijevod djela: Reizen zonder John. - Bibliografija: str. [562]-575.

ISBN 978-9958-30-278-7

821.112.5-992

COBISS.BH-ID 22742278821.113.4 Danska književnost

BHK 1083

ANDERSEN, Hans Christian
    Andersenove bajke / [priredila Delia Ciccarelli] ; [prijevod s italijanskog Zenaida Karavdić]. - Sarajevo : Malik Books, 2017 (Kragujevac : Grafostil). - 99 str. : ilustr. u bojama ; 23 cm

Prevedeno prema: Le fiabe di Andersen

ISBN 978-9926-444-53-2

821.113.4-93-342
087.5

COBISS.BH-ID 24283654821.113.6 Švedska književnost

BHK 1084

JONASSON, Jonas
    Djevojčica koja je spasila kralja Švedske / Jonas Jonasson ; sa engleskog prevela Dragana Divković. - Sarajevo : "Šahinpašić", 2015 (Kragujevac : Grafostil). - 369 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Džepna knjiga)

Prijevod djela: The girl who saved the king of Sweden

ISBN 978-9958-41-593-7

821.113.6-31

COBISS.BH-ID 22332934821.124 Latinska književnost

BHK 1085

    BISERI latinskog jezika : zbirka latinskih citata, sentencija, poslovica i uzrečica / [prikupio] Darko Šobak. - Sarajevo : [Amos Graf], 2015 ([Sarajevo] : Amos Graf). - 185 str. ; 22 cm

Tiraž 300.

ISBN 978-9958-668-13-5

821.124-84(082)

COBISS.BH-ID 22158854821.131.1 Italijanska književnost

BHK 1086

FERRANTE, Elena
    Priča o novom prezimenu / Elena Ferrante ; s talijanskog prevela Jovana Šego. - Sarajevo : Buybook, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 441 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Farah)

Prijevod djela: Storia del nuovo cognome. - Drugi dio Napuljske tetralogije.

ISBN 978-9958-30-367-8 (Broš.)

821.131.1-31

COBISS.BH-ID 24599302

BHK 1087

SVEVO, Italo
    Pripovijest o dobrom starcu i lijepoj djevojci / Italo Svevo ; preveo s italijanskog Edi Če Kaloper. - Brčko Distrikt : Književni klub Brčko distrikt BiH, 2017 (Brčko : Gama). - 56 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Novi prijevodi)

Prijevod djela: La novella del buon vecchio e della bella fanciulla. - Pravo ime autora: Ettore Aron Schmitz

ISBN 978-9958-644-80-1

821.131.1-31

COBISS.BH-ID 23862022821.133.1 Francuska književnost

BHK 1088

BAUDELAIRE, Charles
    Splin Pariza : (kratke poeme u prozi) ; Moje ogoljelo srce : (druga strana intimne svakodnevnice) / Charles Baudelaire ; [preveo] s francuskog na bosanski Dragan Bećirović. - Sarajevo : Connectum, 2017 (Štampano u BiH). - 187 str. ; 18 cm. - (Connectum knjiga ; 182) (Biblioteka Sofra)

Prijevod djela: Le spleen de Paris ; Mon coeur mis à nu

ISBN 978-9958-29-088-6

821.133.1-3

COBISS.BH-ID 24212998

BHK 1089

SCHMITT, Éric-Emmanuel
    Gospodin Ibrahim i cvjetovi Kur'ana / Éric-Emmanuel Schmitt ; s francuskog prevela Azra Pita Parente. - Sarajevo : Buybook, 2017 (Bihać : Grafičar). - 79 str. ; 21 cm

Prijevod djela: Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran. - O autoru: str. [81].

ISBN 978-9958-30-342-5

821.133.1-31

COBISS.BH-ID 24146950

BHK 1090

SCHMITT, Éric-Emmanuel
    Oscar i gospođa u ružičastom / Éric-Emmanuel Schmitt ; s francuskog prevela Azra Pita Parente. - Sarajevo : Buybook, 2017 (Bihać : Grafičar). - 90 str. ; 21 cm

Prijevod djela: Oscar et la dame rose. - Biografija autora: str. [91].

ISBN 978-9958-30-343-2

821.133.1-31

COBISS.BH-ID 24147206821.161.1 Ruska književnost

BHK 1091

ČEHOV, Anton Pavlovič
    Drame / Anton Pavlovič Čehov ; s ruskog preveo Žarko Milenić. - Zenica : Vrijeme, 2017 (Široki Brijeg : Suton). - 372 str. ; 21 cm

Klasik moderne drame / Nedžad Fejzić: str. 365-372. - Prijevod djela: P'esy. - Sadrži: Ivanov ; Prosidba ; Galeb ; Ujak Vanja ; Tri sestre ; Višnjik

ISBN 978-9958-18-091-0

821.161.1-2

COBISS.BH-ID 24779014821.163 Južnoslavenske književnosti

BHK 1092

MEĐUNARODNA kulturna manifestacija Međunarodni književni susreti (8 ; 2017 ; Sarajevo)
    Paralelni svjetovi : zbirka radova učesnika manifestacije - 8. KNS Međunarodni književni susreti 2017, Sarajevo, 27-29. juli 2017, / [urednik Ibrahim Osmanbašić]. - Sarajevo : Udruženje za kulturu Nova svjetlost, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 254 str. ; 24 cm

Tiraž 300.

ISBN 978-9958-856-46-4

821.163.3/.6-1(082.2)
821.163.3/.6-32(082.2)

COBISS.BH-ID 24231686

BHK 1093

    PJESMO moja : antologija pjevane poezije / priredio Mišo Marić. - Sarajevo : Art Rabic, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 121 str. : slike autora ; 27 cm

Prekrasna sinteza dviju umjetnosti / Enver Kazaz: str. 9. - Biografije: str. [81]-121.

- - Pjesmo moja [Elektronski izvor]. - 1 elektronski optički disk (CD) : zvuk ; 12 cm. - Nasl. s nasl. ekrana

ISBN 978-9926-428-26-6

821.163-1(082.2)
821.163.4(497.6)-1(082.2)

COBISS.BH-ID 24344582821.163.2 Bugarska književnost

BHK 1094

FLAMBURARI, Vesela
    Nešto u mraku : priča u crnom i bijelom / izmislila i napisala Vesela Flamburari ; prevela Ana Jovanović ; [ilustracije Radostina Neykova]. - 1. izd. - Tuzla : Bosanska riječ, 2017 (Štampano u BiH). - 46 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Biblioteka Mali princ ; knj. 159)

Prijevod djela: Nešto v temnoto, istorijata na edno černo i belo. - Tiraž 500. - Bilješka o autorici: str. 43.

ISBN 978-9958-12-277-4

821.163.2-93-32

COBISS.BH-ID 23700742821.163.3 Makedonska književnost

BHK 1095

BUŽAROVSKA, Rumena
    Moj muž / Rumena Bužarovska ; s makedonskog preveo Ivica Baković. - Sarajevo : Buybook, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 126 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Farah)

Prijevod djela: Mojot maž. - Slika autorice i bilješka o njoj na zadnjem kor. listu.

ISBN 978-9958-30-337-1 (broš.)

821.163.3-32

COBISS.BH-ID 24078342

BHK 1096

JANČOVSKI, Tihomir
    Godine : izbor poezije / Tihomir Jančovski ; izbor i prevod Ahmed Burić i Tihomir Jančovski. - Sarajevo ; Zagreb : Buybook, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 95 str. ; 21 cm

Prijevod djela: Godine. - O autoru: str. 95.

ISBN 978-9958-30-346-3 (Sarajevo)
ISBN 978-953-7893-80-4 (Zagreb)

821.163.3-1

COBISS.BH-ID 24157190

BHK 1097

KOVILOSKI, Slavčo
    Kraljević Marko : roman / Slavčo Koviloski ; prevod sa makedonskog i bilješke Žarko Milenić. - Brčko : Književni klub Brčko distrikt BiH, 2017 (Brčko : Gama). - 116 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Novi prevodi)

Prijevod djela: Sinot na Kralot. - Ćir.

ISBN 978-9958-644-84-9

821.163.3-31

COBISS.BH-ID 24069638821.163.4(497.16) Crnogorska književnost

BHK 1098

POPOVIĆ, Milorad
    Čovjek bez lica / Milorad Popović. - Sarajevo : Buybook, 2016 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 406 str. ; 21 cm

Manje poznate riječi i fraze: str. [403]-406.

ISBN 978-9958-30-297-8

821.163.4(497.16)-31

COBISS.BH-ID 23090438821.163.4(497.6) Bosanskohercegovačka književnost

BHK 1099

    --- I pjesničkom riječju istina se brani : antologija ratne/domoljubne lirike s oraško-šamačke bojišnice / [uređivački odbor Marko Matolić, Nedjeljko Nedić, Mandica Živković]. - Orašje : Grafolade & 77x7, 2017 ([Orašje] : Grafolade & 77x7). - 80 str. ; 22 cm

Tiraž 300. - Podaci o autorima i pjesmama: str. 71-77.

ISBN 978-9926-8109-2-4

821.163.4(497.6)-1(082.2)
821.163.42(497.6)-1(082.2)

COBISS.BH-ID 24177158

BHK 1100

ABADAN, Anesa
    Malo sam drugačiji : školski dani / napisala i ilustrovala Anesa Anja Abadan. - Sarajevo : autorica, 2017 ([Sarajevo] : Grafika Šaran). - 43 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm

ISBN 978-9926-442-82-8

821.163.4(497.6)-93-32

COBISS.BH-ID 24796934

BHK 1101

ADŽOVIĆ, Ruždija
    Sebijini snovi : pripovijetke / Ruždija Adžović. - Sarajevo : Amos Graf, 2017 (Sarajevo : Amos Graf). - 182 str. ; 21 cm

ISBN 978-9958-668-21-0

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 24287494

BHK 1102

AGIĆ, Akif
    Reload : priče iz života / Akif Agić ; [autori fotografija Senad Hadžimehanović, Sejo Omeragić, Akif Agić]. - 1. izd. - Gornji Vakuf : autor, 2017 ([Zenica] : Scan Studio Duran). - 298 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 2.000.

ISBN 978-9926-442-19-4

821.163.4(497.6)-94

COBISS.BH-ID 23952134

BHK 1103

AGIĆ, Jasmin
    Peto godišnje doba / Jasmin Agić. - Sarajevo : "Šahinpašić", 2016 (Kragujevac : Grafostil). - 226 str. ; 18 cm. - (Biblioteka Džepna knjiga)

ISBN 978-9958-41-647-7

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 22941190

BHK 1104

AGIĆ, Jasmin
    Povučen život / Jasmin Agić. - Sarajevo : "Šahinpašić", 2017 (Bihać : Grafičar). - 261 str. ; 18 cm. - (Biblioteka Džepna knjiga / "Šahinpašić")

ISBN 978-9958-41-732-0

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 24894214

BHK 1105

AJAN, Maida
    Pjegavi dječak / Maida Ajan. - Sarajevo : Grafoton HS, 2017 ([Sarajevo] : Sabah print). - 179 str. ; 21 cm

Tiraž 100.

ISBN 978-9958-758-73-7

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 24377606

BHK 1106

ALAGIĆ, Suvad
    Oteto vrijeme / Suvad Alagić ; [fotografija Dejan Đurković]. - 2. izd. - Brčko : Književni klub, 2017 (Brčko : Misija). - 98 str. : slika autora ; 21 cm. - (Biblioteka Nova riječ)

Tiraž 300. - Biografija: str. 96-97.

ISBN 978-9958-644-79-5

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 23792390

BHK 1107

ALIČIĆ, Nedim
    Sehara uspomena / Nedim Aličić. - Tuzla : Repro-Karić, 2015 (Tuzla : Repro-Karić). - 189 str. ; 21 cm

Tiraž 200.

ISBN 978-9958-795-09-1

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 22485510

BHK 1108

ALIĆ, Džemaludin
    Demijurg / Džemaludin Alić. - Zenica : Opća biblioteka, 2017 (Zenica : Minextrade). - 141 str. ; 21 cm. - (Edicija Povelja ; knj. 7)

Tiraž 200. - Bilješka o autoru na zadnjem kor. listu.

ISBN 978-9926-423-05-6

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 23599878

BHK 1109

ALIĆ, Fahrudin
    Iza zatvorenih vrata : Srebrenica, 1992.-1995. / Fahrudin Alić. - Tuzla : Off-set, 2015 (Tuzla : Off-set). - 382 str. : ilustr. ; 25 cm

Slika autora. - Tiraž 1.000. - O autoru: str. 373-374.

ISBN 978-9958-31-193-2

821.163.4(497.6)-94
341.485(=163.43)(497.6 Srebrenica)"1992/1995"

COBISS.BH-ID 21895430

BHK 1110

ALIĆ, Sadik
    Vrijeme okruglih misli / Sadik Alić. - Konjic : Fondacija Lijepa riječ, 2017 (Sarajevo : Sabah-print). - 55 listova ; 19 cm

Tiraž 200.

ISBN 978-9958-048-12-8

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 23656710

BHK 1111

ALIĆ, Vesna
    Vrtlari božije bašte / Vesna Alić. - Zenica : Minex ; Žepče : Opća biblioteka, 2017 (Zenica : Minex trade). - 176 str. ; 22 cm

Tiraž 100.

ISBN 978-9926-411-08-4 (Minex)
ISBN 978-9926-8169-0-2 (Opća biblioteka Žepče)

821.163.4(497.6)-1
821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 24016134

BHK 1112

ALIUSTIĆ, Devla
    Na krilima djetinjstva / Devla Aliustić ; [ilustracije Dženida Vrtagić Isaković, Lejla Aliustić]. - Tuzla : Off-set, 2015 (Tuzla : Off-set). - 105 str. : ilustr. ; 22 cm

Tiraž 200.

ISBN 978-9958-31-234-2

821.163.4(497.6)-93-1

COBISS.BH-ID 22600966

BHK 1113

ALPEZA, Anamaria
    Djevojka plavih očiju / Anamaria Alpeza. - Čitluk : Ogranak Matice hrvatske, 2017 (Mostar : Fram-Ziral). - 207 str. : slika autorice ; 20 cm

Životopis: str. 207

ISBN 978-9926-447-03-8

821.163.4(497.6)-31
821.163.42(497.6)-31

COBISS.BH-ID 24691974

BHK 1114

ANDRIĆ, Ivo
    Ex Ponto ; Nemiri / Ivo Andrić. - Beograd : Ringier Axel Springer, 2014 (Beograd : APM print). - 63 str. ; 19 cm. - (Biblioteka Blic)

Tiraž 165.000

821.163.4(497.6)-3

COBISS.BH-ID 512294634

BHK 1115

ANDRIĆ, Ivo
    Kod kazana ; Veletovci ; Čudo u Olovu ; Zuja ; Pismo iz 1920. godine ; Znakovi / Ivo Andrić. - Beograd : Ringier Axel Springer, 2014 (Beograd : APM print). - 63 str. ; 19 cm. - (Biblioteka Blic)

Tiraž 160.000

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 513152946

BHK 1116

ANDRIĆ, Ivo
    Mara Milosnica / Ivo Andrić. - Beograd : Ringier Axel Springer, 2014 (Beograd : APM print). - 62 str. ; 19 cm. - (Biblioteka Blic)

Tiraž 165.000

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 4456216

BHK 1117

ANDRIĆ, Ivo
    Most na Žepi ; Olujaci ; Žeđ ; Geometar i Julka ; Zatvorena vrata ; Zmija / Ivo Andrić. - Beograd : Ringier Axel Springer, 2014 (Beograd : APM print). - 63 str. ; 19 cm. - (Biblioteka Blic)

Tiraž 160.000.

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 4662296

BHK 1118

ANDRIĆ, Ivo
    Na obali ; Šala u Samsarinom hanu ; Smrt u Sinanovoj tekiji ; Autobiografija / Ivo Andrić. - Beograd : Ringier Axel Springer, 2014 (Beograd : APM print). - 63 str. ; 19 cm. - (Biblioteka Blic)

Tiraž 160.000.

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 1027246996

BHK 1119

ANDRIĆ, Ivo
    Priča o soli ; Sarači ; Razgovor pred veče ; Dva zapisa bosanskog pisara Dražeslava ; Vejavica ; Susret ; Ranjenik u selu ; Legenda o pobuni ; Veliki raspust ; Kod lekara ; Slepac / Ivo Andrić. - Beograd : Ringier Axel Springer, 2014 (Beograd : APM print). - 63 str ; 19 cm. - (Biblioteka Blic)

Tiraž 160.000

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 513151666

BHK 1120

ANDRIĆ, Ivo
    Priča o vezirovom slonu ; Mustafa Madžar / Ivo Andrić. - Beograd : Ringier Axel Springer, 2014 (Beograd : APM print). - 63 str. ; 19 cm. - (Biblioteka Blic)

Tiraž 165.000

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 208251916

BHK 1121

ANDRIĆ, Ivo
    Razgovor sa Gojom ; Bajron u Sintri ; Simon Bolivar Oslobodilac / Ivo Andrić. - Beograd : Ringier Axel Springer, 2014 (Beograd : APM print). - 63 str. ; 19 cm. - (Biblioteka Blic)

Tiraž 160.000.

