prethodna
naredna
BHK 271
        VIZIJA i misija Međunarodnog centra za srednji islamski put u Kuvajtu / s arapskog prevela Amira Trnka-Uzunović. - Sarajevo : El-Kalem : Centar za dijalog - Vesatijja, 2013 ([s. l. : s. n.]). - 78 str. ; 21 cm

Prijevod djela: Al-Markaz al-'ãlamiyy li al-wasatiyya. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-23-360-9 (El-Kalem)
ISBN 978-9958-065-02-6 (Centar za dijalog Vesatijja)

28-673.5
28-675
COBISS.BH-ID 20858374

BHK 272
        VRIJEDNOST i značaj donošenja salavata na Allahova poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve alihi ve sahbihi ve sellame / [priredio] Mensur Valjevac. - 8 izd. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 78 str. ; 19 cm

ISBN 978-9958-23-348-7

28-4
COBISS.BH-ID 20424454

BHK 273
YAZDI, Muhammad Taqî Mîsbãh
        Osnove islamske filozofije / Muhammed Taqi Misbah Yazdi ; s engleskog preveo Armin Hadrović. - Mostar : Fondacija "Baština duhovnosti", 2013 ([Sarajevo] : Dobra knjiga). - 2 sv. ; 24 cm. - (Biblioteka Irfan i hikmet)

Izv. stv. nasl. na perz. jeziku

Dosadašnji sadržaj:
Sv. 1. - 431 str.
Sv. 2. - 358 str. - O autoru: str. 347-352. - Perzijsko-bosanski rječnik stručnih pojmova iz filozofije: str. 301-345

ISBN 978-9958-867-19-4 (Cjelina)
ISBN 978-9958-867-20-0 (Sv. 1)
ISBN 978-9958-867-24-8 (Sv. 2)

28-1
COBISS.BH-ID 20357126

BHK 274
WADUD, Amina
        Kur'an i žena : ponovljeno čitanje svetog teksta iz ženske perspektive / Amina Wadud ; [prevoditeljice Zilka Spahić-Šiljak, Đermana Šeta]. - Sarajevo : TPO fondacija, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 136 str. ; 22 cm

Prijevod djela: Qur'an and woman. - Tiraž 500. - Bibliografija: str. 125-131 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-9990-6-2

28-23-055.2
COBISS.BH-ID 21335046

BHK 275
        ZAJEDNICA srednjeg puta : teorija i praksa islamske umjerenosti / s arapskog preveli Ahmed Adilović ... [et al.]. - Sarajevo : Centar za dijalog - Vesatijja : El-Kalem, 2013 ([s. l. : s. n.]). - 2 sv. (514, 517 str.) ; 24 cm

Prijevod djela: Silsilat al-umma al-wasat. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-065-00-2 (Centar za dijalog Vesatijja)
ISBN 978-9958-23-366-1 (El-Kalem)

28-67(082)
COBISS.BH-ID 20872710

BHK 276
        ZNAČENJA savršenih Allahovih imena / priredio i preveo Mensur Valjevac. - 5. izd. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2013 ([s. l. : s. n.]). - 201 str. : tabele ; 19 cm

Predgovor / Edina Vejo: str. 7-9.

ISBN 978-9958-27-129-8

28-144
28-23-254
COBISS.BH-ID 20428550

BHK 277
'UMARÎ, Ahmad Khayî
        Novi mogući svijet : Fatiha - vizija muslimana / Ahmed Hajri el-Umeri ; [prijevod Fahrudin Smailović]. - Sarajevo : Bookline, 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 139 str. ; 20 cm. - (Hemija namaza ; knj. 3)

ISBN 978-9958-694-72-1

28-534.3
COBISS.BH-ID 20591110


30/31 SOCIOGRAFIJA. DEMOGRAFIJA. STATISTIKA. SOCIOLOGIJA


BHK 278
ABAZOVIĆ, Mirsad
        Sigurnosna kultura : (s osvrtom na BiH i region) / Mirsad D. Abazović. - Mostar : Visoka škola "Logos centar", 2014 (Banja Luka : Grafid). - 115 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 500. - O autoru: str. 115. - Bibliografija: str. 107-108 i uz tekst.