821.163.4(497.6)-4
821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 513155250

BHK 1122

ANDRIĆ, Ivo
    Romani / [Ivo] Andrić. - 9. izd. - Beograd : Laguna, 2017 (Subotica : Rotografika). - 768 str. : slika autora ; 25 cm

Tiraž 10.000. - Hronologija života i rada Ive Andrića: str. 759-766. - Napomena izdavača: str. 767-768. - Rečnik turcizama, provincijalizama i nekih manje poznatih izraza: str. 739-757. - Sadržaj s nasl. str.: Travnička hronika ; Na Drini ćuprija ; Gospođica ; Prokleta avlija.

ISBN 978-86-521-1509-9

821.163.4(497.6)-31
821.163.4(497.6).09 Andrić I.

COBISS.BH-ID 25641478

BHK 1123

ANDRIĆ, Ivo
    Trup ; Nemirna godina ; O starim i mladim Pamukovićima / Ivo Andrić. - Beograd : Ringier Axel Springer, 2014 (Beograd : APM print). - 63 str. ; 19 cm. - (Biblioteka Blic)

Tiraž 165.000.

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 512301290

BHK 1124

ANDRIĆ, Ivo
    U zindanu ; Za logorovanja ; Ispovijed ; Rzavski bregovi ; Noć u Alhambri ; Prvi dan u radosnom gradu ; Dan u Rimu / Ivo Andrić. - Beograd : Ringier Axel Springer, 2014 (Beograd : APM print). - 63 str. ; 19 cm. - (Biblioteka Blic)

Tiraž 160.000

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 5081112

BHK 1125

ANDRIĆ, Ivo
    Zanos i stradanje Tome Galusa ; Pismo iz 1920. godine ; Osatičani / Ivo Andrić. - Beograd : Ringier Axel Springer, 2014 (Beograd : APM print). - 63 str. ; 19 cm. - (Biblioteka Blic)

Tiraž 165.000

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 4456472

BHK 1126

ANDRIĆ, Ivo
    Zlostavljanje ; Porodična slika ; Letovanje na jugu ; Žena na kamenu / Ivo Andrić. - Beograd : Ringier Axel Springer, 2014 (Beograd : APM print). - 63 str. ; 19 cm. - (Biblioteka Blic)

Tiraž 165.000

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 4457240

BHK 1127

ANDRIĆEVA Gospođica
    Andrićeva Gospođica = Andrićs Fräulein / [urednik] Branko Tošović. - Graz : Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität ; Banja Luka : Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske ; Beograd : Svet knjige : Nmlibris, 2017 (Banja Luka : Grafid). - 791 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Andrić-Initiative ; 10)

Prema predgovoru, Zbornik čine (a) referati pročitani na 9. simpozijumu u Beogradu održanom od 17. do 19. novembra 2016. na temu "Andrićeva Gospođica" i (b) specijalno pripremljeni radovi u okviru međunarodnog projekta "Andrić-Initiative : Ivo Andrić u evropskom kontekstu"(2007-). - Ćir. i lat. - Radovi na više jezika. - Bibliografija uz sve radove. - Summaries.

ISBN 978-99976-27-15-5 (Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske)
ISBN 978-3-9504299-0-9 (Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz)
ISBN 978-86-7396-615-1 (Svet knjige)

821.163.4(497.6).09-31 Andrić I.(082)

COBISS.BH-ID 6791192

BHK 1128

ARIFOVIĆ, Rabija
    Proljeće / Rabija Arifović. - Tuzla : Behram-begova medresa, 2017 ([Tuzla] : Harfo-Graf). - 99 str. ; 21 cm

Tiraž 300.

ISBN 978-9958-698-25-5

821.163.4(497.6)-83

COBISS.BH-ID 23972102

BHK 1129

AVDIĆ, Dževa
    Moj osmijeh je moja osveta / Dževa Avdić. - 2. izd. - Sarajevo : Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, 2017 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 195 str. ; 19 cm

Tiraž 400. - Biografija: str. 195.

ISBN 978-9958-028-21-2

821.163.4(497.6)-94

COBISS.BH-ID 23918342

BHK 1130

AVDOVIĆ Zeković, Hasnija
    Kažu vrijeme liječi sve / Hasnija Avdović Zeković. - 2 izd. - Sarajevo : Blicdruk, 2017 (Sarajevo : Blicdruk). - 103 lista : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 500. - Bio-bibliografska bi[l]ješka za autora: str. 99.

ISBN 978-9958-634-29-1

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 24742662

BHK 1131

BABIĆ, Mile
    Izazovi slobode / Mile Babić. - Sarajevo : Svjetlo riječi, 2017 (Grude : Grafotisak). - 248 str. ; 21 cm

Bilješka o autoru: str. 247-248. - Bibliografija: str. 233-239. - Registar.

ISBN 978-9958-24-057-7

821.163.4(497.6)-92
821.163.42(497.6)-92

COBISS.BH-ID 24195846

BHK 1132

BAGO, Slavo
    Stvarni snovi / Slavo Antin Bago. - Čitluk : Matica hrvatska, 2017 (Mostar : Raster). - 251 str. : ilustr. ; 21 cm

Bilješka o autoru: str. [248-250].

ISBN 978-9958-831-98-0

821.163.4(497.6)-31
821.163.42(497.6)-31

COBISS.BH-ID 24105222

BHK 1133

BAJRAMOVIĆ, Rahim
    Prijedorske čaršijske priče / Rahim Bajramović Rapa. - Sanski Most : Kalem, 2017 (Štampano u BiH). - 142 str. ; 21 cm : fotogr.

ISBN 978-9926-415-03-7

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 24145158

BHK 1134

BAJRIĆ, Harun
    Pronađi se / Harun Bajrić ; [ilustracije Dženita Žilić-Džafić]. - Tešanj : Opća biblioteka, 2017 ([Tešanj] : Agfa-print). - 92 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 250. - Biografija: str. 88.

ISBN 978-9958-895-43-2

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 24116742

BHK 1135

BAJTAL, Esad
    Ujed zmije sjećanja : hommage dostojanstvu i boli majki Srebrenice : Srebrenica, juli 1995.-2015. / Esad Bajtal ; [prijevod na engleski Samir Kulaglić]. - Sarajevo : Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, 2015 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 51, 51 str. : ilustr. ; 20 cm

Nasl. str. prištampanog prijevoda: Bite of the memory snake. - Bos. tekst i engl. prijevod. - Izvorni tekst i prijevod štampani u međusobno obrnutim smjerovima. - Tiraž 500

ISBN 978-9958-028-06-9

821.163.4(497.6)-16

COBISS.BH-ID 22225158

BHK 1136

BANDIĆ, Esma
    Mudrost uz Dragulje mudrosti : (reminiscencije) / Esma Bandić. - Mladenovac : Društvo za afirmaciju kulture - Presing, 2014 (Beograd : Instant). - 98 str. ; 22 cm

Tiraž 300.

ISBN 978-86-6341-053-4

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 1024288500

BHK 1137

BAŠIĆ, Adisa
    A ti zaključaj : priče o ljubavima i brakovima / Adisa Bašić. - Sarajevo ; Zagreb : Buybook, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 107 str. ; 20 cm. - (Savremena bh književnost)

ISBN 978-9958-30-348-7 (Sarajevo)
ISBN 978-953-7893-82-8 (Zagreb)

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 24157446

BHK 1138

BAŠIĆ, Mirela
    Rasplitanje misli / Mirela Bašić. - Zenica : Opća biblioteka, 2017 (Zenica : Minextrade). - 88 str. ; 21 cm. - (Edicija Prva knjiga ; knj. 1)

Slika autorice na zadnjem kor. listu. - Tiraž 250. - Biografija pjesnikinje: str. 85-86.

ISBN 978-9926-423-07-0

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 24745990

BHK 1139

BAŠIĆ, Vezuv
    Malo gnijezdo za snove / Vezuv Bašić ; [ilustracije Edin Šahinović]. - 1. izd. - Tuzla : Bosanska riječ, 2017 (Štampano u BiH). - 128 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Biblioteka Mala vila ; knj. 8)

Tiraž 500. - Bilješka o autoru: str. 124-125. - Bilješka o ilustratoru: str. 126.

ISBN 978-9958-12-279-8

821.163.4(497.6)-93-1

COBISS.BH-ID 23730438

BHK 1140

BAZDULJ-Hubijar, Nura
    Begovica / Nura Bazdulj-Hubijar. - Sarajevo ; Zagreb : "Šahinpašić", 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 203 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Savremena/Suvremena proza / "Šahinpašić")

Slika autorice i bilješka o njoj na zadnjem kor. listu.

ISBN 978-9958-41-729-0 ("Šahinpašić", Sarajevo)
ISBN 978-9532-82-150-5 (HR)

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 23952902

BHK 1141

BEĆAR, Šemso
    Alemdarove izgubljene pobjede / Šemso Bećar. - Visoko : "Bećar", 2012 (Fojnica : "Fojnica"). - 363 str. ; 21 cm

Tiraž 500.

ISBN 978-9958-9767-3-5

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 19746054

BHK 1142

BEĆAR, Šemso
    Oluja sa Balkana / Šemso Bećar. - Visoko : "Bećar", 2010 (Fojnica : "Fojnica"). - 463 str. ; 21 cm

Tiraž 500.

ISBN 978-9958-9767-2-8

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 18135558

BHK 1143

BEĆAR, Šemso
    Tragom sokola / Šemso Bećar. - Visoko : "Bećar", 2012 (Fojnica : "Fojnica"). - 364 str. ; 21 cm

Tiraž 500.

ISBN 978-9958-9767-4-2

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 19746310

BHK 1144

BEĆIRBAŠIĆ, Mirsad
    Princeza Igra i princ Igrokaz / Mirsad Bećirbašić. - Sarajevo : Connectum, 2017 (štampano u Bosni i Hercegovini). - 72 str. : ilustr. u bojama ; 19 cm. - (Connectum knjiga ; 201) (Biblioteka Krila)

Bibliografija: str. 69.

ISBN 978-9958-29-106-7

821.163.4(497.6)-93-1
794

COBISS.BH-ID 24808454

BHK 1145

BEGAGIĆ, Nermana
    Kad ljudi utihnu / Nermana Begagić. - Sarajevo : N. Begagić, 2015 (Sarajevo : Sabahprint). - 313 str. ; 22 cm

Tiraž 300.

ISBN 978-9926-8026-5-5!

821.163.4(497.6)-94

COBISS.BH-ID 22260742

BHK 1146

BEHLULOVIĆ, Irma
    Vidjela sam Malog Princa / Irma Behlulović ; [ilustracije Irma Behlulović, Eda Bećirović]. - Sarajevo : "Šahinpašić", 2015 (Kragujevac : Grafostil). - 118 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Dječija knjiga)

Tiraž 500.

ISBN 978-9958-41-595-1 (tvrdi uvez)

821.163.4(497.6)-93-31

COBISS.BH-ID 22458374

BHK 1147

BEKTIĆ, Emir
    "Kad osvaneš sam" / Emir Bektić. - Tešanj : Štamparija-S, 2017 (Tešanj : Štamparija-S). - 104 str. : ilustr. ; 24 cm

Slika autora. - Tiraž 150. - Bilješka o autoru: str. [105].

ISBN 978-9958-074-07-3

821.163.4(497.6)-94

COBISS.BH-ID 24198918

BHK 1148

BEKTIĆ, Mehmedalija
    Moj san o babi : srebrenička poema / Mehmedalija Bektić. - Lukavac : Javna biblioteka, 2017 ([Lukavac] : Inda). - 120 str. ; 21 cm

Tiraž 300. - Istina je k'o svemir daleka / Subhija Karahmetović: str. 109-114.

ISBN 978-9958-693-14-4

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 24210438

BHK 1149

BEŠOVIĆ, Milica
    Iz domovine u tuđine / Milica Bešović. - Sarajevo : M. Bešović, 2017 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 164 str. : ilustr. ; 22 cm

Bilješka o autorici: str. [5].

ISBN 978-9926-408-82-4

821.163.4(497.6)-94

COBISS.BH-ID 23353862

BHK 1150

BIKIĆ, Abedin
    Jakeš / Abedin Bikić - Abe. - Fojnica : "Fojnica", 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 298 str. ; 22 cm

Tiraž 500.

ISBN 978-9958-17-098-0

821.163.4(497.6)-94

COBISS.BH-ID 24047110

BHK 1151

    BIR-vaktilski biseri sevdaha Bosne i Hercegovine i Sandžaka : rukopisna zbirka / priredila Refija Harbić. - Tuzla : "Hamidović", 2017 (Lukavac : B-ELI-M). - 289 str. : faks., ilustr. ; 24 cm

Tekst uporedo na lat. jeziku i bosanč. - Faksimil rukopisa. - Tiraž 300. - Bibliografija: str. 288.

ISBN 978-9958-833-09-0

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 24148742

BHK 1152

BJELICA, Isidora
    Miris neba / Isidora Bjelica. - 2. izd. - Beograd : Laguna, 2016 (Beograd : Margo-art). - 147 str. ; 20 cm

O autorki: str. [145]-147

ISBN 978-86-521-2431-2

821.163.4(497.6)-31
821.163.41-31

COBISS.BH-ID 25606918

BHK 1153

BJELIĆ, Mujo Huso
    Sjećanja / Mujo Huso Bjelić. - 1. izd. - Srebrenik : Printas, 2017 (Srebrenik : Printas). - 186 str. : fotogr. ; 21 cm

Tiraž 100. - Biografija: str. 183-184.

ISBN 978-9958-547-21-8

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 24172806

BHK 1154

BOLIĆ, Armin
    Vakat / Armin Bolić. - Sarajevo : Udruženje za edukaciju i razvoj civilnog društva Bridge, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 119 str. : slika autora ; 20 cm

Biografija: str. 119.

ISBN 978-9926-8223-0-9

821.163.4(497.6)-32
821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 24687366

BHK 1155

BRAJANOVIĆ, Nermin
    Ljubav je pobijedila / Nermin Brajanović. - Sarajevo : autor, 2017 (Sarajevo : Transfer print). - 79 str. ; 21 cm

O autoru: str. [83].

ISBN 978-9926-442-69-9

821.163.4(497.6)-31
821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 24462342

BHK 1156

BRKA, Amir
    Gazi Ferhad-beže iznova u Tešnju / Amir Brka ; [pogovor Enver Kazaz]. - Tešanj : Centar za kulturu i obrazovanje, 2016 (Tešanj : Grafik-komerc). - 45 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Gradina ; knj. 79)

Tiraž 1.000. - O autoru: str. 41-42. - Subverzivni potencijal poezije: str. 31-38. - Rječnik: str. 27-28.

ISBN 978-9958-088-12-4

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 22663430

BHK 1157

BRKIĆ, Radica
    U otkosima života / Radica Brkić. - Sarajevo : Grafoton-HS, 2016 ([Sarajevo] : Sabah-print). - 330 str. ; 21 cm

Tiraž 500.

ISBN 978-9958-758-64-5

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 22900486

BHK 1158

BRKIĆ, Ramiz
    Berkine kike / Ramiz Brkić ; [ilustracije Jasmin Puškarević]. - Tešanj : Planjax komerc : Opća biblioteka, 2017 ([Tešanj] : Planjax print). - 77 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Studenac)

Ramiz Brkić, Jasmin Puškarević: str. 75

ISBN 978-9958-34-249-3 (Planjax)
ISBN 978-9958-895-41-8 (Opća biblioteka Tešanj)

821.163.4(497.6)-93-32
821.163.4(497.6)-93-1

COBISS.BH-ID 24026374

BHK 1159

BRKIĆ, Ramiz
    Na raspeću Guantanama / Ramiz Brkić. - Tešanj : Planjax, 2011 (Tešanj : Planjax). - 167 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Studenac ; kolo 9, knj. 6)

Tiraž 1.000. - Bilješka o autoru: str. 167.

ISBN 978-9958-34-088-8

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 19149062

BHK 1160

BUBALO, Janko
    Apocalyptic days : in the shadow of deception / Janko Bubalo ; [translated by Duško Čondić, Ivana Čuvalo] ; [illustrations by Toni Kozarić]. - Mostar : Hercegovačka franjevačka provincija Uznesenja BDM, 2017. - 246 str., [2] lista s tablama : ilustr. u bojama ; 20 cm

Prijevod djela: Apokaliptični dani. - About the author: str. 245-246. - Registar.

ISBN 978-9958-876-25-7

821.163.4(497.6)-94
821.163.42(497.6)-94

COBISS.BH-ID 23681798

BHK 1161

BUKMIR, Zoran
    Malo ponagela / Zoran Bukmir. - Čapljina : Matica hrvatska, 2017 ([Mostar] : Fram Ziral). - 239 str. ; 21 cm

Podatak o godini izdanja preuzet iz CIP-a. - Podatci o autoru: str. 237.

ISBN 978-9958-9221-4-5

821.163.4(497.6)-32
821.163.42(497.6)-32

COBISS.BH-ID 23839750

BHK 1162

BUNJEVAC Salkić, Nina
    Oz / Nina Bunjevac Salkić. - Maglaj : Opća biblioteka, 2017 ([Maglaj] : Studio 3D). - 79 str. ; 21 cm

Slika autorice i bilješka o njoj na zadnjem kor. listu.

ISBN 978-9958-082-05-4

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 24693510

BHK 1163

BURIĆ, Ahmed
    Hipertenzija / Ahmed Burić. - Tešanj : Planjax komerc, 2017 (Tešanj : Planjax print). - 67 str. ; 21 cm

Bilješka o autoru: str. 67.

ISBN 978-9958-34-257-8

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 24081158

BHK 1164

BURIĆ, Ahmed
    Tebi šega što se zovem Donald / Ahmed Burić. - Beograd : Laguna, 2017 (Novi Sad : Artprint Media). - 146 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Plavo, belo, crveno)

O piscu: str. [147].

ISBN 978-86-521-2761-0

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 25601798

BHK 1165

BURIĆ, Ahmed
    Tebi šega što se zovem Donald? / Ahmed Burić. - 2. izd. - Sarajevo ; Zagreb : Buybook, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 104 str. ; 21 cm. - (Savremena bh književnost)

Slika autora i bilješka o njemu na zadnjem kor. listu.

ISBN 978-9958-30-369-2 (Sarajevo)
ISBN 978-953-7893-91-0 (Zagreb)

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 24650758

BHK 1166

BURIĆ, Ahmed
    Tebi šega što se zovem Donald? / Ahmed Burić. - Sarajevo ; Zagreb : Buybook, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 104 str. ; 21 cm. - (Savremena bh književnost)

Slika autora i bilješka o njemu na zadnjem kor. listu.

ISBN 978-9958-30-345-6 (Sarajevo)
ISBN 978-953-7893-78-1 (Zagreb)

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 24147718

BHK 1167

BUTKOVIĆ, Redžo
    Da sam naglas govorio / Redžo Butković. - Tuzla : Off-set, 2017 (Tuzla : Off-set). - 143 str. ; 20 cm

Tiraž 500.

ISBN 978-9958-31-290-8

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 23762182

BHK 1168

CHRIST, Dževada
    Ich hätte gern die Welt umarmt / Dževada Christ. - 1. Aufl. - Tuzla : Bosanska riječ, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 72 str. ; 22 cm. - (Zeitgenössische Poesie)

ISBN 978-9958-12-292-7

821.163.4(497.6)-1=112.2

COBISS.BH-ID 24127494

BHK 1169

COCO, Kemal
    Razgovor sa životom / Kemal Coco. - 1. izd. - [Bihać] : Udruženje pisaca Unsko-sanskog kantona, [2012?] (Cazin : Grafis). - 96 str. : fotogr. ; 23 cm. - (Biblioteka Futurum)

Tiraž 300. - Bilješka o piscu: str. 95-96.

ISBN 978-9958-797-30-9

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 20174342

BHK 1170

CVIJETIĆ, Darko
    Ježene kožice / Darko Cvijetić. - Zenica : Vrijeme, 2017 (Široki Brijeg : Suton). - 66 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Nova osjećajnost)

Biografija: str. 61. - Darko Cvijetić : iskupitelj / Miljenko Jergović: str. 63-66.

ISBN 978-9958-18-086-6

821.163.4(497.6)-1
821.163.4(497.6)-36

COBISS.BH-ID 23790598

BHK 1171

ČAJEVIĆ, Neda
    Dnevnik izronio iz poplave / Neda Čajević. - Brčko : Književni klub, 2017 (Brčko : Misija). - 172 str. : slika autorice ; 21 cm. - (Biblioteka Nova riječ)

Tiraž 200. - Biografija: str. 172.

ISBN 978-9958-644-77-1

821.163.4(497.6)-94

COBISS.BH-ID 23640582

BHK 1172

ČAMDŽIĆ, Sulejman
    Neka moja sjećanja / Sulejman Čamdžić. - Zagreb : Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju ; Sarajevo : Naučnoistraživački institut "Ibn Sina", 2015 (Velika Gorica : Topgrafika). - 203 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Bosana : Bošnjački pisci u Hrvatskoj)

Tiraž 500. - Kratka biografija: str. 201-203. - Bibliografija: str. 193.

ISBN 978-953-7922-06-1

821.163.4(497.6)-94
32:929 Čamdžić S.
323.28(=163.43)(497.1)(093.3)

COBISS.BH-ID 3223843

BHK 1173

ČAPELJ, Tamara
    Nevidljivi tragovi / Tamara Čapelj ; [ilustracije Dragan IIjkić]. - Sarajevo : Udruženje umjetnika Planet poezija, 2017 (Sarajevo : Sabah print). - 183 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Edicija Art horizont)

Podatak o ilustratoru preuzet iz CIP-a. - Tiraž 300. - Biografija: str. 182.

ISBN 978-9926-8116-1-7

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 24011014

BHK 1174

ČAUŠEVIĆ, Mirsad
    Smrt u bijeloj kući / Mirsad Čaušević. - 3. izd. - Tuzla : Bosanska medijska grupa, 2017 (Štampano u BiH). - 177 str. : ilustr. ; 26 cm

Bilješka o autoru: str. 175.

ISBN 978-9958-089-16-9

821.163.4(497.6)-94

COBISS.BH-ID 24199430

BHK 1175

ČIČKO, Derviš
    Oni odlaze, a mi ne ostajemo / Derviš Čičko. - Tuzla : Printcom, 2017 (Tuzla : Printcom). - 565 str. : slika autora ; 24 cm

Tiraž 100. - Bilješka o autoru: str. 565.

ISBN 978-9958-13-125-7

821.163.4(497.6)-92

COBISS.BH-ID 24070918

BHK 1176

ČIČKUŠIĆ, Fuad
    Straža u magli / [napisao i nacrtao] Fuad Čičkušić. - Maglaj : Opća biblioteka, 2017 (Maglaj : Studio-3D). - 55 str. : ilustr. ; 25 cm

Ilustr. i na oba spojna lista. - Tiraž 250.

ISBN 978-9958-082-03-0 (Karton)

821.163.4(497.6)-93-32

COBISS.BH-ID 24552710

BHK 1177

ČOLAKOVIĆ, Razija
    Leptir / Razija Razo. - Brčko : autor, 2017 (Zenica : Emanet). - 153 str. ; 21 cm

Pravo ime autorice: Razija Čolaković. - Tiraž 500.

ISBN 978-9926-442-58-3

821.163.4(497.6)-1
821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 24370182

BHK 1178

ČOLIĆ, Velibor
    Sarajevski omnibus / Velibor Čolić. - Beograd : Clio, 2014 (Novi Sad : Artprint). - 162 str. ; 20 cm. - (Gral)

Slika autora i bilješka o njemu na presavitku prednjeg kor. lista.

ISBN 978-86-7102-463-1

821.163.4(497.6)-31
821.133.1-31

COBISS.BH-ID 3992358

BHK 1179

ČOPRA, Kemal
    Hadžibeg / Kemal Čopra. - Sarajevo : Grafoton HS, 2015 (Sarajevo : Sabah print). - 186 str. ; 21 cm

Tiraž 500

ISBN 978-9958-758-57-7

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 22249990

BHK 1180

ČUTURA, Ivan
    Kalež ljubavi / Ivan Čutura ; [ilustracije Josipa Vukoja]. - Posušje : Matica hrvatska, 2016 (Grude : Grafotisak). - 107 str. : ilustr. ; 20 cm

Tiraž 750. - Per aspera ad astra / Helena Lončar: str. 5-7. - Raspjevana mladost Ivana Čuture / Stjepan Galić: str. 97-101.

ISBN 978-9926-8038-1-0

821.163.4(497.6)-1
821.163.42(497.6)-1

COBISS.BH-ID 22861318

BHK 1181

ĆATIĆ, Musa Ćazim
    Pjesme : od godine 1900. do 1908. Knj. 1 / M. [Musa] Ćazim Ćatić. - Reprint izd. - Odžak : Kulturno udruženje "Musa Ćazim Ćatić", 2015 (Tešanj : Grafik-komerc). - 118 str. ; 19 cm. - (Biblioteka Mystika ; knj. 1)

Na prelim. str.: Reprint povodom stogodišnjice za pjesnikova života jedine objavljene knjige pjesama Muse Ćazima Ćatića. - Bilješke uz tekst. - Reprint izd.: Mostar : Prva Muslim. nakl. knjižara i štamparija (Muhamed Bekir Kalajdžić), 1914.

ISBN 978-9958-0967-0-9

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 21831942

BHK 1182

ĆEHIĆ, Suvad
    Putem smrti do slobode Srebrenica-Tuzla : 11. 07.-29. 09. 1995. god. / Suvad Ćehić. - Cazin : autor, 2014 (Cazin : Grafis). - 316 str. : slika autora ; 21 cm

Biografski podaci: str. 315-316.

ISBN 978-9958-0367-6-7

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 21752838

BHK 1183

ĆOPIĆEVA poetika prostora
    Ćopićeva poetika prostora : lirski, humoristički i satirički svijet Branka Ćopića / urednik Branko Tošović = Ćopićs Poetik des Raumes : die lyrische, humoristische und satirische Welt von Branko Ćopić / Herausgeben Branko Tošović. - Banja Luka : Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske ; Graz : Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, 2017 (Banja Luka : Grafid). - 310 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Ćopićev projekat : serija ; tom 6 = Ćopić-Projekt : Reihe ; Bd. 6 / Branko Tošović)

"Zbornik čine referati pročitani na šestom simpozijumu održanom od 8. do10. septembra 2016. u Beogradu na temu Ćopićeva poetika prostora u okviru međunarodnog projekta "Lirski, humorističkii i satirički svijet Branka Ćopića" (Grac-Banjaluka, 2011-). --> predgovor. - Lat. i ćir. - Bibliografija uz sve radove. - Rezimei na engl., njem. i rus. jeziku.

ISBN 978-99976-27-11-7 (Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske)
ISBN 978-3-9504084-9-2 (Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz)

821.163.4(497.6).09 Ćopić B.(082)
811.163.43'373(082)

COBISS.BH-ID 6662424

BHK 1184

ĆORALIĆ, Zrinka
    O frazeologiji odabranih Ćopićevih djela / Zrinka Ćoralić, Mersina Mujagić. - Bihać : Pedagoški fakultet, 2017 (Bihać : Grafičar). - 84 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 73-79 i uz tekst.

ISBN 978-9958-594-23-6

821.163.4(497.6):801.73

COBISS.BH-ID 23853318

BHK 1185

DAUPOVIĆ, Asaf
    Prostor za cvjetanje / Asaf Daupović. - Sarajevo : autor, 2017 ([Sarajevo] : Copy art). - 90 str. ; 20 cm

Tiraž 300. - Bilješka o autoru: str. 88.

ISBN 978-9926-442-40-8

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 24203270

BHK 1186

DELALIĆ, Admir
    Odluka / Admir Delalić. - Mostar : IC štamparija, 2017 (Mostar : IC štamparija). - 211 str. ; 21 cm

Tiraž 500. - Pogovor / Binela Rebronja: str. 207-210.

ISBN 978-9958-573-12-5

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 23619590

BHK 1187

DELALIĆ, Ameldin
    Ples ljubavi / Ameldin Delalić. - Konjic : Fondacija Lijepa riječ, 2017 (Sarajevo : Sabah-print). - 50 str. ; 21 cm

Podatak o godini izdanja preuzet iz CIP-a. - Tiraž 200

ISBN 978-9958-048-17-3

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 24262918

BHK 1188

DELALIĆ, Munib
    U svijetu rukopisa / Munib Delalić. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 144 str. ; 21 cm

Bilješka o autoru: str. 143-144.

ISBN 978-9958-27-399-5

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 24850438

BHK 1189

DELIĆ, Hajrudin
    Sokol / Hajrudin Delić. - Brčko : Književni klub, 2017 (Brčko : Alcoop). - 504 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 497. - Rječnik manje poznatih riječi i izraza: str. 502-504.

ISBN 978-9958-644-88-7

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 24274438

BHK 1190

DELIĆ, Nurija
    Dvori od biljura / Nurija Delić. - Tuzla : Off-set, 2014 (Tuzla : Off-set). - 341 str. ; 21 cm

Tiraž 500. - U svijetu jezika i pripovijedanja Nurije Delića / Zejćir Hasić: str. 337-341.

ISBN 978-9958-31-187-1

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 21787398

BHK 1191

DELIĆ, Nurija
    Pjesma nad pjesmama : kratke proze / Nurija Delić. - Tuzla : Off-set, 2017 (Tuzla : Off-set). - 142 str. ; 24 cm

ISBN 978-9958-31-328-8

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 24596486

BHK 1192

DELIĆ, Šemsa
    Super mama : 30 godina našeg života / Šemsa Delić. - 1. izd. - Sarajevo : Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom Federacije Bosne i Hercegovine, 2017 (Sarajevo : TDP). - 79 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Socijalna inkluzija ; knj. 2)

Tiraž 300. - Biografija: str. 71-72.

ISBN 978-9926-8010-2-1 (broš.)

821.163.4(497.6)-94

COBISS.BH-ID 23624198

BHK 1193

DEMIROVSKI Nuhbegović, Hatidža
    Život iza zavjese / Hatidža Demirovski Nuhbegović. - Tešanj : Planjax komerc, 2016 (Tešanj : Planjax print). - 110 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Mak)

Slika autorice i bilješka o njoj na zadnjem kor. listu.

ISBN 978-9958-34-201-1 (meki uvez)

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 22981638

BHK 1194

DIVKOVIĆ, Igor
    Vedrana se oblači / Igor Divković ; [ilustracije Alan Divković]. - Tuzla : Bosanska riječ, 2017 (Štampano u BiH). - 88 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Savremena poezija / Bosanska riječ, Tuzla)

Tiraž 500.

ISBN 978-9958-12-271-2

821.163.4(497.6)-93-1

COBISS.BH-ID 23637254

BHK 1195

DIZDAR, Mak
    Kameni spavač / Mak Dizdar ; [urednik i autor predgovora Gorčin Dizdar ; priređivač i autor pogovora Sanjin Kodrić ; bosanička transliteracija Bor Dizdar, konsultantica za bosaničku grafiju Lejla Nakaš ; ilustracije (motivi sa stećaka) Rudolf Kutzli]. - Autentično i definitivno izd. - Sarajevo : Fondacija "Mak Dizdar", 2017 (Široki Brijeg : Suton). - 211 str. : ilustr. ; 24 cm

Uvod u Kameni spavač Maka Dizdara: str. 9-12. - O autentičnom i definitivnom izdanju Kamenog spavača Maka Dizdara: str. 189-206. - Biografija : kratak pregled života i djela Maka Dizdara: str. 209-211. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bilješke i rječnik manje poznatih riječi, fraza i pojmova. str. 128-143, 187.

ISBN 978-9958-9000-5-1

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 23773702

BHK 1196

DIZDAREVIĆ, Edhem
    Muteselim gatačke nahije Smail-aga Čengić / Edhem Dizdarević. - Sarajevo [i. e.] Fojnica : "Fojnica", 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 211 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 100. - Autor knjige: str. 211.

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 24022790

BHK 1197

DIZDAREVIĆ, Zija
    Bosna i Hercegovina u žiži nezavršenih ratova / Zija Dizdarević. - Sarajevo : Media centar, 2017 (Sarajevo : Blicdruk). - 294 str. ; 21 cm

Slika autora i bilješka o njemu na zadnjem kor. listu. - Tiraž 300

ISBN 978-9958-584-15-2

821.163.4(497.6)-92

COBISS.BH-ID 24727558

BHK 1198

DIZDAREVIĆ, Zija
    Izmišljeni grijeh : sudbina jednog teksta / Zija Dizdarević. - 2. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Sarajevo : Blicdruk, 2017 (Sarajevo : Blicdruk). - 229 str. : fotogr. ; 21 cm

Tiraž 100.

ISBN 978-9958-634-28-4

821.163.4(497.6)-92

COBISS.BH-ID 24740614

BHK 1199

    DOGODOVŠTINE iz starog Konjica i okoline : o "tabijatima" iz Konjica / [obradio i prilagodio] Velid Gagula. - Konjic : Amatersko pozorište "Neretva", 2017 (Sarajevo : Sabah print). - 124 str. : fotogr. ; 22 cm

Tiraž 300. - Prema predgovoru, navedene priče i predanja dugo vremena je prikupljao Mujo Rizvić, a Velid Gagula ih je obradio i prilagodio, ne želeći da puno mijenja izvorna kazivanja u formi narodnog jezika iz tog vremena. - Predgovor: str. [5].