ISBN 978-9958-043-02-4

316.7:32
COBISS.BH-ID 21606918

BHK 279
        BALKAN media barometer : Bosnia and Herzegovina 2014 : [an analaysis of the media landscape in Bosnia and Hercegovina] / [edited by Nataša Tešanović] ; [translation Senada Kreso]. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 72 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Prijevod djela: Balkanski medijski barometar. - Drugi podnasl. preuzet sa prednjeg kor. llista. - Tiraž 200. - Bibliografija i bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-884-34-4

316.774:342.727(497.6)
COBISS.BH-ID 21714694

BHK 280
        BALKANSKI medijski barometar : Bosna i Hercegovina 2014. : [analiza medijskog okruženja u Bosni i Hercegovini] / [uredila Nataša Tešanović ; prijevod Senada Kreso]. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 72 str. : graf. prikazi ; 22 cm

Tiraž 1.500. - Drugi podnasl. preuzet sa prednjeg kor. lista. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-884-33-7

316.774:342.727(497.6)
COBISS.BH-ID 21659142

BHK 281
BANDŽOVIĆ, Safet
        Bošnjaci i deosmanizacija Balkana : muhadžirski pokreti i pribježišta "sultanovih musafira" (1683.-1875.) / Safet Bandžović. - Sarajevo : S. Bandžović, 2013 (Sarajevo : Amos Graf). - 406 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. [383]-406 i uz tekst.

ISBN 978-9958-534-02-7

314.745.3:94](497=163.4*3)
COBISS.BH-ID 20211462

BHK 282
BANDŽOVIĆ, Safet
        Deosmanizacija Balkana i Bošnjaci : ratovi i muhadžirska pribježišta (1876.-1923.) / Safet Bandžović. - Sarajevo : S. Bandžović, 2013 (Sarajevo : Amos Graf). - 503 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. [461]-503 i uz tekst.

ISBN 978-9958-534-21-8

314.745.3:94(=163.4*3)(497)"1876/1923"
COBISS.BH-ID 20430086

BHK 283
BARAKOVIĆ, Šefik
        Alternativa zaboravu i ignoranciji društvene teorije : sedam eseja protiv zaborava i rehabilitacije fašizma / Šefik Baraković. - Sarajevo : DES, 2012 (Sarajevo : DES). - 334 str. ; 25 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 315-327 i uz tekst. - Zusammenfassung. - Registri.

ISBN 978-9958-28-023-8
ISBN 978-9958-28-023-X !

316.334.55/.56:321.64(043.3)
COBISS.BH-ID 19693830

BHK 284
BOGDANIĆ, Aleksandar
        Ogledi iz komunikologije / Aleksandar Bogdanić. - 1. izd. - Banja Luka : Komunikološki koledž, 2010 (Banja Luka : Grafid). - 171 str. ; 22 cm. - (Edicija Komunikologija)

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 157-171.

ISBN 978-99955-609-1-1

316.77
COBISS.BH-ID 1866008

BHK 285
        BOSANSKO-podrinjski kanton u brojkama / [priredio] Federalni zavod za statistiku]. - Sarajevo : Federalni zavod za statistiku, 2013 ([s. l. : s. n.]). - 27 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Tiraž 100

311.314(497.6-24)
COBISS.BH-ID 20671750

BHK 286
        BOSANSKO-podrinjski kanton u brojkama / [priredio] Federalni zavod za statistiku. - Sarajevo : Federalni zavod za statistiku, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 28 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Tiraž 100

311.314(497.6-24)
COBISS.BH-ID 21521670

BHK 287
ĆEMALOVIĆ-Dilberović, Elvira
        Politički diskurs u BiH : (printani mediji 1992-1995) : jezičko-stilska analiza / Elvira Ćemalović-Dilberović. - Mostar : Fakultet humanističkih nauka : BZK "Preporod", 2012 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 258 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 241-249. - Registar.

ISBN 978-9958-604-66-9

316.774:070]:801.73(497.6)
COBISS.BH-ID 19504134

BHK 288
DUGANDŽIĆ, Žarko
        Demografske značajke župe Čerin : (1900.-1953.) / Žarko Dugandžić ; [izrada kazala Žarko Dugandžić]. - Čitluk : Matica hrvatska ; Čerin : Župni ured sv. Stjepana prvomučenika, 2014 (Široki Brijeg : Suton). - 247 str. : fotogr. u bojama, graf. prikazi ; 25 cm

O autoru: str. 244. - Bibliografija: str. 211-214 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-831-46-1 (Matica hrvatska, Čitluk)
ISBN 978-9958-0308-0-2 (Župni ured sv. Stjepan)