ISBN 978-9958-828-07-2

821.163.4(497.6)-32(082)

COBISS.BH-ID 24355078

BHK 1200

DORIĆ, Jasmin
    Putevima popločanog cvijeća / Jasmin Dorić. - Tuzla : Maxi plus, 2017 (Tuzla : Maxi plus). - 208 str. : slika autora ; 22 cm

Tiraž 300. - Bilješka o autoru: str. 208.

ISBN 978-9926-8225-0-7

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 24726022

BHK 1201

DUBOČANIN, Alija Hasagić
    Evergreen tongue / Alija H. Dubočanin ; [translated from the Bosnian/Croatian/Serbian into English by Olja Knežević]. - Sarajevo : Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 212 str. ; 21 cm. - (Edition International Affirmation of Contemporary Literature of Bosnia and Herzegovina)

Prijevod djela: Zimzeleni jezik. - Tiraž 400. - About the author: str. 205-206

ISBN 978-9926-410-18-6

821.163.4(497.6)-1=111

COBISS.BH-ID 23786246

BHK 1202

DUBOČANIN, Alija Hasagić
    Svetice iz Sarajeva : lirika / Alija H. Dubočanin. - Fojnica : "Fojnica, 2017 ([Fojnica : "Fojnica"]). - 145 str. ; 21 cm

Bilješka o piscu: str. 137-139.

ISBN 978-9958-17-102-4

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 24151302

BHK 1203

DUKIĆ, Zlatko
    Dijete : roman / Zlatko Dukić. - Tuzla : Book, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 255 str. ; 21 cm

ISBN 978-9958-731-23-5

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 24791046

BHK 1204

DUKIĆ, Zlatko
    Sin za udaju : roman - igrokaz : (u 28 prizora) / Zlatko Dukić. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 202 str. ; 21 cm

Biografija: str. 201-202.

ISBN 978-9958-27-409-1

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 24899078

BHK 1205

DUNDOVIĆ, Viktor
    [Deveta knjiga]
    9. knjiga o Bugojnu / Viktor Dundović Vito. - Bugojno : autor, 2017 (Bugojno : Grafika). - 138 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 500

ISBN 978-9958-9799-6-5

821.163.4(497.6)-92

COBISS.BH-ID 24016902

BHK 1206

DURAKOVIĆ, Vahid
    Kletva : pripovijetke / Vahid Duraković. - Sarajevo : Connectum, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 190 str. ; 20 cm. - (Connectum knjiga ; 176) (Biblioteka Vrtovi)

Bilješka o autoru: str. 189-190.

ISBN 978-9958-29-081-7 (broš.)

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 23965958

BHK 1207

DURMIĆ, Adis
    Parapsychological burlesque : midsummer midnight edition / Adis Durmic. - Cazin : Grafis, 2017 (Cazin : Grafis). - 78 str. ; 21

ISBN 978-9958-667-51-0

821.163.4(497.6)-93-31=111

COBISS.BH-ID 23883526

BHK 1208

DŽAFEROVIĆ, Hasan
    [Realno angažovana poetska rapsodija]
    RAP rapsodija / Hasan Džaferović - soHa. - Tuzla : Off-set, 2017 (Tuzla : Off-set). - 52 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 300. - O autoru / Esad Oštraković: str. 50.

ISBN 978-9958-31-288-5

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 23744262

BHK 1209

DŽAFIĆ, Jusuf
    Miruh zambaka / Jusuf Džafić. - Sarajevo : Udruženje za kulturu Nova svjetlost, 2017 (Tešanj : Planjax komerc). - 99 str. ; 21 cm

Tiraž 200. - Rječnik: str. 59-86. - Biografija: str. 87-90.

ISBN 978-9958-856-38-9

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 23839238

BHK 1210

DŽELIĆ, Denis
    Muhiba legenda / Denis Dželić. - Tešanj : Planjax komerc, 2017 (Tešanj : Planjax komerc). - 193 str. ; 21 cm

Biografija je(a)dnog umjetnika bez diplome: str. 190-192

ISBN 978-9958-34-245-5

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 23879174

BHK 1211

DŽELILOVIĆ, Enes
    Sjećanje na ožiljke iz devedesetih / Enes Dželilović. - Sarajevo : Udruženje logoraša Općine Ilidža, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 141 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 1000. - O autoru: str. 139.

ISBN 978-9926-8176-0-2

821.163.4(497.6)-94

COBISS.BH-ID 24126726

BHK 1212

DŽIBRIĆ, Admir
    Nekako s proljeća / Admir Džibrić. - Lukavac : Grafit, 2017 (Niš : Galaksijanis). - 108 str. ; 21 cm

ISBN 978-9958-732-40-9

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 23912198

BHK 1213

ĐEDOVIĆ, Mehmed
    Ćopak vodoravno / Mehmed Đedović. - Tuzla : Book, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 309 str. : slika autora ; 21 cm

Podatak o god. izdanja preuzet iz CIP-a. - Bio-bibliografija: str. 305-308.

ISBN 978-9958-731-22-8

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 23630342

BHK 1214

ĐEDOVIĆ, Mehmed
    Malo čudo : priče / Mehmed Đedović. - 1. izd. - Tuzla : Lijepa riječ, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 300 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Savremena proza)

ISBN 978-9926-427-23-8

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 23901958

BHK 1215

ĐEDOVIĆ, Mehmed
    Obična voda / Mehmed Đedović. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017 (Sarajevo ; Dobra knjiga). - 97 str. ; 21 cm

Biografija: str. 95-97.

ISBN 978-9958-27-400-8

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 24850182

BHK 1216

ĐEREK, Nada
    Imendan svete Katarine Ricci / Nada Đerek. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 329 str. : slika autorice ; 21 cm

Životopis i bibliografija: str. 329.

ISBN 978-9958-27-410-7

821.163.4(497.6)-31
821.163.42(497.6)-31

COBISS.BH-ID 24899846

BHK 1217

ĐIKIĆ, Ljuba
    Zatišje / Ljuba Đikić. - Tomislavgrad : Udruga građana za kulturu i informiranje "Tomislav", 2017 (Grude : Grafotisak). - 198 str. ; 21 cm

ISBN 978-9926-8129-0-4

821.163.4(497.6)-31
821.163.42(497.6)-31

COBISS.BH-ID 23538182

BHK 1218

ĐOĐIĆ, Tarik
    Čuvarkuća : (lat. Sempervivum tectorum) / Tarik Đođić. - 3. izd. - Sarajevo ; Zagreb : Buybook, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 217 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Memorija)

Bilješka o autoru na zadnjem kor. listu.

ISBN 978-9958-30-332-6 (Sarajevo)
ISBN 978-953-7893-73-6 (Zagreb)

821.163.4(497.6)-36

COBISS.BH-ID 23918854

BHK 1219

EFENDIĆ, Hana
    Trio / Hana Efendić. - Sarajevo : "Maunagić", 2017 (Sarajevo : "Maunagić"). - 105 str. : slika autorice ; 20 cm

Biografija: str. 103.

ISBN 978-9958-681-39-4

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 23671814

BHK 1220

EFENDIĆ, Ibrahim
    Raspjevana tišina / Ibrahim Efendić. - Sarajevo : Connectum, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 199 str. ; 20 cm. - (Connectum knjiga ; 174) (Biblioteka Iverije)

ISBN 978-9958-29-079-4 (broš.)

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 23585286

BHK 1221

EMRIĆ, Safet
    Bužim i njegove legende / Safet Emrić - Fatin. - Cazin : Grafis, 2015 (Cazin : Grafis). - 176 str. : ilustr. ; 22 cm

Biografija: str. 6

ISBN 978-9958-667-37-4

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 22088966

BHK 1222

EŠIĆ, Šimo
    Olovka pustolovka / Šimo Ešić ; [ilustracije Ivana Ćurić, Zlata Bilić, Kristina Krhin]. - 1. izd. - Tuzla : Lijepa riječ, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 79 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. - (Biblioteka Mala vila ; knj. 9)

Crtež autora. - Tiraž 1.000. - O piscu ove knjige: str. 77.

ISBN 978-9926-427-21-4 (Karton)

821.163.4(497.6)-93-1
821.163.4(497.6)-93-32

COBISS.BH-ID 23813382

BHK 1223

FAZLIĆ, Admira
    Čovjek i fotografija : Fikret Alić - čovjek iza žice logora Trnopolje / Admira Fazlić. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 197 str. : slika autorice ; 20 cm. - (Biblioteka Svjedočanstva)

Tiraž 1.000. - Bilješka o autorici: str. 197. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-27-393-3

821.163.4(497.6)-94

COBISS.BH-ID 24693766

BHK 1224

FAZLIĆ, Sanela
    Prvi osmijeh islama / Sanela Fazlić. - Tuzla : autor, 2017 ([Široki Brijeg] : Printaj.ba). - 194 str. ; 21 cm

Podatak o izdavaču preuzet iz CIP-a. - Bilješka o autorici: str. 191.

ISBN 978-9926-442-77-4

821.163.4(497.6)-3

COBISS.BH-ID 24676614

BHK 1225

FILIPOVIĆ, Nadan
    Daidža i haustorske priče / Nadan Filipović. - Sarajevo : "Šahinpašić", 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 255 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Džepna knjiga)

ISBN 978-9958-41-721-4

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 23640326

BHK 1226

GAFIĆ, Muhamed
    Sarajevski rulet / Muhamed Gafić. - 3. izd. - Sarajevo : autor, 2011 (Sarajevo : Arka Press). - 397 str. ; 24 cm

ISBN 978-9958-9755-3-0

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 19059206

BHK 1227

GARBO, Sadeta
    Miruh duše : pjesme / Sadeta Garbo. - Sarajevo : Grafoton-HS, 2017 (Sarajevo : Arta centar). - 89 str. : slika autorice ; 21 cm

Bilješka o autorici: str. 89.

ISBN 978-9958-758-69-0

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 23728902

BHK 1228

GERZIĆ, Edina
    Sve što ti nisam rekla / Edina Gerzić. - Tešanj : Planjax komerc, 2017 (Tešanj : Planjax print). - 86 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Studenac)

Biografija: str. 86.

ISBN 978-9958-34-247-9

821.163.4(497.6)-1
821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 23943430

BHK 1229

GLOGIĆ, Muhedin
    Čekajući srce / Muhedin Glogić. - Sarajevo : M. Glogić, 2016 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 124 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 500.

ISBN 978-9926-408-40-4

821.163.4(497.6)-94

COBISS.BH-ID 22872838

BHK 1230

GOJER, Gradimir
    Dnevnik nesanice : kolumnistički koktel / Gradimir Gojer. - Sarajevo : autor, 2014 (Sarajevo : Blicdruk). - 256 str. ; 21 cm

Životopis: str. 217-218. - Književni opus Gradimira Gojera: str. 221-223. - Redateljski opus Gradimira Gojera: str. 227-233. - Registar.

ISBN 978-9958-0372-0-7

821.163.4(497.6)-92

COBISS.BH-ID 21603078

BHK 1231

GOJER, Gradimir
    Podizanje jedara / Gradimir Gojer. - Sarajevo : Gariwo, 2015 (Sarajevo : Grafičar promet). - 97 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Kaleidoskop)

Tiraž 1.000. - Biografija: str. 91-92. - Književni opus Gradimira Gojera: str. 85-88.

ISBN 978-9958-075-02-5

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 22380550

BHK 1232

GRBIĆ, Safer
    Antidiwan / Safer Grbić ; odabrao Tomas Dretarus 100 pjesama, selected by Tomas Dretarus 100 poems ; [prijevod, English translation Adisa Isić Mujić]. - Tešanj : autor, 2017 ([Sarajevo] : Copy Art). - 328 str. ; 23 cm

Bos. tekst i engl. prijevod. - Napomene: str. 327-328.

ISBN 978-9926-442-48-4

821.163.4(497.6)-1=163.43=111

COBISS.BH-ID 24275206

BHK 1233

GVOZDEN, Azem
    Dugin luk najljepših boja / Azem Gvozden ; [ilustracije Nijaz Musić]. - Bugojno : Bošnjačka zajednica kulture "Preporod", 2012 (Travnik : Graforad). - 92 str. : ilustr. ; 18 cm

Tiraž 300.

ISBN 978-9958-9435-7-7

821.163.4(497.6)-93-1

COBISS.BH-ID 19695110

BHK 1234

GVOZDEN, Azem
    Istina ispod riječi / Azem Gvozden. - Bugojno : autor, 2015 (Travnik : Graforad). - 76 str. ; 18 cm

Tiraž 200.

ISBN 978-9958-0364-9-1

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 22131974

BHK 1235

HADŽIBEGIĆ-Žunić, Nihada
    Panova siringa / Nihada Hadžibegić-Žunić ; [ilustracije Emir Tuholjak]. - Tešanj : Planjax komerc, 2017 (Tešanj : Planjax komerc). - 140 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-9958-34-242-4

821.163.4(497.6)-1
821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 23846918

BHK 1236

HADŽIMULIĆ, Halid
    Dnevnici I / Halid Hadžimulić ; [priredio Šaban Gadžo]. - Sarajevo : Udruženje "Hadži Mujaga", 2017 (Sarajevo : Amos-Graf). - 422 str. : ilustr. ; 20 cm

Tiraž 1.000. - Hadži hafiz Halid-ef. Hadžimulić : kratka biografija: str. 421-422.

ISBN 978-9958-0937-4-6

821.163.4(497.6)-94

COBISS.BH-ID 23693062

BHK 1237

HADŽIMULIĆ, Halid
    Dnevnici II / Halid Hadžimulić ; [priredio Šaban Gadžo]. - Sarajevo : Udruženje "Hadži Mujaga", 2017 (Sarajevo : Blicdruk). - 495 str. : fotogr., faks. ; 20 cm

Tiraž 1.000. - Hadži hafiz Halid-ef. Hadžimulić : kratka biografija: str. 494-495.

ISBN 978-9958-0937-6-0

821.163.4(497.6)-94

COBISS.BH-ID 24692998

BHK 1238

HADŽOVIĆ, Fadil
    Iskrena teoba : knjiga poezije / Fadil Fandžo Hadžović. - Sarajevo : autor, 2017 ([Sarajevo] : Sabah print). - 110 str. ; 21 cm

Tiraž 100. - Bilješka o piscu: str. 105-106.

ISBN 978-9926-442-64-4

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 24444678

BHK 1239

HADŽOVIĆ, Fadil
    Krvava Drina zelenih očiju : poezija / Fadil Fandžo Hadžović. - Sarajevo : autor, 2017 ([Sarajevo] : Sabah-print). - 122 lista ; 21 cm

Tiraž 100. - Bilješka o piscu: list 117.

ISBN 978-9926-442-47-7

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 24274694

BHK 1240

HAJDARPAŠIĆ, Remzija
    Slučajni susret : (priče) / Remzija Hajdarpašić. - 1. izd. - Tuzla : Bosanska riječ, 2017 (Štampano u BiH). - 240 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Savremena proza)

Tiraž 1.000.

ISBN 978-9958-12-281-1

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 23837958

BHK 1241

HAJDO, Muamer
    Mind over matter : a collection of poetry / by Muamer Hajdo ; [ilustrator Muamer Hajdo]. - Sarajevo : autor, 2017 (Sarajevo : Jeftina štampa). - 50 listova : ilustr. u bojama ; 21 cm

ISBN 978-9926-442-10-1

821.163.4(497.6)-1=111

COBISS.BH-ID 23797254

BHK 1242

HALAČ, Derviš
    Kuća pod vodopadom : poezija / Derviš Halač. - Sarajevo : autor, 2015 ([Sarajevo] : Sabah-print). - 120 str. ; 21 cm

Tiraž 1.000.

ISBN 978-9958-0374-8-1

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 21825030

BHK 1243

HALILBAŠIĆ, Nina
    Toplina / Nina Halilbašić. - 3. izd. - Tešanj : Planjax komerc, 2017 (Tešanj : Planjax komerc). - 62 str. ; 18 cm

ISBN 978-9958-34-166-3

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 22475014

BHK 1244

HALILOVIĆ, Enes
    Ako dugo gledaš u ponor : roman / Enes Halilović. - 2. izd. - Beograd : Albatros plus, 2017 (Beograd : Bubanj štampa). - 214 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Albatros ; knj. 179)

O piscu: str. 205.

ISBN 978-86-6081-216-4

821.163.4(497.6)-31
821.163.41-31

COBISS.BH-ID 25606406

BHK 1245

HALILOVIĆ, Hariz
    Kako opisati Srebrenicu : zapisi, eseji, polemike, sjećanja / Hariz Halilović. - Sarajevo ; Zagreb : Buybook, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 187 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Memorija)

O autoru: str. [189]. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-30-349-4 (Sarajevo, meki uvez)
ISBN 978-953-7893-83-5 (Zagreb)

341.485(497.6 Srebrenica)(049.3)
821.163.4(497.6)-92

COBISS.BH-ID 24165126

BHK 1246

HALILOVIĆ, Samra
    Ruža svjetlosti : poezija / Samra Halilović. - Gradačac : Javna biblioteka "Alija Isaković", 2015 (Gradačac : Foto-Ćiro). - 74 str. ; 21 cm

O autorici: str. 74.

ISBN 978-9958-517-01-3

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 22193670

BHK 1247

HAMZIĆ, Emsura
    U đul bašti : sevdalinka kao nematerijalno kulturno nasleđe / Emsura Hamzić. - Beograd : Službeni glasnik, 2017 (Beograd : Glasnik). - 184 str. : fotogr., note ; 20 cm. - (Biblioteka Umetnost i kultura. Kolekcija Skladište)

Slika autorice. - Tiraž 500. - Biografija: str. [183]-184. - Nepoznate riječi : arhaizmi i turcizmi u sevdalinkama: str. 175-181. - Bibliografija: str. [182]. - Bibliografija djela Emsure Hamzić: str. [185]. - Sadrži i tekstove izabranih sevdalinki

ISBN 978-86-519-2151-6

821.163.4(497.6)-14:398(082.2)
784(497.6)
821.163.4(497.6)-14.09:398

COBISS.BH-ID 25598470

BHK 1248

HAMZIĆ, Maida
    Plamen jedne svijeće / Maida Hamzić. - Tuzla : Off-set, 2015 (Tuzla : Off-set). - 108 str. : ilustr. ; 22 cm

Tiraž 500.

ISBN 978-9958-31-199-4

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 21993990

BHK 1249

HAMZIĆ-Salihović, Hazeta
    Šapat sudbine / Hazeta Hamzić-Salihović. - Kalesija : H. Hamzić-Salihović, 2017 (Tuzla : Off-set). - 210 str. : slika autorice ; 22 cm

Tiraž 1.000. - Biografija: str. 210.

ISBN 978-9926-442-09-5

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 23784454

BHK 1250

HANJALIĆ, Jasmina
    Otpusti noja i druge ptice : poezija / Jasmina Hanjalić. - Tešanj : Planjax komerc, 2017 (Tešanj : Planjax komerc). - 78 str. ; 21 cm

ISBN 978-9958-34-237-0

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 23667718

BHK 1251

HASANBEGOVIĆ, Dijala
    Neće biti djece za rat / Dijala Hasanbegović. - Zenica : Vrijeme, 2017 (Široki Brijeg : Suton). - 121 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Nova osjećajnost)

Biografija: str. [123].

ISBN 978-9958-18-088-0

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 23791110

BHK 1252

HASANOVIĆ, Rešad
    Moja mala duša / Rešad Majo Otan Hasanović ; [portret uz biografiju Muhamed Kafedžić Muha]. - 2. izmijenjeno izd. - Tuzla : Bosanska riječ, 2017 (Štampano u Bosni i Hercegovini). - 243 str. : portret autora ; 20 cm. - (Biblioteka Savremeni roman)

Tiraž 500. - Rešad Majo Otan Hasanović: str. [5].

ISBN 978-9958-12-274-3

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 23669510

BHK 1253

HAVIĆ, Džehva
    Govor duše / Džehva Havić. - Tešanj : Planjax komerc, 2017 (Tešanj : Planjax komerc). - 200 str. : ilustr. ; 22 cm

Bilješke: str. 194-196.

ISBN 978-9958-34-238-7

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 23672326

BHK 1254

HELAĆ-Mekić, Elmira
    Kaldrma / Elmira Helać-Mekić ; [ilustrator Faris Svraka]. - Sarajevo : Kamen, 2017 (Sarajevo : CPU Printing company). - 104 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 2.000. - Bilješka o autorici na zadnjem kor. listu.

ISBN 978-9926-8167-0-4 (karton)

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 23974406

BHK 1255

HERO, Ibro
    Tmina / Ibro Hero. - Konjic : Fondacija Lijepa riječ, 2017 (Ilidža : Sabah-print). - 67 str. ; 20 cm

Tiraž 300. - Bilješka o piscu: str. 65.

ISBN 978-9958-048-15-9

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 24054790

BHK 1256

HODŽIĆ, Armir
    Džemilina sehara / Armir Hodžić. - Konjic : Fondacija Lijepa riječ, 2016 (Sarajevo : Sabah-print). - 88 str. ; 21 cm

Tiraž 300. - O autoru: str. 86. - Objašnjenje manje poznatih pojmova: str. 83-85.

ISBN 978-9958-048-09-8

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 22877446

BHK 1257

HODŽIĆ, Jasmin
    Telegrami za Ángela Palmerasa : priče iz ranog djetinjstva / Jasmin Hodžić ; [prevod Elmedin Zubović]. - Sarajevo : Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta = Institute for Research of Crimes Against Humanity and International Law, 2017 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 82, 88 str. ; 20 cm

Nasl. prištampanog prijevoda: Telegrams to Angel Palmeras. - Izvorni tekst i prijevod štampani u međusobno obrnutim smjerovima. - Tiraž 250.

ISBN 978-9958-028-27-4

821.163.4(497.6)-94

COBISS.BH-ID 24419078

BHK 1258

HOTA, Ibrahim
    Krvavim stazama Prenja / Ibrahim Hota. - Konjic : Fondacija Lijepa riječ : Udruženje građana JOB-Branilaca Konjica, 2017 (Sarajevo : Sabah-print). - 384 str. ; 25 cm

Tiraž 300.

ISBN 978-9958-048-14-2

821.163.4(497.6)-94

COBISS.BH-ID 23885574

BHK 1259

HRNJIĆ, Ifeta
    Odjeci koraka / Ifeta Hrnjić. - 1. izd. - Tuzla : Lijepa riječ, 2017 (Štampano u BiH). - 112 str. ; 22 cm. - (Savremena poezija)

Tiraž 300. - Bilješka o autorici: str. 107-108.

ISBN 978-9926-427-20-7

821.164.(497.6)-1

COBISS.BH-ID 23811846

BHK 1260

HRUSTIĆ, Fehrat
    Oni / Fehrat Hrustić. - Tuzla : Off-set, 2017 (Tuzla : Off-set). - 144 str. ; 25 cm

Tiraž 200. - Bilješka o autoru: str. 127-128.

ISBN 978-9958-31-298-4

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 24014598

BHK 1261

HRUSTIĆ, Fuad
    Ahmedove ruke / Fuad Hrustić. - Tešanj : Planjax komerc, 2017 (Tešanj : Planjax print). - 183 str. ; 21 cm. - (Proza)

Bilješka o autoru: str. 183.

ISBN 978-9958-34-253-0

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 24038662

BHK 1262

HUJDUR, Hasan
    Misterija kamena : (saga o selu) : roman / Hasan Hujdur. - Tuzla : Bosanska medijska grupa, 2017 (Tuzla : Graflom). - 332 str. ; 20 cm

Tiraž 300. - Bilješka o autoru: str. [333].

ISBN 978-9958-089-14-5

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 23792646

BHK 1263

HUREMAGIĆ, Ramiz
    Miostrah / Ramiz Huremagić. - Sarajevo : Centar Samouprava, 2017 (Bihać : Grafičar). - 155 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Poetics)

Tiraž 500.

ISBN 978-9926-8085-5-6 (Broš.)

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 25129478

BHK 1264

HUSIĆ, Sead
    Čovjek koji piše priče : historija jedne zemlje / Sead Husić. - 1. izd. - Tuzla : Lijepa riječ, 2017 (Štampano u BiH). - 127 str. : slika autora ; 21 cm. - (Biblioteka Savremena proza / Lijepa riječ)

Bilješka o autoru: str. 127.

ISBN 978-9926-427-18-4 (Karton)

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 23618310

BHK 1265

HUSIĆ, Sead
    Stvari / Sead Husić. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 61 str. ; 21 cm

Biografija: str. 61.

ISBN 978-9958-27-398-8

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 24850694

BHK 1266

IBRIŠIMOVIĆ, Nedžad
    Nepoznati ljudi : izbor / Nedžad Ibrišimović. - 1. izd. - Tuzla : Bosanska riječ, 2017 (Štampano u BiH). - 182 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Savremena proza. Lektira)

Tiraž 1.000. - Začudni svijet književnog djela Nedžada Ibrišimovića / Sanjin Kodrić: str. 169-178. - Bilješka o autoru: str. 179.

ISBN 978-9958-12-290-3 (karton)

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 24041734

BHK 1267

ILIČIĆ, Jagoda
    Čovjek koji je imao loš dan / Jagoda Iličić. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 110 str. : slika autorice ; 21 cm

Biografija: str. 109-110.

ISBN 978-9958-27-404-6

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 24874758

BHK 1268

ILIČIĆ, Jagoda
    Kako preživjeti smak svijeta / Jagoda Iličić. - Tešanj : Planjax komerc, 2017 (Tešanj : Planjax print). - 162 str. ; 21 cm

Bilješka o autorici: str. 161-162.

ISBN 978-9958-34-250-9

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 24037638

BHK 1269

ILIČIĆ, Jagoda
    Put u središte priče / Jagoda Iličić ; [ilustracije Marsela Hajdinjak]. - Sarajevo : Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, 2017 (Tešanj : Štamparija Planjax print). - 72 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm + [1] presavijen list s tablom u bojama. - (Edicija Memoria mundi)

Slika autorice. - Tiraž 300. - Bilješka o autorici, bilješka o ilustratorici: str. 71.

ISBN 978-9958-500-78-7

821.163.4(497.6)-93-32

COBISS.BH-ID 24479750

BHK 1270

IMAMOVIĆ, Emir
    Treće poluvrijeme / Emir Imamović Pirke. - 2. izd. - Beograd : Rende, 2014 (Beograd : Caligraph). - 268 str. ; 20 cm. - (Edicija Ledolomac)

Tiraž 500. - Emir Imamović Pirke: str. [269].

ISBN 978-86-6173-012-2

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 22884870

BHK 1271

IMAMOVIĆ, Senad
    Polomljeni bagrem / Senad Imamović. - Tešanj : Planjax komerc, 2017 (Tešanj : Planjax print). - 126 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Studenac)

ISBN 978-9958-34-244-8

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 23868166

BHK 1272

ISAKOVIĆ, Alija
    Hasanaginica : drama / Alija Isaković ; Übersetzung aus dem Bosnischen Emina Čabaravdić-Kamber. - Tuzla : Bosanska riječ, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 125 str. : ilustr. ; 21 cm

Prijevod djela: Hasanaginica. - Über den Autor: str. 93.

ISBN 978-9958-12-284-2

821.163.4(497.6)-2=112.2

COBISS.BH-ID 23838470

BHK 1273

ISAKOVIĆ, Alija
    Taj čovjek ; Jednom / Alija Isaković ; [priredila Dijana Hadžizukić]. - Sarajevo : Bošnjačka zajednica kulture "Preporod", 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 376 str. ; 20 cm. - (Bošnjačka književnost u 100 knjiga ; knj. 67)

Pripovijetke i putopisi Alije Isakovića / Dijana Hadžizukić: str. 5-24. - Biografija: str. 373-374. - Bibliografija: str. 375-376.

ISBN 978-9958-820-80-9 (karton s omotom)

821.163.4(497.6)-32
821.163.4(497.6)-992

COBISS.BH-ID 24775942

BHK 1274

ISLAMOVIĆ, Alija
    Pjesme / Alija Islamović. - Travnik : Zavičajni muzej, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 206 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 300. - Pogovor / Fatima Maslić: str. 197-200. - [O autoru]: str. [207].

ISBN 978-9926-8152-0-2

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 23795974

BHK 1275

    ISMAIL-aga Čengić / priredio Muhidin Džanko. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 375 str. ; 24 cm

Predgovor / Muhidin Džanko: str. 7-35. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-27-371-1 (karton)

821.163.4(497.6).09-13(082)
821.163.42.09-13(082)

COBISS.BH-ID 24269318

BHK 1276

IŠTUK, Silvestar
    Gladnici i gladni / Silvestar Ištuk ; [ilustracije Ante Ivanković]. - Mostar : Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne, 2016 (Mostar : Fram Ziral). - 95 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Suvremenici ; knj. 124)

Životopis autora: str. 95.

ISBN 978-9958-798-78-8

821.163.4(497.6)-84
821.163.42(497.6)-84

COBISS.BH-ID 22796038

BHK 1277

IVANKOVIĆ, Željko
    Ljubičasti menuet : izabrane pjesme / Željko Ivanković. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 229 str. ; 21 cm. - (Zlatna nit)

Bilješka o piscu: str. 219-221.

ISBN 978-9958-27-380-3

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 24455942

BHK 1278

IVANKOVIĆ, Željko
    Melankolija modela : poezija / Željko Ivanković. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 88 str. ; 20 cm

Bilješka o piscu: str. 85-88.

ISBN 978-9958-27-362-9 (broš.)

821.163.4(497.6)-1
821.163.42(497.6)-1

COBISS.BH-ID 24019974

BHK 1279

JAHIĆ, Alija
    Siva zona / Alija Jahić. - Sarajevo : autor, 2017 (Sarajevo : Transfer print). - 170 str. ; 21 cm

ISBN 978-9926-442-66-8

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 24457990

BHK 1280

JAHIĆ, Dževad
    Ustraga / Dževad Jahić Azizov. - Novi Pazar : El-Kelimeh, 2010 (Užice : Grafičar). - 581 str. ; 22 cm. - (Savremena bošnjačka književnost)

Sistematizirano hijerarhiziranje dijahronog poniranja u nutrinu vlastitog bića / Jahja Fehratović: str. 5-8. - Erudit lirskog senzibiliteta / Hasnija Muratagić-Tuna: str. [569]-574. - Staza dalja i od same smrti / Sead Mahmutefendić: str. 575-581. - Biografija: str. [583-584].

ISBN 978-86-7980-091-6

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 178925324

BHK 1281

JAKUBOVIĆ, Tarik
    Jež od olovaka / Tarik Jakubović. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 153 str. ; 20 cm

Biografija autora: str. 153.

ISBN 978-9958-27-378-0

821.163.4(497.6)-84

COBISS.BH-ID 24373766

BHK 1282

JARIĆ, Abid
    Čovjek u vidokrugu : pripovijetke / Abid Jarić. - Zenica : autor, 2015 (Zenica : Grafički obrt Format). - 197 str. ; 21 cm

ISBN 978-9926-408-13-8

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 22477318

BHK 1283

JAŠAREVIĆ, Adnadin
    Meduzin pogled / Adnadin Jašarević. - Tešanj : Planjax komerc, 2017 (Tešanj : Planjax print). - 154 str. ; 21 cm. - (Proza)

Bilješka o autoru: str. 153-154.

ISBN 978-9958-34-254-7

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 24039430

BHK 1284

JAŠAREVIĆ Čandić, Indira
    Sanjajte - - - sanjajte / Indira Jašarević Čandić ; [ilustracije Izabela Čapo Milenić]. - Brčko : Književni klub Brčko distrikta BiH, 2017 (Brčko : Misija). - 79 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Nova riječ)

Tiraž 200. - Bilješka o autoru: str. 79.

ISBN 978-9958-644-81-8

821.163.4(497.6)-93-1

COBISS.BH-ID 23881734

BHK 1285

JAŠĆUR, Vlasta
    Tišinom te dozivam : poezija / Vlasta Jašćur. - Sarajevo : Grafoton-HS, 2017 (Sarajevo : Arta centar). - 99 str. : slika autorice ; 20 cm

Tiraž 300. - Bilješka o autorici: str. 99.

ISBN 978-9958-758-70-6

821.163.4(497.6)-1
821.163.42(497.6)-1

COBISS.BH-ID 23729158

BHK 1286

JERGOVIĆ, Miljenko
    Dvori od oraha / Miljenko Jergović. - 9. izd. - Beograd : Rende, 2017 (Petrovaradin : Futura). - 510 str. : slika autora ; 20 cm. - (Edicija Ledolomac)

Tiraž 1.000. - Beleška o autoru: str. [511]. - Na zadnjem kor. listu bilješka o djelu.

ISBN 978-86-83897-62-9

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 25034758

BHK 1287

JOVIČIĆ, Branka
    Fanika / Branka Jovičić. - Beograd : Svet knjige, 2017 (Beograd : Službeni glasnik). - 260 str. : ilustr. ; 21 cm

Priča o Faniki Hani Altarac / Sonja Elazar: str. 255. - Tiraž 500. - Fanika i pravednici među narodima / Krinka Vidaković-Petrov: str. 256-258. - Bibliografija: str. 259-260.

ISBN 978-86-7396-624-3

821.163.4(497.6)-94
821.163.41(71)-94

COBISS.BH-ID 24673798

BHK 1288

JOZIĆ, Zoran
    Sarajevski dragulji / Zoran Jozić. - Sarajevo : autor, 2017 ([Sarajevo] : Xerox Print Shop). - 212 str. ; 21 cm

Tiraž 200.