314.1:272-774(497.6 Čerin)"1900/1953"
COBISS.BH-ID 20992774

BHK 289
        FEDERACIJA Bosne i Hercegovine u brojkama = Federation of Bosnia and Herzegovina in figures / [priredio] Federalni zavod za statistiku. - Sarajevo : Federalni zavod za statistiku = Institute for Statistics of FB&H, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 59 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Uporedo bos. tekst i engl. prijevod. - Tiraž 100

311.314(497.6)
COBISS.BH-ID 21522438

BHK 290
        FEDERACIJA Bosne i Hercegovine u brojkama = Federation of Bosnia and Herzegovina in figures / [priredio] Federalni zavod za statistiku]. - Sarajevo : Federalni zavod za statistiku, 2013 ([s. l. : s. n.]). - 58 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Uporedo bos. tekst i engl. prijevod. - Tiraž 100.

311.314(497.6)
COBISS.BH-ID 20670982

BHK 291
        HERCEGOVAČKO neretvanski kanton u brojkama / [priredio] Federalni zavod za statistiku]. - Sarajevo : Federalni zavod za statistiku, 2013 ([s. l. : s. n.]). - 31 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Tiraž 100.

311.314(497.6-24)
COBISS.BH-ID 20669958

BHK 292
        HERCEGOVAČKO-neretvanski kanton u brojkama / [priredio] Federalni zavod za statistiku. - Sarajevo : Federalni zavod za statistiku, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 32 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Tiraž 100

311.314(497.6-24)
COBISS.BH-ID 21519622

BHK 293
INTERNATIONAL Conference "Media Accuracy - Challenges of Globalization and Specifics of the Region" (3 ; 2012 ; Sarajevo)
        Third International Conference "Media Accuracy - Challenges of Globalization and Specifics of the Region", Sarajevo, 28-29 September 2012 : book of abstracts / [editors Lejla Turčilo, Belma Buljubašić]. - Sarajevo : Faculty of Political Sciences, Institute for Social Research, 2012 ([Sarajevo] : Arka Press). - 96 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 100.

ISBN 978-9958-598-44-9

316.774(082)(048.3)
COBISS.BH-ID 19903750

BHK 294
        KANTON Posavski [i. e. Posavski kanton] u brojkama / [priredio] Federalni zavod za statistiku]. - Sarajevo : Federalni zavod za statistiku, 2013 ([s. l. : s. n.]). - 26 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Tiraž 100.

311.314(497.6-24)
COBISS.BH-ID 20669190

BHK 295
        KANTON Posavski [i. e. Posavski kanton] u brojkama / [priredio] Federalni zavod za statistiku. - Sarajevo : Federalni zavod za statistiku, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 27 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Tiraž 100

311.314(497.6)
COBISS.BH-ID 21517574

BHK 296
        KANTON Sarajevo u brojkama / [priredio] Federalni zavod za statistiku]. - Sarajevo : Federalni zavod za statistiku, 2013 ([s. l. : s. n.]). - 34 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Tiraž 100.

311.314(497.6-24)
COBISS.BH-ID 20672006

BHK 297
        KANTON Sarajevo u brojkama / [priredio] Federalni zavod za statistiku. - Sarajevo : Federalni zavod za statistiku, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 35 str. : tabele ; 21 cm

Tiraž 100.

311.314(497.6)
COBISS.BH-ID 21522182

BHK 298
        KANTON 10 u brojkama / [priredio] Federalni zavod za statistiku. - Sarajevo : Federalni zavod za statistiku, 2013 ([s. l. : s. n.]). - 29 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Tiraž 100.

311.314(497.6-24)
COBISS.BH-ID 20672518

BHK 299
        KANTON 10 u brojkama / [priredio] Federalni zavod za statistiku. - Sarajevo : Federalni zavod za statistiku, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 30 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Tiraž 100

311.314(497.6)
COBISS.BH-ID 21521926

BHK 300
KARAKAŠ, Sead
        Biostatika i statističke metode u zdravstvu / Sead Karakaš. - Travnik : Print-GS, 2012 ([s. l. : s. n.]). - 264 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 233-236. - Rječnik pojmova, kratica i simbola: str. 244-262.

ISBN 978-9958-647-04-8

311:61
COBISS.BH-ID 19895302