ISBN 978-9926-442-12-5

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 23810310

BHK 1289

JUKIĆ, Ivan Frano
    Izabrana djela / Ivan Frano Jukić ; priredio Ivan Lovrenović. - Sarajevo : Matica hrvatska, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 562 str. ; 21 cm. - (Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga ; knj. 3)

On je svoje uradio / Ivan Lovrenović: str. 5-14. - Kronologija života Ivana Franje Jukića: str. 477-480. - Djela Ivana Franje Jukića : (izbor): str. 509-511. - Bibliografija: str. 512-514 i uz tekst. - Tumač nekih imena i pojmova: str. 515-522. - Rječnik manje poznatih riječi: str. 523-557.

ISBN 978-9958-830-59-4

821.163.4(497.6)-82
821.163.4(497.6)-82

COBISS.BH-ID 24770310

BHK 1290

JUKIĆ Bandić, Milena
    Čarobna plesačica = Magical dancer / Milena Jukić Bandić ; [prijevod na engleski Helen Doron] ; [ilustrirale] Antonela Rozić & Antonela Zlomislić. - Široki Brijeg : Briješki pleter, 2017 (Grude : Grafotisak). - 24 str. : ilustr. u bojama ; 20 cm

Tiraž 500. - Hrv. tekst i engl. prijevod. - Bilješke o spisateljici: str. 24-[25]. - Bilješke o ilustratoricama na unut. str. prednjeg kor. lista.

ISBN 978-9958-531-04-0

821.163.4(497.6)-32
821.163.42(497.6)-32
087.5

COBISS.BH-ID 24717574

BHK 1291

    KAD zvijezde progovore / Hanan Duraković ... [et al.]. - Ilijaš : Perzijsko-bosanski koledž sa internatom, 2017 (Visoko : AD Graf). - 63 str. ; 21 cm

ISBN 978-9958-9008-4-6

821.163.4(497.6)-93-1(082)

COBISS.BH-ID 24051974

BHK 1292

KADIĆ, Vesko
    Sjećajući se Sobe i drugi eseji / Vesko Kadić. - Sarajevo ; Zagreb : Buybook, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 193 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-9958-30-333-3 (Sarajevo)
ISBN 978-953-7893-74-3 (Zagreb)

821.163.4(497.6)-92
821.163.4(497.6)-4

COBISS.BH-ID 23926278

BHK 1293

KAHROVIĆ-Posavljak, Amila
    Smrtova djeca / Amila Kahrović-Posavljak. - Sarajevo ; Zagreb : Buybook, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 171 str. ; 21 cm. - (Savremena bh književnost)

ISBN 978-9958-30-347-0 (Sarajevo)
ISBN 978-953-7893-81-1 (Zagreb)

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 24157702

BHK 1294

KAJAN, Ibrahim
    Journey to Blagaj : vedutas of Blagaj / Ibrahim Kajan ; translation Amina Imami ; [photographs Sead Delić ... [et al.]. - Mostar : autor, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 60 str. : fotogr., ilustr. ; 22 cm. - (Author`s special edition ; book 5)

Prijevod djela: Put u Blagaj

ISBN 978-9926-442-13-2

821.163.4(497.6)-992=111

COBISS.BH-ID 23826694

BHK 1295

KAJAN, Ibrahim
    Krici i šaputanja : putopisi iz Humske zemlje / Ibrahim Kajan. - 1. izd. - Tuzla : Bosanska riječ, 2017 (Štampano u BiH). - 222 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Bosanska riječ, Tuzla)

ISBN 978-9958-12-288-0

821.163.4(497.6)-992

COBISS.BH-ID 23886342

BHK 1296

KAJAN, Ibrahim
    Put u Blagaj : blagajske vedute / Ibrahim Kajan ; [fotografije Sead Delić ... [et al.]. - Mostar : I. Kajan, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 60 str. : fotogr. u bojama ; 22 cm. - (Autorovo bibliografsko izdanje ; knj. 5)

ISBN 978-9926-442-04-0

821.163.4(497.6)-992

COBISS.BH-ID 23778822

BHK 1297

KALAMUJIĆ, Lejla
    Zovite me Esteban / Lejla Kalamujić. - 1. izd. - Beograd : Red Box, 2016 (Beograd : Zuhra). - 118 str. ; 19 cm

ISBN 978-86-86599-32-2

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 24393990

BHK 1298

KAMBER, Rijad
    Hadžija i druge priče / Rijad Kamber. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 227 str. ; 18 cm

ISBN 978-9958-27-381-0

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 24476678

BHK 1299

KAPETANOVIĆ, Dževad
    Priče s kamena / Dževad Kapetanović. - Sarajevo : Grafičar promet, 2017 (Sarajevo : Grafičar promet). - 207 str. ; 18 cm

O piscu: str. 199-201. - Manje poznate riječi i fraze: str. 203-207.

ISBN 978-9958-518-12-6

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 24153350

BHK 1300

KAPETANOVIĆ, Emir
    Valcer između redova : poezija / Emir Kapetanović. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 51 str. ; 20 cm

O autoru: str. 51.

ISBN 978-9958-27-357-5 (broš.)

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 23853574

BHK 1301

KAPIDŽIĆ-Hadžić, Nasiha
    Maskenbal u šumi / Nasiha Kapidžić-Hadžić ; [ilustracije Omer Berber]. - 1. izd. - Tuzla : Bosanska riječ, 2017 (Štampano u BiH). - 72 str. : ilustr. u bojama ; 20 cm. - (Biblioteka Mali princ)

Tiraž 1.000. - Bilješka o autorici: str. 65.

ISBN 978-9958-12-280-4

821.163.4(497.6)-93-1

COBISS.BH-ID 23789574

BHK 1302

KAPLAN, Almin
    Bukara / Almin Kaplan. - Tešanj : Planjax komerc, 2017 (Tešanj : Planjax print). - 65 str. ; 21 cm. - (Poezija)

Bilješka o autoru: str. 65.

ISBN 978-9958-34-259-2

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 24080646

BHK 1303

KARADŽA, Uzeir
    Pjesme voljenoj ženi / Uzeir Karadža Zejro. - Bugojno : autor, 2017 (Bugojno : Grafika). - 124 str. ; 21 cm

Tiraž 250.

ISBN 978-9926-442-46-0

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 24262662

BHK 1304

KARADŽA, Uzeir
    Zavičajne pjesme Bugojnu / Uzeir Karadža Zejro. - 1. izd. - Bugojno : autor, 2016 (Donji Vakuf : Studio VAG). - 84 str. ; 20 cm

Tiraž 250. - Uzeir Karadža Zejro: str. 84.

ISBN 978-9926-408-37-4

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 22801158

BHK 1305

KARAHASAN, Dževad
    Sarajevo - centro del mondo : diario di un trasloco / Dževad Karahasan ; traduzione di Nicole Janigro. - Sarajevo : Connectum, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 165 str. : fotogr. ; 19 cm

Izv. stv. nasl.: Dnevnik selidbe.

ISBN 978-9958-29-091-6 (broš.)

821.163.4(497.6)-94

COBISS.BH-ID 24289030

BHK 1306

KARAHASAN, Dževad
    Sarajevo - četiri godišnja doba / Dževad Karahasan ; priredila Dragana Tomašević. - 2. izd. - Sarajevo : Connectum, 2017 (Štampano u BiH). - 242 str. : fotogr. ; 19 cm. - (Connectum knjiga ; 118) (Biblioteka Pisci pišu grad)

ISBN 978-9958-29-020-6

821.163.4(497.6)-4

COBISS.BH-ID 25578502

BHK 1307

KARČIĆ, Fikret
    Kroz prizmu historije / Fikret Karčić. - Sarajevo : Centar za napredne studije, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 348 str. ; 24 cm

Slika autora i bilješka o njemu na zadnjem kor. listu.

ISBN 978-9958-022-59-3 (broš.)

821.163.4(497.6)-92
930.2

COBISS.BH-ID 24717062

BHK 1308

KARIĆ, Enes
    Boje višnje : (roman) / Enes Karić. - 2. izd. - Sarajevo : Tugra, 2017 (Sarajevo : Amos Graf). - 416 str. : slika autora ; 23 cm. - (Biblioteka Babilon 21)

Slika autora i bilješka na njemu na presavitku prednjeg kor. lista.

ISBN 978-9958-660-56-6

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 22936070

BHK 1309

KARIĆ, Senad
    Nož, žica i svileni šal / Senad Karić. - Tuzla : Off-set, 2017 (Tuzla : Off-set). - 182 str. ; 21 cm

Tiraž 400. - Bilješka o piscu: str. 180.

ISBN 978-9958-31-312-7

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 24270854

BHK 1310

KIKIĆ, Hasan
    Provincija u pozadini / Hasan Kikić ; [priredio Safet Tipura]. - Sarajevo : Bošnjačka zajednica kulture "Preporod", 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 344 str. ; 20 cm. - (Bošnjačka književnost u 100 knjiga ; knj. 33)

Portret provincije u književnom djelu Hasana Kikića: str. 5-28. - Biografija: str. 337-339. - Bibliografija: str. 340-344 i uz tekst.

ISBN 978-9958-820-82-3

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 24740358

BHK 1311

    KNJIŽEVNO Posušje / [priredili] Radica Leko i Stanislav Bašić ; [ilustracije Martina Tomić]. - Posušje : HKD "Napredak", 2017 (Grude : Grafotisak). - 431 str. : ilustr. ; 22 x 25 cm

Dva stoljeća književnog stvaranja na području općine Posušje: str. 407-411. - O sautorima: str. 413-415. - Bibliografija: str. 419-423.

ISBN 978-9926-8058-2-1

82-051:929(497.6 Posušje)
821.163.42(497.6)-822

COBISS.BH-ID 24423174

BHK 1312

KOLAR, Almir
    Angleter / Almir Kolar Kijevski. - Sarajevo : autor, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 151 str. ; 21 cm. - (Edicija (sic!) ; knj. 3)

Podatak o izdavaču preuzet iz CIP-a. - Bilješka o piscu: str. 151.

ISBN 978-9926-442-31-6

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 24096518

BHK 1313

KOLAŠINAC, Destan
    Muhadžer / Destan Kolašinac. - Tešanj : Planjax komerc, 2017 (Tešanj : Planjax komerc). - 412 str. ; 22 cm

O autoru: str. 412

ISBN 978-9958-34-239-4 (karton)

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 23733766

BHK 1314

KONJIĆ, Zijad
    Miris đula : roman / Zijad Konjić. - Tuzla : Off-set, 2017 (Tuzla : Off-set). - 220 str. ; 21 cm

Tiraž 300.

ISBN 978-9958-31-310-3

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 24217350

BHK 1315

KOPIĆ Osmanović, Esad
    The best book / E. K. O. - Tešanj : Planjax komerc, 2017 (Tešanj : Planjax print). - 198 str. ; 21 cm

Pravo ime autora: Esad Kopić Osmanović

ISBN 978-9958-34-264-6

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 24156422

BHK 1316

KOPIĆ Osmanović, Esad
    Hamajlija za bosansku kuću. 3, Sevdah / Esad Kopić Osmanović. - Tešanj : Planjax komerc, 2017 (Tešanj : Planjax print). - 220 str. ; 22 cm

ISBN 978-9958-34-261-5

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 24125702

BHK 1317

    KORAJ ko raj / [urednik Mirjana Đapo]. - Brčko : Književni klub, 2017 (Brčko : ALCOOP). - 96 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 200.

ISBN 978-9958-644-86-3

821.163.4(497.6)-1(082)
75(082)

COBISS.BH-ID 24169990

BHK 1318

KORJENIĆ, Edin
    Pjesnik i ruža / Edin von Korjenić. - Bugojno : Teatar Fedra, 2017 (Bugojno : Grafika). - 267 str. : slika autora ; 20 cm

Tiraž 500. - Bilješka o pjesniku: str. 255.

ISBN 978-9958-838-09-5

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 24498950

BHK 1319

KOROMAN, Veselko
    Sabrana djela. Knj. 1 / Veselko Koroman ; [urednik Željko Ivanković]. - Sarajevo : Art Rabic : Synopsis ; Zagreb : Synopsis, 2017 (Grude : Grafotisak). - 634 str. ; 23 cm. - (Sabrana djela I-IV ; knj. 1)

Iz sadržaja: Pjesme neuvrštene u Grad prema sjeveru : 1953.-1955. ; Grad prema sjeveru : 1957.

ISBN 978-9926-428-09-9 (Art Rabic, cjelina)
ISBN 978-9926-428-10-5 (Art Rabic, knj. 1)
ISBN 978-953-7968-41-0 (Synopsis, Zagreb, cjelina)
ISBN 978-953-7968-42-7 (Synopsis, Zagreb, knj. 1)

821.163.4(497.6)-1
821.163.42(497.6)-1

COBISS.BH-ID 23260422

BHK 1320

KOROMAN, Veselko
    Sabrana djela. Knj. 2 / Veselko Koroman ; [urednik Željko Ivanković]. - Sarajevo : Art Rabic : Synopsis ; Zagreb : Synopsis, 2017 (Grude : Grafotisak). - 414 str. ; 23 cm. - (Sabrana djela I-IV ; knj. 2)

Iz sadržaja: Svijet ili Dvije polovice : 1979.

ISBN 978-9926-428-09-9 (Rabic, cjelina)
ISBN 978-9926-428-11-2 (Art Rabic, knj. 2)
ISBN 978-953-7968-41-0 (Synopsis, Zagreb, cjelina)
ISBN 978-953-7968-43-4 (Synopsis, Zagreb, knj. 2)

821.163.4(497.6)-82
821.163.42(497.6)-82

COBISS.BH-ID 23262726

BHK 1321

KOROMAN, Veselko
    Sabrana djela. Knj. 3 / Veselko Koroman ; [urednik Željko Ivanković]. - Sarajevo : Art Rabic : Synopsis ; Zagreb : Synopsis, 2017 (Grude : Grafotisak). - 534 str. ; 23 cm. - (Sabrana djela I-IV ; knj. 3)

Bibliografija i bilješke uz tekst. - Iz sadržaja: Pogled iz zrcala : 1974.

ISBN 978-9926-428-09-9 (Art Rabic, cjelina)
ISBN 978-9926-428-12-9 (Art Rabic, knj. 3)
ISBN 978-953-7968-41-0 (Synopsis, Zagreb, cjelina)
ISBN 978-953-7968-44-1 (Synopsis, Zagreb, knj. 3)

821.163.4(497.6)-82
821.163.42(497.6)-82

COBISS.BH-ID 23262982

BHK 1322

KOROMAN, Veselko
    Sabrana djela. Knj. 4 / Veselko Koroman ; [urednik Željko Ivanković]. - Sarajevo : Art Rabic : Synopsis ; Zagreb : Synopsis, 2017 (Grude : Grafotisak). - 454 str. ; 23 cm. - (Sabrana djela I-IV ; knj. 4)

Veselko Koroman - autor bogate stvaralačke palete / Željko Ivanković: str. 441-447. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bio-bibliografija: str. 353-437. - Iz sadržaja: Plaćene riječi : 2003.

ISBN 978-9926-428-09-9 (Art Rabic, cjelina)
ISBN 978-9926-428-13-6 (Art Rabic, knj. 4)
ISBN 978-953-7968-41-0 (Synopsis, Zagreb, cjelina)
ISBN 978-953-7968-45-8 (Synopsis, Zagreb, knj. 4)

821.163.4(497.6)-82
821.163.42(497.6)-82

COBISS.BH-ID 23263238

BHK 1323

KOVAČEVIĆ, Suada
    Šarene strane za mališane / Suada Kovačević. - Brčko distrikt : Književni klub, 2017 (Brčko : Misija). - 108 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Nova riječ)

Slika autorice i bilješka o njoj na presavitku prednjeg kor. lista. - Tiraž 200

ISBN 978-9958-644-76-4

821.163.4(497.6)-93-1

COBISS.BH-ID 23628550

BHK 1324

KOVAČEVIĆ, Suno
    Djedova bajka / Suno Kovačević. - Zenica : Asocijacija prosperiteta, 2017 (Zenica : Minex trade). - 67 str. ; 21 cm

Tiraž 300. - Bilješka o autoru: str. 66-67.

ISBN 978-9958-9585-7-1

821.163.4(497.6)-93-1

COBISS.BH-ID 24289286

BHK 1325

KOŽUL, Jozo
    Na počivaljkama uspomena / Jozo Kožul. - Široki Brijeg : Matica hrvatska, 2017 (Široki Brijeg : Gral). - 96 str. : fotogr. ; 19 cm

ISBN 978-9958-672-20-0

821.163.4(497.6)-1
821.163.42(497.6)-1

COBISS.BH-ID 24276230

BHK 1326

KRALJEVIĆ, Mato
    Moja linija života / Mato Kraljević. - Kreševo : HKD "Napredak", 2017 (Kiseljak : ŽAD RMM). - 109 str. : fotogr. ; 22 cm

Slika autora i bilješka o njemu na zadnjem kor. listu. - Tiraž 200.

ISBN 978-9958-9347-5-9

821.163.4(497.6)-94
821.163.42(497.6)-94

COBISS.BH-ID 24382726

BHK 1327

KRDŽALIĆ, Ismar
    Gram prijateljstva / Ismar Krdžalić ; [ilustracije Miralem Brkić]. - Tešanj : Opća biblioteka, 2017 (Tešanj : Grafik-komerc). - 230 str. : ilustr. ; 19 cm

ISBN 978-9958-895-44-9

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 24204550

BHK 1328

    KRITIČARI o Enesu Durakoviću / priredio Mile Stojić. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 327 str. ; 23 cm

Biografija: str. 324-325. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija radova Enesa Durakovića: str. 326-327.

ISBN 978-9958-27-374-2 (broš.)

821.163.4(497.6).09 Duraković E.

COBISS.BH-ID 24325894

BHK 1329

    KRITIKA o djelu Esada Durakovića / priredili Muhammad M. al-Arnaut, Munir Mujić. - Sarajevo : Tugra, 2017 (Sarajevo : Amos Graf). - 711 str. ; 24 cm

Tekst na bos. i arap. jeziku. - Bibliografija: str. 701-711 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-660-58-0

821.411.21.09 Duraković E.(082)
811.411.21'255(082)
821.163.4(497.6).09

COBISS.BH-ID 24138246

BHK 1330

KUČUKALIĆ, Dževad
    Vrelo ljeto u Vienni : proza / Dževad Kučukalić. - Sarajevo : SaVart print, 2017 (Sarajevo : SaVart print). - 106 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Domaća proza ; kolo 1, knj. 2)

Tiraž 1.000. - Bilješka o piscu / E. [Emir] Gačanović: str. 105-106.

ISBN 978-9958-9198-8-6 (meki uvez)

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 23829766

BHK 1331

KUKIĆ, Đana
    Romaneskna i pripovjedna proza Ahmeta Hromadžića / Đana Kukić. - 1. izd. - Tuzla : Bosanska riječ, 2017 (Štamapno u BiH). - 230 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Paradigme)

Bibliografija: str. 221-224 i uz tekst. - Summary.

ISBN 978-9958-12-276-7

821.163.4(497.6).09 Hromadžić A.

COBISS.BH-ID 23700486

BHK 1332

KULENOVIĆ, Tvrtko
    Natural history of a disease / Tvrtko Kulenović ; [translated by Amila Karahasanović]. - Sarajevo : Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina, 2012 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 216 str. ; 21 cm. - (Edition International Affirmation of Contemporary Literature of Bosnia and Herzegovina)

Prijevod djela: Istorija bolesti. - Tiraž 400. - About author: str. 213-216.

ISBN 978-9958-501-85-2

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 20219910

BHK 1333

KULJANČIĆ, Ishak
    Jedan dan jedna misao / Ishak Kuljančić. - Sarajevo : Udruženje za kulturu Nova svjetlost, 2017 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 77 str. ; 20 cm

Tiraž 200.

ISBN 978-9958-856-45-7

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 24215814

BHK 1334

KUNIĆ, Mirsad
    Teme iz usmene književnosti : (o usmenosti pismom) / Mirsad Kunić. - Tuzla : Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, 2017 (Tuzla : Off-set). - 252 str. ; 21 cm

Tiraž 300. - O autoru: str. 252. - Bibliografija: str. 223-232 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9926-8157-2-1

821.163.4(497.6).09:398

COBISS.BH-ID 24996358

BHK 1335

KURTOVIĆ, Vesna
    Prsten : [pjesme] / Vesna Kurtović. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 247 str. : ilustr. ; 21 cm

Podnasl. preuzet sa prednjeg kor. lista. - [Bilješka o autorici]: str. [249]

- - Prsten : pjesme [Elektronski izvor]. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm. - Nasl. s nasl. ekrana

ISBN 978-9958-27-387-2

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 24496390

BHK 1336

LAGARIJA, Remza
    Pogledaj u snove / Remza Lagarija. - Fojnica : "Fojnica", 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 142 str. ; 22 cm

Tiraž 300. - Bilješka o autoru: str. 135.

ISBN 978-9958-17-089-8

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 23732486

BHK 1337

LAGUMDŽIJA, Ermin
    Snena straža / Ermin Lagumdžija. - Sarajevo : Udruženje za kulturu Nova svjetlost, 2017 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 117 str. ; 20 cm

Slika autora i bilješka o njemu: str. [119].

ISBN 978-9958-856-43-3 (broš.)

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 24144390

BHK 1338

LASIĆ, Mile
    Nepodnošljiva lakoća umiranja Titove Jugoslavije ; U potrazi za vjerodostojnim pripadanjem : dvije knjige pod jednim krovom / Mile Lasić. - Tuzla : Off-set, 2012 (Tuzla : Off-set). - 353 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Društvo)

Tiraž 500. - Bilješka o autoru na zadnjem kor. listu. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-31-072-0

821.163.4(497.6)-92

COBISS.BH-ID 19934982

BHK 1339

LATIĆ, Džemaludin
    Careve oči ; Srebrena česma / Džemaludin Latić ; [ilustracije Nermina Vehab-Đulović]. - Sarajevo : Sova Publishing, 2015 (Sarajevo : A dizajn). - 267 str. : ilustr. ; 22 cm

Žubor iz carskog vrta / Jagoda Iličić: str. 5-10. - Šest struna djetinjstva u poeziji Džemaludina Latića / Mirsad Bećirbašić: str. 220-226. - Iz kritičke literature o pjesništvu Džemaludina Latića: str. 228-245. - Bilješka o piscu: str. 247-[248]. - Registar.

ISBN 978-9958-9957-4-3

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 22419206

BHK 1340

LAVRIĆ, Marjana
    Dah istine / Marjana Lavrić. - Čitluk : Matica hrvatska ; Ljubuški : Hrvatsko kulturno društvo "Napredak", 2017 (Grude : Grafotisak). - 104 str. ; 20 cm

Tiraž 500

ISBN 978-9958-831-89-8 (Matica hrvatska)
ISBN 978-9958-831-90-4 (HKD "Napredak")

821.163.4(497.6)-1
821.163.42(497.6)-1

COBISS.BH-ID 23715078

BHK 1341

LAVRIĆ, Marjana
    O, znam ja / Marjana Lavrić. - Čitluk : Matica hrvatska ; Ljubuški : HKD "Napredak", 2017 (Grude : Grafotisak). - 323 str. ; 20 cm

Tiraž 500.

ISBN 978-9958-831-88-1 (Matica hrvatska)
ISBN 978-9958-832-08-6 (HKD Napredak)

821.163.4(497.6)-31
821.163.42(497.6)-31

COBISS.BH-ID 23714054

BHK 1342

LUBENOVIĆ, Hajro
    Dašak uspomena uz jutarnju kafu / Hajro Lubenović. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 177 str. : fotogr. ; 21 cm

Bilješka o autoru / Nevzudina Mukić: str. 171-172

ISBN 978-9958-27-353-7

821.163.4(497.6)-1
821.163.4(497.6)-36

COBISS.BH-ID 23734278

BHK 1343

LJEVAK, Tomislav
    Ljudska priča istine / Tomislav Ljevak. - Sarajevo : Udruženje za kulturu Nova svjetlost, 2017 (Fojnica : "Fojnica"). - 496 str. ; 22 cm

ISBN 978-9958-856-48-8

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 24241414

BHK 1344

MACIĆ, Ekrem
    Tetovaža na ledu : aforizmi / Ekrem Macić. - Konjic : Amatersko pozorište "Neretva", 2017 (Sarajevo : Sabah-Print). - 162 str. ; 21 cm

Tiraž 300. - Bilješka o piscu: str. 161.

ISBN 978-9958-828-06-5

821.163.4(497.6)-84

COBISS.BH-ID 24263686

BHK 1345

MAĐAR, Ivanka
    Staze / Ivanka Mađar ; [ilustratorica Maja Barbić]. - Travnik : Hrvatsko kulturno društvo "Napredak", 2017. - 71 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-9958-9154-4-4

821.163.4(497.6)-1
821.163.42(497.6)-1

COBISS.BH-ID 24153094

BHK 1346

MAHMUTEFENDIĆ, Sead
    Mjesto na kojem je neko pojeo cvijet : spolnost romana iliti opsesivna studija fenomena seksualnosti i priroda njegove slobode u okvirima jedne porodice u dvije generacije / Sead Mahmutefendić. - 1. izd. - Tuzla : Bosanska riječ, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 152 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Savremeni roman / [Bosanska riječ, Tuzla])

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 152.

ISBN 978-9958-12-286-6

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 23854598

BHK 1347

MAHMUTOVIĆ, Muhamed
    Bogatstvo beskućnika / Muhamed Mahmutović ; [ilustracije Rahman Šabanović]. - 3. izd. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 201 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-9958-27-344-5

821.163.4(497.6)-6

COBISS.BH-ID 23653638

BHK 1348

MAHMUTOVIĆ, Muhamed
    Inat bosanskog goluba / Muhamed Mahmutović ; [ilustracije Rahman Šabanović]. - 7. izd. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 209 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-9958-27-349-0

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 23653894

BHK 1349

MAHMUTOVIĆ, Muhamed
    Pokošeni cvjetovi Krajine / Muhamed Mahmutović ; [ilustracije Rahman Šabanović]. - 4. izd. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 197 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-9958-27-348-3

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 23654150

BHK 1350

MAKSUMIĆ, Nedžad
    Treće lice jednine : podaci za popis stanovništva / Nedžad Maksumić. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 459 str. ; 21 cm

Kratka biografija: str. 453. - Raport o nepripadnosti / Viktor Ivančić: str. 455-459.

ISBN 978-9958-27-401-5

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 24874502

BHK 1351

MAMELEDŽIJA, Rabija
    Kad porastem bit ću i ja - - - / Rabija Mameledžija. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 118 str. : ilustr. ; 20 cm

Bilješke o autorici: str. 117-118

ISBN 978-9958-27-352-0

821.163.4(497.6)-93-31

COBISS.BH-ID 23395078

BHK 1352

MANOV, Vernesa
    Bajka o srcu u teatru / Vernesa Manov ; [ilustracije Meho Manov]. - Bugojno : Teatar Fedra, 2017 (Bugojno : Grafika). - 20 str. : slika autorice ; 24 cm

Tiraž 200. - O autorici: str. 20.

ISBN 978-9958-838-10-1

821.163.4(497.6)-93-342
087.5

COBISS.BH-ID 24656134

BHK 1353

MARIĆ, Boris
    Uvod u san / Boris Marić. - Brčko : Književni klub Brčko distrikt BiH, 2016 (Brčko : Misija). - 72 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Nova riječ)

Bilješka o autoru: str. 70.

ISBN 978-9958-644-65-8

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 23025670

BHK 1354

MARIJANOVIĆ, Dragan
    Jegulje u lugu / Dragan Marijanović. - Tešanj : Planjax komerc, 2017 (Tešanj : Planjax print). - 149 str. ; 21 cm

Bilješka o autoru: str. 149.

ISBN 978-9958-34-255-4

821.163.4(497.6)-31
821.163.42(497.6)-31

COBISS.BH-ID 24081926

BHK 1355

MARIJANOVIĆ, Ivan
    Riječ i jeka : izabrane pjesme / Ivan Marijanović. - Mostar : Društvo hrvatskih književnika Herceg-Bosne, 2017 (Mostar : Fram-Ziral). - 168 str. ; 22 cm. - (Knjižnica Suvremenici ; knj. 138)

Bilješka o piscu: str. 159-160.

ISBN 978-9958-798-89-4

821.163.4(497.6)-1
821.163.42(497.6)-1

COBISS.BH-ID 24360710

BHK 1356

MARIJANOVIĆ, Mladenko
    Imat ćeš kad žalit / Mladenko Marijanović. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 178 str. : slika autora ; 21 cm

Bibliografija: str. 177-178. - Lokalizmi i manje poznati izrazi: str. 167-175.

ISBN 978-9958-27-408-4

821.163.4(497.6)-31
821.163.42(497.6)-31

COBISS.BH-ID 24898822

BHK 1357

MARINČIĆ, Anto
    Lijepa naša - draga naša / Anto Marinčić ; [tekstove odabrao Pero Jukić - Pop]. - Vitez : Hrvatsko kulturno društvo "Napredak", 2017 (Mostar : Fram Ziral). - 367 str. : slika autora ; 24 cm

Bibliografija: str. 362-363.

ISBN 978-9958-842-35-1

821.163.4(497.6)-92
821.163.42(497.6)-92

COBISS.BH-ID 24012550

BHK 1358

MARJANOVIĆ, Mirko
    Dom blaženog djeteta / Mirko Marjanović. - Zaprešić : Fraktura ; Sarajevo : Synopsis, 2017 (Zagreb : Gramalux). - 415 str. ; 24 cm

[Bilješka o autoru]: str. 413-414.

ISBN 978-953-266-890-2 (Fraktura)
ISBN 978-9958-01-046-0 (Synopsis)

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 26303494

BHK 1359

MARJANOVIĆ, Mirko
    Od zaborava za zaborav / Mirko Marjanović. - Tešanj : Centar za kulturu i obrazovanje, 2017 (Tešanj : Grafik-komerc). - 67 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Gradina ; knj. 84)

O autoru: str. 65-66.

ISBN 978-9958-088-20-9

821.163.4(497.6)-32
821.163.42(497.6)-32
821.163.4(497.6)-1
821.163.42(497.6)-1

COBISS.BH-ID 24273158

BHK 1360

MARTINAC, Anita
    Budna / Anita Martinac ; [ilustracije Magdalena Džinić Hrkač]. - Mostar : Društvo hrvatskih književnika Herceg-Bosne, 2017 (Mostar : Print Team). - 127 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižnica Suvremenici ; knj. 134)

ISBN 978-9958-798-87-0

821.163.4(497.6)-1
821.163.42(497.6)-1

COBISS.BH-ID 24142598

BHK 1361

MATIĆ, Tugomir
    Jazz za zaboravljenog strica / Tugomir Matić. - Sarajevo ; Zagreb : Buybook, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 99 str. ; 21 cm. - (Savremena bh književnost)

ISBN 978-9958-30-341-8 (Sarajevo, meki uvez)
ISBN 978-953-7893-77-4 (Zagreb)

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 24118534

BHK 1362

MATKOVIĆ, Sanijela
    Mističnim tragom suze / Sanijela Matković ; [likovni prilozi Sanijela Matković]. - Široki Brijeg ; Čitluk : Matica hrvatska, 2017 (Široki Brijeg : Gral). - 107 str. : ilustr. ; 15 cm

Slika autorice. - Bilješka o piscu: str. 107.

ISBN 978-9958-672-17-0 (Matica hrvatska, Široki Brijeg)
ISBN 978-9958-831-93-5 (Matica hrvatska, Čitluk)

821.163.4(497.6)-1
272-291

COBISS.BH-ID 23838726

BHK 1363

MEHINOVIĆ, Hasan
    Kudret-voda : poema i grafička mapa / Hasan Mehinović. - Tešanj : Centar za kulturu i obrazovanje, 2017 (Tešanj : Grafik-komerc). - 59 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Biblioteka Gradina ; knj. 83)

O autoru: str. [61].

ISBN 978-9958-088-18-6

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 23896582

BHK 1364

MEHMEDBAŠIĆ, Enver
    Kap tinte / Enver Enko Mehmedbašić. - Sarajevo : Art Rabic, 2017 ([Sarajevo] : Rabic). - 198 str. ; 18 cm. - (Mala biblioteka)

Hajde, malo, da ljudujemo! Onako! / Nada Salom: str. 4-6.

ISBN 978-9926-428-22-8

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 24019462

BHK 1365

MEŠIĆ, Nihad
    Da sam rijeka / Nihad Mešić River ; [fotografije Branislav Lukić Luka]. - 1. izd. - Lukavac : Javna biblioteka, 2015 (Lukavac : Inda). - 95 str. : ilustr. ; 15 cm

Tiraž 300. - Biografija: str. [109-110]

- - Da sam rijeka [Elektronski izvor]. - 1 elektronski optički disk (DVD-ROM) ; 12 cm. - Nasl. s nasl. ekrana

ISBN 978-9958-693-07-6

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 22514438

BHK 1366

MEŠKOVIĆ, Alen
    Ukulele jam / Alen Mešković ; s danskog prevela Đurđica Žlebačić Sørensen. - Sarajevo : Buybook, 2016 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 361 str. ; 21 cm. - (Savremena bh književnost)

Slika autora i bilješka o njemu na zadnjem kor. listu.

ISBN 978-9958-30-286-2 (meki uvez)

821.113.4-31
821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 22944006

BHK 1367

MIKULIĆ, Zvonimir
    Kutak kod Kralja / Zvonimir Mikulić. - 1. izd. - Ljubuški : HKD "Napredak", 2017 (Grude : Grafotisak). - 220 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 1.000. - Bilješka o piscu: str. 215.

ISBN 978-9958-832-10-9

821.163.4(497.6)-31
821.163.42(497.6)-31

COBISS.BH-ID 23794950

BHK 1368

MILANOVIĆ, Nedžad
    Čovjek koji je pratio bubamare / Nedžad Š. Milanović ; [ilustracije Antonio Džolan]. - Bugojno : Teatar Fedra, 2016 (Fojnica : ''Fojnica''). - 269 str. : ilustr. ; 22 cm

Slika autora. - Tiraž 1.000. - Bilješka o autoru: str. 269.

ISBN 978-9958-838-04-0

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 22821382

BHK 1369

MILENIĆ, Žarko
    Čuvari mačaka : roman / Žarko Milenić. - Sarajevo : Connectum, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 260 str. ; 18 cm. - (Connectum knjiga ; 199) (Biblioteka Iverje)

ISBN 978-9958-29-103-6 (broš.)

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 24778502

BHK 1370

MILENIĆ, Žarko
    Stara djeca / Žarko Milenić. - Brčko : Hrvatsko kulturno društvo "Napredak", 2017 (Brčko : Alcoop). - 37 str. ; 21 cm

Bilješka o autoru: str. 37.

ISBN 978-9958-0370-2-3

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 24387078

BHK 1371

MILINKIĆ, Sabit
    Sa ovih daljina : poezija / Sabit Milinkić. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 145 str. ; 21 cm

Bilješka o autoru / I. [Izedin] Š. [Šikalo]: str. 145.

ISBN 978-9958-27-343-8

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 23643142

BHK 1372

MILOŠ, Franjo
    Lutak : pjesme o djeci / Franjo Miloš ; [ilustracije Franjo Miloš]. - Sarajevo : Bosanska riječ, 2017 (Banja Luka : Grafid). - 60 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm. - (Edicija Vihor ; knj. 2)

Tiraž 350. - Bilješka o piscu: str. 57.

ISBN 978-9958-26-184-8

821.163.4(497.6)-93-1

COBISS.BH-ID 24178182

BHK 1373

MLINAREVIĆ Sopta, Martina
    Ljetos i drugi ledovi / Martina Mlinarević Sopta. - Široki Brijeg : Logotip, 2017 (Široki Brijeg : Logotip). - 96 str. ; 21 cm

ISBN 978-9958-056-03-1

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 23929350

BHK 1374

    MOJ otac hrani ptice : cvetnik pesništva o ocu za decu i mlade / priredio Vlasta N. Cenić. - 1. izd. - Tuzla : Lijepa riječ ; Doljevac : Trorečje, 2017 (Gornji Milanovac : Leneks). - 304 str. : slika priređivača ; 24 cm

Ćir. - Tiraž 500. - Slovo uz naš cvetnik / Vlasta N. Cenić: str. 7-13. - Beleške o piscima i njihovim očevima: str. 197-296. - O priređivaču ovog cvetnika: str. 303. - Registar.

ISBN 978-9926-427-25-2

821.163.2/.4-93-1(082.2)
821.163.4(497.6)-93-1(082.2)

COBISS.BH-ID 24205318

BHK 1375

    MOSTAR - moj grad. Knj. 3 / priredio Hamica Ramić. - Sarajevo : Art Rabic ; Mostar : IC štamparija, 2017 (Sarajevo : Rabic). - 255 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9926-428-18-1 (Art Rabic)
ISBN 978-9958-573-13-2 (IC štamparija)

821.163.4(497.6)-32(082)

COBISS.BH-ID 23751430

BHK 1376

MUFTIĆ, Elmedina
    Istina / Elmedina Muftić. - Sarajevo : Udruženje Pravda, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 311 str. ; 24 cm

ISBN 978-9958-0355-2-4

821.163.4(497.6)-92

COBISS.BH-ID 23656198

BHK 1377

MUHAREMOVIĆ-Malohodžić, Alma
    Saputnice / Alma Muharemović-Malohodžić. - Tuzla : Off-set, 2017 (Tuzla : Off set). - 139 str. ; 21 cm

Tiraž 300

ISBN 978-9958-31-318-9

821.163.4(497.6)-32
821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 24361478

BHK 1378

MUHIĆ, Rašida
    Svjedočim ljubav : poezija i poetska promišljanja / Rašida Muhić. - Sarajevo : Grafoton-HS, 2017 ([Sarajevo] : Sabah print). - 249 str. ; 21 cm

Tiraž 300

ISBN 978-9958-758-71-3

821.163.4(497.6)-1
821.163.4(497.6)-84

COBISS.BH-ID 23961094

BHK 1379

MUJAGIĆ, Kasim
    Izbjeglica / Kasim Mujagić. - Cazin : Grafis, 2017 (Cazin : Grafis). - 304 str. : ilustr. ; 21 cm

Rječnik manje poznatih riječi i izraza uz tekst.

ISBN 978-9958-667-53-4

821.163.4(497.6)-94

COBISS.BH-ID 24265734

BHK 1380

MUJAK, Adnan
    Vuk samotnjak / Adnan Mujak. - Tešanj : Planjax komerc, 2017 (Tešanj : Planjax print). - 46 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm

ISBN 978-9958-34-266-0

821.163.4(497.6)-93-1
087.5

COBISS.BH-ID 24304902

BHK 1381

MUJANOVIĆ, Emina
    Ja ću te čekati, sjeti se obećanja / Emina Mujanović. - Tuzla : E. Mujanović, 2017 (Sarajevo : Index Line). - 138 str. ; 21 cm

Tiraž 310

ISBN 978-9926-442-78-1

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 24677894

BHK 1382

MUJANOVIĆ, Emina
    Snaga ljubavi / Emina Mujanović. - Tuzla : E. Mujanović, 2017 (Sarajevo : Index Line). - 123 str. ; 21 cm

Tiraž 300.

ISBN 978-9926-442-79-8

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 24678150

BHK 1383

MUJIĆ, Fehim
    Eseji / Fehim Mujić. - Gradačac : autor, 2015 (Gradačac : Foto Ćiro). - 120 str. : ilustr. ; 27 cm

[O autoru]: str. 5.

821.163.4(497.6)-4

COBISS.BH-ID 22455046

BHK 1384

MUJIĆ, Osman
    Dido i Mula-Ibrahim / Osman Mujić. - Srebrenik : Bošnjačka zajednica kulture "Preporod", 2017 ([s. l. : s. n.]). - 144 str. ; 22 cm

ISBN 978-9958-9143-3-1

821.163.4(497.6)-32
821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 23784966

BHK 1385

MUJKIĆ, Naida
    Kad sam padala u travu / Naida Mujkić. - Tešanj : Centar za kulturu i obrazovanje, 2017 (Tešanj : Grafik-komerc). - 164 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Gradina ; knj. 85)

Tiraž 600. - O autorici: str. 159-160.

ISBN 978-9958-088-21-6

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 24368902

BHK 1386

MULABDIĆ, Sead
    Cipele za vratima / Sead Mulabdić ; [reprodukcije Sead Mulabdić]. - 1. izd. - Tuzla : Lijepa riječ : Bosanska riječ, 2017 (Štampano u BiH). - 88 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Savremena poezija / [Bosanska riječ, Tuzla])

Tiraž 500. - Bilješka o piscu: str. 85-86.

ISBN 978-9926-427-15-3 (Lijepa riječ)
ISBN 978-9958-12-269-9 (Bosanska riječ)

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 23549446

BHK 1387

MUSAGIĆ, Mujo
    Evo prešli smo rijeku / Mujo Musagić. - Tešanj : Planjax komerc, 2017 (Tešanj : Planjax print). - 91 str. ; 21 cm. - (Poezija)

Bilješka o autoru: str. 91.

ISBN 978-9958-34-252-3 (Karton)

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 24039174

BHK 1388

MUSLIĆ-Halilagić, Edina
    Moj put : život s karcinomom / Edina Muslić Halilagić. - Bihać : Bigraf, 2017 (Bihać : Bigraf štamparija). - 132 str. : fotogr. ; 21 cm

Tiraž 1.000.

ISBN 978-9958-0993-5-9

821.163.4(497.6)-94

COBISS.BH-ID 24530182

BHK 1389

MUSTABAŠIĆ, Himzo
    Maglajske kiše / Himzo Mustabašić ; [ilustratori Zlata Bilić, Senad Mahmić, Omer Berber]. - Tešanj : Planjax komerc, 2015 (Tešanj : Planjax print). - 79 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 1.000.

ISBN 978-9958-34-146-5

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 21926662

BHK 1390

MUSTAFIĆ, Mirsad
    Mejremina kletva : roman / Mirsad Mustafić. - 2. izd. - Tuzla : Off-set, 2017 (Tuzla : Off-set). - 348 str. : slika autora ; 22 cm

Tiraž 500. - O piscu: str. 345-346.

ISBN 978-9958-31-306-6

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 24140550

BHK 1391

MUSTAFIĆ, Mirsad
    Nikad se više nećemo sresti : roman / Mirsad Mustafić. - Tuzla : Off-set, 2017 (Tuzla : Off-set). - 270 str. : fotogr. ; 22 cm

Tiraž 600. - O piscu: str. 267-268.

ISBN 978-9958-31-289-2

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 23744006

BHK 1392

MUSTAJBEGOVIĆ, Saida
    Kuća bez krova / Saida Mustajbegović. - Sarajevo ; Zagreb : Buybook, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 101 str. ; 21 cm. - (Savremena bh. književnost)

Slika autorice i bilješka o njoj na zadnjem kor. listu. - Rječnik manje poznatih riječi i izraza uz tekst.

ISBN 978-9958-30-350-0 (Sarajevo)
ISBN 978-953-7893-79-8 (Zagreb)

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 24165638

BHK 1393

    NA Pegazu Brotnjom : izbor iz broćanskog pjesništva / [priredio] Šimun Musa. - Mostar : Društvo hrvatskih književnika Herceg-Bosne ; Čitluk : Matica hrvatska, 2017 (Mostar : Fram Ziral). - 160 str. : ilustr. ; 22 cm

Šimun Musa: str. 158-160.

ISBN 978-9958-798-86-3 (Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne)
ISBN 978-9958-831-96-6 (Matica hrvatska, Čitluk)

821.163.4(497.6)-1(082.2)
821.163.42(497.6)-1(082.2)

COBISS.BH-ID 24012038

BHK 1394

NAKIČEVIĆ, Omer
    U vrtlogu vremena : (1927.-2017.) / Omer Nakičević. - Sarajevo : Centar za napredne studije, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 380 str. : fotogr. ; 24 cm

Biografija: str. 361-372.

ISBN 978-9958-022-49-4 (broš.)

821.163.4(497.6)-94

COBISS.BH-ID 24290566

BHK 1395

NAUČNI skup Književnost kao prostor izazova u reprezentaciji / konstrukciji bošnjačkog kulturnog identiteta (2016 ; Brčko)
    Zbornik radova / Naučni skup Književnost kao prostor izazova u reprezentaciji / konstrukciji bošnjačkog kulturnog identiteta, Brčko, 15-16.10. 2016. ; [urednici Emina Osmić Hajdarević, Ernad Osmić]. - Brčko : Bošnjačka zajednica kulture "Preporod", 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 344 str. ; 25 cm

Tiraž 150. - Bibliografija uz svaki rad ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summaries. - Registar.

ISBN 978-9958-820-77-9

821.163.4(497.6).09(063)(082)

COBISS.BH-ID 23831814

BHK 1396

NAUČNI skup o književnom djelu Amira Brke (2016 ; Tešanj)
    U svijetu bez središta : zbornik sa Naučnog skupa o književnom djelu Amira Brke, održanog u Tešnju 16. i 17. 12. 2016. godine / [urednik Muhidin Džanko]. - Tešanj : Centar za kulturu i obrazovanje, 2017 (Tešanj : Grafik-komerc). - 216 str. ; 20 cm. - (Posebna izdanja / [Centar za kulturu i obrazovanje, Tešanj] ; knj. 36)

Tiraž 600. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-088-19-3

821.163.4(497.6).09 Brka A.(063)(082)

COBISS.BH-ID 24220678

BHK 1397

NAUČNI skup Slovo o Hamzi Humi (2016 ; Mostar)
    Zbornik radova / Naučni skup Slovo o Hamzi Humi, Mostar, 21-22. 4. 2016. godine ; [urednici Dijana Hadžizukić, Edim Šator]. - Mostar : Univerzitet "Džemal Bijedić", Fakultet humanističkih nauka ; Sarajevo : Institut za jezik, 2017 ([Mostar] : IC-štamparija). - 282 str. ; 24 cm. - (Edicija Posebna izdanja / Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu ; knj. 27)

Bibliografija uz svaki rad ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summaries.

ISBN 978-9926-434-17-5 (Univerzitet "Džemal Bijedić", Fakultet humanističkih nauka)
ISBN 978-9958-620-32-4 (Institut za jezik)

821.163.4(497.6).09 Humo H.(063)(082)

COBISS.BH-ID 24705798

BHK 1398

NEDIĆ, Mato
    Ako hoćeš biti svjetionik / Mato Nedić. - Tolisa : M. Nedić, 2017 (Orašje : Grafolade & 77x7). - 150 str. ; 22 cm

Priča o dvadeset književnih godina / Katarina Marošević: str. 141-150

821.163.4(497.6)-4
821.163.42(497.6)-4

COBISS.BH-ID 3509527

BHK 1399

NEDIĆ, Mato
    Hod po oblacima : [eseji o hrvatskoj književnosti] / Mato Nedić. - Tolisa : M. Nedić, 2017 (Orašje : Grafolade & 77x7). - 157 str. ; 21 cm

Podnasl. preuzet iz kolofona. - Bilješka o autoru: str. 156-[158]. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

821.163.4(497.6)-4
821.163.42(497.6)-4

COBISS.BH-ID 3509783

BHK 1400

NEDIĆ, Mato
    Okvir za mudrost : roman o fra Iliji Starčeviću, osnivaču prve pučke škole u BiH / Mato Nedić. - Tolisa [i. e.] Orašje : Zaklada Terra Tolis, 2013 (Orašje : Grafolade & 77 x 7). - 135 str. : ilustr. ; 22 cm

Slika autora. - Bilješka o piscu: str. 131-134. - Kronologija života fra Ilije Starčevića: str. 124-130. - Rječnik turcizama te manje poznatih riječi i izraza: str. 119-123.

ISBN 978-953-6981-93-9!

821.163.4(497.6)-31
821.163.42(497.6)-32

COBISS.BH-ID 23077126

BHK 1401

NEZIROVIĆ, Elvedin
    Boja zemlje : roman prema porodičnom albumu / Elvedin Nezirović. - Beograd : Laguna, 2017 (Beograd : Službeni glasnik). - 221 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Plavo, belo, crveno ; knj. 3)

Čista i rječita ispovijed / Miljenko Jergović: str. [213]-215. - Jezičke rezbarije Elvedina Nezirovića / Enver Kazaz: str. [217]-221. - O piscu: str. [223]. - Rečnik turcizama i manje poznatih reči: str. [209]-211.

ISBN 978-86-521-2139-7

821.163.4(497.6)-31

COBISS.BH-ID 25602054

BHK 1402

NEZIROVIĆ, Elvedin
    Boja zemlje : roman prema porodičnom albumu / Elvedin Nezirović. - Sarajevo : Synopsis, 2016 (Zagreb : Grafomark). - 173 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-9958-01-041-5

821.163.4(497.6)-94

COBISS.BH-ID 23408390

BHK 1403

NIKOLETIĆ, Tode
    Sedam Snježana i patuljak : drame za djecu koja se vole smijati / Tode Nikoletić. - 1. izd. - Tuzla : Bosanska riječ, 2017 (Štampano u BiH). - 181 str. ; 20 cm : slika autora. - (Biblioteka Mali princ ; knj. 162)

Bilješka o autoru: str. 179-180.

ISBN 978-9958-12-275-0

821.163.4(497.6)-93-2
821.163.41(497.6)-93-2

COBISS.BH-ID 23669254

BHK 1404

NURUDINOVIĆ, Irfan
    Boje rodnog grada : zapisi i sjećanja / Irfan Nurudinović. - 2. dopunjeno izd. - Banja Luka : Bošnjačka zajednica kulture "Preporod", 2012 (Banja Luka : DNN). - 173 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Sjećanja)

Tiraž 300. - Biografija: str. 170

ISBN 978-99955-27-04-4

821.163.4(497.6)-94

COBISS.BH-ID 20400902

BHK 1405

OBHOĐAŠ, Vehbija
    Die göttliche Trilogie. Buch 1, Der Flug über den Regenbogen / Jonas Vehbija von Obhodas. - Sarajevo : [s. n.], 2014 (Sarajevo : Eko Copy). - 372 str. ; 21 cm

Prijevod djela: Vrijeme putovanja